VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam
Vị trí của Công đoàn là địa vị của Công đoàn trong hệ thống chính trị - xă hội, là mối quan hệ của Công đoàn với các tổ chức đó.
- Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xă hội.
- Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.
Vị trí của Công đoàn Việt Nam được Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận.
*Công đoàn có mối quan hệ với tổ chức khác trong hệ thống chính trị, xă hội như sau:
a) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam
Công đoàn Việt nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động.
Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng Cộng sản trong chặng đầu quá độ lên chủ nghĩa xă hội ở nước ta thể hiện: Vai tṛ lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn, mặt khác thể hiện trách nhiệm của Công đoàn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, và tham gia xây dựng Đảng.
+ Công đoàn hoạt động không thể thiếu sự lănh đạo của Đảng v́ Đảng là bộ phận tiên phong nhất, tích cực nhất của giai cấp công nhân. Sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn được h́nh thành trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Dưới sự lănh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đă tham gia tích cực trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cách mạng xă hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn bằng đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng. Công đoàn Việt Nam với chức năng của ḿnh triển khai đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng thành chương tŕnh công tác của tổ chức ḿnh.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn thông qua phát huy vai tṛ của từng đảng viên trong tổ chức Công đoàn các cấp.
+ Đảng tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của tổ chức Công đoàn, không can thiệp, không g̣ ép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn. Đảng chỉ giới thiệu những đảng viên là đoàn viên ưu tú để Công đoàn xem xét, tín nhiệm bầu vào Ban lănh đạo Công đoàn các cấp thông qua Đại hội.
+ Tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn có nghĩa là: Công đoàn xây dựng tổ chức và hoạt động phù hợp với điều lệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Cần tránh nhận thức sai lầm về sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn là sự can thiệp trực tiếp của Đảng vào công việc của Công đoàn. Đảng không gán ghép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn, mà Đảng chỉ giới thiệu những Đảng viên tốt để Đại hội Công đoàn lựa chọn và bầu vào các cương vị lănh đạo Công đoàn. Đồng thời không được đồng nhất tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn với sự “biệt lập”, “trung lập”, “đối lập”, “tách biệt” của Công đoàn với Đảng dẫn đến xa rời sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn; Nếu nhằm lẫn sẽ dẫn đến sự lệch lạc mục tiêu hoạt động và không c̣n đúng bản chất của Công đoàn cách mạng.
+ Đảng kiểm tra Công đoàn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.
b) Trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam đối với Đảng
+ Công đoàn là người tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chế độ chính sách và Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng công nhân, viên chức và lao động, đồng thời vận động tổ chức cho công nhân, viên chức và lao động thực hiện nghiêm túc.
+ Công đoàn thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp ư xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân t́nh trung thực và xây dựng.
+ Công đoàn thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện công nhân, viên chức và lao động, từ để lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhằm bổ sung, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng.
+ Công đoàn nắm những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của quần chúng công nhân, viên chức, lao động phản ánh với Đảng, để Đảng nghiên cứu đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng công nhân, viên chức lao động.
c) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước
+ Dưới chủ nghĩa xă hội mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước là mối quan hệ b́nh đẳng, hợp tác, tôn trọng, phối hợp chặt chẽ với nhau trong các mặt hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu chung là: “Dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ và văn minh”.
+ Nhà nước luôn tạo cho tổ chức Công đoàn về điều kiện vật chất, ban hành các văn bản pháp lư tạo cơ sở pháp lư cho Công đoàn hoạt động. Giữa Công đoàn và Nhà nước không có sự đối lập.
+ Công đoàn Việt Nam luôn cộng tác đắc lực với Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền Nhà nước không ngừng lớn mạnh. Công đoàn là người cung cấp, bồi dưỡng, rèn luyện những cán bộ ưu tú cho Đảng và Nhà nước.
2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam.
Nói vai tṛ của tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến tŕnh phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xă hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển.
a) Khi chưa giành được chính quyền
Công đoàn có vai tṛ là trường học đấu tranh giai cấp, Công đoàn vận động, tổ chức công nhân, lao động đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, bảo vệ quyền, lợi của công nhân, lao động. Cuộc đấu tranh của Công đoàn ngày càng phát triển, từ đấu tranh kinh tế sang đấu tranh chính trị với mục đích lật đổ giai cấp thống trị xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xă hội chủ nghĩa, vai tṛ của Công đoàn Việt nam ngày càng khẳng định.
