VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam
Vị trí của Công đoàn là địa vị của Công đoàn trong hệ thống chính trị - xă hội, là mối quan hệ của Công đoàn với các tổ chức đó.
- Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xă hội.
- Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.
Vị trí của Công đoàn Việt Nam được Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận.
*Công đoàn có mối quan hệ với tổ chức khác trong hệ thống chính trị, xă hội như sau:
a) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam
Công đoàn Việt nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động.
Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng Cộng sản trong chặng đầu quá độ lên chủ nghĩa xă hội ở nước ta thể hiện: Vai tṛ lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn, mặt khác thể hiện trách nhiệm của Công đoàn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, và tham gia xây dựng Đảng.
+ Công đoàn hoạt động không thể thiếu sự lănh đạo của Đảng v́ Đảng là bộ phận tiên phong nhất, tích cực nhất của giai cấp công nhân. Sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn được h́nh thành trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Dưới sự lănh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đă tham gia tích cực trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cách mạng xă hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn bằng đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng. Công đoàn Việt Nam với chức năng của ḿnh triển khai đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng thành chương tŕnh công tác của tổ chức ḿnh.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn thông qua phát huy vai tṛ của từng đảng viên trong tổ chức Công đoàn các cấp.
+ Đảng tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của tổ chức Công đoàn, không can thiệp, không g̣ ép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn. Đảng chỉ giới thiệu những đảng viên là đoàn viên ưu tú để Công đoàn xem xét, tín nhiệm bầu vào Ban lănh đạo Công đoàn các cấp thông qua Đại hội.
+ Tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn có nghĩa là: Công đoàn xây dựng tổ chức và hoạt động phù hợp với điều lệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Cần tránh nhận thức sai lầm về sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn là sự can thiệp trực tiếp của Đảng vào công việc của Công đoàn. Đảng không gán ghép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn, mà Đảng chỉ giới thiệu những Đảng viên tốt để Đại hội Công đoàn lựa chọn và bầu vào các cương vị lănh đạo Công đoàn. Đồng thời không được đồng nhất tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn với sự “biệt lập”, “trung lập”, “đối lập”, “tách biệt” của Công đoàn với Đảng dẫn đến xa rời sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn; Nếu nhằm lẫn sẽ dẫn đến sự lệch lạc mục tiêu hoạt động và không c̣n đúng bản chất của Công đoàn cách mạng.
+ Đảng kiểm tra Công đoàn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.
b) Trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam đối với Đảng
+ Công đoàn là người tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chế độ chính sách và Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng công nhân, viên chức và lao động, đồng thời vận động tổ chức cho công nhân, viên chức và lao động thực hiện nghiêm túc.
+ Công đoàn thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp ư xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân t́nh trung thực và xây dựng.
+ Công đoàn thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện công nhân, viên chức và lao động, từ để lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhằm bổ sung, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng.
+ Công đoàn nắm những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của quần chúng công nhân, viên chức, lao động phản ánh với Đảng, để Đảng nghiên cứu đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng công nhân, viên chức lao động.
c) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước
+ Dưới chủ nghĩa xă hội mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước là mối quan hệ b́nh đẳng, hợp tác, tôn trọng, phối hợp chặt chẽ với nhau trong các mặt hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu chung là: “Dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ và văn minh”.
+ Nhà nước luôn tạo cho tổ chức Công đoàn về điều kiện vật chất, ban hành các văn bản pháp lư tạo cơ sở pháp lư cho Công đoàn hoạt động. Giữa Công đoàn và Nhà nước không có sự đối lập.
+ Công đoàn Việt Nam luôn cộng tác đắc lực với Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền Nhà nước không ngừng lớn mạnh. Công đoàn là người cung cấp, bồi dưỡng, rèn luyện những cán bộ ưu tú cho Đảng và Nhà nước.
2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam.
Nói vai tṛ của tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến tŕnh phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xă hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển.
a) Khi chưa giành được chính quyền
Công đoàn có vai tṛ là trường học đấu tranh giai cấp, Công đoàn vận động, tổ chức công nhân, lao động đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, bảo vệ quyền, lợi của công nhân, lao động. Cuộc đấu tranh của Công đoàn ngày càng phát triển, từ đấu tranh kinh tế sang đấu tranh chính trị với mục đích lật đổ giai cấp thống trị xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xă hội chủ nghĩa, vai tṛ của Công đoàn Việt nam ngày càng khẳng định.
Hiến pháp nước Công hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) chương I. Điều 10 đă ghi rơ: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội của giai cấp công nhân và của người lao động. Cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xă hội chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động khác, tham gia quản lư Nhà nước và xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Luật Công đoàn đă được Quốc hội nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua (tại kỳ họp thứ 7 khoá VIII ngày 30/6/1990) đă khẳng định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam tự nguyện lập ra dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên trong hệ thống chính trị của xă hội Việt Nam, là trường học chủ nghĩa xă hội của người lao động”.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam ngày nay càng được mở rộng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Sự mở rộng vai tṛ Công đoàn là phù hợp với tính tất yếu, khách quan, tính qui luật vận động và phát triển của tổ chức Công đoàn, nó phù hợp với qui luật chung của quá tŕnh xây dựng chủ nghĩa xă hội.
Thực tế, trong chặng đường lịch sử của đất nước những năm qua, Công đoàn Việt Nam đă trưởng thành nhanh chóng, thể hiện rơ vai tṛ của ḿnh đối với xă hội, Công đoàn đă thu hút, vận động giáo dục, tổ chức công nhân, viên chức và lao động tham gia tích cực vào công cuộc cách mạng. Trong các lĩnh vực của đời sống xă hội (kinh tế, chính trị, xă hội, văn hoá và tư tưởng), Công đoàn đă tỏ rơ sự tham gia tích cực, tác động mạnh mẽ của ḿnh thông qua hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, ngành, cơ sở, thông qua lực lượng đoàn viên, Công nhân, viên chức và lao động đă đạt được những thành tựu to lớn góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam thể hiện trong các lĩnh vực:
* Trong lĩnh vực chính trị
Công đoàn có vai tṛ to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị - xă hội xă hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xă hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và v́ dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.
* Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lư kinh tế nhằm xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đă đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai tṛ chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh. Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam, góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế vẫn đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai tṛ chủ đạo.
* Trong lĩnh vực văn hoá - tư tưởng: Trong nền kinh tế nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai tṛ của ḿnh trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
* Trong lĩnh vực xă hội: Công đoàn có vai tṛ trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao tŕnh độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, tŕnh độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, có nhăn quan chính trị, thực sự là lực lượng ṇng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai tṛ lănh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.
3. Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam
Vai tṛ và chức năng của Công đoàn có mối liên hệ khăng khít với nhau. Từ tính chất, vị trí, vai tṛ sẽ xác định chức năng Công đoàn và khi thực hiện tốt chức năng sẽ làm cho vai tṛ Công đoàn ngày càng củng cố và nâng cao.
Chức năng Công đoàn mang tính khách quan, nó tồn tại không phụ thuộc vào ư chí, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, nó được xác định bởi tính chất, vị trí và vai tṛ của tổ chức Công đoàn. Không ai có thể tuỳ tiện gắn cho Công đoàn những chức năng không phù hợp với bản chất.
Song, cũng không nên cố định một cách cứng nhắc chức năng Công đoàn. Cùng với sự phát triển của xă hội, chức năng Công đoàn cũng phát triển, ở mỗi một điều kiện lịch sử - xă hội khác nhau, Công đoàn thực hiện những chức năng khác nhau và nó luôn luôn được bổ sung những nội dung mới, ư nghĩa mới. Đồng thời sự phát triển chức năng không có nghĩa là phủ định, rũ bỏ các chức năng đă có của Công đoàn. V́ vậy, cần hiểu đúng để tránh sự tŕ trệ, bảo thủ, đồng thời tránh sa vào tư tưởng nóng vội, phủ định một cách vô căn cứ những chức năng của Công đoàn.
Các chức năng của Công đoàn gắn chặt với các mặt hoạt động của đời sống xă hội: Sản xuất - kinh doanh, quản lư, kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá - xă hội, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa xă hội khác hẳn về chất so với chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa tư bản, có sự khác nhau đó là do sự thay đổi vị trí, vai tṛ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong xă hội quyết định.
Công đoàn Việt Nam có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và có 3 chức năng sau:
– Chức năng thứ nhất, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.
Một trong những chức năng của Công đoàn Việt Nam hiện nay là bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và lao động.
Công đoàn Việt Nam phải thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích công nhân lao động v́: tŕnh độ và kinh nghiệm quản lư của chính quyền các cấp c̣n non kém, bộ máy Nhà nước c̣n quan liêu, hành chính dẫn đến một số người, một số bộ phận thờ ơ trước quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động, t́nh trạng tham ô, lăng phí, móc ngoặc, hối lộ, tham nhũng, vi phạm đến lợi ích, đời sống người lao động vẫn c̣n tồn tại không thể ngay một lúc xoá bỏ hết được. V́ vậy, Công đoàn phải là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động chống lại tệ nạn quan liêu, chống lại các biểu hiện tiêu cực. Đó là sự bảo vệ đặc biệt khác hẳn với sự bảo vệ trong chủ nghĩa tư bản.
Công đoàn Việt Nam thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động không bằng cách đấu tranh chống lại Nhà nước làm suy yếu Nhà nước, không mang tính đối kháng giai cấp, không phải là đấu tranh giai cấp. Ngược lại Công đoàn c̣n vận động, tổ chức cho công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.
Đồng thời Công đoàn cũng bảo vệ chính lợi ích của Nhà nước - Nhà nước của dân, do dân, v́ dân. Đấu tranh chống lại các thói hư tật xấu của một số người, nhóm người lạc hậu bị tha hoá, đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, bảo vệ chính quyền Nhà nước.
Thực tế hiện nay của nước ta, trong điều kiện hàng hoá nhiều thành phần, các xí nghiệp tư nhân, liên doanh, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công nhân, lao động làm việc trong sự quản lư của chủ xí nghiệp (không phải xí nghiệp quốc doanh), đă xuất hiện quan hệ chủ thợ, t́nh trạng vi phạm dến quyền, lợi ích công nhân lao động có xu hướng phát triển. V́ vậy, chức năngbảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động của Công đoàn có ư nghĩa hết sức quan trọng.
Để thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích, Công đoàn chủ động tham gia cùng chính quyền t́m việc làm và tạo điều kiện làm việc cho công nhân, lao động; Công đoàn tham gia trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, trong việc kư kết hợp đồng lao động của công nhân, lao động; đại diện công nhân, lao động kư kết thoả ước lao động tập thể; trong vấn đề thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức đ́nh công theo Bộ luật lao động. Quản lư và sử dụng quĩ phúc lợi tập thể và sự nghiệp phúc lợi tập thể; bảo hiểm xă hội; bảo hộ lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức và lao động; phát huy dân chủ, b́nh đẳng, công bằng xă hội; phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thăm quan nghỉ mát.
Trong quá tŕnh thực hiện các nội dung hoạt động nhằm thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc các vấn đề cơ bản như:
Lợi ích người lao động gắn liền với lợi ích của Nhà nước, của tập thể, sự tồn tại của Nhà nước chính là sự đảm bảo lợi ích cho người lao động. Lợi ích của người lao động không chỉ thuần tuư ở cơm ăn, áo mặc mà cao hơn là lợi ích chính trị (đại diện là Nhà nước), lợi ích kinh tế, lợi ích văn hoá, tinh thần, lợi ích trước mắt, hàng ngày, lâu dài, lợi ích cá nhân, tập thể, Nhà nước.
+ Nhà nước là người bảo đảm, Công đoàn là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động. Đây là vấn đề quan trọng nói lên mối quan hệ khăng khít, biện chứng giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Đồng thời, nó là cơ sở nhận thức về lợi ích công nhân, viên chức và lao động trong điều kiện mới, thể hiện đúng bản chất cách mạng của Công đoàn Việt Nam.
Chức năng thứ hai, tham gia quản lư Nhà nước, quản lư kinh tế - xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
Trong điều kiện giai cấp công nhân giành được chính quyền người lao động trở thành người chủ, họ có quyền và có trách nhiệm tham gia quản lư kinh tế, xă hội. V́ vậy, vấn đề tham gia quản lư đă trở thành chức năng của Công đoàn. Tuy nhiên cần nhận thức rằng, Công đoàn tham gia quản lư chứ không làm thay, không cản trở, không can thiệp thô bạo vào công việc quản lư của Nhà nước. Công đoàn tham gia quản lư thực chất là để thực hiện quyền của Công đoàn, quyền của công nhân, viên chức, lao động, và để bảo vệ đầy đủ các quyền lợi ích của người lao động.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, khi thực hiện chức năng tham gia quản lư Công đoàn Việt Nam cần quan tâm đến việc phát triển tiềm năng lao động, phát huy sáng kiến, cùng giám đốc, thủ trưởng đơn vị t́m nguồn vốn, thị trường để mở rộng sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, chống quan liêu tham nhũng.
Những nội dung Công đoàn Việt Nam tham gia quản lư
* Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi trong công nhân, viên chức và lao động là biện pháp tổng hợp để họ trực tiếp tham gia quản lư.
* Tham gia xây dựng chiến lược tạo việc làm và điều kiện làm việc cho công nhân lao động.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như; tiền lương, tiền thưởng, nhà ở…
* Tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân, viên chức và LĐ.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách xă hội: Bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, chính sách dân số kế hoạch hoá gia đ́nh, phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ xă hội.
* Vận động và tổ chức tốt Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị cán bộ công chức (đơn vị hành chính sự nghiệp) ở đơn vị.
* Công đoàn tham gia vào việc hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh và đầu tư, đồng thời kiểm tra, giám sát các công việc đă được hoạch định.
* Tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến quyền, lợi và nghĩa vụ của người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của đơn vị.
Chức năng thứ ba, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Chức năng giáo dục của Công đoàn Việt Nam ngày càng mở rộng và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn trong lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua…góp phần cho công nhân, viên chức và lao động nhận thức và hiểu được lợi ích của họ gắn với lợi ích tập thể, lợi ích của xă hội. Muốn có lợi ích và muốn lợi ích của ḿnh được bảo vệ trước hết, phải thực hiện tốt nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ của người công dân đối với cơ quan, xí nghiệp và xă hội. Trên cơ sở đó xây dựng ư thức lao động mới, lao động có kỷ luật và có tác phong công nghiệp. Nâng cao tinh thần tự giác học tập văn hoá, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
+ Công đoàn tuyên truyền, giáo dục cho công nhân, viên chức và lao động vững tin vào đường lối xây dựng chủ nghĩa xă hội, phát triển kinh tế - xă hội mà Đảng ta đă lựa chọn. Giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của địa phương (nhất là đối với công nhân lao động trẻ).
+ Tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh, sống và làm việc theo pháp luật góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Với tinh thần thường xuyên cảnh giác và đấu tranh chống lại những âm mưu thù địch.
Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, trong đó chức năng bảo vệ lợi ích hết sức được coi trọng, mang ư nghĩa trung tâm, là mục tiêu hoạt động của Công đoàn Việt Nam; chức năng tham gia quản lư mang ư nghĩa phương tiện; chức năng giáo dục mang ư nghĩa tạo động lực tinh thần để đạt được mục tiêu.
Do vậy, Công đoàn Việt Nam đồng thời quan tâm tới cả 3 chức năng không coi nhẹ chức năng này, xem nặng chức năng kia.
4. Tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Công đoàn Việt Nam Tổ chức theo các cấp cơ bản sau:
4. 1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
+ Là cơ quan lănh đạo của các cấp Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lơị, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động.
+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước.
+ Tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức và lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, Công đoàn.
+ Thông qua quyết toán và dự toán ngân sách hàng năm và tiến hành công tác đối ngoại theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
4. 2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố) và Công đoàn ngành Trung ương.
+ Là tổ chức Công đoàn theo địa bàn, tỉnh, thành phố có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh, thành phố.
+ Tham gia với cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước tỉnh, thành phố về chủ trương phát triển kinh tế, xă hội, văn hoá giáo dục, các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, lao động.
+ Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xă hội của công nhân, viên chức và lao động trên địa bàn.
+ Phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiển xă hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động tại địa phương.
+ Tham gia hội đồng trọng tài lao động và an toàn lao động ở địa phương, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động. Chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă và các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ḿnh.
+ Tổ chức giáo dục nâng cao tŕnh độ văn hoá, nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.
+ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung ương cần phải phối hợp chặt chẽ, để cùng nhau chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn các cấp thuộc ngành trên địa bàn và lănh thổ.
4.3. Công đoàn cấp trên cơ sở
+ Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở gồm Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn ngành nghề địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn các cơ quan Bộ; Công đoàn ngành giáo dục quận, huyện trực thuộc Liên đoàn lao động quận, huyện.
+ Công đoàn ngành địa phương là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động cùng ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.
a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương
+ Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, của Công đoàn ngành TW và Nghị quyết của Công đoàn cấp ḿnh.
+ Tham gia với chính quyền cùng cấp về phát triển kinh tế - Xă hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và lợi ích ngành nghề, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Hướng dẫn, thông tin về các chế độ, chính sách, khoa học kỹ thuật, ngành, nghề. Tổ chức các phong trào thi đua, giáo dục truyền thống, nghĩa vụ, quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động trong ngành. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xă, thành phố (thuộc tỉnh) hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh, tập huấn bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn Tổng công ty
+ Công đoàn Tổng công ty là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động trong các công ty.
+ Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty.
+ Tham gia với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về qui hoạch, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế của Tổng công ty, tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các qui định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động Tổng công ty.
+ Phối hợp với chuyên môn thực hiện thiết chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và lao động kư thoả ước lao động tập thể với Tổng giám đốc phù hợp với các qui định của pháp luật, tham gia các Hội đồng của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công nhân, viên chức và lao động.
+ Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty thực hiện các h́nh thức tham gia quản lư, thực hiện Luật lao động, tổ chức phong trào thi đua, tuyên truyền, giáo dục theo đặc điểm ngành, nghề, hướng dẫn công tác bảo hộ lao động, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách ngành, nghề khác.
+ Quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty phù hợp với các nguyên tắc và qui định của Tổng Liên đoàn, thực hiện công tác cán bộ theo sự phân công của Công đoàn cấp trên, chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
+ Tiếp nhận ư kiến tham gia và chỉ đạo của các Liên đoàn Lao động địa phương đối với các Công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở là thành viên của Công đoàn Tổng công ty đóng trên địa bàn địa phương.
4. 4. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.
+ Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp và cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xă hội, các tổ chức xă hội có 5 đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên Quyết định công nhận.
+ Nghiệp đoàn Lao động, tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động có mười đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên ra Quyết định công nhận.
Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được tổ chức theo 4 loại h́nh sau:
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn không có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có công đoàn bộ phận, có nghiệp đoàn bộ phận.
- Công đoàn cơ sở có Công đoàn cơ sở thành viên.
Các Công đoàn cơ sở tuỳ theo từng loại h́nh doanh nghiệp mà xây dựng các chương tŕnh, kế hoạch, nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện chức năng cơ bản của Công đoàn, không ngừng chăm lo, bảo vệ lợi ích góp phần ổn định việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. Cụ thể:
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xă hội và tổ chức xă hội nghề nghiệp.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lư cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các DNNN:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp.
2. Phối hợp với giám đốc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho tập thể lao động kư kết Thoả ước lao động tập thể và hướng dẫn người lao động giao kêt hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và CNVCLĐ. Tham gia với giám đốc giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cựu, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức vận động đoàn viên và CNVCLĐ trong doanh gnhiệp thi đua yêu nước, tham gia quản lư doanh nghiệp, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các hợp tác xă sản xuất, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật, tham gia xây dựng các nội quy, quy chế quản lư hợp tác xă; giám sát thực hiện chính sách đối với đoàn viên, xă viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
2. Phối hợp với Ban quản trị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức Đại hội xă viên, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện lao động; nâng cao tŕnh độ nghề nghịêp cho đoàn viên, xă viên, người lao động, hướng dẫn người lao động (không phải xă viên) giao kết hợp đồng lao động.
3. Phối hợp với Ban quản trị chăm lo đời sống cho đoàn viên, xă viên, người lao động, tổ chức các hoạt động xă hôi, thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn; tổ chức nghỉ ngơi, tham quan, du lịch cho đoàn viên, xă viên, người lao động.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; và các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, giáo dục ư thức chấp hành pháp lụât của Nhà nước trong đoàn viên và người lao động, thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
2. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.
3. Đại diện cho tập thể lao động xây dựng và kư Thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, việc thực hiện các điều khoản đă được kư kết trong Thoả ước.
4. Đại diện cho tập thể lao động tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức động viên đoàn viên và lao động thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động xă hội; giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống; phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
6. Tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.
- Quyền hạn, nhiệm vụ của nghiệp đoàn:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá. Phổ biến, hướng dẫn việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống và điều kiện hành nghề của người lao động.
2. Đai diện cho đoàn viên nghiệp đoàn quan hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
3. Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và đời sống. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh.

