VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

返回
V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)

văn bản mới
Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 09b/NQ-BCH, ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 11/11/2016 và các văn bản hướng dẫn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-LĐLĐ về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới. Đây là cơ sở pháp lý, là điều kiện thuận lợi để CNVCLĐ phát huy quyền dân chủ trực tiếp trong việc tham gia quản lý, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững
     Trong quá trình lãnh, chỉ đạo các cấp Công đoàn gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kết hợp với tham gia cải cách hành chính, xây dựng một số quy định về quản lý tài sản công, chi tiêu tài chính, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ...; coi trọng công tác chỉ đạo điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời. Từ đó, các CĐCS chủ động đề xuất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành lập Ban Chỉ đạo, nội dung xây dựng quy chế dân chủ, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, phối hợp với người đứng đầu tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ ở cơ sở tới CNVCLĐ; chủ động tham gia phản biện để nâng cao chất lượng các quy định, quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; đưa nội dung Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại Công đoàn các cấp hàng năm...
 
Hội nghị Người lao động.
     Từ việc triển khai thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, số lượng, chất lượng của các cuộc Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ tăng dần hàng năm. Năm 2013, có 114/124 doanh nghiệp (đủ điều kiện tổ chức Hội nghị NLĐ), đạt tỷ lệ 92%; năm 2017, có 106/108 doanh nghiệp (đủ điều kiện tổ chức Hội nghị NLĐ), đạt tỷ lệ 98%; Hội nghị CBCCVC bình quân hàng năm trên 99%. Nhìn chung, đa số các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều có xây dựng các loại Quy chế theo quy định; nội dung, quy trình tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ nhiều nơi thực hiện tương đối tốt; việc công khai cho CNVCLĐ biết được thường xuyên hơn; những việc CNVCLĐ tham gia ý kiến trước khi lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quyết định và CNVCLĐ tham gia giám sát đều được lãnh đạo khuyến khích, tạo mọi điều kiện để họ tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện quyền giám sát của mình. 
     Việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm hơn. Sau khi Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Nghị quyết 02/NQ-ĐCT về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện. Kết quả đến nay, có 114/134 doanh nghiệp xây dựng quy chế đối thoại, đạt 85% (chỉ tiêu 70%), đã tổ chức đối thoại được 209 cuộc. Nhìn chung, ở các doanh nghiệp có đông CNLĐ, việc đối thoại được tổ chức đúng quy định và có chất lượng, các CĐCS biết lựa chọn nội dung ưu tiên để đưa ra đối thoại nhằm giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của đa số người lao động, cử thành viên tham gia đối thoại phù hợp với nội dung đối thoại sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Hầu hết nội dung đối thoại đều do Công đoàn chủ động đề xuất và kết quả đối thoại thành, được doanh nghiệp thực hiện tốt.
     Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân dần đi vào nề nếp: LĐLĐ tỉnh phối hợp Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân, đồng thời ban hành một số văn bản hướng dẫn để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Các Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện quyền giám sát theo quy định. Kết quả, theo đánh giá của các cấp Công đoàn trực thuộc, số lượng Ban Thanh tra nhân dân hoạt động tốt chiếm khoảng 65%, còn lại là khá và trung bình.
     Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thời gian qua cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định: 
     - Không ít nơi chính quyền (NSDLĐ) chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc tổ chức xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chưa xác định được trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật (thường do Công đoàn chủ động phối hợp, có nơi khoán trắng cho Công đoàn), từ đó một số doanh nghiệp chưa xây dựng được các loại Quy chế hoặc có xây dựng nhưng tổ chức thực hiện chưa tốt; vẫn còn một số nơi tổ chức Hội nghị NLĐ, Hội nghị CBVCVC còn nặng về hình thức, nội dung các bước thực hiện chưa đầy đủ theo quy định, có doanh nghiệp lồng ghép với tổng kết năm hoặc đại hội cổ đông...
     - Việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc hiện nay còn lúng túng, vì đây là quy định mới của Bộ Luật Lao động và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP; nhận thức của người sử dụng lao động và NLĐ còn nhiều mặt hạn chế, chưa quan tâm đến việc tổ chức đối thoại, chưa nhận thức đúng về quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật nên chỉ mới thực hiện ở một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh; trong thực tế một số doanh nghiệp có xây dựng quy chế đối thoại, nhưng chưa tổ chức đối thoại hoặc tổ chức chưa đúng theo quy định; một số doanh nghiệp nhỏ, có ít lao động chưa quan tâm đến việc thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc (vì cho rằng người lao động gặp trực tiếp và trao đổi với chủ doanh nghiệp hàng ngày).
     Để phát huy tốt hơn nữa vai trò Công đoàn trong tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới như sau:
     1. Nâng cao năng lực và hiệu quả Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
     - Nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở chủ động chuẩn bị tốt nội dung, tham gia với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; nội dung quy chế dân chủ phải thể hiện đầy đủ quyền của người lao động được biết, được bàn, được quyết định và được kiểm tra giám sát những chủ trương, chính sách, chế độ liên quan đến người lao động. Tổ chức để người lao động được tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ. Căn cứ vào điều kiện, đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đề xuất các hình thức dân chủ khác, nhằm phát huy đầy đủ quyền dân chủ của người lao động như: tổ chức hòm thư góp ý, góp ý kiến thông qua hộp thư điện tử, tổ chức ngày tiếp người lao động hàng tháng; tổ chức hội nghị đối thoại…
     - Phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ ở cơ sở tới công nhân, viên chức và người lao động; phân công cán bộ công đoàn theo dõi, giám sát thực hiện ở từng bộ phận trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cùng người đứng đầu định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động đề xuất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các quy chế, quy định nội bộ khác, như quy chế đối thoại, quy chế tiền lương, tiền thưởng, quy chế sử dụng các quỹ trong doanh nghiệp, nội quy lao động và các quy chế, quy định khác có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động.
     2. Công đoàn chủ động tham gia chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động. 
     - Đề xuất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng quy chế Hội nghị người lao động, hàng năm có văn bản liên tịch, hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ. Chủ động phối hợp với chuyên môn phổ biến Nghị quyết Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ tới toàn thể người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức giám sát, kiểm tra và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.
     - Tham gia chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người lao động ở cơ sở; khuyến khích người lao động phát huy tinh thần dân chủ, chủ động tích cực tham gia đề xuất sáng kiến, kiến nghị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Tổ đối thoại tại cơ sở...
Đoàn giám sát làm việc tại Công ty Cổ phần Quốc tế Satraco
     3. Công đoàn chủ động đề xuất nội dung đối thoại với người sử dụng lao động, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.
     - Chủ động đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng và ban hành quy chế đối thoại tại doanh nghiệp; tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đề xuất nội dung đối thoại; lựa chọn thành viên tham gia đối thoại sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Những vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động; công đoàn cần khẩn trương đề nghị người sử dụng lao động tiến hành đối thoại để sớm tháo gỡ, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh.
     - Kết quả đối thoại cần được thông báo công khai cho người lao động biết và tổ chức giám sát kết quả đối thoại đã đạt được.
     4. Nâng cao năng lực và hiệu quả công đoàn tham gia phản biện trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
     - Chủ động tham gia từ khi chuẩn bị tài liệu liên quan đến dự thảo nội dung văn bản, cần phản biện để nâng cao chất lượng các quy định, quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Những vấn đề có liên quan trực tiếp đến người lao động, cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi tới cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động; cần tạo ra bầu không khí dân chủ để người lao động tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào các nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp.
     5. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.
     - Ban Thanh tra nhân dân, có nhiệm vụ giám sát hoạt động của tổ chức, cá nhân, góp phần phòng ngừa, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, do đó phải nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, cần lựa chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bản lĩnh; có trình độ kiến thức chuyên môn sâu, bầu vào Ban Thanh tra nhân dân. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thanh tra và có cơ chế, chính sách, động viên khen thưởng kịp thời đối với thành viên Ban Thanh tra nhân dân.
     Với những kết quả đạt được trong việc tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua đã góp phần vào thành công chung của tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời góp phần tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân nói chung và của CNVCLĐ nói riêng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” 
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Công đoàn ngành Y tế Sóc Trăng với đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ 4.477 người (tăng 914 người so với đầu nhiệm kỳ). Phần lớn đoàn viên, CNVCLĐ có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác, tiếp thu nhanh những thành tựu khoa học, kỹ thuật để vận dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn số ít đoàn viên, CNVCLĐ chưa tạo điều kiện tốt, thuận lợi, nhất là phong cách, thái độ phục vụ chưa đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn ngành Y tế Sóc Trăng đặc biệt quan tâm, trong đó phong trào thi đua do công đoàn phát động được xem là khâu đột phá trong nghị quyết hàng năm của công đoàn ngành tập trung là các phong trào thi đua như: phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động... chú trọng phong trào “Thi đua lao động giỏi vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”… có 100% cán bộ, CNVCLĐ đăng ký thực hiện.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao Bằng khen Thủ tướng cho các cá nhân.

     Công tác đào tạo nâng cao trình độ cho CNVCLĐ luôn được lãnh đạo ngành quan tâm, đến nay có trên 95% đoàn viên, CNVCLĐ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn, 24% đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Đoàn viên, CNVCLĐ còn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, đặc biệt là phong trào Làm theo lời Bác, cán bộ y tế: Đoàn kết, Năng động, Sáng tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Y tế. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Kiệt - Nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế 
trao Giấy khen cho các CĐCS.

     Kết quả hàng năm, có 100% đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký thực hiện, qua đó nhiều mô hình được xây dựng và nhân rộng, nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt được phát hiện, nổi bật là các mô hình: cải tiến lề lối làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân đến khám và điều trị. Cụ thể, CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh có mô hình “Tiếp đón bệnh nhân tại cửa phòng cấp cứu và mô hình lấy và trả kết quả xét nghiệm máu tại Khoa khám bệnh”; CĐCS Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản có mô hình “Cải tiến quy trình khám chữa bệnh”, CĐCS Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội: “Nâng cao chất lượng công tác giám sát, khám và điều chỉnh liều lượng thuốc cho phù hợp với diễn biến của bệnh ở tuyến cơ sở”… Bên cạnh đó, trong năm 2017 Công đoàn ngành Y tế đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp được các CĐCS tham gia hưởng ứng tích cực, nổi bật có CĐCS Trung tâm Giám định Y khoa đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Nụ cười, lời nói và cử chỉ thân thiện”, qua tổng kết đã có 3 tập thể và 7 cá nhân được khen thưởng với tổng số tiền là 10,7 triệu đồng, CĐCS tiếp tục phát động phong trào thi đua từ ngày 01/9 - 30/11/2017 với chủ đề “Trách nhiệm công việc và 8 giờ vàng ngọc”; CĐCS Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Trị tổ chức Hội thi thực hiện kỹ năng giao tiếp ứng xử, thi tay nghề bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên năm 2017, có 100% viên chức lao động tham gia thi lý thuyết (98% đạt khá giỏi) và 12 đội tham gia thi tình huống, với số tiền khen thưởng là 6,2 triệu đồng… Từ đó góp phần cho đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
     Phong trào sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, các giải pháp hữu ích phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì và phát triển. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 3.314 sáng kiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, giải pháp hữu ích được Hội đồng các đơn vị công nhận và 9/16 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng Khoa học Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng công nhận, 143 người có sáng kiến, giải pháp, đề tài hữu ích được UBND tỉnh công nhận. Những đề tài, sáng kiến trên không chỉ mang lại hiệu quả về mặt giá trị kinh tế mà điều quan trọng hơn là đã mang lại lợi ích về mặt giá trị xã hội rất lớn, góp phần vào việc khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ nhân dân, qua đó nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước và Chính phủ công nhận và trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú (26 cá nhân); Huân chương Lao động cho 5 tập thể và 26 cá nhân; Bằng khen Thủ tướng cho 4 tập thể và 75 cá nhân; Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 18 cá nhân, Kỷ niệm chương cho 318 cá nhân; UBND tỉnh tặng 14 Cờ thi đua, danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 78 đơn vị, Bằng khen cho 30 tập thể và 1.041 cá nhân; Sở Y tế tặng Giấy khen cho 1.392 tập thể và 14.046 cá nhân.

