TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Hội nghị triển khai Đề án xây dựng và phát triển toàn diện xã Hồ Đắc Kiện giai đoạn 2016 - 2020 (17/08/2016)
Ngày 16/8/2016, tại Ủy ban nhân dân xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức triển khai Đề án xây dựng và phát triển toàn diện xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành giai đoạn 2016 - 2020. Mục đích đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng như tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát huy nội lực, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.
         Đề án đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 là “Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2020 xã Hồ Đắc Kiện có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển khá ổn định; kinh tế có bước phát triển mạnh, đời sống vất chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và bức xúc về nhà ở; văn hóa xã hội không ngừng tiến bộ; quốc phòng - an ninh ổn định; xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn từng bước đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và hoạt động có hiệu quả” và 31 chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện. Để thực hiện đề án, Ban Dân vận Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo gồm 15 đồng chí, đồng chí Lưu Văn Xem - Phó Ban Dân vận là Trưởng Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh là thành viên của Ban Chỉ đạo được phân công chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành, CĐCS xã Hồ Đắc Kiện. Theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016 - 2020, khảo sát 10/31 chỉ tiêu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hàng năm để đề ra giải pháp tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất, góp phần xây dựng xã Hồ Đắc Kiện phát triển toàn diện theo các tiêu chí mà Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra.
G.B

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web