Nguồn Tổng LĐLĐ Việt Nam
văn bản mới
“Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, đó là Chủ đề của “Tháng Công nhân” năm 2018. Với ý nghĩa chủ đề năm 2018 các cấp Công đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa từng nội dung, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng hướng tới Đại hội XII CĐ Việt Nam. Cụ thể như:

     Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với UBND Thành phố Sóc Trăng, tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018, Tại buổi lễ đã trao, tặng: Bằng khen UBND tỉnh cho 102 đoàn viên tiêu biểu; Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho 18 CĐCS tiêu biểu trong công tác chăm lo cho đoàn viên; 28 nhà “Mái ấm Công đoàn”; 55 suất quà trao cho đoàn viên nghèo, khó khăn mỗi suất 400.000đ; 120.000 quyển tập cho con đoàn viên nghèo, khó khăn từ thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng về Chương trình tài trợ giáo dục cho đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018 – 2022;161 suất học bổng, mỗi suất 01 triệu đồng từ nguồn vận động từ Hội khuyến học tỉnh hỗ trợ và Cty TNHH CBTP Bánh Pía - Lạp Xưởng Tân Huê Viên. Theo đó, LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu, huyện Cù Lao Dung tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2018 tại buổi lễ ngoài trao Bằng khen UBND tỉnh, Bằng khen LĐLĐ tỉnh, Mái ấm Công đoàn, tập và học bổng cho con đoàn viên nghèo khó khăn… LĐLĐ thị xã Vĩnh châu còn trao 05 máy vi tính, 50 nón bảo hiểm, 40 suất quà…

 Ảnh: Trao bằng khen LĐLĐ tỉnh cho 18 CĐCS tiêu biểu
trong công tác chăm lo cho đoàn viên

     Để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Công đoàn ngành Y tế tỉnh chủ động phối hợp với Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 150 CNLĐ thuộc các doanh nghiệp tại KCN An Nghiệp tỉnh; đặc biệt vận động Co.opmart Sóc Trăng tài trợ hỗ trợ nước uống, suất ăn nhẹ cho đoàn viên đến khám bệnh; đồng thời, tặng 120 hộp sữa do LĐLĐ tỉnh phân bổ từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam hỗ trợ cho đoàn viên nghèo, khó khăn có con nhỏ trong tỉnh (qua Quỹ XHTT Tấm Lòng vàng Báo Lao động) mỗi hộp trị giá khoảng 385.000 đồng. Một số CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP Sóc Trăng, LĐLĐ Mỹ xuyên đã phối hợp với chính quyền (NSDLĐ) hỗ trợ cho 246 đoàn viên khám sức khỏe với số tiền 73.800.000đ.

 

Ảnh: khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ 
tại KCN An Nghiệp tỉnh

     Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã vận động đóng góp: xây dựng và sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho 28 đoàn viên nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, tổng số tiền 945.000.000 đồng và tặng 1.258 phần quà cho CNLĐ nghèo, với tổng số tiền 248.000.000 đồng. Trong Tháng Công nhân 2018 nhà khách Công đoàn, Trung tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao CNVCLĐ tỉnh đã giảm giá 20% cho 1.917 lượt đoàn viên (nhà khách 51 lượt, trung tâm 1.866 lượt đoàn viên) đến sử dụng dịch vụ và các thiết chế của Trung tâm.
     Song song với công tác chăm lo đời sống vật chất các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bằng nhiều hình thức khác nhau: LĐLĐ tỉnh Phối hợp với Sở VH,TT&DL và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội diễn nghệ thuật Quần chúng CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ X năm 2018, có 21 đội tham gia đến từ các LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương, Công đoàn Cty Điện lực tỉnh và CĐCS trực thuộc tỉnh, với 566 diễn viên, nhạc công tham dự; trao giải I cho 3 khối LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và 10 giải Khuyến khích; trao 16 giải cá nhân, 21 giải tiết mục và 5 giải dàn dựng, 01 giải hòa âm phối khí cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc và trao 01 giải đặc biệt cho đơn vị LĐLĐ huyện Mỹ Tú xây dựng chương trình nội dung xuyên suốt về giai cấp công nhân và Công đoàn. Hội thi “Khéo tay” trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt sản phẩm dự thi phục vụ 01 ngày cho Đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 thưởng thức, tham gia có 11 đội, gồm 55 thí sinh đại diện đến từ LĐLĐ huyện, TX, TP; Giải nhất thuộc về LĐLĐ huyện Trần Đề, Giải nhì cho LĐLĐ huyện Long Phú, Giải ba cho LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu và 8 Giải Khuyến khích. Chỉ đạo Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp Công đoàn giáo dục tỉnh tổ chức Hội thi cắm hoa trong đoàn viên CNVCLĐ sản phẩm dự thi trưng bày tại đại hội X Công đoàn tỉnh, tham gia có 10 đội, 80 thí sinh đến từ các CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh. Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 5 giải khuyến khích. 

Ảnh: Hội diễn NTQC CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng 
lần thứ X năm 2018

     Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động “Tháng Công nhân” gắn với chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng như: Liên đoàn Lao động TP Sóc Trăng tổ chức Hội thao CNVCLĐ; LĐLĐ huyện Mỹ Tú tổ chức giải bóng chuyền truyền thống của ngành giáo dục; Công đoàn các Khu Công nghiệp tổ chức “Ngày hội thanh niên công nhân”, Hội thi “Tiếng hát thanh niên công nhân”, “Thanh niên công nhân với văn hóa giao thông”... Ngoài ra, một số đơn vị còn tổ chức Hội diễn, Liên hoan văn nghệ, Hội thi Giọng hát hay CNLĐ… Tính chung, có 5.426 vận động viên, diễn viên, thí sinh là đoàn viên, CNVCLĐ tham dự, thu hút trên 20.000 lượt cổ động viên dự xem tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong Tháng Công nhân. 
     Các cấp Công đoàn đã đề xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động “Cảm ơn” CNVCLĐ  thông qua hình thức tổ chức cho 1.338 đoàn viên, CNVCLĐ tại 66 CĐCS đi tham quan, du lịch với số tiền trên 2,2 tỷ đồng để động viên CNVCLĐ gắn bó lâu dài với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... đã thu hút đông đảo lực lượng CNVCLĐ tham gia với 10.040 đề tài, sáng kiến.  
     Nhìn chung, với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” đã được các cấp CĐ đã chủ động vận dụng sáng tạo, linh hoạt phát huy thế mạnh của từng đơn vị, ngành, địa phương để tạo sự gắn kết, hài hòa trong mối quan hệ 3 bên công đoàn - người lao động - chủ doanh nghiệp… từ đó các hoạt động Tháng Công nhân mang lại nhiều kết quả, tạo sự ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể, cũng như doanh nghiệp và công nhân trong tỉnh… góp phần khẳng định được vị trí, vai trò, chức năng của công đoàn trong việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ

PK

Thực hiện Hướng dẫn số 357/HD-TLĐ, ngày 08/3/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018; đặc biệt năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tham gia với các cơ quan chức năng của địa phương, ngành tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ gắn với các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” tại địa phương, ngành mình. Qua triển khai các cấp công đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nổi bật:

     LĐLĐ tỉnh tham gia cùng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ phát động và diễu hành cổ động “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” lần thứ 2, năm 2018 tại thị xã Vĩnh châu; Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” gắn với Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2018, có trên 1.200 CNVCLĐ tham dự. Theo đó các CĐCS đã tích cực phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ được 136 cuộc.
     Ban hành 198 văn bản chỉ đạo (các cấp công đoàn ban hành 134 văn bản); mở 58 lớp tập huấn về công tác ATVSLĐ cho 2.379 người lao động; Tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị 29 cuộc (tọa đàm phỏng vấn trên Đài truyền hình 02 cuộc); tuyên truyền cổ động trực quan trên Đài, báo, tập chí... 15 tin, bài, 369 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, 5.148 tờ rơi, tranh; phát động 09 phong trào thi đua về ATVSLĐ có 870 tập thể, cá nhân đăng ký tham gia; thi tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ được 08 cuộc, với 317 người lao động tham gia; tổ chức 58 lớp tập huấn về công tác ATVSLĐ cho 2.379 người lao động; 26 doanh nghiệp khám sức khỏe định kỳ cho 9.109 CNVCLĐ.
     Song song với các hoạt động trên, các cấp công đoàn còn phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, ngành kiểm tra tại 201 cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, nhất là  kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, công tác tập huấn về ATVSLĐ, trang cấp các trang thiết bị BHLĐ… qua đó có 28 trường hợp vi phạm được phát hiện. Riêng CĐCS phối hợp với NSDLĐ tự kiểm tra về ATVSLĐ, rà soát phát hiện các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an toàn... được 83 cuộc.
     Nhìn chung, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động diễn ra trong Tháng Công nhân 2018, các cấp công đoàn trong tỉnh đã lồng ghép nhiều hoạt động mang lại hiệu quả để chăm lo tốt cho đoàn viên, CNVCLĐ thông qua công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ, hàng ngàn tài liệu, tờ rơi, áp phích, tranh tuyên truyền về ATVSLĐ đã được các doanh nghiệp, công đoàn phát hành; Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi và nhiều hoạt động thiết thực khác được tổ chức đã tạo nên phong trào thi đua Xanh - Sạch -Đẹp, góc bảo hộ lao động mẫu, bảo đảm ATVSLĐ trong cơ sở doanh nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh, những kết quả đạt được trong Tháng hành động về ATVSLĐ của năm 2018 vẫn còn những hạn chế như: số ít doanh nghiệp nhỏ chưa quan tâm đúng mức về công tác ATVSLĐ, máy móc thiết bị xuống cấp, lạc hậu, điều kiện lao động không đảm bảo yêu cầu về ATVSLĐ; công tác BHLĐ ở khu vực ngoài nhà nước mặc dù được NSDLĐ quan tâm hơn, nhưng chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật, nhất là các doanh nghiệp nhỏ; có nơi NLĐ chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác này, chưa thấy hết trách nhiệm, quyền lợi của mình để thực hiện và tự bảo vệ mình.

PK

Nối tiếp các hoạt động Tháng Công nhân và chuổi hoạt động chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng. Liên đoàn Lao động TPST và Trung tâm văn hóa – thể thao thành phố vừa khai mạc Hội thao CNVCLĐ thành phố năm 2018 với 5 môn : bóng đá mini, bắn cung, bi sắt, kéo co và nhảy dây phối hợp. Đến dự có đồng chí đại diện lãnh đạo Liên Đoàn Lao động tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố.