Công đoàn ngành Y tế nhận cờ xuất sắc trong phong trào 
CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

     Công đoàn các cấp được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 02 Cờ thi đua, 01 Bằng khen tập thể và 4 cá nhân, Kỷ niệm chương cho 388 cá nhân; UBND tỉnh tặng 02 Bằng khen tập thể; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 02 Cờ thi đua, Bằng khen cho 41 tập thể, 518 cá nhân; Công đoàn ngành và CĐCS tặng Giấy khen cho 1.164 tập thể và 13.608 cá nhân.
     Ngoài ra năm 2014, Công đoàn ngành Y tế còn được Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen Lao động sáng tạo cho 02 cá nhân đạt giải 3 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh với đề tài Khai thác thịt đầu tôm phế phẩm bổ sung vào quy trình sản xuất xúc xích từ thịt tôm thứ phẩm, giá trị làm lợi 365 triệu đồng, hiệu quả: góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, tăng giá trị thương phẩm con tôm.
     Đạt được những kết quả trên là do có sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế; sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền; tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của các cấp Công đoàn trong việc nghiên cứu, vận dụng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên vào thực tế tình hình của ngành, địa phương, đơn vị. Đặc biệt là tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động trong ngành Y tế.
     Nhiệm kỳ 2018 - 2023 mục tiêu Đại hội, Công đoàn ngành Y tế đề ra là: “Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Công đoàn Ngành Y tế đề ra một số giải pháp trọng tâm, với các giải pháp cụ thể sau:
     - Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ và hoạt động Công đoàn, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân”, “Lao động sáng tạo”, những sáng kiến, giải pháp hữu ích được phát động sâu rộng trong đoàn viên, người lao động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, góp phần thực hiện thành công “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân”.
     - Chú trọng phát hiện khen thưởng kịp thời, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể nhỏ và cá nhân, người trực tiếp công tác; thực hiện tốt công tác nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện về công tác thi đua, khen thưởng.
     Thực hiện tốt nhiệm vụ và những giải pháp trên, đoàn viên, CNVCLĐ góp phần tăng năng suất, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành; xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, CNVCLĐ

Âu Nguyệt Đào

Nhiệm kỳ LĐLĐ huyện Cù Lao Dung 2013 - 2018 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2016 - 2021; Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX; Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; đặc biệt là chào mừng Đại hội X Công đoàn huyện Cù Lao Dung, Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

     Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy Cù Lao Dung trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn trong huyện tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền (NSDLĐ) tổ chức tuyên truyền, triển khai, học tập quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XI, XII, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 03/NQ-LĐLĐ, ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công chức, viên chức, lao động”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là các chế độ chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh… cho đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng như: tập huấn, “Ngày pháp luật”, hội thi, hội diễn, thi viết... Ngoài ra, phối hợp Đài truyền thanh của huyện, phát sóng đưa tin định kỳ về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện nhà. Tính chung, trong  nhiệm kỳ đã tổ chức được 730 cuộc, với trên 23.600 lượt người tham dự. Cùng với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhiều tập thể, cá nhân có sáng tạo trong lao động, sản xuất góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tiêu biểu là đoàn viên công đoàn Nguyễn Văn Nưng (CĐCS trường Tiểu học An Thạnh 3A) đạt 02 Giải nhất (năm 2015 và 2018) Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng với sản phẩm “Máy vô chân ấm mía”; Bằng khen Sáng tạo khoa học kỹ thuật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016 và được vinh danh tại triển lãm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” lần thứ II, năm 2017. 

Hội thi tìm hiểu An toàn giao thông

     Các cấp Công đoàn trong huyện đã tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện công tác, lao động, sản xuất của CNVCLĐ; lồng ghép công tác tuyên truyền vào các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; đồng thời vận động CNVCLĐ tham gia viết tin bài, hình ảnh thông qua trang Thông tin điện tử Công đoàn… Tính chung, đã tổ chức được 355 cuộc, có 10.170 lượt đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện được tuyên truyền, học tập. Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đều xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân” với nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền về “Tháng Công nhân”, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975), ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao nhà “Mái ấm Công đoàn”, tặng quà, trao tập cho học sinh cho con đoàn viên công đoàn nghèo, khó khăn; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cũng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. 

Hội thi trò chơi dân gian

Hội thao CNVCLĐ huyện

     Trong giai đoạn 2013 - 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã phối hợp với các ngành cùng cấp tổ chức mở được 06 lớp phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ về kiến thức giáo dục pháp luật và Hội thi về An toàn giao thông; pháp luật về môi trường; lớp phổ biến Hiến pháp 2013; Nghị định 04/2015/NĐ-CP của chính phủ; Luật Biển 2012 kết hợp vận động Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”; ủng hộ xây dựng tượng đài chiến sỹ Gạc Ma năm 2015 được trên 190 triệu đồng. Tham gia hội thao, văn hóa - văn nghệ đạt nhiều thành tích: Giải ba Hội thi kiến thức pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; Giải nhì Hội diễn Nnghệ thuật quần chúng trong CNVCLĐ năm 2014; Giải nhì Hội thi Cán bộ nữ công giỏi…

Quang cảnh hội thi tìm hiểu pháp luật 

     Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 589/QĐ-TLĐ, ngày 22/5/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, về việc ban hành Quy định tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, LĐLĐ huyện chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ huyện Cù Lao Dung lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham gia đóng góp các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng; quy chế thực hiện của cấp ủy với chính quyền và đoàn thể các cấp... Qua tổng hợp, có gần 1.600 lượt ý kiến tham gia đóng góp các nội dung nêu trên. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp được các cấp công đoàn tích cực tham gia, cùng cấp ủy, chính quyền (NSDLĐ) tổ chức và tạo điều kiện cho trên 1.500 lượt đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiếp tục được hưởng ứng mạnh mẽ. LĐLĐ huyện triển khai tiêu chuẩn, hướng dẫn trình tự, thủ tục xét và đề nghị công nhận cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tính chung từ năm 2013 - 2017, đã có 434/447 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xét công nhận đạt chuẩn văn hóa (trong đó, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa là 97,9%; doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 100%). Công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp được quan tâm thực hiện. Các CĐCS phối hợp Đoàn Thanh niên giới thiệu 281 đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp vào Đảng 281 đồng chí, đạt 141% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ.
     Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp Công đoàn trong huyện đã gặt hái nhiều kết quả đáng phấn khởi trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn những thành tích nêu trên là nhờ vào sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp và sự tham gia tích cực của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn đối với tổ chức Công đoàn

Dương Hồng Hai

Khởi nguồn từ một cơ sở sản xuất thủ công nhỏ lẻ ở làng nghề truyền thống Bánh pía - Lạp xưởng Sóc Trăng (1982), qua thời gian dài phát triển theo định hướng đề cao uy tín và chất lượng, Công ty Tân Huê Viên chính thức thành lập năm 2007. Qua những nỗ lực công ty đã có bước tiến vững vàng, tự hào là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất Bánh pía - Lạp xưởng uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam, chung tay quảng bá hình ảnh và đưa đặc sản Sóc Trăng đến với đông đảo người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế. Cùng với sự phát triển của công ty, CĐCS được thành lập năm 2008, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có 07 đồng chí trong đó nữ là 02, tổng số đoàn viên công đoàn là 547 người. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Công đoàn Các khu công nghiệp, sự nhiệt tình của tập thể đoàn viên công đoàn hoạt động Công đoàn đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tiêu biểu là công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNLĐ, giám sát thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ. Bởi lẽ khi cuộc sống của mỗi CNLĐ tại công ty được bảo vệ, thỏa mãn những lợi ích hợp pháp, chính đáng thì đời sống sẽ được cải thiện, tinh thần nâng cao. Để đáp ứng những yêu cầu trên không ai khác ngoài CĐCS phải là mái ấm, là tiếng nói đại diện cho tập thể, cá nhân NLĐ trên mọi hoạt động.

     Mỗi ủy viên Ban Chấp hành CĐCS hiểu và có ý thức, cho nên mọi hoạt động của CĐCS tổ chức đều hướng vào việc chăm lo đến đời sống của đoàn viên, người lao động, mục tiêu xây dựng CĐCS thực sự trở thành tổ ấm thứ hai của mỗi đoàn viên, là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên để NLĐ thực hiện, người cán bộ Công đoàn phải thực sự là người đồng chí, đồng nghiệp, người bạn gần gũi thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của các đồng chí mình, của đoàn viên, NLĐ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
thăm Công ty TNHH CBTP Bánh Pía - Lạp xưởng Tân Huê Viên

     Nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động thông qua việc phối hợp với doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động, hàng năm trước khi tiến hành Hội nghị Người lao động, giữa Ban Giám đốc và BCH CĐCS đều trao đổi, đánh giá về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, bàn bạc những nội dung cần đưa ra thương lượng, lấy ý kiến tập thể những nội dung cần bổ sung trước khi ký kết, ban hành thỏa ước mới hay phụ lục thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa Giám đốc và Chủ tịch CĐCS, trong đó có đưa ra nhiều điều, khoản có lợi hơn cho NLĐ so với định pháp luật như: điều kiện để ký hợp đồng lao động, về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, các chế độ phúc lợi, hiếu hỷ dành cho người lao động, xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp. Thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động, thực hiện tiền lương tối thiểu vùng theo đúng quy định. Phối hợp thực hiện tốt chế độ lương, thưởng trong dịp Tết Nguyên đán, không có tình trạng nợ lương, tình hình việc làm và đời sống của người lao động luôn được ổn định và ngày càng nâng cao. Ngoài việc thực hiện chính sách tiền lương, doanh nghiệp còn thực hiện chế độ khen thưởng năng suất, tăng ca, chuyên cần và chất lượng hàng tháng. Các chính sách tiền lương, thưởng luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm cải tiến ngày càng phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của người lao động, không xảy ra tranh chấp lao động. Việc làm và đời sống của người lao động ngày càng được ổn định và nâng cao, đa số đều tin tưởng vào tổ chức Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty. Ngay từ ban đầu, bằng các nỗ lực cải tiến và ổn định quy trình sản xuất, bố trí sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và tìm kiếm thị trường xuất khẩu... ổn định sản xuất, ổn định đời sống NLĐ... thực hiện tốt chính sách thu hút lao động, tạo ra nhiều việc làm mới, đào tạo và nâng cao tay nghề cho CNLĐ; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc của người lao động; đưa ra chính sách, phụ cấp có lợi cho người lao động. Chính vì vậy, Công ty đã từng bước mở rộng sản xuất, phát triển các mặt hàng mới, tạo thêm nhiều việc làm mới. Thu nhập bình quân của người lao động được tăng lên hàng năm, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2017, thu nhập bình quân của người lao động là 4,5 triệu đồng/tháng.

Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNLĐ

     Thực hiện tốt chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 100% CNLĐ có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và các chế độ xã hội khác liên quan đến người lao động. Hằng năm,  100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ, sau khi khám sức khỏe đều có phân loại và sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe người lao động. Tổ chức nhà ăn tập thể phục vụ cho đoàn viên, CNLĐ đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, an toàn vệ sinh, thực phẩm chất lượng, thực hiện chế độ ăn 03 buổi/ngày với mức bình quân 18.000đ/suất (không tính vào lương), chế độ làm đêm, làm thêm giờ được thực hiện đúng quy định của Bộ Luật Lao động; ngoài ra, Công ty còn thực hiện việc trợ cấp khó khăn, ốm đau, tai nạn... với mức từ  500.000 đến 5.000.000 đồng/suất. Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ tổ chức lễ cưới cho 10 lượt CNLĐ nghèo tại Công ty. Ban Nữ công Công đoàn phối hợp tổ chức việc khen thưởng cho các cháu học sinh con CNLĐ đạt danh hiệu học sinh giỏi, tổ chức tặng quà cho các cháu nhân ngày tựu trường, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và Tết Trung thu với tổng số tiền trên 100 triệu đồng; phối hợp chăm lo cho CNLĐ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán và Tết Trung thu với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng; phối hợp tổ chức cho CNLĐ đi tham quan, nghỉ mát, học tập nghiên cứu, tạo môi trường hăng hái phấn khởi, vui chơi lành mạnh cho người lao động sau 01 năm làm việc.

Giờ ăn trưa của CNLĐ Công ty

     Bên cạnh việc những chăm lo trên, Ban Giám đốc và BCH CĐCS còn quan tâm đến một số trường hợp gia đình CNLĐ gặp khó khăn, hoạn nạn, hiếu hỷ hoặc chưa có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, cần có nguồn vốn hỗ trợ để phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, BCH CĐCS xác minh và đề xuất với Ban Giám đốc Công ty cho mượn vốn không tính lãi. Đặc biệt, thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, Công ty ký thỏa thuận với Công đoàn Các khu công nghiệp, từ năm 2017, mỗi năm Công ty cất mới 08 căn nhà cho đoàn viên khó khăn, bức xúc về nhà ở, mỗi căn có diện tích đất 76,5m2, trị giá 240 triệu đồng/căn, Công ty hỗ trợ 120 triệu đồng, 120 triệu còn lại trừ dần vào lương mỗi tháng 01 triệu đồng/hộ và trả trong 10 năm.
     Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hàng năm, BCH CĐCS phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc để phát động phong trào thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, nâng cao trình độ tay nghề, năng xuất lao động, phát huy và ứng dụng sáng kiến kỹ thuật vào lao động sản xuất, qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, đề nghị Công đoàn các cấp biểu dương khen thưởng. Đặc biệt vào cuối năm, Công ty tổ chức tổng kết năm khen thưởng cho đoàn viên, CNLĐ trị giá 4,5 tỷ đồng và kết hợp với chương trình rút thăm trúng thưởng.
     Với những hoạt động cụ thể nêu trên, tình hình thu nhập và đời sống, việc làm của đoàn viên, CNLĐ trong Công ty khá ổn định, góp phần mang lại hiệu quả cao trong lao động sản xất kinh doanh. Đây là cách chia sẻ trách nhiệm và lợi ích giữa người sử dụng lao động và NLĐ mà CĐCS của Công ty mang lại, giúp cho người lao động an tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; CĐCS trở thành tổ ấm thứ hai cho mỗi đoàn viên, NLĐ

Phạm Thị Hằng

Ông cha ta thường nói: “Tậu trâu, cưới vợ, cất nhà, Cả ba việc ấy thật là khó thay!”

     Thật vậy, trong cuộc sống hiện nay có không ít đoàn viên công đoàn và người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có việc làm, có gia đình riêng, song không phải ai cũng có ngôi nhà riêng của gia đình mình, với nguồn thu nhập thấp NLĐ không thể tự xây dựng ngôi nhà của mình. Không ít đoàn viên và người lao động còn sống chung cha mẹ, người thân, ở nhà tập thể, ở nhà trọ hay đang sinh sống trong căn nhà tre lá, chật hẹp, ẩm thấp, nóng bức, hết sức nguy hiểm trong mùa mưa bão. Họ luôn mơ ước có được ngôi nhà của chính mình. Ước mơ ấy thật chính đáng và cũng là nỗi trăn trở của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động. 
     Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hàng năm giao chỉ tiêu vận động quỹ “Mái ấm Công đoàn” trong đoàn viên nhằm xây dựng và sửa chữa nhà cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, bức xúc về nhà ở, đồng thời để quản lý nguồn quỹ trên hiệu quả, đúng quy định, LĐLĐ tỉnh đã ban hành hướng dẫn quản lý sử dụng đúng theo Quyết định 1671/QĐ-TLĐ, ngày 06/11/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn

     Chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Ban Thường vụ LĐLĐ Việt Nam phát động từ năm 2006 đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách” được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đồng tình hưởng ứng. Qua 11 năm thực hiện, chương trình đã thực sự trở thành người bạn đồng hành đối với mỗi hộ gia đình đoàn viên, CNVCLĐ; góp phần tích cực trong việc xóa nhà tạm, dột nát và thực hiện ước mơ an cư, lạc nghiệp của người lao động có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn và bức xúc về nhà ở. Bên cạnh đó, chương trình còn thể hiện tình cảm và sự chia sẻ kịp thời của đông đảo đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn đối với người lao động. Qua đó nâng cao hơn nữa niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ đối với tổ chức công đoàn.
     Xác định việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” là việc làm có ý nghĩa thiết thực, trong 5 năm từ 2013 - 2018, các cấp công đoàn Thị xã tiếp tục vận động CNVCLĐ đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” 1 ngày lương/người/năm với mức đóng góp từ 100.000 đồng - 400.000 đồng/người, được 1,094 triệu đồng (đạt 182,36% nghị quyết); cất mới và sửa chữa 31 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, trị giá 925 triệu đồng cho 31 đoàn viên. Kết quả trên đã góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Trong lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên đã có không ít đoàn viên công đoàn phát biểu xúc động đến rơi nước mắt trước sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn đã mang lại cho bản thân đoàn viên và người thân gia đình niềm vui hết sức to lớn khi có được căn nhà như mơ ước như thầy Trần Minh Hòa, đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Hòa Đông 2, bị hỏng một mắt, ở nhờ nhiều nhà người quen hơn 30 năm; cô Dương Thị Mỹ Ngân, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Vĩnh Phước ở căn nhà tình thương hơn 10 năm, chồng bị bệnh tim; cô Nguyễn Ngọc Hân, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non 1/6 ở tạm phòng học của trường nhiều năm, chồng mắc bệnh hiểm nghèo; anh Nguyễn Văn Hiền, đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2, hơn 10 năm ở trong căn nhà tình thương cùng mẹ, vợ và các con nhỏ, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo; anh Lâm Phi Na, đoàn viên công đoàn xã Lai Hòa cùng vợ và các con, cháu ở hơn 12 năm trong căn nhà tình thương đã xuống cấp nghiêm trọng; anh Mai Văn Phát, đoàn viên công đoàn xã Vĩnh Hiệp cùng vợ và các con, cháu ở hơn 15 năm trong căn nhà tre lá nhỏ hẹp, nền đất ngập nước thường xuyên, đã xuống cấp...  
     Thành công từ chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động Thị xã Vĩnh Châu có được trong thời gian qua là do: Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có chủ trương đúng đắn, có sự chỉ đạo kịp thời thường xuyên của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn”; có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của các cấp chính quyền, người sử dụng lao động, sự đồng thuận của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tại các CĐCS trực thuộc. Sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Chấp hành công đoàn các cấp, nhất là trong quản lý quỹ “Mái ấm Công đoàn” đúng quy định, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác. Từ việc khảo sát thực trạng nhà ở của đối tượng; xem xét, quyết định hỗ trợ xây dựng mới hay sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” được thực hiện đúng quy định, bên cạnh đó công tác giám sát quá trình thi công xây dựng tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” và quyết toán theo quy định góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương, tạo niềm tin với cấp ủy, chính quyền, đoàn viên, CNVCLĐ và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.
     Với những kết quả đã đạt được, bước sang nhiệm kỳ mới 2018 - 2023, chúng ta tin tưởng rằng chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” tiếp tục phát huy tốt hơn nữa hiệu quả. Ngày càng có nhiều đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tại các CĐCS có hoàn cảnh khó khăn, bức xúc về nhà ở sẽ có được ngôi nhà “mơ ước”; giúp gia đình họ ổn định cuộc sống, an tâm công tác, gắn bó với nghề nghiệp, địa phương và nỗ lực làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người đoàn viên công đoàn; đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần xây dựng tổ chức công đoàn phát triển và vững mạnh

Võ Hoàng Dũng
 
 

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ chính quyền (NSDLĐ) sự quan tâm của các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, 4 nội dung trong Kết luận số 77-TB/TW, ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư về tổ chức “Tháng Công nhân” đều được các cấp công đoàn cụ thể hóa, quán triệt nghiêm túc, nhất là năm 2018 “Tháng Công nhân” với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” được triển khai, tổ chức thực hiện thông qua nhiều hoạt động mang lại hiệu, quả thiết thực, nổi bật:

     Các cấp Công đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” được 30 cuộc, với 10.382 lượt đoàn viên tham gia như:  LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên - Sở Công thương - Ban Quản lý các khu công nghiệp - Huyện ủy Trần Đề - UBND Thành phố Sóc Trăng - Sở Y tế - Huyện ủy Mỹ Xuyên phát động “Tháng Công nhân” và mít tinh kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 7 cuộc, với trên 6.200 lượt đoàn viên tham gia; LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng, Thị xã Vĩnh Châu; Cù Lao Dung, Thạnh Trị, Thị xã Ngã Năm, Kế Sách, Trần Đề, Long Phú, Khu Công nghiệp… phát động “Tháng Công nhân” được 24 cuộc với 5.382 lượt đoàn viên tham gia.

Các đơn vị nhận Cờ xuất sắc trong phhong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn

     “Tháng Công nhân” hàng năm các cấp Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động đảm bảo đúng nội dung theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, với nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trực tiếp 8.093 cuộc 419.465 lượt đoàn viên, CNLĐ tham gia; LĐLĐ tỉnh phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện 03 phóng sự phát tại các buổi Lễ phát động “Tháng Công nhân” phát trên chuyên mục Công nhân - Công đoàn Đài PTTH tỉnh; tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa về bầu cử; đăng tin trên 300 tin, bài trên trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh; các LĐLĐ huyện (TX,TP) còn phối hợp với các Đài Truyền thanh địa phương phát chuyên mục Tiếng nói công nhân - Công đoàn; riêng LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng thực hiện một phóng sự nội dung “Về công tác chăm lo đời sống cho CNLĐ, giới thiệu CĐCS ngoài nhà nước nhiều năm liền hoạt động hiệu quả, phản ánh về đời sống CNLĐ và hoạt động tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”… Ngoài ra “Tháng Công nhân” các năm tại các điểm tổ chức mít tinh, lễ phát động đã tuyên truyền gần 20 pano, treo trên 470 băng rôn ở các tuyến đường phố chính thuộc nội ô huyện (TX,TP) và treo trên 3.600 băng rôn trước trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
    Cùng với các hoạt động khác “Tháng Công nhân” hàng năm phong trào văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ diễn ra sôi nổi, Thị xã Vĩnh Châu tổ chức “Liên hoan tiếng hát công nhân”, Thành phố Sóc Trăng tổ chức Hội thi “Công nhân tìm hiểu môi trường”; Trần Đề hội thao CNVCLĐ; Cù Lao Dung, Ngã Năm tổ chức Hội thi “Nét đẹp nhà giáo”, CĐCS Công ty TNHH MTV Cấp nước Hội thi “Nấu ăn”; Công đoàn Các khu công nghiệp tổ chức đêm văn nghệ “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát”… tổ chức trên 150 cuộc, với 3.595 lượt đơn vị tham gia, thu hút trên 18.000 đoàn viên tham gia, cổ vũ .
     Công tác chăm lo cho đoàn viên được quan tâm hơn, đặc biệt để đoàn viên hưởng những ngày “Tết lao động”, “Ngày hội công nhân lao động” thực sự có ý nghĩa, “Tháng Công nhân” các cấp Công đoàn tập trung vào các hoạt động “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi hơn” cho đoàn viên, “Cảm ơn thành viên”, năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Qua 5 năm đã thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên 1.700 phần, trao 560.000 quyển tập, 425 suất học bổng, 157 “Mái ấm Công đoàn”, 1.000 phao cứu sinh; đưa các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khuyến mãi, giảm giá về hhu công nghiệp An Nghiệp bán cho CNLĐ nhân “Tháng Công nhân”, tổ chức “Phiên chợ cuối tuần”, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, cắt tóc miễn phí; LĐLĐ tỉnh và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Sóc Trăng ký Bản Thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên tỉnh Sóc Trăng…; tổ chức tư vấn về pháp luật 22 trường hợp, tham gia với đoàn kiểm tra liên ngành cùng cấp kiểm tra, giám sát 174 cuộc về việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CNLĐ về tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN... tổ chức đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể được 291 cuộc.
     Hưởng ứng “Tháng Công nhân” hàng năm, các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... có hơn 2.200 đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm được CNLĐ tham gia đăng ký và có những sáng kiến bước đầu ứng dụng được đánh giá mang lại hiệu quả cao về mặt kinh tế; biểu dương khen thưởng 184 đoàn viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, lao động, sản xuất; đặc biệt trao Giấy Chứng nhận cho 01 đoàn viên, là một trong 30 tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”.
     Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh mở 8 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn, có 1.033 cán bộ công đoàn tham gia; phát triển hơn 5.000 đoàn viên và thành lập 55 CĐCS; các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động trong “Tháng Công nhân” hàng năm tổ chức thi tay nghề bậc thợ cho trên 1.000 đoàn viên, NLĐ nổi bật là CĐCS Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng, CĐCS Công ty CBTS Út Xi, CĐCS trực thuộc Thành phố Sóc Trăng… đặc biệt còn giới thiệu và phối hợp giới thiệu trên 860 đoàn viên, CNLĐ học đối tượng Đảng và gần 240 đoàn viên, CNLĐ được kết nạp Đảng.

Hội thi tay nghề tại CĐCS Công ty Chế biến Thủy sản Út Xi

     Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của “Tháng Công nhân” những năm trước, đặc biệt thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, “Tháng Công nhân” năm 2018, các cấp công đoàn đang phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi từ cơ quan, đơn vị đến doanh nghiệp, trọng tâm đối với khu vực hành chính sự nghiệp là đoàn viên, CNVCLĐ thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, thực hiện cuộc vận động “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, riêng với khu vực sản xuất kinh doanh đoàn viên, CNLĐ thi đua “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn. Đồng thời, diễn ra nhiều hoạt động để hưởng ứng tháng công nhân cụ thể: LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng phát động “Tháng Công nhân” năm 2018, có trên 1.200 đoàn viên tham gia, tại buổi lễ LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 18 CĐCS có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động (NLĐ), nâng cao đời sống đoàn viên, NLĐ góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của doanh nghiệp; tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh cho 102 đoàn viên, CNLĐ khu vực ngoài nhà nước có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất; trao 120.000 quyển tập, 161 suất học bổng cho con cán bộ, đoàn viên, CNLĐ nghèo, khó khăn (1.000.000đ/suất); trao 25 “Mái ấm Công đoàn”, 55 suất quà (400.000 đ/suất) cho đoàn viên nghèo, khó khăn. Ngoài ra trong “Tháng Công nhân” năm nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở VHTT&DL - Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ X năm 2018; chỉ đạo Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Công đoàn Các khu công nghiệp tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 400 đoàn viên; Công đoàn Viên chức phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức Hội thi “Cắm hoa”, có 10 đội tham gia, sản phẩm dự thi trang trí trong Đại hội X Công đoàn tỉnh; LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thi “Khéo tay” sản phẩm dự thi phục vụ đại biểu dự Đại hội thưởng thức…
     Kết quả hoạt động “Tháng Công nhân” 7 năm qua, nhất là việc cụ thể hóa các chủ đề “Công đoàn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống người lao động”, “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”… của các cấp công đoàn trong tỉnh Sóc Trăng đã góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 77-TB/TW, ngày 24/2/2012 Ban Bí thư về tổ chức “Tháng Công nhân” 

Lục Bích Phúc - PCT LĐLĐ tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ khu công nghiệp - khu chế xuất; Quyết định số 1934/QĐ-TTg, ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW
     Được sự quan tâm lãnh đạo và hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao đất, hỗ trợ kinh phí cho Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng xây dựng Trung tâm sinh hoạt Văn hóa - thể thao gắn với trụ sở Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tại khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, tạo điều kiện cho công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh và công nhân lao động tại khu công nghiệp An Nghiệp có nơi để sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; nâng cao đời sống tinh thần sau những giờ làm việc, rèn luyện sức khỏe để học tập, công tác, lao động, sản xuất đạt hiệu quả, góp phần vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà...
     Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền (người sử dụng lao động) các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tại khu công nghiệp tỉnh với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, thu hút hàng chục ngàn lượt diễn viên, vận động viên, thí sinh là cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh tham gia. Trong đó, có nhiều hoạt động trở thành truyền thống hàng năm như Hội diễn Nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động (tổ chức đến lần thứ IX); Hội thao công nhân lao động (tổ chức đến lần thứ XIII) và rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác... Qua đó, đã thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động và quần chúng nhân dân thường xuyên tham gia sinh hoạt, luyện tập ngày một tăng cao, trình độ chuyên môn cũng tăng… Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của tỉnh còn khó khăn nên việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao để phục vụ cho công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của đoàn viên, CNVCLĐ. 
Trước tình hình trên, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao đất, hỗ trợ kinh phí cho Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng xây dựng Trung tâm sinh hoạt văn hóa - thể thao gắn với trụ sở Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tại khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, tạo điều kiện cho công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh và công nhân lao động tại khu công nghiệp An Nghiệp có nơi để sinh hoạt, tập luyện hưởng thụ văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao; nâng cao đời sống tinh thần sau những giờ làm việc, rèn luyện sức khỏe để học tập, công tác, lao động, sản xuất đạt hiệu quả, góp phần vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà... 
 
Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm SHVHTT CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng
     Sau thời gian xin chủ trương, lập thủ tục đúng quy định và tiến hành xây dựng, ngày 23/7/2015 LĐLĐ tỉnh đã tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng. Trung tâm sinh hoạt Văn hóa - thể thao CNVCLĐ tỉnh với diện tích 02ha gồm: 02 sân Bóng đá cỏ nhân tạo, 02 sân bóng chuyền, 05 sân bi sắt và Nhà thi đấu đa năng, căn tin, công viên… gắn với trụ sở Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh. Từ khi Trung tâm được đưa vào sử dụng, LĐLĐ tỉnh đã phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao tại Trung tâm sinh hoạt Văn hóa - thể thao CNVCLĐ tỉnh, nhằm phục vụ đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động cụ thể: Phong trào Văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao trong CNVCLĐ nói chung, CNLĐ tại Khu công nghiệp nói riêng được nâng lên, nhiều hoạt động như: Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn được CNVCLĐ tham gia tập dượt hàng ngày. Các Câu lạc bộ thể thao của Công đoàn được thành lập như: Câu lạc bộ Bóng đá nữ, nam chuyên trách Công đoàn phối hợp các cuộc Hội thi, Hội diễn, tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CNLĐ... cụ thể như: Tổ chức Hội thao CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, Hội thao CNLĐ do Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức cho CNLĐ khu vực doanh nghiệp, Giải bóng đá cúp “Tết sum vầy”; Giải bóng đá các Câu lạc bộ CNLĐ ngành thủy sản tỉnh... Biểu diễn thời trang công sở - văn nghệ CNLĐ do Đoàn khối doanh nghiệp phối hợp Công đoàn Các khu công nghiệp tổ chức. LĐLĐ tỉnh tổ chức “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, tổ chức phiên trợ giảm giá, khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho NLĐ... LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công an tổ chức tuyên truyên mô hình Đảm bảo an ninh trật tự, An toàn giao thông... những hoạt động trên đã thu hút trên 36.200 lượt CNVCLĐ tham gia. Riêng năm 2017, số CNVCLĐ đến Trung tâm luyện tập thể thao hàng ngày có trên 29.200 lượt. 
 