Ảnh môn Nhảy dây tập thể

     Ngay sau Lễ khai mạc, vận động viên các Đội đã bước vào khởi tranh môn Nhảy dây tập thể. Kết quả, Công đoàn Phường 3 giành giải Nhất, giải Nhì Công đoàn khối Trường Phường I, giải Ba Công đoàn khối Trường Phường 9 và khuyến khích Công đoàn các Trường Phường 2;
     Môn Kéo co khối Nội Chính giành giải Nhất; Công đoàn khối Trường Phường 4, giải Nhì khối; Trường Phường 5, giải Ba; khối Kinh tế gải khuyến khích.
     Môn bi sắt đến 80 cặp đôi nam, đôi nữ. Kết quả Ban Tổ chức cũng trao giải 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và giải khuyến khích cho các cặp đôi đạt thành tích cao.
     Môn Bắn cung đồng đội nam, nữ. Kết quả, Liên quân Công đoàn Khối Văn hóa xã giải Nhất, Liên quân Công đoàn Khối Đảng, đoàn thể giải Nhì;  Công Đoàn các Trường Phường 2 nhận giải Ba.  
      Bóng đá mini 07 người có 24 Đội tranh tài. Kết quả, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Công Đoàn Cty CP Đầu tư phát triển Đô thị Dầu Khí Cửu Long, Liên quân Công đoàn Khối Văn hóa xã hội đạt giải Nhì và giải Ba Công đoàn khối Nội Chính. 
     Có thể nói Tháng Công nhân năm 2018 là khởi đầu kết quả “Vì lợi ích đoàn viên” của Công đoàn thành phố đã huy tụ sự chung tay góp sức, đồng thuận của “Mỗi Công đoàn cơ sở - Lợi ích một đoàn”  với những việc làm đầy ý nghĩa trong công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của người lao động.  

Anh Huy - Đài Truyền thanh TPST

Ngày 12/6, Công đoàn Viên chức tỉnh (CĐVC) phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Huỳnh Văn Hoàng, đoàn viên công đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

     Dự lễ bàn giao có đồng chí: Khưu Đăng Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Hồ Minh Quang, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; cùng Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Tặng quà tại lễ bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho gia đình anh Hoàng

     Được biết, anh Hoàng có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bản thân anh là bảo vệ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, vợ không có việc làm ổn định, con gái đang theo học Trung cấp Y tại Cần Thơ, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do một mình anh gánh vác. Bên cạnh đó, với đồng lương bảo vệ ít ỏi, việc xây dựng một ngôi nhà để tránh trú mưa, nắng đối với anh là một việc rất khó thực hiện. 
     Được sự hỗ trợ của Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn cơ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với số tiền là 50 triệu đồng cùng với số tiền anh gành dụm 30 triệu đồng, anh, chị, em trong gia đình hỗ trợ thêm anh Hoàng đã xây dựng căn nhà với kinh phí hơn 140 triệu đồng. Qua 2 tháng thi công xây dựng, đến nay ngôi nhà cấp 4 có diện tích sử dụng 120m2, kiên cố đã hoàn thành góp phần giúp anh cùng gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm công tác.   
     Tại lễ bàn giao nhà, anh Huỳnh Văn Hoàng đã xúc động và cảm ơn, tri ân đến Công đoàn Viên chức tỉnh và tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ cho anh có 01 căn nhà, đẹp, chắc chắn giúp anh yên tâm công tác, anh xin hứa cùng với gia đình luôn tích cực phấn đấu trong lao động, vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lưu Hồng Tài

Sáng 2/5/2018, tại Trung tâm Sinh hoạt văn hóa thể thao CNVCLĐ tỉnh, đã diễn ra “ Ngày hội thanh niên công nhân” lần thứ IV năm 2018 do Công đoàn các khu công nghiệp phối hợp với Đoàn Khối doanh nghiệp tổ chức nhằm chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ (2018 - 2023).
 
 
Trao cờ các đội đạt giải   
     Với nhiều nội dung thi đấu thể thao, văn nghệ như: “Bóng đá Nữ thanh niên công nhân”,  Hội thi “Tiếng hát thanh niên công nhân”; “Thanh niên công nhân với văn hóa giao thông” và các trò chơi dân gian (Kiệu người tiếp sức, Nhảy bao đôi, Đua xe lắc, Tìm ngọc).
     Tham dự có trên 350 đoàn viên, công nhân lao động của 25 công đoàn cơ sở trực thuộc.
     Đến dự khai mạc có, bà Nguyễn Thị Liễu- Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và các đồng chí trong BTV Đoàn khối Doanh nghiệp 
     Qua thời gian thi đấu sôi nổi kết quả:
     01.Môn- Thanh niên công nhân với văn hóa giao thông
         Giải I: Công đoàn Công ty Điện lực Sóc Trăng;
         Giải II: Công đoàn Ngân hàng Vietcombank;
         Giải III: Công đoàn Ngân hàng Agribank
     02. Môn- Kiệu người tiếp sức
         Giải I: CĐCS CTy TNHH Tun Tex Sóc Trăng;
         Giải II: CĐCS Cty CP Thủy Sản Út Xi
         Giải III: Công ty Xăng dầu
     03. Môn-  Nhảy bao đôi 
         Giải I: CĐCS Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
         Giải II: Công ty Xăng dầu
         Giải III: CĐCS Cty CP Công trình Đô thị Sóc Trăng
     04. Môn-  Đua xe lắc
         Giải I: CĐCS Cty Dược S.pharm
         Giải II: CĐCS Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
         Giải III: Công đoàn Vietcombank
     05. Môn- Tìm ngọc
         Giải I: CĐCS Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
         Giải II: CĐCS Cty CP thủy sản Út Xi
         Giải III: Công đoàn Công ty Điện lực Sóc Trăng. 
Phạm Thị Hằng
Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ) luôn là một trong những nhiệm vụ được các cấp công đoàn ưu tiên hàng đầu. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ, các cấp công đoàn còn vận động NLĐ đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Xây dựng quan hệ lao động lành mạnh trên tinh thần hợp tác, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa nhà đầu tư, NLĐ và Nhà nước, theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư là “Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp”

     Quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ: được hiểu là quan hệ tương tác giữa các chủ thể trong quan hệ lao động diễn ra trên thực tế dựa trên nguyên tắc hợp tác, tôn trọng và đồng thuận trong đối thoại, thương lượng và thỏa thuận. Xây dựng quan hệ lao động nhằm đạt được sự hài hòa ổn định và tiến bộ, đảm bảo lợi ích người lao động, lợi ích nhà đầu tư và lợi ích của quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tạo ra sự hợp tác tích cực giữa các chủ thể trong quan hệ lao động nhằm giảm thiểu mọi xung đột có thể xảy ra. Do đó hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp là mục tiêu mà chúng ta hướng tới trong xây dựng quan hệ lao động hiện nay. 
     Trong các doanh nghiệp, công nhân lao động làm việc với mục đích chủ yếu là thu nhập để đảm bảo cuộc sống, còn chủ doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất  kinh doanh chủ yếu với mục đích lợi nhuận. Sự gặp gỡ của NLĐ và chủ doanh nghiệp là có cùng mục tiêu vì lợi ích kinh tế, mặc dù giữa NLĐ và chủ doanh nghiệp có sự khác nhau, thậm chí có sự mâu thuẫn trong việc theo đuổi mục tiêu kinh tế. Song điểm chung nhất giữa NLĐ và chủ doanh nghiệp là chỉ khi nào doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thì chủ doanh nghiệp mới có lợi nhuận cao, NLĐ mới có việc làm ổn định và thu nhập cao để đảm bảo đời sống. Đây chính là cơ sở cho việc xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa công đoàn - người đại diện hợp pháp chính đáng của NLĐ và chủ doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên. 
     Quan hệ giữa công đoàn và chủ doanh nghiệp thực chất là mối quan hệ giữa đại diện của những NLĐ trong doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy quan hệ giữa công đoàn và chủ doanh nghiệp chỉ trên cơ sở hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên để sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả, NLĐ và chủ doanh nghiệp có lợi ích cao.
     Đối với tổ chức công đoàn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị do cấp ủy giao tại doanh nghiệp, đồng thời còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn thông qua việc hướng dẫn, giúp đỡ người lao động ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, đại diện cho tập thể lao động xây dựng, thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể; tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật liên quan đến người lao động, đồng thời đại diện tập thể lao động thương lượng với người sử dụng lao động giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người lao động, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ, chống lại hành vi vi phạm pháp luật, ngăn ngừa các tranh chấp lao động trái pháp luật xảy ra.
     Đối với người sử dụng lao động phải xem người lao động là yếu tố cơ bản là thành viên hữu cơ tạo động lực phát triển của doanh nghiệp, thể hiện sự ghi nhận đóng góp quan trọng của NLĐ đối với doanh nghiệp. Từ đó, xây dựng các chiến lược phát triển công ty trên nền tảng xây dựng khả năng lao động, đời sống tinh thần, vật chất của người lao động. Nguyên tắc trả lương phải tương xứng là để có được đội ngũ quản lý và công nhân lành nghề. Chia sẻ lợi nhuận để tăng thu nhập cho người lao động vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý. Điều đó sẽ tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa doanh nghiệp và người lao động.
     Đối với người lao động luôn mong muốn có việc làm, thu nhập cao và ổn định, điều kiện làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, được tạo điều kiện đi lại, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, được tham gia đầy đủ chế độ chính sách đúng quy định pháp luật và luôn được tôn trọng…
     Hoạt động của công đoàn thực chất là nhằm bảo vệ uy tín, bảo vệ lòng tin của NLĐ đối với chủ doanh nghiệp. Nhằm tạo cho NLĐ gắn bó với doanh nghiệp, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mặt khác trong hoạt động của mình, Công đoàn không chỉ đơn thuần tổ chức thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của CNLĐ, mà còn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục CNLĐ nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, nhằm khơi dậy mọi tiềm năng của CNLĐ cho sản xuất, kinh doanh để đem lại năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng cao. Các hoạt động xã hội, hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa thể thao, tham quan, du lịch… do Công đoàn tổ chức và việc thăm hỏi CNLĐ khi ốm đau, hiếu hỷ, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần NLĐ, vận động khuyến khích CNLĐ giúp nhau trong công việc, xây dựng tập thể đoàn kết, có lối sống lành mạnh, có tác phong công nghiệp, góp phần to lớn vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Công đoàn luôn đi sâu sát sản xuất, gần gũi CNLĐ, nắm tâm tư nguyện vọng của CNLĐ, tập hợp trí tuệ của họ để tham gia với NSDLĐ hoàn thiện phương hướng, giải pháp trong sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng quan hệ lao động lành mạnh nhằm tạo động lực khuyến khích NLĐ gắn bó với tập thể, nỗ lực phấn đấu trong sản xuất, kinh doanh. Như vậy, hoạt động của Công đoàn tại doanh nghiệp thực chất là hoạt động kinh tế, xã hội nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong đó có lợi ích của CNLĐ và Công đoàn.
     Không có Công đoàn không thể có một tập thể đoàn kết, có ý thực tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp cao, có lối sống lành mạnh, như vậy không thể có sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả. 
     Để xây dựng, củng cố quan hệ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa Công đoàn và chủ doanh nghiệp, trong hoạt động Công đoàn cần cố gắng tạo sự đồng thuận, theo phương châm tập thể, đúng pháp luật và tuân thủ các nguyên tắc hoạt động Công đoàn. Công đoàn phải hoạt động thực tế và thông qua đó chứng minh cho NLĐ, chủ doanh nghiệp thấy rõ hiệu quả hoạt động do Công đoàn khởi xướng và tổ chức. Cán bộ Công đoàn phải có thái độ cư xử chân tình, tôn trọng người sử dụng lao động, kiên trì vận động, thuyết phục cả đoàn viên, CNLĐ và người sử dụng lao động; ủng hộ chủ trương, giải pháp của doanh nghiệp và tích cực chủ động vận động CNLĐ thực hiện tốt những chủ trương giải pháp đó. Đặc biệt, cần nắm chắc tâm lý, tình cảm của người sử dụng lao động để có phương pháp phù hợp trong thiết lập xây dựng quan hệ với người sử dụng lao động.
     Tập thể NLĐ trong doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong xây dựng quan hệ hợp tác giữa Công đoàn và chủ doanh nghiệp. Do vậy, Công đoàn phải giáo dục nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ cho CNLĐ, tuyên truyền cho NLĐ nhận thức đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của họ tại doanh nghiệp để NLĐ có ý thức nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có thái độ đúng mực trong quan hệ với người sử dụng lao động, có lối sống lành mạnh và quan hệ hợp tác tương trợ lẫn nhau vì lợi ích của doanh nghiệp, của NLĐ.
     Thông qua pháp luật, Nhà nước quy định người lao động và người sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quan hệ lao động còn phụ thuộc vào văn  hóa ứng xử của mỗi chủ thể tại doanh nghiệp, nhất là ứng xử của người quản lý, sử dụng lao động, mà nhiều khi được thể hiện thông qua thiện chí cá nhân, hay các quy định cụ thể của doanh nghiệp; việc tồn tại đan xen các phong tục tập quán, văn hóa vùng, miền và văn hóa của các quốc gia là một tất yếu. Những văn hóa ứng xử của mỗi cá thể sẽ giúp dung hòa một thói quen, tạo nề nếp lao động trong doanh nghiệp, tạo được sự đồng thuận trong doanh nghiệp 

Nguyễn Văn Thanh - PCT LĐLĐ tỉnh

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) đã đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội (gọi tắt là Quyết định 217-QĐ/TW) nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

     Ngay khi có hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và ban hành hướng dẫn về việc Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW. Để tiến hành giám sát và phản biện xã hội, đầu năm 2015 LĐLĐ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở LĐTB&XH giám sát việc thực hiện một số nội dung của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn tại 12  doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; dự thảo kế hoạch giám sát gửi xin ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ và các ngành phối hợp để thống nhất và đề nghị các ngành cử cán bộ tham gia đoàn giám sát. Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch gửi đến các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện, riêng các đơn vị được giám sát gửi trước 15 ngày và quy định thời gian các đơn vị báo cáo về LĐLĐ tỉnh, để các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu trước. Trước khi tiến hành giám sát, đoàn giám sát sẽ trao đổi, thống nhất phương pháp làm việc và phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên trong đoàn. Quy trình giám sát được thực hiện theo trình tự: đại diện đơn vị được giám sát báo cáo; sau đó các thành viên đoàn giám sát đặt vấn đề cần bổ sung để làm rõ thêm; đơn vị được giám sát giải trình; đoàn giám sát xem hồ sơ có liên quan; trưởng đoàn nhận xét, đánh giá; ý kiến lãnh đạo đơn vị được giám sát; kết thúc buổi giám sát, thông qua biên bản làm việc có trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp được giám sát cùng ký tên, mỗi bên giữ một bản. Ngoài thành phần của đoàn giám sát, LĐLĐ tỉnh có mời đại diện lãnh đạo Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cùng dự với đoàn tỉnh để rút kinh nghiệm. 