 
Quang cảnh trận thi đấu bóng chuyền
     Ngày 12/5/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 665/QĐ-TTg, ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt đề án đầu tư xây dựng 50 thiết chế của Công đoàn tại Khu công nghiệp - Khu chế xuất nhằm đầu tư xây dựng nhà ở, nhà trường, siêu thị và các thiết chế văn hóa - thể thao tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tạo điều kiện nâng cao đời sống cho CNLĐ, trong 50 thiết chế được đầu tư có Sóc Trăng, đây là một chủ trương lớn của Chính phủ chăm lo cho đời sống của NLĐ mong rằng trong thời gian tới Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm triển khai để CNLĐ của tỉnh được hưởng những chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, để đời sống CNLĐ ngày càng được nâng lên 
Trần Dũng Kiệt
Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Trung ương Đảng phát động từ năm 2006 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, có tác dụng to lớn đối với việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Thị ủy Ngã Năm và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động Thị xã Ngã Năm đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trở thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên, là cơ sở để mỗi cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên công đoàn và người lao động học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, trau dồi phẩm chất chính trị tư tưởng.

Khen thưởng gương điển hình tiên tiến  

     Dưới sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Đảng bộ Thị xã Ngã Năm và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, LĐLĐ Thị xã Ngã Năm đã chỉ đạo các CĐCS tiếp tục đẩy mạnh việc thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, xây dựng văn minh công sở, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông, thực hiện tốt cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, chống các tệ nạn xã hội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức tốt phong trào học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn đăng ký cam kết những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng phương hướng thực hiện cam kết, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, chuyên môn công tác để giáo dục, rèn luyện và nghiêm túc thực hiện. Định kỳ hàng tháng, tại các kỳ sinh hoạt của tổ công đoàn, đưa nội dung các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cùng học tập, nghiên cứu và tự đánh giá mức độ thực hiện các cam kết của tập thể và cá nhân.
     Kết quả thực hiện với phong trào thi đua thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; CĐCS Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên Môi trường, BHXH với mô hình đổi mới quy trình tiếp công dân, cấp giấy chứng nhận, chứng thực... đạt tỷ lệ 100%, không để hồ sơ còn tồn đọng. Công đoàn cơ sở Phòng Kinh tế cùng Hội Nông dân đã đẩy nhanh các tiến bộ khoa học - công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp nông thôn: chủ yếu là nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập, cải tiến đời sống nông dân, cụ thể giá trị sản xuất 1ha đất nông nghiệp năm 2015 đạt 94,640 triệu đồng tăng lên 94,896 triệu đồng vào năm 2017. Về phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động” hàng năm, có 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (nơi có tổ chức Công đoàn) đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa. Cuối năm, có 99% gia đình CNVCLĐ được xét, công nhận tiêu chuẩn gia đình văn hóa và trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. 

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn

     Từ việc triển khai thực hiện các nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn đã phấn đấu thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: hiểu và chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm có hiệu quả, tham gia có chất lượng các phong trào thi đua, lao động sáng tạo do công đoàn phát động; Liên đoàn Lao động Thị xã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thị xã tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong CNVCLĐ với chủ đề “Tháng 5 nhớ Bác”, Hội thi Kể chuyện về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc thi viết “Cải thiện môi trường làm việc”… các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao lành mạnh được các CĐCS tổ chức vào các dịp ngày lễ kỷ niệm, có nơi đã trở thành hoạt động thường ngày, sau cuối giờ làm việc được cán bộ, công chức hưởng ứng rất đông, nhằm rèn luyện sức khỏe nâng cao đời sống tinh thần. 
     Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn luôn tích cực, tự giác thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, như: đoàn viên CĐCS Phòng Kinh tế không quản ngại khó khăn, mưa bão, đến cơ sở để hướng dẫn bà con nông dân canh tác, phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; cán bộ CĐCS Thị đoàn với chủ đề “Thắp sáng đường quê”… Bên cạnh việc nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phong trào học tập, nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cũng ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả năm 2017, có 7 tập thể và 25 cá nhân được UBND Thị xã tuyên dương khen thưởng nhân Hội nghị sơ kết  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
     Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đề ra

Lâm Văn Tùng

“Công tác kiểm tra là nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn mỗi cấp nhằm đảm bảo việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn. Mỗi cấp Công đoàn phải tổ chức, tiến hành công tác kiểm tra ở cấp đó và chịu sự kiểm tra của Công đoàn cấp trên” (Điều 39, Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

Quang cảnh Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT

     Được sự quan tâm chỉ đạo của UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp, trong nhiệm kỳ qua hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Quán triệt Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ, ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn”: kiểm tra là chức năng quan trọng của tổ chức Công đoàn, là nhiệm vụ thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp. Hoạt động kiểm tra phải được tiến hành chủ động, công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ; với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là: nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn các cấp đối với tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra; tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra; thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban Kiểm tra Công đoàn; đảm bảo điều kiện làm việc và hoàn thiện cơ chế chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra của Công đoàn.
     Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ về chức năng, nhiệm vụ của mình, 5 năm qua Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp trong tỉnh đã giúp cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức thực hiện 8.212 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, trong đó kiểm tra đồng cấp 5.595 cuộc và kiểm tra cấp dưới 2.617 cuộc (hàng năm tỷ lệ đạt 106% kiểm tra đồng cấp và 41,8 % kiểm tra cấp dưới), với các nội dung: kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường, Ủy ban Kiểm tra; quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền cùng cấp; kiểm tra sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ Công đoàn; thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu hàng năm gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; việc xây dựng kế hoạch, triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ CNH, HĐH đất nước” và 02 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh; 04 kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thực hiện 04 Chương trình của Tổng Liên đoàn; triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ, ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; việc thực hiện quy chế dân chủ; công khai tài chính Công đoàn; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn; thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp và kiểm tra cấp dưới ở các cấp Công đoàn.
     Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra và hoạt động UBKT Công đoàn các cấp. Trên cơ sở chương trình công tác của UBKT Tổng Liên đoàn và của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh; hàng năm UBKT LĐLĐ tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ và chỉ đạo UBKT Công đoàn các cấp trực thuộc tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện được 8.320 cuộc kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn, trong đó kiểm tra đồng cấp 5.630 cuộc và kiểm tra Công đoàn cấp dưới 2.690 cuộc (hàng năm tỷ lệ kiểm tra đạt 109,4% kiểm tra đồng cấp và 43% kiểm tra cấp dưới). Nội dung: kiểm tra việc phân cấp tài chính Công đoàn, thực hiện lập dự toán, báo cáo quyết toán theo quy định; sử dụng và quản lý nguồn thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn theo Luật Công đoàn (năm 2012), quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh; việc xây dựng quy chế quản lý, chi tiêu trong sử dụng tài chính Công đoàn; việc chấp hành nguyên tắc tài chính, chế độ kế toán; quản lý các loại sổ sách, chứng từ kế toán có liên quan đến nghiệp vụ kế toán theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn. 

UBKT LĐLĐ tỉnh kiểm tra tại LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng

     Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo của UBKT Công đoàn cấp trên và sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện trực tiếp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp, hệ thống tổ chức UBKT Công đoàn các cấp trong tỉnh được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chủ động tham mưu đề ra chương trình, kế hoạch kiểm tra hàng năm và tổ chức kiểm tra đồng cấp, kiểm tra cấp dưới. Hướng nội dung kiểm tra vào việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, công tác trọng tâm của Ban Chấp hành và sự chỉ đạo của UBKT Công đoàn cấp trên, đồng thời còn kịp thời phát hiện những hạn chế thiếu xót, sai phạm kiến nghị đơn vị được kiểm tra phải khắc phục, rút kinh nghiệm, hoặc kiến nghị đề xuất với Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên kịp thời chỉ đạo, uốn nắn hoặc xử lý, nhất là trong công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn đã giúp cho công tác quản lý sử dụng tài chính Công đoàn có những chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và tiết kiệm trong việc chấp hành các chính sách, chế độ chi tiêu tài chính và nghiệp vụ tài chính kế toán Công đoàn; kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong đoàn viên, người lao động không để tồn đọng, kéo dài. 
     Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được trong hoạt động UBKT vẫn còn một vài khó khăn, hạn chế: chỉ tiêu, nhiệm vụ UBKT Công đoàn các cấp trong thời gian tới rất nặng nề nhưng UBKT LĐLĐ tỉnh chỉ có 02 cán bộ công đoàn chuyên trách; UBKT Công đoàn cấp dưới hoạt động kiêm nhiệm do đó nặng về công tác chuyên môn nên trong hoạt động còn bị động, chưa chủ động được lịch kiểm tra, ủy viên UBKT chưa tham gia đầy đủ ở các cuộc kiểm tra; một số cán bộ làm công tác kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
     Một vài đơn vị chưa xem công tác kiểm tra là một nhiệm vụ quan trọng, do đó chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của UBKT; một số nơi kiểm tra đồng cấp còn chậm so với thời gian quy định, chưa đúng quy trình, trong kết luận chưa mạnh dạn chỉ ra mặt hạn chế, thiếu sót và kiến nghị với đơn vị được kiểm tra có nơi chưa được phúc tra lại, nhất là đối với CĐCS xã, phường và khu vực kinh tế ngoài nhà nước, nghiệp đoàn. 
     Với những kết quả đã đạt được và những khó khăn hạn chế trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu sau:
     - Con người là yếu tố quan trọng do đó việc bố trí, phân công cán bộ làm công tác kiểm tra phải đảm bảo tiêu chuẩn, có đủ phẩm chất, năng lực, có bản lĩnh, khách quan, trung thực, có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của UBKT, chịu khó nghiên cứu, chính sách, pháp luật mới, nhiệt tình công tác và có điều kiện, thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động kiểm tra của UBKT Công đoàn.
     - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn hoạt động và thực hiện nhiệm vụ theo nghiệp vụ công tác kiểm tra, do đó cán bộ làm công tác kiểm tra phải chuyên nghiệp, muốn thế cần phải được quy hoạch, đào tạo, bố trí ổn định, lâu dài để có thời gian nghiên cứu các văn bản quy định của pháp luật, của Tổng Liên đoàn, nắm vững nghiệp vụ thì hoạt động mới có hiệu quả. 
     - Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn các cấp phải thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra và hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn; nhất là những nơi UBKT hoạt động kém, nhân sự UBKT thiếu; kịp thời có những giải pháp để giải quyết những kiến nghị đề xuất của UBKT các cấp sau các cuộc kiểm tra. 
     - UBKT Công đoàn các cấp phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, tùy theo nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn để xây dựng kế hoạch kiểm tra cho phù hợp. Hàng năm, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra và hoạt động UBKT Công đoàn để trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Thạch Thùy Trang
 

 