Đoàn giám sát đang thực hiện nhiệm vụ

     Nhằm giúp cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở biết cách phối hợp thực hiện và để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là việc quán triệt thống nhất về nhận thức, cách làm và giải pháp là hết sức cần thiết đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt Công đoàn tỉnh. Năm 2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị cho các Ban nghiệp vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 
     Từ năm 2016, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tranh thủ và đã bổ sung thêm ngành phối hợp là BHXH tỉnh, Sở Y tế và đưa thêm một số nội dung của Luật BHXH; chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm vào giám sát; đồng thời tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội nhằm giúp cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nắm được nội dung và phương pháp giám sát để vận dụng thực hiện ở địa phương, ngành mình. Mục đích của giám sát là để nắm tình hình thực hiện một số nội dung của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp, qua đó nhằm phát huy những việc làm tốt, chỉ ra những vấn đề chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt, đoàn kiến nghị, đề xuất đơn vị, doanh nghiệp sớm có biện pháp khắc phục hoặc sửa đổi cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật. Mặt khác, đối với những khó khăn,vướng mắc doanh nghiệp đặt ra, đoàn giải thích, trả lời theo thẩm quyền; đồng thời LĐLĐ tỉnh đã đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng có những biện pháp uốn nắn, chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các quy định pháp luật, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ và doanh nghiệp. 
     Trong 3 năm (2015 - 2017), LĐLĐ tỉnh và các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tiến hành giám sát được 156 đơn vị, doanh nghiệp (cấp tỉnh giám sát 36 đơn vị, doanh nghiệp, trong đó 10 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn và chưa trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định). Đến nay, hầu hết các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều có xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện giám sát. Điều rất phấn khởi là qua giám sát, trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của đoàn, một số doanh nghiệp đã cử cán bộ đến Sở LĐTB&XH để được hướng dẫn những nội dung có liên quan như hợp đồng lao động, xây dựng thang lương, bảng lương, nội quy lao động và đã điều chỉnh, bổ sung phù hợp theo quy định; một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đến làm việc đã được chủ doanh nghiệp nhiệt tình hỗ trợ, tạo điều kiện để tiếp cận tuyên truyền, hướng dẫn người lao động làm đơn gia nhập công đoàn và đã có 10/10 doanh nghiệp tiến hành thành lập CĐCS, đóng kinh phí công đoàn theo quy định (trước đây chưa thực hiện). Ngoài ra, những kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh (qua giám sát) với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh, UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH, BHXH, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh… đều được các tổ chức nói trên ghi nhận và có biện pháp uốn nắn chỉ đạo thực hiện như: Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp và Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Ban Dân vận Tỉnh ủy (thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh) mở các lớp tập huấn về thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho người sử dụng lao động và một số cán bộ CĐCS. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện (TX,TP) và các ngành chức năng của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn cho người sử dụng lao động nắm để thực hiện tốt, BHXH tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN ở các đơn vị, doanh nghiệp... 
     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát cũng còn hạn chế cần khắc phục, đó là: sau giám sát, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp trong việc thực hiện các kiến nghị của đoàn giám sát để báo cáo kịp thời về LĐLĐ tỉnh, tuy nhiên một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện chậm so với yêu cầu, có nơi chưa thực hiện (kể cả giám sát của đoàn cấp huyện, ngành đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn). Do đó, sắp tới để công tác giám sát đạt chất lượng cao hơn, đoàn giám sát (cấp tỉnh, cấp huyện, ngành) cần có kế hoạch cử cán bộ trực tiếp phúc tra đối với đơn vị, doanh nghiệp được giám sát

Trang Phước - Nguyên PCT TT LĐLĐ tỉnh
 

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, chia sẻ một phần khó khăn cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn luôn được các cấp Công đoàn tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm công tác chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ để trở nhành những hoạt động thường xuyên, cụ thể như: xây dựng “Mái ấm Công đoàn” để che nắng, che mưa, những món quà chia sẻ lúc khó khăn, hoạn nạn, những phần quà chung tay góp tết cho CNLĐ nghèo... đặc biệt từ năm 2015 đến nay, hàng năm mỗi độ tết đến, xuân về Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức Lễ cưới tập thể cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Các cặp đôi cắt bánh và rót rượu sâm panh trong lễ cưới

     Sóc Trăng có thể nói là một tỉnh đầu tiên trong cụm thi đua 6 tỉnh Nam Sông Hậu đã tổ chức được Lễ cưới tập thể cho đoàn viên, CNVCLĐ. Đây là một hoạt động mang đậm tính nhân văn, ý nghĩa, thiết thực vừa tôn vinh, giữ gìn nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam, vừa chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất cho đoàn viên, hội viên góp phần tạo động lực để đoàn viên, hội viên tích cực trong công tác, lao động, sản xuất và cuộc sống. 

Các cặp đôi nhận Giấy chứng nhận kết hôn

     Qua 4 lần tổ chức lễ cưới, đã có 56 cặp đôi, với 56 hoàn cảnh khác nhau, không đủ điều kiện tổ chức được lễ cưới cho chính mình, dù rằng có những cặp đã có con. Thấu hiểu và để chia sẻ một phần khó khăn đó, ba đơn vị phối hợp đã tranh thủ vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ các cặp đôi tham gia lễ cưới được hưởng nhiều chính sách chăm lo như: mỗi cặp đôi được trang điểm, áo cưới, ghi hình ngoại cảnh và ảnh lưu niệm; xe hoa diễu hành các đường phố chính của Thành phố Sóc Trăng; nhà hàng, trang trí sân khấu lễ cưới, bánh cưới, tiệc ngọt đãi bạn bè và người thân các cặp đôi; trước khi cưới được khám sức khỏe, tập huấn kiến thức “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; đặc biệt được xét tặng “Mái ấm Công đoàn”, “Căn phòng mơ ước”, “Nhà đại đoàn kết” và tour “Hành trình trái tim” hưởng tuần trăng mật đến Vũng Tàu, Đà Lạt, tặng thẻ ATM tài khoản tiết kiệm 1.000.000 đồng; cặp điện thoại + sim; thiệp cưới; thẻ BHYT; truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình… hoàn toàn miễn phí; đồng thời, được xét cho vay lãi suất 0%, thời hạn 3 năm để phát triển kinh tế gia đình… Tính chung qua 4 năm, Lễ cưới tập thể đoàn viên, CNVCLĐ được tổ chức tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, tất cả chi phí cho lễ cưới hầu hết đều từ nguồn vận động. 

Các cặp đôi nhận “Mái ấm Công đoàn”

     Với những kết quả đã đạt được, Lễ cưới tập thể cho đoàn viên, CNVCLĐ thật sự đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho những đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn, hoạt động này có sức lan tỏa trong và ngoài tỉnh được cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể, các mạnh thường quân ủng hộ. Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn:
     - Tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền (NSDLĐ); đặc biệt, là sự quan tâm hỗ trợ của các đơn vị, nhà tài trợ đã tạo mọi điều kiện về kinh phí cơ sở vật chất để tổ chức lễ cưới.
     - Cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành từ tỉnh điến cơ sở, nhất là các LĐLĐ huyện (TX,TP), Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện (TX,TP), tích cực tuyên tuyền, vận động đoàn viên, hội viên vượt qua tâm lý e ngại khu lễ cưới của chính mình không phải do cha, mẹ người thân tổ chức như các lễ cưới thông thường khác mà do các tổ chức đoàn thể tổ chức thay. 
     - Ba đơn vị phối hợp có sự trao đổi chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo từ khâu ban hành kế hoạch đến phân công cụ thể của; đặc biệt là những tiêu chuẩn khi tham gia lễ cưới phải phù hợp với thực tiễn đời sống đoàn viên, hội viên và đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phải có sự kiểm tra thẩm định hồ sơ, cũng như tìm hiểu nắm về gia cảnh, nơi làm việc… để làm cơ sở chính xác cho việc xét chọn đúng đối tượng tham gia lễ cưới, hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, “Căn phòng mơ ước”, “Nhà đại đoàn kết”. 
     - Lễ cưới tập thể cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo khó khăn qua 4 mùa cưới đã trở thành một hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn. Qua đó đoàn viên, hội viên thấy được sự quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền (NSDLĐ), các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp mà trực tiếp là ba đơn vị phối hợp đã quan tâm tổ chức, vận động sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những cặp đôi

Lục Bích Phúc - Phó CT LĐLĐ tỉnh

Thực hiện Công văn số 2684/BTCTW, ngày 10/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ, ngày 12/5/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn Giáo dục cấp huyện; Công văn số 698-CV/BTCTU, ngày 28/6/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc cho ý kiến giải thể Công đoàn Giáo dục cấp huyện

     Xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động công đoàn ngành tại địa phương, nhằm sắp xếp lại bộ máy tổ chức của các cấp công đoàn trong tỉnh theo hướng tinh gọn, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đảm bảo tập trung sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong hệ thống tổ chức Công đoàn tỉnh. 
     Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Đề án số 03/ĐA-LĐLĐ, ngày 06/6/2017 về việc giải thể Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, 11 Công đoàn Giáo dục huyện (TX,TP). Sau thời gian chuẩn bị và triển khai thực hiện đến tháng 9/2017, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành quyết định tổ chức bàn giao 11/11 Công đoàn giáo dục cấp huyện (TX,TP), chuyển 537 CĐCS trường học, với 16.514 đoàn viên về trực thuộc LĐLĐ huyện (TX,TP) trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động. Chuyển 16 CĐCS, với 575 đoàn viên về trực thuộc Công đoàn Viên chức và LĐLĐ tỉnh quản lý.

Triển khai Quyết định giải thể Công đoàn Giáo dục huyện (TX,TP)

     Sau 01 năm sắp xếp, nhìn chung hoạt động của CĐCS theo chiều hướng phát triển tốt, vì bên cạnh việc giải thể Công đoàn Giáo dục huyện (TX,TP), LĐLĐ tỉnh chỉ đạo LĐLĐ huyện (TX,TP) cơ cấu đồng chí Phó Phòng Giáo dục vào ủy viên Thường vụ LĐLĐ huyện (TX,TP), Thanh tra (chuyên viên) Phòng Giáo dục huyện (TX,TP) cơ cấu vào ủy viên Ủy ban Kiểm tra; hướng dẫn xây dựng quy chế phối hợp giữa LĐLĐ huyện (TX,TP) với Công đoàn Giáo dục tỉnh; với Phòng Giáo dục cùng cấp giúp cho việc chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện đi vào nề nếp, tránh chồng chéo. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện còn một số khó khăn đó là: trong công tác phối hợp và tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng vì chưa có kinh nghiệm; số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách ít, nhưng phải quản lý trực tiếp nhiều CĐCS; địa điểm sinh hoạt, hội nghị tập huấn… không có, do đó ảnh hưởng đến hoạt động.
     Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, các cấp công đoàn đã nỗ lực phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình, đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt động các CĐCS, tổ chức thành công Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đây là kết quả phấn khởi bước đầu trong quá trình chỉ đạo, sắp xếp, tinh giảm bộ máy công đoàn của tỉnh, hiệu quả đó được chứng minh thông qua một số hoạt động như: thông tin báo cáo hai chiều giữa CĐCS và LĐLĐ huyện (TX,TP) được kịp thời, chính xác và đảm bảo thời gian; việc chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đến CĐCS kịp thời, không qua trung gian; phong trào thi đua, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao do LĐLĐ huyện tổ chức được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hoạt động công đoàn, nhất là hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Thông qua các buổi sinh hoạt giao lưu, hội nghị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao doa LĐLĐ huyện (TX,TP) tổ chức đã tạo điều kiện cho CĐCS trường học có dịp để trao đổi, học tập kinh nghiệm với các CĐCS ở nhiều loại hình khác nhau trong địa bàn huyện. Đặc biệt, việc sắp xếp lại Công đoàn ngành còn giảm số lượng cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (kiêm nhiệm), nhất là giảm kinh phí chi cho hoạt động, chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn một năm khoảng 1,09 tỷ đồng.
     Với những kết quả trên, tin tưởng rằng chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW và chỉ đạo của Tỉnh ủy sẽ được các cấp Công đoàn tỉnh Sóc Trăng nghiêm túc thực hiện, phấn đấu đến năm 2021 giảm 10% biên chế theo đúng kế hoạch đã đề ra 

Lương Văn Hòa

Thành phố Sóc Trăng là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh; Công đoàn thành phố hiện quản lý 125 CĐCS, với 4.870 đoàn viên công đoàn, trong đó CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp 42 đơn vị, với 2.328 đoàn viên công đoàn (chiếm tỷ lệ 47,8%).

    Trong thời gian qua, các doanh nghiệp triển khai thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp cho người lao động; điều kiện làm việc được cải thiện nhiều hơn, do được đầu tư đổi mới về trang thiết bị bảo hộ lao động, đảm bảo về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ; việc ký hợp đồng lao động được thực hiện khá đầy đủ, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ở nơi có Công đoàn thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Pháp luật về lao động như: chưa xây dựng nội quy lao động, chưa tổ chức thương lượng và ký kết TƯLĐTT, hoặc xây dựng TƯLĐTT còn mang tính hình thức, chất lượng không cao, chủ yếu chỉ sao chép lại một số nội dung của Bộ Luật Lao động. Do chưa nhận thức được tầm quan trọng của TƯLĐTT, nên khi phát sinh mâu thuẫn về quyền và lợi ích hoặc vi phạm kỷ luật lao động của người lao động thì doanh nghiệp không đủ cơ sở pháp lý để giải quyết, dẫn đến tranh chấp lao động.

Hội nghị triển khai Luật BHYT sửa đổi, bổ sung

     Thực hiện Kế hoạch số 50/KD-LĐLĐ, ngày 10/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” và Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-ĐCT, ngày 17/11/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và triển khai thực hiện, đạt kết quả như sau:
     - Phối hợp với UBND Thành phố tuyên truyền pháp luật cho người sử dụng lao động thông qua việc tổ chức hội nghị triển khai Bộ Luật Lao động, Nghị định 60/2013/NĐ-CP, Nghị định 191/2013/NĐ-CP... cho 158 đại biểu là giám đốc, quản lý các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; qua đó các doanh nghiệp nắm rõ các quy định pháp luật có liên quan đến lao động, việc làm; đồng thời phối  hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật 286 cuộc, có 7.166 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn dự. 

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho CNLĐ

     - Kịp thời cung cấp những thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật về lao động như: việc ký kết hợp đồng lao động, xây dựng Nội quy lao động, xây dựng Quy chế trả lương và thang, bảng lương, xây dựng TƯLĐTT, những quy định về chăm sóc sức khỏe cho người lao động, an toàn lao động… đến người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn thành phố thông qua cổng thông tin điện tử, phương tiện truyền thông, tờ bướm và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề hằng năm.
     - Tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ CĐCS, hướng dẫn quy trình thương lượng, nội dung, kỹ năng thương lượng trong ký kết TƯLĐTT; hướng dẫn quy trình đối thoại theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP; đồng thời phân công cán bộ chuyên trách công đoàn hỗ trợ, tư vấn cho các CĐCS về những nội dung cần có trong thỏa ước, đặt biệt là những nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, trong thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, những văn bản mới cần bổ sung cập nhật để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 
     - Định kỳ hàng năm, rà soát lại những bản thỏa ước lao động đã hết hạn và sắp hết hạn, chủ động thông báo đến các CĐCS trực thuộc để có kế hoạch thương lượng, bổ sung hoặc ký kết mới; trong đó có gợi ý loại bỏ những nội dung không còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới mà pháp luật quy định, những nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Để đảm bảo chất lượng của các bản TƯLĐTT, chúng tôi sẽ rà soát nội dung, thể thức của bản thỏa ước trước khi ký kết chính thức giữa doanh nghiệp với CĐCS. Sau khi TƯLĐTT được thẩm định của cơ quan chức năng và được ký kết, sẽ gửi về LĐLĐ tỉnh đưa vào Thư viện TƯLĐTT của LĐLĐ tỉnh để theo dõi, kiểm tra.
     - Vào cuối mỗi năm, LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng chỉ đạo các CĐCS kiểm tra đánh giá, chấm điểm chất lượng TƯLĐTT đã ký kết, những nội dung nào còn vướng mắc để có hướng điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp. Sau đó, LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng tiến hành đánh giá, chấm điểm, xếp loại TƯLĐTT và báo cáo về trên.
     Tính đến cuối năm 2017, có 39/40 doanh nghiệp (có CĐCS) đã tổ chức Hội nghị người lao động và thực hiện ký kết TƯLĐTT, trong đó có 36 bản TƯLĐTT có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như: hỗ trợ tiền trang phục, tiền ăn ca, thưởng lương tháng 13, thưởng chuyên cần, tặng quà mừng cưới, mừng sinh nhật, Bảo hiểm tai nạn, chế độ tham quan, du lịch, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ mua nhà trả góp (không tính lãi suất) cho đoàn viên công đoàn… Qua giám sát của tổ chức công đoàn, những nội dung được ghi trong thỏa ước đều được đảm bảo thực hiện theo như ký kết, một số doanh nghiệp thực hiện tiêu biểu như: Công ty TNHH Thống Nhất, Quỹ tín dụng Nhân dân, Xí nghiệp In và Bao bì Duy Nhật, Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Miền Tây…
     Bên cạnh những việc làm được, quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, hạn chế:
    - Các doanh nghiệp chưa quan tâm, chủ động trong việc ký kết TƯLĐTT; còn xem đây là việc của công đoàn chứ chưa phải là trách nhiệm của doanh nghiệp.
     - Một số cán bộ CĐCS còn hạn chế về kỹ năng đối thoại, thương lượng; mặt khác cán bộ CĐCS là kiêm nhiệm, lương do người sử dụng lao động chi trả nên chưa mạnh dạn có ý kiến, đấu tranh để đưa những nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật vào TƯLĐTT.
     - Các nội dung có lợi cho người lao động như: tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi còn ít, chủ yếu là tập trung vào các nội dung liên quan đến phúc lợi cho người lao động; còn tình trạng một vài doanh nghiệp xây dựng TƯLĐTT chủ yếu để hợp thức hóa, mang tính đối phó.
     Qua công tác chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thương lượng , ký kết, giám sát việc thực hiện TƯLĐTT, LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng rút ra một số kinh nghiệm sau: để đối thoại, thương lượng và ký kết TƯLĐTT có giá trị, thực sự vì quyền lợi người lao động đòi hỏi phải có sự hợp tác tích cực từ nhiều phía. 
     - Về phía tổ chức Công đoàn, trước hết cần khẳng định vai trò đại diện của mình thông qua việc cần thiết phải có TƯLĐTT và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã thỏa thuận ký kết; cán bộ CĐCS cần tích cực học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, tham khảo những bản thỏa ước “có chất lượng” từ bên ngoài để kịp thời thương lượng những điều khoản mang tính tích cực; cần chủ động đề xuất để người sử dụng lao động thường xuyên có những thay đổi, bổ sung phù hợp thực tế vào thỏa ước. Riêng công đoàn cấp trên cơ sở, ngoài việc chỉ đạo, tập huấn kỹ năng thương lượng, phải phân công cán bộ chuyên trách có trình độ, kinh nghiệm trực tiếp tham gia, hướng dẫn CĐCS trong quá trình xây dựng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.
     - Đối với người sử dụng lao động cần nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của TƯLĐTT tại doanh nghiệp - đây là cơ sở pháp lý quan trọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, là sự cộng đồng trách nhiệm của hai bên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ lao động; trên cơ sở đó, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, cùng nhau hợp tác là vì sự phát triển bền vững và lớn mạnh của doanh nghiệp.
     Trong thời gian tới cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh, kinh tế - xã hội Thành phố Sóc Trăng sẽ phát triển nhanh và mạnh; việc thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa XII của BCH Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố sẽ có nhiều cơ chế, chính sách đãi ngộ thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến đầu tư, góp phần giải quyết số lượng lớn lao động tại địa phương; kéo theo đó sẽ phát sinh nhiều bất cập trong quan hệ lao động, đòi hỏi phải có sự quan tâm, phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan chức năng, của tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất; đồng thời cũng cần có sự phối hợp, tương tác từ người sử dụng lao động trong việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động và thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Bằng trách nhiệm của mình, LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn cùng với CĐCS thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; nhằm góp xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động 

CNLĐ Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân đối thoại với lãnh đạo địa phương

Trịnh Thị bảo Khuyên

Nhiệm kỳ 2011 - 2017, phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn huyện Trần Đề có sự phát triển mạnh mẽ, đổi mới tư duy hoạt động, hướng về cơ sở, đoàn viên, CNVCLĐ, đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ từng bước ổn định. Từ đó tạo sự an tâm trong lao động, sản xuất và công tác. Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 với những quyết tâm và triển vọng mới.

     LĐLĐ huyện Trần Đề đang quản lý 3.723 CNVCLĐ, trong đó đoàn viên công đoàn là 3.685 đoàn viên, tăng 2.333 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ, sinh hoạt tại 102 CĐCS. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã bám sát nghị quyết và chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ I để tổ chức, triển khai thực hiện. Kết thúc nhiệm kỳ, đa số các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn huyện lần thứ I đề ra đều đạt và vượt.

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Trần Đề khóa mới, 
nhiệm kỳ 2018 - 2023

     Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp Công đoàn thường xuyên quan tâm như: việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động… tính chung đã tổ chức 455 cuộc, có 9.125 lượt người tham gia với 255 lượt ý kiến đóng góp về quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động xét nâng lương thường xuyên cho 2.872 lượt CNVCLĐ, nâng lương trước hạn cho 257 lượt CNVCLĐ; tổ chức cho CNVCLĐ tham gia xây dựng nội quy, quy chế, kế hoạch… của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhất là trong thực hiện “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch, triển khai hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS trong các doanh nghiệp thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, chú trọng đưa nội dung bữa ăn ca vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể để ký kết. Kết quả, có 22/28 lượt doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 80% thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, nổi bật là hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động với mức 15.000đ/người/buổi, thưởng tiền chuyên cần hàng tháng… các cấp Công đoàn quan tâm phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động. Thông qua hội nghị đối thoại, quyền làm chủ của cán bộ, CNVCLĐ được mở rộng, kỷ cương pháp luật được tăng cường, công nhân, lao động thực hiện dân chủ trực tiếp trong tham gia quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt, hoạt động chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn thực hiện rất tốt như: thăm hỏi đoàn viên, người thân bị ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ, các CĐCS tổ chức động viên, thăm hỏi với 6.536 phần quà, với tổng số tiền 1,357 tỷ đồng; cất mới và sửa chữa 37 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”; trao tặng 50.000 quyển tập; 16 suất học bổng cho con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo khó khăn; tặng 10 bồn chứa nước cho đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao luôn đước các cấp công đoàn quan tâm... Duy trì 85 tổ hùn vốn, tiết kiệm xoay vòng với tổng số tiền hàng năm là 1,333 tỷ đồng. 

Quang cảnh Đại hội Công đoàn huyện Trần Đề, 
nhiệm kỳ 2018 - 2023

     Phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện, thi đua hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, động viên cán bộ, CNVCLĐ khắc phục khó khăn, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; thi đua “Phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Trên cơ sở đó, các đơn vị đã vận dung cụ thể hóa nội dung thi đua sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua các phong trào thi đua đã có 40 công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học được hoàn thành, với tổng số vốn đầu tư trên 48 tỷ đồng, làm lợi cho nhà nước 3,625 tỷ đồng; 1.013 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có 01 đề tài, giải pháp được đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng 12 Bằng khen tập thể, 37 Bằng khen cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 24 tập thể, 66 Bằng khen tập thể, 290 Bằng khen cá nhân; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 02 Bằng khen tập thể, 4 Bằng khen cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng 01 Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể, 74 Bằng khen tập thể, 189 Bằng khen cá nhân; LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 233 tập thể, 409 cá nhân.
     Với kết quả đó, trong nhiệm kỳ qua LĐLĐ huyện Trần Đề là một trong hai Công đoàn tiêu biểu của tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 02 Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn” (năm 2014 và 2016). 
     LĐLĐ huyện Trần Đề được LĐLĐ tỉnh chọn làm đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đại hội Công đoàn huyện Trần Đề đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Đại hội đã bầu ra 21 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới, cơ cấu đều ở các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn; Đại hội II Công đoàn huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra mục tiêu “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích là điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; hoàn thiện phương thức hoạt động phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” và các chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội. 
     Bên cạnh đó, Đại hội cũng thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, học vấn, kỹ năng nghề nghiệp; tích cực xây dựng Đảng, chính quyền; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công đoàn.
     Có thể nói, đối với phong trào công nhân, viên chức và hoạt động công đoàn ở huyện Trần Đề với nhiệm kỳ đầu tiên sau khi thành lập huyện, những kết quả mang lại đã đánh giá được sự lớn mạnh, trưởng thành của công đoàn các cấp trên địa bàn huyện. Bước qua nhiệm kỳ mới, tuy vẫn còn những thách thức, khó khăn phía trước, nhưng bằng sự quyết tâm của tập thể cán bộ công đoàn các cấp phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, CNVCLĐ huyện nhà trong nhiệm kỳ mới sẽ đạt nhiều thắng lợi mới 

Trần Hoàng VIệt

Ông bà ta ngày xưa có câu “An cư, lạc nghiệp”. Đối với người lao động, có lẽ đó cũng là ước mơ của mọi người từ khi trưởng thành, bước chân vào doanh nghiệp để cùng tập thể lao động, cống hiến, khẳng định những giá trị bản thân. Ai cũng mong muốn ổn định nơi ăn chốn ở để xây dựng mái ấm gia đình, kiến tạo hạnh phúc và có điều kiện phát triển đời sống, công tác.

     Tuy nhiên, với thu nhập còn hạn chế như hiện nay, phần lớn người lao động vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đồng lương mang lại phải trang trải cho bao chi phí, chật vật lo toan trong cuộc sống. Vì thế để có được một căn nhà riêng cho mình, vẫn còn là ước mơ xa vời của không ít người lao động.
     Đó cũng là nỗi trăn trở của tập thể Ban lãnh đạo và Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Sóc Trăng ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty (17/4/1992). Bởi lẽ, Sóc Trăng là một tỉnh mới tái lập từ tỉnh Hậu Giang năm 1992, lúc đó hầu như điều kiện kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nhân lực tại chỗ hầu như rất ít, khó thu hút nhân lực từ nơi khác đến làm việc và an tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị. 
     Từ khó khăn, đã bật ra ý tưởng từ Ban lãnh đạo và Công đoàn cơ sở Công ty: tìm mua đất cho người lao động xây nhà, vận dụng mọi nguồn lực để hỗ trợ người lao động có đủ tiền để cất một căn nhà khang trang. 
     Nói thì dễ, những bắt tay vào thực hiện là cả một hành trình đầy gian nan thử thách đối với tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Sóc Trăng trong hơn 36 năm qua. Đơn vị đã chắt chiu nguồn quỹ phúc lợi hàng năm, giảm chi các khoản khác như tham quan nghỉ mát… để cho mượn tiền mua đất, xây dựng cơ sở hạ tầng…
     “Làng Điện lực Sóc Trăng” là mô hình đầu tiên được Công ty triển khai từ năm 2000 với diện tích 32.000m2 , được xây dựng tại ấp Hòa Mỹ, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đến nay đã có 133 hộ gia đình được “an cư”, trong đó có 7 “Mái ấm Công đoàn” được hỗ trợ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty đang tiếp tục hoàn chỉnh các hạng mục xây dựng và cấp thêm đất xây nhà cho người lao động.

Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn”

     Tiếp nối thành công của “Làng Điện lực”, các “Thôn Điện lực” lần lượt được triển khai. Thôn Điện lực Cù Lao Dung được triển khai năm 2016 với diện tích 4.000m2, đã có 4 hộ gia đình cư ngụ, Thôn Điện lực Kế Sách triển khai năm 2017 với diện tích 3.500m2 , hiện đã có 10 hộ gia đình cư ngụ. Các căn nhà đều được xây dựng khang trang, thẩm mỹ theo thiết kế và quy hoạch chung đã được tập thể thống nhất sau khi thuê đơn vị tư vấn thực hiện.  
     Để triển khai thành công mô hình, ngoài sự nỗ lực của tập thể anh em trong Công ty, phải kể đến ý nghĩa to lớn từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn” với 21 căn nhà được hỗ trợ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cũng như Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã hỗ trợ cho mượn tiền xây dựng cơ sở hạ tầng…
     Năm 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xác định chủ đề năm là “Vì lợi ích của đoàn viên”, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã triển khai đến các Công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân” với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Hưởng ứng tích cực chỉ đạo của Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Sóc Trăng đã chọn mô hình “Chăm lo nhà ở, tạo điều kiện an cư lạc nghiệp cho người lao động”. Với mục tiêu cụ thể tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, cấp thêm nhà ở Làng Điện lực, Thôn Điện lực đã triển khai; thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn”; tiếp tục triển khai quy hoạch thiết kế để xây dựng Thôn Điện lực Thạnh Trị với diện tích hơn 7.700 m2  và 20 hộ CBCNV đã đăng ký cất nhà…
     Chiều buông, dưới ánh đèn rực sáng, rộn rã tiếng cười nô đùa trẻ thơ, các gia đình cùng trò chuyện chia sẻ mọi nỗi niềm cuộc sống với nhau. Mọi người đều cảm nhận hạnh phúc là CBCNV ngành điện với tình làng, nghĩa xóm như tên “Làng Điện lực”, “Thôn Điện lực” mà tập thể đã chọn, như một lời nhắc nhở cho tất cả anh em. 
     Những mái ấm Điện lực không ngừng mọc lên, là điểm tựa cho những cánh chim công nhân ngành điện tung bay và sau một ngày vất vả, cùng về quây quần trong tổ ấm của mình, trong tình thân gia đình, tình đồng đội chan chứa yêu thương, mãi là nét đẹp văn hóa EVN đã dày công xây dựng

Phạm Nguyễn Minh Châu

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng là loại hình doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước, thực hiện chức năng kinh doanh vé Xổ số kiến thiết để huy động tiền nhàn rỗi trong nhân dân; mục đích hoạt động “Ích nước, lợi nhà”, toàn bộ nguồn thu từ Xổ số kiến thiết được tập trung vào ngân sách tỉnh, chủ yếu đầu tư xây dựng phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, các công trình phúc lợi trọng điểm tại tỉnh nhà để nhân dân cùng thụ hưởng.

     Cùng với sự phát triển của Công ty, Công đoàn Công ty đã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình trong doanh nghiệp, góp phần đáng kể cùng với lãnh đạo Công ty, xây dựng môi trường lao động hài hòa, gắn bó, trách nhiệm và an toàn, đã tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty; từ đó, đời sống của người lao động luôn ổn định và ngày được nâng cao, an tâm trong công tác.

Đồng chí Lâm Long - Chủ tịch CĐCS Công ty phát biểu 
tại Hội nghị Người lao động

     Với những kết quả trên, CĐCS Công ty, rút ra một số kinh nghiệm cơ bản trong thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động như sau:
     Ban Chấp hành CĐCS phải xác định được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong Công ty, nhất là xác định chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động là chức năng quan trọng và chủ yếu để định hướng hoạt động; trong hoạt động, Ban Chấp hành Công đoàn phải thật sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động. Từng cán bộ công đoàn phải có bản lĩnh, có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phải kịp thời cập nhật, nắm vững các quy định của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích, trách nhiệm của người lao động và của Công ty. Đồng thời, phải nhận thức đúng đắn mối quan hệ lợi ích của Công ty gắn liền với lợi ích của người lao động, nếu Công ty hoạt động có hiệu quả, ổn định, phát triển thì lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động luôn phải được đảm bảo và ngược lại; vì vậy, Công đoàn cần phải tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản:
     - Công đoàn vận động đoàn viên, người lao động xây dựng Công ty phát triển vững mạnh: Công đoàn phải tích cực tham gia với người sử dụng lao động tổ chức phát động các phong trào thi đua, vận động đoàn viên, công nhân lao động xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh hằng năm, dài hạn và tham gia thực hiện thắng lợi kế hoạch, phương án kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp; giới thiệu và tham gia quy hoạch và đào tạo đội ngũ người lao động đảm bảo về phẩm chất đạo đức, vững về nghiệp vụ chuyên môn, năng động, sáng tạo, trách nhiệm; tham gia bố trí lao động hợp lý, để ổn định, nâng cao nguồn nhân lực và bảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ tại Công ty.
     - Công đoàn phải phối hợp chặt chẽ và giữ mối quan hệ hài hòa với người sử dụng lao động:
     Sự phối hợp chặt chẽ, thể hiện thông qua Công đoàn đại diện người lao động tham gia xây dựng nội quy, quy chế làm việc, quy chế thi đua - khen thưởng, quy chế quản lý, phân phối tiền lương… thương lượng, thỏa thuận ký thỏa ước lao động tập thể; Công đoàn phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung có liên quan quyền và lợi ích của người lao động được pháp luật quy định, đồng thời nghiên cứu, xem xét điều kiện thực tế của Công ty mà thỏa thuận các nội dung có lợi cho người lao động so với pháp luật quy định đưa vào thỏa ước lao động tập thể để thương lượng, ký kết với lãnh đạo Công ty.
     Công đoàn đại diện người lao động, ký kết các quy chế phối hợp, tham gia phối hợp tổ chức Hội nghị Người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, CĐCS phải vận động đoàn viên, công nhân lao động đồng hành, chia sẻ với Công ty, xem Công ty là ngôi nhà thứ hai của mỗi đoàn viên, người lao động nhất là CĐCS không nên đòi hỏi quyền lợi cho người lao động mà pháp luật không quy định, tuy hợp lý nhưng khả năng doanh nghiệp không thực hiện được hoặc thực hiện ảnh hưởng đến doanh nghiệp thì không có kết quả, vì vậy, trong việc thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Công đoàn phải xem xét kỹ lưỡng các nội dung; nếu hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của doanh nghiệp mới đưa ra thương lượng, đối thoại; nếu các nội dung chỉ có lợi một bên người lao động, bên doanh nghiệp bị ảnh hưởng thì Công đoàn có trách nhiệm giải thích, tuyên truyền cho người lao động hiểu, không đưa ra đối thoại.