Huyện Cù lao Dung có diện tích trồng mía nguyên liệu lớn nhất tỉnh Sóc Trăng với bình quân mỗi năm nơi đây xuống giống từ 6.500 - 7.000ha. Thế nhưng để tạo ra những cây mía thành phẩm thì người trồng phải tốn nhiều công sức. Nhận thấy những khó khăn, vất vả của bà con trồng mía tại quê nhà, thầy Nguyễn Văn Nưng là đoàn viên Công đoàn, giáo viên dạy Thể dục - Trường Tiểu học An Thạnh 3A, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung đã sáng tạo ra chiếc máy “Vô chân đạp mía đạt hiệu quả cao” tiện lợi vừa dễ sử dụng vừa giảm chi phí canh tác cho bà con, điều đặc biệt ở đây là thầy Nưng chưa một ngày tham gia bất kỳ một lớp đào tạo về kỹ thuật chế tạo máy móc.
     Qua tìm hiểu, chiếc máy “Vô chân đạp mía đạt hiệu quả cao” của thầy Nưng là sản phẩm cải tiến từ “Máy vô chân ấm mía”, đã đạt Giải nhất tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX (năm 2015), máy có cấu tạo gồm 3 bộ phận: hộp số, giàn xới và một động cơ 13 mã lực. Để sử dụng máy, người dùng chỉ cần kéo dây nổ máy sau đó điều chỉnh tay cầm tại hộp số như tốc độ nhanh chậm, công suất hoạt động. Bên cạnh đó, tùy vào từng địa hình đất khác nhau người sử dụng có thể  điều chỉnh giàn xới lên xuống với độ sâu tương ứng. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn máy vô chân mía còn có thiết kế tay thắng giúp người sử dụng chủ động được vị trí cần vô chân mía, những vùng mía nhỏ hai bên cánh xới sẽ có những tấm bạt che không cho lực đất tác động mạnh lên hàng mía con.
 
 
Thầy giáo Nguyễn Văn Nưng đang vận hành chiếc máy do mình sáng chế
     Được biết máy vô chân đạp mía không chỉ giúp bà con giảm bớt công sức chăm sóc mà còn tiết kiệm một khoản chi phí khá lớn trong việc thuê nhân công vô chân mía. Kết quả, giúp cho các hộ gia đình trồng mía hạ giá thành sản xuất giảm chi phí từ 500.000 - 550.000 đồng/công, áp dụng cơ giới hóa trong canh tác đất sẽ giúp cho cây mía phát triển tốt hơn, chống đổ ngã, cây thẳng đều và cho năng suất cao hơn. Bên cạnh đó, những hộ chưa có công ăn việc làm có thể lái máy thuê để tăng thêm thu nhập từ 450.000 đồng/ngày và tăng lợi nhuận cho hộ kinh doanh từ việc cho thuê máy 300.000 đồng/ngày/máy. Đặc biệt, khi máy vô chân mía hoạt động hiệu quả đã giải quyết tình trạng thiếu nguồn nhân công lao động trong khâu vô chân đạp mía hiện nay. Với những điểm tiện lợi vượt trội thì chiếc máy của thầy Nguyễn Văn Nưng đã được nhiều hộ dân tin dùng và giới thiệu đi nhiều tỉnh của khu vực đòng bằng Sông Cửu Long như Trà Vinh, Hậu Giang... Và đây được xem là sáng kiến thiết thực cho những vùng chuyên canh cây mía. Ngoài công dụng chính là vô chân mía thì chỉ cần đổi vài bộ phận như gắn thêm tu huýt thành máy bơm nước có công suất lớn, gắn thêm bộ hoạt nước thành dàn quạt oxy sử dụng trong nuôi tôm.
 
 
Thầy giáo Nguyễn Văn Nưng nhận Bằng khen đạt Giải nhất Hội thi Sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh lần thứ IX - năm 2015.
      Năm 2015, sản phẩm “Máy vô chân ấm mía” đạt Giải nhất tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX và được Ban quản lý Dự án Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sóc Trăng đồng ý tài trợ kinh phí triển khai thực hiện với số tiền 79,9 triệu đồng. Năm 2017, giải pháp “Máy vô chân đạp mía đạt hiệu quả cao” của thầy Nguyễn Văn Nưng tiếp tục mang về Giải nhất (lần thứ 2) tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X (năm 2016 - 2017), đã góp phần mang lại hiệu quả, năng suất cho bà con nông dân và ngành nông nghiệp tỉnh nhà. 
     Với những sáng chế, cải tiến mới, góp phần đưa kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp của thầy giáo Nguyễn Văn Nưng, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã chọn thầy Nưng cùng giải pháp “Máy vô chân đạp mía đạt hiệu quả cao” tham gia triển lãm trưng bày và vinh danh các sản phẩm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, đây là niềm vinh dự không chỉ đối với thầy giáo Nguyễn Văn Nưng mà còn với tổ chức Công đoàn tỉnh Sóc Trăng 
Lý Trường Khoa
Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; làm tốt công tác phát triển đoàn viên là nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, trong những năm qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và chỉ tiêu được giao hàng năm. Với sự quan tâm của công đoàn các cấp, chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hàng năm được thực hiện, kết quả năm sau cao hơn năm trước.

     Kết quả đó đã được chứng minh từ 2013 - 2017, đã thành lập 156 CĐCS, đạt 208% chỉ tiêu nhiệm kỳ; phát triển 22.879/15.000 đoàn viên mới, đạt 152,52% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội IX Công đoàn tỉnh, đạt 107,82% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Với kết quả trên đã góp phần tăng số lượng CĐCS toàn tỉnh là 1.243 CĐCS (tăng 49 CĐCS so với nhiệm kỳ trước), phát triển được 11.861 đoàn viên, đạt 126,83%, nâng tổng số đoàn viên của tỉnh lên 56.066 đoàn viên.

Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn

     Từ kết quả trên, đã chứng minh rằng: công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS của LĐLĐ tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Hầu hết, các cấp công đoàn trong tỉnh đều nhận thức tốt và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Mặt khác cũng cho thấy, CNVCLĐ ngày càng tin tưởng vào tổ chức công đoàn và sự nghiệp đổi mới của đất nước, tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn. 
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có những khó khăn đó là: 
    1. Đa số các doanh nghiệp trong tỉnh có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, do điều kiện sản xuất theo thời vụ nên lao động biến động rất lớn, rất khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động người lao động tình nguyện gia nhập tổ chức công đoàn.
    2. Sự chuyển dịch lao động trong tỉnh ra ngoài tỉnh; từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác ngày càng nhiều dẫn đến hàng năm đoàn viên giảm rất lớn, ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu phát triển đoàn viên, hơn nữa người sử dụng lao động chưa hiểu đúng, đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cố tình né tránh hoặc không ủng hộ cho công đoàn tiếp cận vận động tuyên truyền người lao động tham gia tổ chức công đoàn.
     3. Sự quan tâm phối hợp giữa công đoàn với chính quyền và các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền cho người sử dụng lao động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác phát triển đoàn viên có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS còn thiếu kỹ năng vận động quần chúng, chưa tổ chức nhiều các hoạt động vì lợi ích đoàn viên công đoàn để tạo sự khác biệt giữa đoàn viên công đoàn và người lao động chưa là đoàn viên.
     Từ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau: 
     Một là: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, muốn thực hiện tốt công tác này đòi hỏi phải có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong tỉnh.
     Hai là: Các cấp công đoàn phải chủ động đổi mới, đa dạng hóa hình thức tiếp cận, phương pháp tuyên truyền vận động người lao động, vận động thành lập CĐCS; kết hợp các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ của tổ chức công đoàn hướng về người lao động để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền vận động và tạo sự khác biệt giữa người lao động là đoàn viên và và người lao động.
     Ba là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm của công đoàn cấp trên cơ sở đối với CĐCS trong việc hướng dẫn, giúp đỡ CĐCS thực hiện. Phải đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có nhiệt tình và tâm huyết với phong trào, nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
     Bốn là: Chủ động tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành đoàn thể; hàng năm dành một phần kinh phí công đoàn cho công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, vận động thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh

Lương Văn Hòa

Thực hiện Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ, ngày 07/7/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Công đoàn; Quyết định số 241/QĐ-LĐLĐ, ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc phân cấp tài chính đơn vị LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng làm đơn vị điểm để thực hiện phân cấp tài chính công đoàn.

     Từ đơn vị nhận kinh phí hoạt động chuyển sang đơn vị tự cân đối, tự chủ về tài chính theo phân cấp của LĐLĐ tỉnh, đây là một “bài toán khó” với LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng; để triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng đã xây dựng các giải pháp thu, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn gắn với tự chủ về tài chính tại đơn vị với các nội dung sau:
     - Tăng cường tổ chức tuyên truyền Bộ Luật Lao động năm 2012; Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 241/QĐ-LĐLĐ, ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về phân cấp tài chính công đoàn trong CNVCLĐ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. 

Tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn “Tết sum vầy năm 2016”

     - Để quản lý tốt tài chính công đoàn, đơn vị phân công cán bộ chuyên trách và yêu cầu CĐCS chọn đoàn viên công đoàn có nghiệp vụ kế toán để thực hiện nhiệm vụ kế toán công đoàn. Trong công tác thu kinh phí công đoàn, song song với việc ra thông báo, LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng còn vận động doanh nghiệp nộp kinh phí theo hình thức chuyển khoản cùng với kỳ nộp BHXH để đảm bảo hạch toán đầy đủ chứng từ, quản lý chặt chẽ nguồn thu; doanh nghiệp có đủ cơ sở hạch toán và khai báo thuế theo quy định. Quan tâm công tác kiểm tra tài chính công đoàn hàng năm nhằm đảm bảo nguyên tắc quản lý, tính minh bạch, công khai dân chủ trong quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, chính vì thế kịp thời có biện pháp đôn đốc, thuyết phục các đơn vị thực hiện chưa tốt; kết quả hằng năm thu đạt và vượt từ 2-5% kế hoạch, đồng thời nộp nghĩa vụ tài chính về Công đoàn cấp trên theo quy định. 
     - Bên cạnh việc quản lý tốt tài chính công đoàn khi được phân cấp, LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng quan tâm tổ chức các hoạt động đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động theo đúng Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn 2012; thông qua việc phối hợp cùng Phòng LĐ-TB&XH, BHXH Thành phố Sóc Trăng tổ chức đối thoại, hòa giải những khiếu nại, tranh chấp của người lao động và chủ doanh nghiệp, tư vấn, giải thích các quy định về tiền công, tiền lương, các chế độ BHXH, BHTN... cho 51 trường hợp; qua đó họ đã thấy được vai trò của Công đoàn luôn đồng hành cùng người sử dụng lao động và người lao động trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung các hoạt động về cơ sở, với hình thức tăng dần tỷ lệ cấp kinh phí hằng năm tăng từ 1%, tối đa 75%. Song song đó, chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động, nhất là tại những doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS có tham gia tốt việc trích nộp kinh phí công đoàn; đã tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho 923 lượt người lao động bị ốm đau, tai nạn, nằm viện, thai sản, gia đình có việc hiếu… với số tiền trên 403 triệu đồng, qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao của người lao động và của doanh nghiệp… làm cơ sở tác động đến việc thu kinh phí công đoàn trong thời gian tiếp theo, đồng thời tạo tiền đề thành lập CĐCS tại đơn vị khi nơi đó có đủ điều kiện.

Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn cơ sở Phường 3, TPST.

     - Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên bằng việc triển khai các thỏa thuận hợp tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của LĐLĐ tỉnh đến đoàn viên và người lao động. Tích cực phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố có chế độ hỗ trợ vật chất cho đoàn viên nhân dịp “Tháng Công nhân”, các ngày lễ, tết… điển hình: Công ty TNHH Hoàng Tuấn, BHXH Thành phố Sóc Trăng, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng hỗ trợ tập; Công ty Bao bì Duy Nhật hỗ trợ gạo, nhà “Mái ấm Công đoàn”; Cơ sở Inox Trung Nghĩa, Quỹ Tín dụng nhân dân Sóc Trăng, Phòng Giao dịch Ngân hàng BIDV Thành phố Sóc Trăng hỗ trợ quà Trung thu… tính chung, có 2.018 lượt đoàn viên, CNLĐ được thụ hưởng, với số tiền 400 triệu đồng. Là địa bàn có đông doanh nghiệp, đông công nhân lao động làm việc và sinh sống. Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn; đặc biệt là công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng đề ra một số giải pháp để tiếp tục thực hiện việc tự chủ về tài chính như sau:
     - Chủ động xây dựng kế hoạch tự chủ tài chính hằng năm, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ về công tác tài chính công đoàn. Chủ động phối hợp với các ngành: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Chi Cục thuế, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Phòng Thống kê… để khảo sát tình hình lao động, chính sách BHXH tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn là cơ sở để xây dựng kế hoạch hàng năm của LĐLĐ Thành phố, nhất là kế hoạch về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS về việc làm, điều kiện làm việc, tiền lương… của người lao động, nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ.
- Phối hợp cùng UBND Thành phố Sóc Trăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Lao động, Luật Công đoàn, Nghị định 191/2013/NĐCP, Hướng dẫn 86/HD-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh cho người sử dụng lao động, CNLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, từ đó thành lập CĐCS gắn với việc chăm lo, đại diện bảo vệ người lao động. 
     - Hàng năm, chủ động phối hợp thành lập Đoàn giám sát theo tinh thần Quyết định 217/QĐ-TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đảm bảo các nội dung pháp luật quy định về hợp đồng lao động, việc làm, tiền lương… đề xuất với cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ, hạn chế thấp nhất tình trạng ngừng việc, đình công trên địa bàn thành phố.
     - Nâng dần tỷ lệ tài chính hàng năm để lại cho CĐCS, gắn với việc hướng CĐCS quản lý sử dụng nguồn tài chính có hiệu quả; tổ chức các hoạt động đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động, đặc biệt là chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo tại những doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS.

  

Liên đoàn Lao động Thành phố Sóc Trăng tổ chức Trung thu cho con CNVCLĐ.

     Việc thực hiện các giải pháp thu, quản lý sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định đã góp phần cho LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng thực hiện được vấn đề tự chủ tài chính trong hoạt động của đơn vị, cũng như trong công tác chăm lo cho người lao động. Đây còn là điều kiện để đảm bảo vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị; làm ra nhiều sản phẩm, bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Sóc Trăng 

Trịnh Thị Bảo Khuyên

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là TDĐKXDĐSVH) là một trong những phong trào lớn tác động đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội

     Những năm qua, dưới sự chỉ đạo, quan tâm của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú; sự phối hợp tạo điều kiện của UBND, các cơ quan, ban ngành cùng cấp; sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn. Phong trào xây dựng“Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đã thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao ý thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng môi trường công sở, doanh nghiệp văn minh, lành mạnh, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị xã hội của huyện nhà. Trong thời gian qua, phong trào này được Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện quan tâm chỉ đạo, trong đó LĐLĐ huyện là Phó Ban Chỉ đạo trực tiếp phụ trách xây dựng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Hằng năm, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu Ban Chỉ đạo huyện xây dựng hướng dẫn quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ bình xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nhằm triển khai đến các cấp công đoàn và CNVCLĐ. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được hưởng ứng mạnh mẽ. Tính chung từ năm 2013 - 2017, có 580 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xét công nhận đạt chuẩn văn hóa (trong đó: cơ quan, đơn vị đạt 97,74%, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 96,7%). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về sự cần thiết cũng như lợi ích thiết thực của phong trào; đồng thời lồng ghép với các phong trào thi đua mang tính đặc thù riêng của từng cơ quan, đơn vị như phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, phong trào “Thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục và Đào tạo; khối cơ quan hành chính sự nghiệp với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; các đơn vị sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”... Với cách làm đó, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa ở nhiều đơn vị đã mang lại hiệu quả thiết thực có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ”, thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh. Các doanh nghiệp đã tập trung đầu tư cho công tác phòng, chống cháy nổ, lắp đặt, sửa chữa thiết bị che chắn, an toàn, khắc phục các yếu tố độc hại, ô nhiễm môi trường trong sản xuất để cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường. Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, không hút thuốc lá tại công sở. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã chú trọng công tác tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CNVCLĐ. Hoạt động xã hội, từ thiện cũng được thường xuyên tổ chức thu hút CNVCLĐ hưởng ứng tham gia như: phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, “Mái ấm Công đoàn”, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, giúp đỡ nhân dân các vùng thiên tai... đã mang lại niềm động viên an ủi lớn lao, tăng thêm sự đoàn kết giữa tổ chức công đoàn với CNVCLĐ và nhân dân trên địa bàn huyện.
     Đạt được những kết quả nêu trên, với vai trò thường trực Công đoàn đã tích cực vào cuộc, phối hợp cùng với các cấp, các ngành, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế: hầu như việc phân công trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa còn khoán trắng cho Công đoàn các cấp, nhất là CĐCS có nơi phải làm thay cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thiết lập hồ sơ đăng ký cũng như đề nghị công nhận kịp thời. Phân công nhiệm vụ cụ thể và sự phối hợp từng thành viên trong Ban Chỉ đạo chưa chặt chẽ. Đối với một số doanh nghiệp, việc đăng ký và công nhận đạt chuẩn văn hóa chưa có cơ chế ràng buộc, chưa thấy được lợi ích nên chưa được quan tâm nhiều.
     Để công việc chỉ đạo và phối hợp xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá có hiệu quả, cần có những giải pháp sau: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về tầm quan trọng của phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiêu chuẩn và nội dung của phong trào cho CNVCLĐ vào các buổi sinh hoạt của cơ quan, như: CNVCLĐ không vi phạm về an toàn giao thông, không uống rượu bia trong giờ làm việc, hút thuốc lá nơi công sở… để CNVCLĐ nâng cao nhận thức cùng với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa, nâng cao chất lượng môi trường làm việc; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc CNVCLĐ nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt cải cách hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc; kiểm điểm, phê bình những tập thể, cá nhân vi phạm. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, trao đổi, học tập kinh nghiệm và nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho mỗi đoàn viên, CNVCLĐ. Để công tác phối hợp xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá sớm đi vào thực chất, ngoài nỗ lực các cơ quan, ban ngành, của Công đoàn các cấp, thì các ngành tiếp tục lãnh chỉ đạo trong việc xây dựng đời sống văn hoá công nhân theo tinh thần Quyết định 1780/QĐ-TTg, ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 


 
Quang cảnh hội thao.

Trần Duy Khánh

Tòa án nhân dân Thành phố Sóc Trăng chính thức thụ lý vụ kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm. Trong khi đó, các cấp tòa ở Cà Mau không thụ lý đơn khiến chủ nợ… bó tay.

     Điểm mặt những món nợ bảo hiểm khó đòi
    Tính đến hết ngày 28/3, số nợ BHXH, BHYT, BHTN (Bảo hiểm) của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên đến gần 80 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ trên 50 tỷ đồng của 10 doanh nghiệp nhiều khả năng không thể thu hồi được, nợ kéo dài nhiều năm. Nguyên nhân, do doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hoặc Ban Giám đốc bị khởi tố. Có thể điểm mặt các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Nhật Đức 2,43 tỷ đồng; Công ty Cổ phần thực phẩm Đại Dương 7,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Xuất nhập khẩu Minh Châu 1,41 tỷ đồng. Chủ sử dụng lao động bị bắt giam trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Minh Hải.
     Công ty TNHH thủy sản Camimex nợ 13,85 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex nợ 15 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Huỳnh Hương nợ 2,37 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thực phẩm Thủy sản Xuất khẩu Cà Mau (FFC) nợ 5,81 tỷ đồng.
     Trong khi đó, tại Sóc Trăng các doanh nghiệp nợ bảo hiểm tính đến tháng 3/2018 trên 21 tỷ đồng. Riêng, Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Phương Nam nợ trên 11 tỷ đồng. Khoản nợ này nhiều năm chưa trả.
     Kiện ra tòa, nơi thụ lý nơi không
     Theo BHXH Cà Mau, mặc dù các doanh nghiệp nợ bảo hiểm nhiều nhưng từ năm 2016 đến nay không thực hiện được việc khởi kiện đơn vị nợ bảo hiểm do toà án không thụ lý đơn.
     Nhằm giảm áp lực đăng nộp bảo hiểm, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Huỳnh Hương giảm hết lao động trực tiếp sản xuất, chỉ còn 4 lao động tham gia BHXH với các chức danh quản lý. Công ty đang hoạt động theo hình thức cho thuê nhà xưởng. Tương tự vậy, Công ty Cổ phần Thực phẩm Thủy sản Xuất khẩu Cà Mau (FFC) nợ 5,81 tỷ đồng. Công ty liên tục cắt giảm lao động, hiện chỉ còn 7 lao động tham gia BHXH với các chức danh quản lý (tháng 1/2016 có 185 lao động, đến tháng 2/2018 chỉ còn 7 lao động tham gia BHXH).
     Trong khi đó, tại Sóc Trăng với sự tích cực của LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn cho CĐCS Công ty Phương Nam khởi kiện doanh nghiệp này ra Tòa án nhân dân Thành phố Sóc Trăng từ 16/10/2017.
     Đơn khởi kiện do Chủ tịch CĐCS đại diện cho NLĐ khởi kiện, đòi hoàn trả 10,5% tiền NLĐ đã nộp bảo hiểm tương đương trên 3,1 tỷ đồng (hiện tại Công ty Phương Nam nợ bảo hiểm trên 11 tỷ đồng). Doanh nghiệp đã cho 191 lao động nghỉ việc nhưng chưa chốt, trả sổ bảo hiểm dẫn đến không làm được thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp và 63 NLĐ không được thanh toán tiền ốm đau, thai sản do Công ty còn nợ bảo hiểm.
     Ngày 12/3, Tòa án nhân dân Thành phố Sóc Trăng tiến hành hòa giải giữa các bên. Tuy nhiên, cuộc hòa giải không thành do người đại diện theo pháp luật của Công ty Phương Nam vắng mặt.
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng tiến hành các thủ tục để tiến tới xử vắng mặt 


 
Công ty Phương Nam nợ bảo hiểm 
trên 11 tỷ đồng bị kiện ra tòa.