Ban Giám đốc tặng hoa và quà cho nữ cán bộ, công nhân viên Công ty

     - Công đoàn phải thực hiện tốt công tác truyên truyền, vận động, giáo dục người lao động:
    Ngoài việc tổ chức truyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của doanh nghiệp… còn phải quan tâm giáo dục người lao động về ý thức trách nhiệm, biết chia sẻ với doanh nghiệp khi gặp khó khăn, chung tay cùng với người sử dụng lao động tìm giải pháp để tháo gỡ.
     Vận động, giáo dục người lao động nhận thức đúng đắn về lợi ích, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động tham gia, thực hiện tích cực phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty.
     Từ những kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS trong thời gian qua, CĐCS Công ty luôn được Chi ủy tín nhiệm, quan tâm, đặc biệt được người sử dụng lao động luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công đoàn hoạt động, nhiều năm CĐCS được LĐLĐ tỉnh công nhận “Vững mạnh”, và được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân

Lâm Long

Phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” là phong trào thi đua mang tính đặc trưng riêng của nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng nói riêng và cả nước nói chung, phong trào đã có sức lan tỏa, ngày càng phát huy được phẩm chất tốt đẹp, tiềm năng của nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc góp phần phát triển kinh tế xã hội và trở thành cầu nối thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, khẳng định được vị thế của đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong sự nghiệp trồng người. Hiện nay, tỷ lệ nữ chiếm 53,83% trên tổng số 18.870 công chức, viên chức, lao động ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng, đây là nguồn nhân lực trí thức lớn của tỉnh nhà. Những thành tựu của ngành giáo dục trong thời gian qua có sự đóng góp to lớn của lực lượng nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Để phát huy khả năng, sự cống hiến của nữ cán bộ nhà giáo, người lao động trong quá trình công tác cũng như trong xây dựng hạnh phúc gia đình đòi hỏi cần phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Vì nếu đẩy mạnh được phong trào này trong đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chất lượng giáo dục, chất lượng giảng dạy; đồng thời góp phần xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

     Để đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, Ban Nữ công Công đoàn ngành Giáo dục đã quán triệt, cụ thể hóa Kết luận 147/KL-TLĐ, ngày 04/2/2016 của Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TLĐ, ngày 29/01/2011 của Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh nhằm tiếp tục phát huy vai trò và tiềm năng của nữ CNVCLĐ, công tác nữ vào tất cả các hoạt động; đồng thời lồng ghép phong trào thi đua với “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”, “ Dân số kế hoạch hóa gia đình”, “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... từng bước đưa phong trào vào nền nếp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nữ CNVCLĐ, để mỗi chị em chủ động phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc.
     Quan tâm củng cố, kiện toàn các Ban Nữ công, Tổ nữ công, đồng thời xác định Ban Nữ công CĐCS đóng vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của BCH Công đoàn ngành về công tác nữ công, lựa chọn nhân sự Ban Nữ công là những đồng chí tâm huyết, có đức, có tài, nắm vững trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thuận lợi trong việc tiếp cận, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ cho nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động được quan tâm, hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức để tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng và hành động, giúp cho đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động thấy rõ hơn vai trò và tầm quan trọng của phong trào; phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” còn được triển khai đồng thời với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”... để tạo cơ hội cho nữ nhà giáo đóng góp tích cực và mang lại hiệu quả cao hơn trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà. Kết quả của phong trào cho thấy, tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn khá cao, cụ thể: Mầm non 68,5%; Tiểu học 69,7%; THCS 65%; THPT 13,2%; CĐSP 62,5%. Toàn ngành có 05 Tiến sĩ, 268 Thạc sĩ; 68 cán bộ, nhà giáo đang học Thạc sĩ, 13 nghiên cứu sinh. Riêng năm 2017, có 18/33 cá nhân được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 58,06%. Với kết quả trên có thể khẳng định, phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” thực sự đã trở thành một hoạt động sâu rộng và sôi nổi ở tất cả các cơ sở giáo dục, tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động. Nhiều đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm do nữ đảm nhiệm không những mang lại hiệu quả cao trong quá trình đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo yêu cầu của xã hội. Với lực lượng đông đảo và có tính chất quyết định về chất lượng giáo dục, nữ cán bộ nhà giáo, người lao động càng xác định rõ nhiệm vụ của bản thân là không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị đóng góp tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo của ngành. 
     Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, 16 tập thể và cá nhân đã được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; Công đoàn ngành đã trao Giấy chứng nhận cho 30 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào, giai đoạn 2010 - 2015; Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ngành đã tặng Giấy khen cho 126 cá nhân và 24 tập thể thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, giai đoạn 2010 - 2015. Hàng năm, có trên 90% chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. 
     Nữ cán bộ, giáo viên đã có những đóng góp vào việc quản lý, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, tỷ lệ nữ tham gia công tác quản lý trong mỗi cơ sở giáo dục tăng, hiện có 34/148 nữ cán bộ làm công tác lãnh đạo, chiếm tỷ lệ 32,88%. Chính đội ngũ nữ tham gia công tác quản lý ở mỗi cơ sở giáo dục là hạt nhân của các phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Dân chủ -  Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Từ phong trào, năm 2017 có 19 chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
     Phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, làm chuyển biến tư tưởng, giúp nữ cán bộ nhà giáo, người lao động tiến bộ, khơi dậy được tiềm năng và lòng nhiệt tình của chị em quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn, ngành đề ra. Qua thực tiễn hoạt động phong trào, chúng tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm chỉ đạo cụ thể sau:
Một là, quán triệt một cách sâu sắc và cụ thể hóa Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo và rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; lồng ghép với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua “Hai tốt”, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...

Trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích

     Hai là, động viên nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng được yêu cầu mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới; thực hiện nghiêm túc chính sách dân số, ngăn chặn các tệ nạn xã hội; nuôi con khỏe, ngoan, học giỏi, chăm lo xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
     Ba là, chủ động tham gia với chuyên môn đảm bảo việc làm, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thu nhập ổn định cho nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ đồng cấp tự kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách; ngăn ngừa nguy cơ và đấu tranh với các hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của phụ nữ. 
     Bốn là, phát hiện, giới thiệu nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động ưu tú cho Đảng, chính quyền xem xét bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, tham gia cấp ủy, bộ máy lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp; phấn đấu đến năm 2020, mỗi cơ sở giáo dục đều có ít nhất 01 cán bộ nữ tham gia lãnh đạo quản lý đơn vị và phấn đấu tăng tỷ lệ nữ giữ cương vị thủ trưởng đơn vị.
     Năm là, tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Nữ công các cấp để làm tốt công tác tham mưu về công tác vận động nữ, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công, đặc biệt là triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” ngày càng hiệu quả, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nữ cán bộ nhà giáo, người lao động. Cần cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cho phù hợp với ngành và điều kiện thực tế của đơn vị; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào; biểu dương khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình tiến tiến

Diệp Thị Tuyết Mai

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 09b/NQ-BCH, ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 11/11/2016 và các văn bản hướng dẫn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-LĐLĐ về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới. Đây là cơ sở pháp lý, là điều kiện thuận lợi để CNVCLĐ phát huy quyền dân chủ trực tiếp trong việc tham gia quản lý, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững
     Trong quá trình lãnh, chỉ đạo các cấp Công đoàn gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kết hợp với tham gia cải cách hành chính, xây dựng một số quy định về quản lý tài sản công, chi tiêu tài chính, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ...; coi trọng công tác chỉ đạo điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời. Từ đó, các CĐCS chủ động đề xuất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành lập Ban Chỉ đạo, nội dung xây dựng quy chế dân chủ, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, phối hợp với người đứng đầu tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ ở cơ sở tới CNVCLĐ; chủ động tham gia phản biện để nâng cao chất lượng các quy định, quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; đưa nội dung Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại Công đoàn các cấp hàng năm...
 
Hội nghị Người lao động.
     Từ việc triển khai thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, số lượng, chất lượng của các cuộc Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ tăng dần hàng năm. Năm 2013, có 114/124 doanh nghiệp (đủ điều kiện tổ chức Hội nghị NLĐ), đạt tỷ lệ 92%; năm 2017, có 106/108 doanh nghiệp (đủ điều kiện tổ chức Hội nghị NLĐ), đạt tỷ lệ 98%; Hội nghị CBCCVC bình quân hàng năm trên 99%. Nhìn chung, đa số các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều có xây dựng các loại Quy chế theo quy định; nội dung, quy trình tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ nhiều nơi thực hiện tương đối tốt; việc công khai cho CNVCLĐ biết được thường xuyên hơn; những việc CNVCLĐ tham gia ý kiến trước khi lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quyết định và CNVCLĐ tham gia giám sát đều được lãnh đạo khuyến khích, tạo mọi điều kiện để họ tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện quyền giám sát của mình. 
     Việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm hơn. Sau khi Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Nghị quyết 02/NQ-ĐCT về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện. Kết quả đến nay, có 114/134 doanh nghiệp xây dựng quy chế đối thoại, đạt 85% (chỉ tiêu 70%), đã tổ chức đối thoại được 209 cuộc. Nhìn chung, ở các doanh nghiệp có đông CNLĐ, việc đối thoại được tổ chức đúng quy định và có chất lượng, các CĐCS biết lựa chọn nội dung ưu tiên để đưa ra đối thoại nhằm giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của đa số người lao động, cử thành viên tham gia đối thoại phù hợp với nội dung đối thoại sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Hầu hết nội dung đối thoại đều do Công đoàn chủ động đề xuất và kết quả đối thoại thành, được doanh nghiệp thực hiện tốt.
     Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân dần đi vào nề nếp: LĐLĐ tỉnh phối hợp Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân, đồng thời ban hành một số văn bản hướng dẫn để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Các Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện quyền giám sát theo quy định. Kết quả, theo đánh giá của các cấp Công đoàn trực thuộc, số lượng Ban Thanh tra nhân dân hoạt động tốt chiếm khoảng 65%, còn lại là khá và trung bình.
     Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thời gian qua cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định: 
     - Không ít nơi chính quyền (NSDLĐ) chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc tổ chức xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chưa xác định được trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật (thường do Công đoàn chủ động phối hợp, có nơi khoán trắng cho Công đoàn), từ đó một số doanh nghiệp chưa xây dựng được các loại Quy chế hoặc có xây dựng nhưng tổ chức thực hiện chưa tốt; vẫn còn một số nơi tổ chức Hội nghị NLĐ, Hội nghị CBVCVC còn nặng về hình thức, nội dung các bước thực hiện chưa đầy đủ theo quy định, có doanh nghiệp lồng ghép với tổng kết năm hoặc đại hội cổ đông...
     - Việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc hiện nay còn lúng túng, vì đây là quy định mới của Bộ Luật Lao động và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP; nhận thức của người sử dụng lao động và NLĐ còn nhiều mặt hạn chế, chưa quan tâm đến việc tổ chức đối thoại, chưa nhận thức đúng về quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật nên chỉ mới thực hiện ở một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh; trong thực tế một số doanh nghiệp có xây dựng quy chế đối thoại, nhưng chưa tổ chức đối thoại hoặc tổ chức chưa đúng theo quy định; một số doanh nghiệp nhỏ, có ít lao động chưa quan tâm đến việc thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc (vì cho rằng người lao động gặp trực tiếp và trao đổi với chủ doanh nghiệp hàng ngày).
     Để phát huy tốt hơn nữa vai trò Công đoàn trong tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới như sau:
     1. Nâng cao năng lực và hiệu quả Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
     - Nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở chủ động chuẩn bị tốt nội dung, tham gia với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; nội dung quy chế dân chủ phải thể hiện đầy đủ quyền của người lao động được biết, được bàn, được quyết định và được kiểm tra giám sát những chủ trương, chính sách, chế độ liên quan đến người lao động. Tổ chức để người lao động được tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ. Căn cứ vào điều kiện, đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đề xuất các hình thức dân chủ khác, nhằm phát huy đầy đủ quyền dân chủ của người lao động như: tổ chức hòm thư góp ý, góp ý kiến thông qua hộp thư điện tử, tổ chức ngày tiếp người lao động hàng tháng; tổ chức hội nghị đối thoại…
     - Phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ ở cơ sở tới công nhân, viên chức và người lao động; phân công cán bộ công đoàn theo dõi, giám sát thực hiện ở từng bộ phận trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cùng người đứng đầu định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động đề xuất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các quy chế, quy định nội bộ khác, như quy chế đối thoại, quy chế tiền lương, tiền thưởng, quy chế sử dụng các quỹ trong doanh nghiệp, nội quy lao động và các quy chế, quy định khác có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động.
     2. Công đoàn chủ động tham gia chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động. 
     - Đề xuất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng quy chế Hội nghị người lao động, hàng năm có văn bản liên tịch, hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ. Chủ động phối hợp với chuyên môn phổ biến Nghị quyết Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ tới toàn thể người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức giám sát, kiểm tra và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.
     - Tham gia chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người lao động ở cơ sở; khuyến khích người lao động phát huy tinh thần dân chủ, chủ động tích cực tham gia đề xuất sáng kiến, kiến nghị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Tổ đối thoại tại cơ sở...
Đoàn giám sát làm việc tại Công ty Cổ phần Quốc tế Satraco
     3. Công đoàn chủ động đề xuất nội dung đối thoại với người sử dụng lao động, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.
     - Chủ động đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng và ban hành quy chế đối thoại tại doanh nghiệp; tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đề xuất nội dung đối thoại; lựa chọn thành viên tham gia đối thoại sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Những vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động; công đoàn cần khẩn trương đề nghị người sử dụng lao động tiến hành đối thoại để sớm tháo gỡ, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh.
     - Kết quả đối thoại cần được thông báo công khai cho người lao động biết và tổ chức giám sát kết quả đối thoại đã đạt được.
     4. Nâng cao năng lực và hiệu quả công đoàn tham gia phản biện trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
     - Chủ động tham gia từ khi chuẩn bị tài liệu liên quan đến dự thảo nội dung văn bản, cần phản biện để nâng cao chất lượng các quy định, quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Những vấn đề có liên quan trực tiếp đến người lao động, cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi tới cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động; cần tạo ra bầu không khí dân chủ để người lao động tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào các nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp.
     5. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.
     - Ban Thanh tra nhân dân, có nhiệm vụ giám sát hoạt động của tổ chức, cá nhân, góp phần phòng ngừa, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, do đó phải nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, cần lựa chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bản lĩnh; có trình độ kiến thức chuyên môn sâu, bầu vào Ban Thanh tra nhân dân. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thanh tra và có cơ chế, chính sách, động viên khen thưởng kịp thời đối với thành viên Ban Thanh tra nhân dân.
     Với những kết quả đạt được trong việc tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua đã góp phần vào thành công chung của tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời góp phần tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân nói chung và của CNVCLĐ nói riêng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” 
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Công đoàn ngành Y tế Sóc Trăng với đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ 4.477 người (tăng 914 người so với đầu nhiệm kỳ). Phần lớn đoàn viên, CNVCLĐ có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác, tiếp thu nhanh những thành tựu khoa học, kỹ thuật để vận dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn số ít đoàn viên, CNVCLĐ chưa tạo điều kiện tốt, thuận lợi, nhất là phong cách, thái độ phục vụ chưa đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn ngành Y tế Sóc Trăng đặc biệt quan tâm, trong đó phong trào thi đua do công đoàn phát động được xem là khâu đột phá trong nghị quyết hàng năm của công đoàn ngành tập trung là các phong trào thi đua như: phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động... chú trọng phong trào “Thi đua lao động giỏi vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”… có 100% cán bộ, CNVCLĐ đăng ký thực hiện.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao Bằng khen Thủ tướng cho các cá nhân.

     Công tác đào tạo nâng cao trình độ cho CNVCLĐ luôn được lãnh đạo ngành quan tâm, đến nay có trên 95% đoàn viên, CNVCLĐ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn, 24% đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Đoàn viên, CNVCLĐ còn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, đặc biệt là phong trào Làm theo lời Bác, cán bộ y tế: Đoàn kết, Năng động, Sáng tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Y tế. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Kiệt - Nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế 
trao Giấy khen cho các CĐCS.

     Kết quả hàng năm, có 100% đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký thực hiện, qua đó nhiều mô hình được xây dựng và nhân rộng, nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt được phát hiện, nổi bật là các mô hình: cải tiến lề lối làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân đến khám và điều trị. Cụ thể, CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh có mô hình “Tiếp đón bệnh nhân tại cửa phòng cấp cứu và mô hình lấy và trả kết quả xét nghiệm máu tại Khoa khám bệnh”; CĐCS Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản có mô hình “Cải tiến quy trình khám chữa bệnh”, CĐCS Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội: “Nâng cao chất lượng công tác giám sát, khám và điều chỉnh liều lượng thuốc cho phù hợp với diễn biến của bệnh ở tuyến cơ sở”… Bên cạnh đó, trong năm 2017 Công đoàn ngành Y tế đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp được các CĐCS tham gia hưởng ứng tích cực, nổi bật có CĐCS Trung tâm Giám định Y khoa đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Nụ cười, lời nói và cử chỉ thân thiện”, qua tổng kết đã có 3 tập thể và 7 cá nhân được khen thưởng với tổng số tiền là 10,7 triệu đồng, CĐCS tiếp tục phát động phong trào thi đua từ ngày 01/9 - 30/11/2017 với chủ đề “Trách nhiệm công việc và 8 giờ vàng ngọc”; CĐCS Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Trị tổ chức Hội thi thực hiện kỹ năng giao tiếp ứng xử, thi tay nghề bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên năm 2017, có 100% viên chức lao động tham gia thi lý thuyết (98% đạt khá giỏi) và 12 đội tham gia thi tình huống, với số tiền khen thưởng là 6,2 triệu đồng… Từ đó góp phần cho đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
     Phong trào sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, các giải pháp hữu ích phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì và phát triển. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 3.314 sáng kiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, giải pháp hữu ích được Hội đồng các đơn vị công nhận và 9/16 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng Khoa học Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng công nhận, 143 người có sáng kiến, giải pháp, đề tài hữu ích được UBND tỉnh công nhận. Những đề tài, sáng kiến trên không chỉ mang lại hiệu quả về mặt giá trị kinh tế mà điều quan trọng hơn là đã mang lại lợi ích về mặt giá trị xã hội rất lớn, góp phần vào việc khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ nhân dân, qua đó nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước và Chính phủ công nhận và trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú (26 cá nhân); Huân chương Lao động cho 5 tập thể và 26 cá nhân; Bằng khen Thủ tướng cho 4 tập thể và 75 cá nhân; Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 18 cá nhân, Kỷ niệm chương cho 318 cá nhân; UBND tỉnh tặng 14 Cờ thi đua, danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 78 đơn vị, Bằng khen cho 30 tập thể và 1.041 cá nhân; Sở Y tế tặng Giấy khen cho 1.392 tập thể và 14.046 cá nhân.

Công đoàn ngành Y tế nhận cờ xuất sắc trong phong trào 
CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

     Công đoàn các cấp được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 02 Cờ thi đua, 01 Bằng khen tập thể và 4 cá nhân, Kỷ niệm chương cho 388 cá nhân; UBND tỉnh tặng 02 Bằng khen tập thể; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 02 Cờ thi đua, Bằng khen cho 41 tập thể, 518 cá nhân; Công đoàn ngành và CĐCS tặng Giấy khen cho 1.164 tập thể và 13.608 cá nhân.
     Ngoài ra năm 2014, Công đoàn ngành Y tế còn được Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen Lao động sáng tạo cho 02 cá nhân đạt giải 3 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh với đề tài Khai thác thịt đầu tôm phế phẩm bổ sung vào quy trình sản xuất xúc xích từ thịt tôm thứ phẩm, giá trị làm lợi 365 triệu đồng, hiệu quả: góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, tăng giá trị thương phẩm con tôm.
     Đạt được những kết quả trên là do có sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế; sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền; tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của các cấp Công đoàn trong việc nghiên cứu, vận dụng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên vào thực tế tình hình của ngành, địa phương, đơn vị. Đặc biệt là tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động trong ngành Y tế.
     Nhiệm kỳ 2018 - 2023 mục tiêu Đại hội, Công đoàn ngành Y tế đề ra là: “Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Công đoàn Ngành Y tế đề ra một số giải pháp trọng tâm, với các giải pháp cụ thể sau:
     - Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ và hoạt động Công đoàn, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân”, “Lao động sáng tạo”, những sáng kiến, giải pháp hữu ích được phát động sâu rộng trong đoàn viên, người lao động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, góp phần thực hiện thành công “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân”.
     - Chú trọng phát hiện khen thưởng kịp thời, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể nhỏ và cá nhân, người trực tiếp công tác; thực hiện tốt công tác nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện về công tác thi đua, khen thưởng.
     Thực hiện tốt nhiệm vụ và những giải pháp trên, đoàn viên, CNVCLĐ góp phần tăng năng suất, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành; xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, CNVCLĐ

Âu Nguyệt Đào

Nhiệm kỳ LĐLĐ huyện Cù Lao Dung 2013 - 2018 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2016 - 2021; Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX; Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; đặc biệt là chào mừng Đại hội X Công đoàn huyện Cù Lao Dung, Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

     Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy Cù Lao Dung trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn trong huyện tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền (NSDLĐ) tổ chức tuyên truyền, triển khai, học tập quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XI, XII, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 03/NQ-LĐLĐ, ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công chức, viên chức, lao động”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là các chế độ chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh… cho đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng như: tập huấn, “Ngày pháp luật”, hội thi, hội diễn, thi viết... Ngoài ra, phối hợp Đài truyền thanh của huyện, phát sóng đưa tin định kỳ về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện nhà. Tính chung, trong  nhiệm kỳ đã tổ chức được 730 cuộc, với trên 23.600 lượt người tham dự. Cùng với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhiều tập thể, cá nhân có sáng tạo trong lao động, sản xuất góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tiêu biểu là đoàn viên công đoàn Nguyễn Văn Nưng (CĐCS trường Tiểu học An Thạnh 3A) đạt 02 Giải nhất (năm 2015 và 2018) Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng với sản phẩm “Máy vô chân ấm mía”; Bằng khen Sáng tạo khoa học kỹ thuật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016 và được vinh danh tại triển lãm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” lần thứ II, năm 2017. 

Hội thi tìm hiểu An toàn giao thông

     Các cấp Công đoàn trong huyện đã tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện công tác, lao động, sản xuất của CNVCLĐ; lồng ghép công tác tuyên truyền vào các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; đồng thời vận động CNVCLĐ tham gia viết tin bài, hình ảnh thông qua trang Thông tin điện tử Công đoàn… Tính chung, đã tổ chức được 355 cuộc, có 10.170 lượt đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện được tuyên truyền, học tập. Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đều xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân” với nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền về “Tháng Công nhân”, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975), ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao nhà “Mái ấm Công đoàn”, tặng quà, trao tập cho học sinh cho con đoàn viên công đoàn nghèo, khó khăn; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cũng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. 

Hội thi trò chơi dân gian

Hội thao CNVCLĐ huyện

     Trong giai đoạn 2013 - 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã phối hợp với các ngành cùng cấp tổ chức mở được 06 lớp phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ về kiến thức giáo dục pháp luật và Hội thi về An toàn giao thông; pháp luật về môi trường; lớp phổ biến Hiến pháp 2013; Nghị định 04/2015/NĐ-CP của chính phủ; Luật Biển 2012 kết hợp vận động Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”; ủng hộ xây dựng tượng đài chiến sỹ Gạc Ma năm 2015 được trên 190 triệu đồng. Tham gia hội thao, văn hóa - văn nghệ đạt nhiều thành tích: Giải ba Hội thi kiến thức pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; Giải nhì Hội diễn Nnghệ thuật quần chúng trong CNVCLĐ năm 2014; Giải nhì Hội thi Cán bộ nữ công giỏi…

Quang cảnh hội thi tìm hiểu pháp luật 

     Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 589/QĐ-TLĐ, ngày 22/5/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, về việc ban hành Quy định tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, LĐLĐ huyện chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ huyện Cù Lao Dung lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham gia đóng góp các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng; quy chế thực hiện của cấp ủy với chính quyền và đoàn thể các cấp... Qua tổng hợp, có gần 1.600 lượt ý kiến tham gia đóng góp các nội dung nêu trên. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp được các cấp công đoàn tích cực tham gia, cùng cấp ủy, chính quyền (NSDLĐ) tổ chức và tạo điều kiện cho trên 1.500 lượt đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiếp tục được hưởng ứng mạnh mẽ. LĐLĐ huyện triển khai tiêu chuẩn, hướng dẫn trình tự, thủ tục xét và đề nghị công nhận cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tính chung từ năm 2013 - 2017, đã có 434/447 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xét công nhận đạt chuẩn văn hóa (trong đó, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa là 97,9%; doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 100%). Công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp được quan tâm thực hiện. Các CĐCS phối hợp Đoàn Thanh niên giới thiệu 281 đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp vào Đảng 281 đồng chí, đạt 141% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ.
     Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp Công đoàn trong huyện đã gặt hái nhiều kết quả đáng phấn khởi trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn những thành tích nêu trên là nhờ vào sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp và sự tham gia tích cực của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn đối với tổ chức Công đoàn

Dương Hồng Hai

Khởi nguồn từ một cơ sở sản xuất thủ công nhỏ lẻ ở làng nghề truyền thống Bánh pía - Lạp xưởng Sóc Trăng (1982), qua thời gian dài phát triển theo định hướng đề cao uy tín và chất lượng, Công ty Tân Huê Viên chính thức thành lập năm 2007. Qua những nỗ lực công ty đã có bước tiến vững vàng, tự hào là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất Bánh pía - Lạp xưởng uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam, chung tay quảng bá hình ảnh và đưa đặc sản Sóc Trăng đến với đông đảo người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế. Cùng với sự phát triển của công ty, CĐCS được thành lập năm 2008, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có 07 đồng chí trong đó nữ là 02, tổng số đoàn viên công đoàn là 547 người. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Công đoàn Các khu công nghiệp, sự nhiệt tình của tập thể đoàn viên công đoàn hoạt động Công đoàn đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tiêu biểu là công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNLĐ, giám sát thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ. Bởi lẽ khi cuộc sống của mỗi CNLĐ tại công ty được bảo vệ, thỏa mãn những lợi ích hợp pháp, chính đáng thì đời sống sẽ được cải thiện, tinh thần nâng cao. Để đáp ứng những yêu cầu trên không ai khác ngoài CĐCS phải là mái ấm, là tiếng nói đại diện cho tập thể, cá nhân NLĐ trên mọi hoạt động.

     Mỗi ủy viên Ban Chấp hành CĐCS hiểu và có ý thức, cho nên mọi hoạt động của CĐCS tổ chức đều hướng vào việc chăm lo đến đời sống của đoàn viên, người lao động, mục tiêu xây dựng CĐCS thực sự trở thành tổ ấm thứ hai của mỗi đoàn viên, là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên để NLĐ thực hiện, người cán bộ Công đoàn phải thực sự là người đồng chí, đồng nghiệp, người bạn gần gũi thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của các đồng chí mình, của đoàn viên, NLĐ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
thăm Công ty TNHH CBTP Bánh Pía - Lạp xưởng Tân Huê Viên

     Nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động thông qua việc phối hợp với doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động, hàng năm trước khi tiến hành Hội nghị Người lao động, giữa Ban Giám đốc và BCH CĐCS đều trao đổi, đánh giá về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, bàn bạc những nội dung cần đưa ra thương lượng, lấy ý kiến tập thể những nội dung cần bổ sung trước khi ký kết, ban hành thỏa ước mới hay phụ lục thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa Giám đốc và Chủ tịch CĐCS, trong đó có đưa ra nhiều điều, khoản có lợi hơn cho NLĐ so với định pháp luật như: điều kiện để ký hợp đồng lao động, về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, các chế độ phúc lợi, hiếu hỷ dành cho người lao động, xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp. Thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động, thực hiện tiền lương tối thiểu vùng theo đúng quy định. Phối hợp thực hiện tốt chế độ lương, thưởng trong dịp Tết Nguyên đán, không có tình trạng nợ lương, tình hình việc làm và đời sống của người lao động luôn được ổn định và ngày càng nâng cao. Ngoài việc thực hiện chính sách tiền lương, doanh nghiệp còn thực hiện chế độ khen thưởng năng suất, tăng ca, chuyên cần và chất lượng hàng tháng. Các chính sách tiền lương, thưởng luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm cải tiến ngày càng phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của người lao động, không xảy ra tranh chấp lao động. Việc làm và đời sống của người lao động ngày càng được ổn định và nâng cao, đa số đều tin tưởng vào tổ chức Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty. Ngay từ ban đầu, bằng các nỗ lực cải tiến và ổn định quy trình sản xuất, bố trí sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và tìm kiếm thị trường xuất khẩu... ổn định sản xuất, ổn định đời sống NLĐ... thực hiện tốt chính sách thu hút lao động, tạo ra nhiều việc làm mới, đào tạo và nâng cao tay nghề cho CNLĐ; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc của người lao động; đưa ra chính sách, phụ cấp có lợi cho người lao động. Chính vì vậy, Công ty đã từng bước mở rộng sản xuất, phát triển các mặt hàng mới, tạo thêm nhiều việc làm mới. Thu nhập bình quân của người lao động được tăng lên hàng năm, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2017, thu nhập bình quân của người lao động là 4,5 triệu đồng/tháng.

Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNLĐ

     Thực hiện tốt chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 100% CNLĐ có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và các chế độ xã hội khác liên quan đến người lao động. Hằng năm,  100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ, sau khi khám sức khỏe đều có phân loại và sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe người lao động. Tổ chức nhà ăn tập thể phục vụ cho đoàn viên, CNLĐ đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, an toàn vệ sinh, thực phẩm chất lượng, thực hiện chế độ ăn 03 buổi/ngày với mức bình quân 18.000đ/suất (không tính vào lương), chế độ làm đêm, làm thêm giờ được thực hiện đúng quy định của Bộ Luật Lao động; ngoài ra, Công ty còn thực hiện việc trợ cấp khó khăn, ốm đau, tai nạn... với mức từ  500.000 đến 5.000.000 đồng/suất. Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ tổ chức lễ cưới cho 10 lượt CNLĐ nghèo tại Công ty. Ban Nữ công Công đoàn phối hợp tổ chức việc khen thưởng cho các cháu học sinh con CNLĐ đạt danh hiệu học sinh giỏi, tổ chức tặng quà cho các cháu nhân ngày tựu trường, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và Tết Trung thu với tổng số tiền trên 100 triệu đồng; phối hợp chăm lo cho CNLĐ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán và Tết Trung thu với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng; phối hợp tổ chức cho CNLĐ đi tham quan, nghỉ mát, học tập nghiên cứu, tạo môi trường hăng hái phấn khởi, vui chơi lành mạnh cho người lao động sau 01 năm làm việc.

Giờ ăn trưa của CNLĐ Công ty

     Bên cạnh việc những chăm lo trên, Ban Giám đốc và BCH CĐCS còn quan tâm đến một số trường hợp gia đình CNLĐ gặp khó khăn, hoạn nạn, hiếu hỷ hoặc chưa có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, cần có nguồn vốn hỗ trợ để phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, BCH CĐCS xác minh và đề xuất với Ban Giám đốc Công ty cho mượn vốn không tính lãi. Đặc biệt, thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, Công ty ký thỏa thuận với Công đoàn Các khu công nghiệp, từ năm 2017, mỗi năm Công ty cất mới 08 căn nhà cho đoàn viên khó khăn, bức xúc về nhà ở, mỗi căn có diện tích đất 76,5m2, trị giá 240 triệu đồng/căn, Công ty hỗ trợ 120 triệu đồng, 120 triệu còn lại trừ dần vào lương mỗi tháng 01 triệu đồng/hộ và trả trong 10 năm.
     Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hàng năm, BCH CĐCS phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc để phát động phong trào thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, nâng cao trình độ tay nghề, năng xuất lao động, phát huy và ứng dụng sáng kiến kỹ thuật vào lao động sản xuất, qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, đề nghị Công đoàn các cấp biểu dương khen thưởng. Đặc biệt vào cuối năm, Công ty tổ chức tổng kết năm khen thưởng cho đoàn viên, CNLĐ trị giá 4,5 tỷ đồng và kết hợp với chương trình rút thăm trúng thưởng.
     Với những hoạt động cụ thể nêu trên, tình hình thu nhập và đời sống, việc làm của đoàn viên, CNLĐ trong Công ty khá ổn định, góp phần mang lại hiệu quả cao trong lao động sản xất kinh doanh. Đây là cách chia sẻ trách nhiệm và lợi ích giữa người sử dụng lao động và NLĐ mà CĐCS của Công ty mang lại, giúp cho người lao động an tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; CĐCS trở thành tổ ấm thứ hai cho mỗi đoàn viên, NLĐ

Phạm Thị Hằng

Ông cha ta thường nói: “Tậu trâu, cưới vợ, cất nhà, Cả ba việc ấy thật là khó thay!”

     Thật vậy, trong cuộc sống hiện nay có không ít đoàn viên công đoàn và người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có việc làm, có gia đình riêng, song không phải ai cũng có ngôi nhà riêng của gia đình mình, với nguồn thu nhập thấp NLĐ không thể tự xây dựng ngôi nhà của mình. Không ít đoàn viên và người lao động còn sống chung cha mẹ, người thân, ở nhà tập thể, ở nhà trọ hay đang sinh sống trong căn nhà tre lá, chật hẹp, ẩm thấp, nóng bức, hết sức nguy hiểm trong mùa mưa bão. Họ luôn mơ ước có được ngôi nhà của chính mình. Ước mơ ấy thật chính đáng và cũng là nỗi trăn trở của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động. 
     Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hàng năm giao chỉ tiêu vận động quỹ “Mái ấm Công đoàn” trong đoàn viên nhằm xây dựng và sửa chữa nhà cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, bức xúc về nhà ở, đồng thời để quản lý nguồn quỹ trên hiệu quả, đúng quy định, LĐLĐ tỉnh đã ban hành hướng dẫn quản lý sử dụng đúng theo Quyết định 1671/QĐ-TLĐ, ngày 06/11/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn

     Chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Ban Thường vụ LĐLĐ Việt Nam phát động từ năm 2006 đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách” được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đồng tình hưởng ứng. Qua 11 năm thực hiện, chương trình đã thực sự trở thành người bạn đồng hành đối với mỗi hộ gia đình đoàn viên, CNVCLĐ; góp phần tích cực trong việc xóa nhà tạm, dột nát và thực hiện ước mơ an cư, lạc nghiệp của người lao động có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn và bức xúc về nhà ở. Bên cạnh đó, chương trình còn thể hiện tình cảm và sự chia sẻ kịp thời của đông đảo đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn đối với người lao động. Qua đó nâng cao hơn nữa niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ đối với tổ chức công đoàn.
     Xác định việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” là việc làm có ý nghĩa thiết thực, trong 5 năm từ 2013 - 2018, các cấp công đoàn Thị xã tiếp tục vận động CNVCLĐ đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” 1 ngày lương/người/năm với mức đóng góp từ 100.000 đồng - 400.000 đồng/người, được 1,094 triệu đồng (đạt 182,36% nghị quyết); cất mới và sửa chữa 31 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, trị giá 925 triệu đồng cho 31 đoàn viên. Kết quả trên đã góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Trong lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên đã có không ít đoàn viên công đoàn phát biểu xúc động đến rơi nước mắt trước sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn đã mang lại cho bản thân đoàn viên và người thân gia đình niềm vui hết sức to lớn khi có được căn nhà như mơ ước như thầy Trần Minh Hòa, đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Hòa Đông 2, bị hỏng một mắt, ở nhờ nhiều nhà người quen hơn 30 năm; cô Dương Thị Mỹ Ngân, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Vĩnh Phước ở căn nhà tình thương hơn 10 năm, chồng bị bệnh tim; cô Nguyễn Ngọc Hân, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non 1/6 ở tạm phòng học của trường nhiều năm, chồng mắc bệnh hiểm nghèo; anh Nguyễn Văn Hiền, đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2, hơn 10 năm ở trong căn nhà tình thương cùng mẹ, vợ và các con nhỏ, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo; anh Lâm Phi Na, đoàn viên công đoàn xã Lai Hòa cùng vợ và các con, cháu ở hơn 12 năm trong căn nhà tình thương đã xuống cấp nghiêm trọng; anh Mai Văn Phát, đoàn viên công đoàn xã Vĩnh Hiệp cùng vợ và các con, cháu ở hơn 15 năm trong căn nhà tre lá nhỏ hẹp, nền đất ngập nước thường xuyên, đã xuống cấp...  
     Thành công từ chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động Thị xã Vĩnh Châu có được trong thời gian qua là do: Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có chủ trương đúng đắn, có sự chỉ đạo kịp thời thường xuyên của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn”; có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của các cấp chính quyền, người sử dụng lao động, sự đồng thuận của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tại các CĐCS trực thuộc. Sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Chấp hành công đoàn các cấp, nhất là trong quản lý quỹ “Mái ấm Công đoàn” đúng quy định, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác. Từ việc khảo sát thực trạng nhà ở của đối tượng; xem xét, quyết định hỗ trợ xây dựng mới hay sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” được thực hiện đúng quy định, bên cạnh đó công tác giám sát quá trình thi công xây dựng tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” và quyết toán theo quy định góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương, tạo niềm tin với cấp ủy, chính quyền, đoàn viên, CNVCLĐ và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.
     Với những kết quả đã đạt được, bước sang nhiệm kỳ mới 2018 - 2023, chúng ta tin tưởng rằng chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” tiếp tục phát huy tốt hơn nữa hiệu quả. Ngày càng có nhiều đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tại các CĐCS có hoàn cảnh khó khăn, bức xúc về nhà ở sẽ có được ngôi nhà “mơ ước”; giúp gia đình họ ổn định cuộc sống, an tâm công tác, gắn bó với nghề nghiệp, địa phương và nỗ lực làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người đoàn viên công đoàn; đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần xây dựng tổ chức công đoàn phát triển và vững mạnh

Võ Hoàng Dũng
 
 

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ chính quyền (NSDLĐ) sự quan tâm của các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, 4 nội dung trong Kết luận số 77-TB/TW, ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư về tổ chức “Tháng Công nhân” đều được các cấp công đoàn cụ thể hóa, quán triệt nghiêm túc, nhất là năm 2018 “Tháng Công nhân” với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” được triển khai, tổ chức thực hiện thông qua nhiều hoạt động mang lại hiệu, quả thiết thực, nổi bật:

     Các cấp Công đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” được 30 cuộc, với 10.382 lượt đoàn viên tham gia như:  LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên - Sở Công thương - Ban Quản lý các khu công nghiệp - Huyện ủy Trần Đề - UBND Thành phố Sóc Trăng - Sở Y tế - Huyện ủy Mỹ Xuyên phát động “Tháng Công nhân” và mít tinh kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 7 cuộc, với trên 6.200 lượt đoàn viên tham gia; LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng, Thị xã Vĩnh Châu; Cù Lao Dung, Thạnh Trị, Thị xã Ngã Năm, Kế Sách, Trần Đề, Long Phú, Khu Công nghiệp… phát động “Tháng Công nhân” được 24 cuộc với 5.382 lượt đoàn viên tham gia.

Các đơn vị nhận Cờ xuất sắc trong phhong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn

     “Tháng Công nhân” hàng năm các cấp Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động đảm bảo đúng nội dung theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, với nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trực tiếp 8.093 cuộc 419.465 lượt đoàn viên, CNLĐ tham gia; LĐLĐ tỉnh phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện 03 phóng sự phát tại các buổi Lễ phát động “Tháng Công nhân” phát trên chuyên mục Công nhân - Công đoàn Đài PTTH tỉnh; tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa về bầu cử; đăng tin trên 300 tin, bài trên trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh; các LĐLĐ huyện (TX,TP) còn phối hợp với các Đài Truyền thanh địa phương phát chuyên mục Tiếng nói công nhân - Công đoàn; riêng LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng thực hiện một phóng sự nội dung “Về công tác chăm lo đời sống cho CNLĐ, giới thiệu CĐCS ngoài nhà nước nhiều năm liền hoạt động hiệu quả, phản ánh về đời sống CNLĐ và hoạt động tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”… Ngoài ra “Tháng Công nhân” các năm tại các điểm tổ chức mít tinh, lễ phát động đã tuyên truyền gần 20 pano, treo trên 470 băng rôn ở các tuyến đường phố chính thuộc nội ô huyện (TX,TP) và treo trên 3.600 băng rôn trước trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
    Cùng với các hoạt động khác “Tháng Công nhân” hàng năm phong trào văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ diễn ra sôi nổi, Thị xã Vĩnh Châu tổ chức “Liên hoan tiếng hát công nhân”, Thành phố Sóc Trăng tổ chức Hội thi “Công nhân tìm hiểu môi trường”; Trần Đề hội thao CNVCLĐ; Cù Lao Dung, Ngã Năm tổ chức Hội thi “Nét đẹp nhà giáo”, CĐCS Công ty TNHH MTV Cấp nước Hội thi “Nấu ăn”; Công đoàn Các khu công nghiệp tổ chức đêm văn nghệ “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát”… tổ chức trên 150 cuộc, với 3.595 lượt đơn vị tham gia, thu hút trên 18.000 đoàn viên tham gia, cổ vũ .
     Công tác chăm lo cho đoàn viên được quan tâm hơn, đặc biệt để đoàn viên hưởng những ngày “Tết lao động”, “Ngày hội công nhân lao động” thực sự có ý nghĩa, “Tháng Công nhân” các cấp Công đoàn tập trung vào các hoạt động “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi hơn” cho đoàn viên, “Cảm ơn thành viên”, năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Qua 5 năm đã thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên 1.700 phần, trao 560.000 quyển tập, 425 suất học bổng, 157 “Mái ấm Công đoàn”, 1.000 phao cứu sinh; đưa các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khuyến mãi, giảm giá về hhu công nghiệp An Nghiệp bán cho CNLĐ nhân “Tháng Công nhân”, tổ chức “Phiên chợ cuối tuần”, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, cắt tóc miễn phí; LĐLĐ tỉnh và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Sóc Trăng ký Bản Thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên tỉnh Sóc Trăng…; tổ chức tư vấn về pháp luật 22 trường hợp, tham gia với đoàn kiểm tra liên ngành cùng cấp kiểm tra, giám sát 174 cuộc về việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CNLĐ về tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN... tổ chức đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể được 291 cuộc.
     Hưởng ứng “Tháng Công nhân” hàng năm, các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... có hơn 2.200 đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm được CNLĐ tham gia đăng ký và có những sáng kiến bước đầu ứng dụng được đánh giá mang lại hiệu quả cao về mặt kinh tế; biểu dương khen thưởng 184 đoàn viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, lao động, sản xuất; đặc biệt trao Giấy Chứng nhận cho 01 đoàn viên, là một trong 30 tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”.
     Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh mở 8 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn, có 1.033 cán bộ công đoàn tham gia; phát triển hơn 5.000 đoàn viên và thành lập 55 CĐCS; các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động trong “Tháng Công nhân” hàng năm tổ chức thi tay nghề bậc thợ cho trên 1.000 đoàn viên, NLĐ nổi bật là CĐCS Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng, CĐCS Công ty CBTS Út Xi, CĐCS trực thuộc Thành phố Sóc Trăng… đặc biệt còn giới thiệu và phối hợp giới thiệu trên 860 đoàn viên, CNLĐ học đối tượng Đảng và gần 240 đoàn viên, CNLĐ được kết nạp Đảng.

Hội thi tay nghề tại CĐCS Công ty Chế biến Thủy sản Út Xi

     Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của “Tháng Công nhân” những năm trước, đặc biệt thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, “Tháng Công nhân” năm 2018, các cấp công đoàn đang phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi từ cơ quan, đơn vị đến doanh nghiệp, trọng tâm đối với khu vực hành chính sự nghiệp là đoàn viên, CNVCLĐ thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, thực hiện cuộc vận động “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, riêng với khu vực sản xuất kinh doanh đoàn viên, CNLĐ thi đua “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn. Đồng thời, diễn ra nhiều hoạt động để hưởng ứng tháng công nhân cụ thể: LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng phát động “Tháng Công nhân” năm 2018, có trên 1.200 đoàn viên tham gia, tại buổi lễ LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 18 CĐCS có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động (NLĐ), nâng cao đời sống đoàn viên, NLĐ góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của doanh nghiệp; tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh cho 102 đoàn viên, CNLĐ khu vực ngoài nhà nước có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất; trao 120.000 quyển tập, 161 suất học bổng cho con cán bộ, đoàn viên, CNLĐ nghèo, khó khăn (1.000.000đ/suất); trao 25 “Mái ấm Công đoàn”, 55 suất quà (400.000 đ/suất) cho đoàn viên nghèo, khó khăn. Ngoài ra trong “Tháng Công nhân” năm nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở VHTT&DL - Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ X năm 2018; chỉ đạo Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Công đoàn Các khu công nghiệp tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 400 đoàn viên; Công đoàn Viên chức phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức Hội thi “Cắm hoa”, có 10 đội tham gia, sản phẩm dự thi trang trí trong Đại hội X Công đoàn tỉnh; LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thi “Khéo tay” sản phẩm dự thi phục vụ đại biểu dự Đại hội thưởng thức…
     Kết quả hoạt động “Tháng Công nhân” 7 năm qua, nhất là việc cụ thể hóa các chủ đề “Công đoàn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống người lao động”, “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”… của các cấp công đoàn trong tỉnh Sóc Trăng đã góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 77-TB/TW, ngày 24/2/2012 Ban Bí thư về tổ chức “Tháng Công nhân” 

Lục Bích Phúc - PCT LĐLĐ tỉnh

liên kết web