Phạm Vũ Nhật Hồ

Luật BHXH năm 2014 ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 đã sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện một số chế độ, chính sách nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn quyền lợi của người lao động khi tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH. Trong số nhiều sự thay đổi thì việc thay đổi chính sách đối với chế độ hưu trí kể từ ngày 01/01/2018 đã làm cho nhiều người lao động, đặc biệt là lao động nữ đang phân vân trước việc xin nghỉ hưu trước năm 2018.

     Căn cứ Điều 56, Luật BHXH năm 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng thì mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định từ ngày  01/01/2016 đến 31/12/2017 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ và mức tối đa bằng 75%. Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định được tính như sau:
     - Đối với lao động nam: tỷ lệ 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 16 năm đóng BHXH được tính vào năm 2018, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm.
     - Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.
     Với quy định trên thì cách tính tỷ lệ phần trăm lương hưu đối người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 có sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến mức lương hưu. Chính vì vậy, nhiều lao động đang có xu hướng muốn giám định sức khỏe để xin nghỉ hưu trước năm 2018.
     Có thể thấy rằng lao động nữ đã đóng 25 năm BHXH thì việc nghỉ hưu trước năm 2018 sẽ có thể được hưởng tối đa lương hưu (tỷ lệ hưởng 75%). Nhưng nếu nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì sẽ mất thêm 5 năm đóng BHXH nữa mới đạt được mức tỷ lệ lương hưu tối đa tức là phải đóng BHXH 30 năm. Mặt khác, trường hợp nghỉ hưu mà chưa đủ tuổi theo quy định của Luật BHXH số 58 thì còn phải giảm trừ tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị trừ 2%. Chỉ có trường hợp lao động nữ đã đóng BHXH từ 30 năm trở lên và đủ điều kiện về tuổi đời về hưu (nữ 55 tuổi hoặc nữ 50 tuổi có 15 làm nghề nặng nhọc độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại) thì mức hưởng lương hưu khi về trước hay sau năm 2018 đều không bị ảnh hưởng.
     Nhìn chung, với chính sách quy định của Luật BHXH năm 2014 thì không phải ai nghỉ hưu trước năm 2018 đều có lợi hơn so với người nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi vì mức lương hưu tính hưởng cho người lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thời gian tham gia đóng BHXH, mức đóng, giới tính, tuổi đời, điều kiện làm việc, thời điểm hưởng lương hưu và chính sách nghỉ hưu tại thời điểm hưởng… Do vậy, người lao động phải xem xét hết thực tế, cụ thể từng trường hợp để quyết định về việc nghỉ hưu nhằm đảm bảo quyền lợi khi tham gia và thụ hưởng chế độ

Đoàn Thị Chiến - Sưu tầm

Tối ngày 4/5, tại Quảng trường Bạch Đằng, Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND TP. Sóc Trăng phối hợp tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2018.

     Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Kim Xuyến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và trên 1.200 đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu trong tỉnh.
     Chủ đề của “Tháng Công nhân” năm 2018 là: “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Để thực hiện tốt chủ đề của “Tháng Công nhân”, các cấp công đoàn, nhất là CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước căn cứ những quy định của pháp luật lao động rà soát TƯLĐTT và đề xuất thương lượng với người sử dụng lao động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo và phúc lợi tốt hơn” so với năm 2017. Phấn đấu có từ 50% doanh nghiệp trở lên có cam kết ít nhất một nội dung “Quyền lợi đảm bảo và phúc lợi tốt hơn” cho người lao động…
     Ngay tại buổi lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng 102 đoàn viên trực tiếp sản xuất có thành tích xuất sắc, 18 CĐCS đã phối hợp tốt với người sử dụng lao động có nhiều hoạt động chăm lo tốt cho CNVCLĐ; trao 26 “Mái ấm Công đoàn”, 55 suất quà cho đoàn viên nghèo, khó khăn; 120.000 quyển tập và 161 suất học bổng cho con đoàn viên, công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
     Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh còn phối hợp tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ tỉnh lần thứ X, Hội thi khéo tay làm bánh và cắm hoa, tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho đoàn viên, người lao động; trao sữa cho đoàn viên có con nhỏ trong độ tuổi từ 3-7 tại khu công nghiệp An Nghiệp.
     Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh kêu gọi toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia hưởng ứng “Tháng Công nhân” có hiệu quả nhất, đẩy mạnh phong trào thi đua hành động cách mạng, nêu gương tốt trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Sóc Trăng ngày càng phát triển, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”


 
Đại biểu tham dự Lễ phát động “Tháng Công nhân”.

 Trao bảng tượng trưng hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

 

M.Linh

Thực hiện công tác phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Các khu công nghiệp lần I, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Công đoàn Các khu công nghiệp đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên cho từng CĐCS, xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu thực hiện. Ban Thường vụ Công đoàn Các khu công nghiệp chỉ đạo các CĐCS tiến hành khảo sát nắm chặt số lao động trong các doanh nghiệp, tuyên truyền vận động người lao động tạo nguồn phát triển đoàn viên. Bên cạnh đó, chủ động làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp, BHXH tỉnh nắm, khảo sát số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, số lao động mới tham gia BHXH, để vận động thành lập CĐCS.

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Công đoàn Các khu công nghiệp tập trung chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập tổ chức Công đoàn gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS; thực hiện các hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đưa ra giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên. Kết quả, đã phát triển 6.199 đoàn viên, nâng tổng số hiện nay là 11.083 đoàn viên. Năm 2017, Công đoàn Các khu công nghiệp được LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, với những thành tích trên đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Thành lập CĐCS tại Khu Công nghiệp An Nghiệp

Quang Toản

Câu lạc bộ bóng đá nữ chuyên trách Công đoàn tỉnh được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng. Hàng tuần vào buổi chiều thứ 6, Câu lạc bộ đều tập luyện và sinh hoạt tại Trung tâm sinh hoạt Văn hóa - Thể thao CNVCLĐ tỉnh.

     Ngoài việc tập luyện, vui chơi sau những giờ làm việc căng thẳng; Câu lạc bộ còn đại diện cho LĐLĐ tỉnh thi đấu trong và ngoài tỉnh, đạt được nhiều thành tích như: Giải nhì giao lưu bóng đá 3 tỉnh Sóc Trăng - Hậu Giang và TP. Cần Thơ; Giải nhì bóng đá nữ do Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức. Đặc biệt năm 2018, đạt Giải nhất giải bóng đá chào mừng Đại hội X Công đoàn huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Câu lạc bộ bóng đá nữ chuyên trách Công đoàn là một mô hình hoạt động hiệu quả của Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh. Qua đó, nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh của đội ngũ nữ cán bộ Công đoàn và thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại 

                                                                                                                          Loan Anh

Chào mừng Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1886 - 2018); kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018); 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018). Đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam…

 

Đ/c Ngô Hùng, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh; 
Đ/c Phan Văn Mai, Tỉnh ủy viên – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy 
tặng cờ lưu niện và hoa cho các Trưởng đoàn

     Tối ngày 22/5/2018, tại Trung tâm Văn hóa – Triển lãm Hồ Nước Ngọt tỉnh, Liên đoàn Lao động - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức Khai mạc Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ X năm 2018. Đến dự có Đ/c Ngô Hùng, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh; Đ/c Phan Văn Mai, Tỉnh ủy viên – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đ/c Lê Thị Kim Xuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đ/c Phan Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Đ/c Lâm Vĩnh Phương, Phó Giám đốc, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, lãnh đạo các Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc tỉnh và Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cùng với 569 diễn viên, nhạc công tham dự và sự hiện hiện của hàng trăm cổ động viên là CNVCLĐ và quần chúng nhân dân dự xem.

 ảnh: Tiết mục biểu diễn dự thi của đơn vị LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên

     Sau phần nghi thức Khai mạc, Hội diễn được bắt đầu qua màn thi diễn của đơn vị Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Xuyên với những tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, màu sắc rực rỡ, kỹ thuật biểu diễn ca, múa của các thí sinh tạo được ấn tương với người xem… Tiếp theo là phần biểu diễn dự thi của đơn vị Công đoàn Công ty Điện lực Sóc Trăng với những tiếp mục hoành tráng, lực lượng diễn viên hùng hậu, có sự đầu tư hỗ trợ của Ban Giám đốc Công ty các tiết mục dàn dựng diễn tả được chủ đề về người công nhân thợ điện, Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, về quê hương, đất nước, con người Việt Nam …

Ảnh: Tiế mục thi diễn của đoàn Công đoàn Cty Điện lực Sóc Trăng

     Nhìn chung, qua phần thi diễn của 02 đơn vị Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Xuyên và Công đoàn Công ty Điện lực Sóc Trăng trong đêm Khai mạc Hội diễn đã mang lại cho người xem kể cả Ban Giám khảo những bất ngờ thú vị về tài năng và nghệ thuật… và rất nóng lòng chờ xem phần thi diễn của các đoàn còn lại vào những buổi kế tiếp… Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé!  

Trong 2 ngày 03 và 04/5/2018, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS trực thuộc tại 02 địa điểm Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT DTNT Huỳnh Cương. Tham dự có 377 lượt cán bộ CĐCS là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra (UBKT) và kế toán Công đoàn tham dự.

    Nội dung tập huấn 4 chuyên đề, bao gồm: Công tác thi đua khen thưởng trong hệ thông Công đoàn, hoạt động ban thanh tra nhân nhân, công tác quản lý tài chính và hoạt động của UBKT CĐCS. Cụ thể, Công đoàn Ngành đã triển khai Quyết định số 88/QĐ-LĐLĐ ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh; các văn bản hướng dẫn đánh giá xếp loại hoạt động CĐCS, hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”. Triển khai các quyết định, công văn hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn công tác quản lý tài chính; hướng dẫn việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; hoạt động UBKT. Đồng thời, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nội dung, phương pháp hoạt động của ban thanh tra nhân dân trường học.

 

Cán bộ công đoàn tham dự lớp tập huấn

     Đây là lớp tập huấn thứ hai trong năm học 2017 – 2018. Trước đó, trong tháng 11 năn 2017, Công đoàn Ngành đã tổ chức lớp tập huấn cho 84 cán bộ CĐCS, triển khai nội dung, phương pháp công tác của Chủ tịch CĐCS, công tác Nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ. Các nội dung tập huấn trên sẽ giúp cho cán bộ CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022 thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình./.

                                                                                 Nguyễn Văn Hóa

liên kết web