Hiến pháp nước Công hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) chương I. Điều 10 đă ghi rơ: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội của giai cấp công nhân và của người lao động. Cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xă hội chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động khác, tham gia quản lư Nhà nước và xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Luật Công đoàn đă được Quốc hội nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua (tại kỳ họp thứ 7 khoá VIII ngày 30/6/1990) đă khẳng định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam tự nguyện lập ra dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên trong hệ thống chính trị của xă hội Việt Nam, là trường học chủ nghĩa xă hội của người lao động”.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam ngày nay càng được mở rộng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Sự mở rộng vai tṛ Công đoàn là phù hợp với tính tất yếu, khách quan, tính qui luật vận động và phát triển của tổ chức Công đoàn, nó phù hợp với qui luật chung của quá tŕnh xây dựng chủ nghĩa xă hội.
Thực tế, trong chặng đường lịch sử của đất nước những năm qua, Công đoàn Việt Nam đă trưởng thành nhanh chóng, thể hiện rơ vai tṛ của ḿnh đối với xă hội, Công đoàn đă thu hút, vận động giáo dục, tổ chức công nhân, viên chức và lao động tham gia tích cực vào công cuộc cách mạng. Trong các lĩnh vực của đời sống xă hội (kinh tế, chính trị, xă hội, văn hoá và tư tưởng), Công đoàn đă tỏ rơ sự tham gia tích cực, tác động mạnh mẽ của ḿnh thông qua hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, ngành, cơ sở, thông qua lực lượng đoàn viên, Công nhân, viên chức và lao động đă đạt được những thành tựu to lớn góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam thể hiện trong các lĩnh vực:
* Trong lĩnh vực chính trị
Công đoàn có vai tṛ to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị - xă hội xă hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xă hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và v́ dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.
* Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lư kinh tế nhằm xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đă đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai tṛ chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh. Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam, góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế vẫn đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai tṛ chủ đạo.
* Trong lĩnh vực văn hoá - tư tưởng: Trong nền kinh tế nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai tṛ của ḿnh trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
* Trong lĩnh vực xă hội: Công đoàn có vai tṛ trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao tŕnh độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, tŕnh độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, có nhăn quan chính trị, thực sự là lực lượng ṇng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai tṛ lănh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.
3. Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam
Vai tṛ và chức năng của Công đoàn có mối liên hệ khăng khít với nhau. Từ tính chất, vị trí, vai tṛ sẽ xác định chức năng Công đoàn và khi thực hiện tốt chức năng sẽ làm cho vai tṛ Công đoàn ngày càng củng cố và nâng cao.
Chức năng Công đoàn mang tính khách quan, nó tồn tại không phụ thuộc vào ư chí, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, nó được xác định bởi tính chất, vị trí và vai tṛ của tổ chức Công đoàn. Không ai có thể tuỳ tiện gắn cho Công đoàn những chức năng không phù hợp với bản chất.
Song, cũng không nên cố định một cách cứng nhắc chức năng Công đoàn. Cùng với sự phát triển của xă hội, chức năng Công đoàn cũng phát triển, ở mỗi một điều kiện lịch sử - xă hội khác nhau, Công đoàn thực hiện những chức năng khác nhau và nó luôn luôn được bổ sung những nội dung mới, ư nghĩa mới. Đồng thời sự phát triển chức năng không có nghĩa là phủ định, rũ bỏ các chức năng đă có của Công đoàn. V́ vậy, cần hiểu đúng để tránh sự tŕ trệ, bảo thủ, đồng thời tránh sa vào tư tưởng nóng vội, phủ định một cách vô căn cứ những chức năng của Công đoàn.
Các chức năng của Công đoàn gắn chặt với các mặt hoạt động của đời sống xă hội: Sản xuất - kinh doanh, quản lư, kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá - xă hội, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa xă hội khác hẳn về chất so với chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa tư bản, có sự khác nhau đó là do sự thay đổi vị trí, vai tṛ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong xă hội quyết định.
Công đoàn Việt Nam có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và có 3 chức năng sau:
– Chức năng thứ nhất, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.
Một trong những chức năng của Công đoàn Việt Nam hiện nay là bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và lao động.
Công đoàn Việt Nam phải thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích công nhân lao động v́: tŕnh độ và kinh nghiệm quản lư của chính quyền các cấp c̣n non kém, bộ máy Nhà nước c̣n quan liêu, hành chính dẫn đến một số người, một số bộ phận thờ ơ trước quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động, t́nh trạng tham ô, lăng phí, móc ngoặc, hối lộ, tham nhũng, vi phạm đến lợi ích, đời sống người lao động vẫn c̣n tồn tại không thể ngay một lúc xoá bỏ hết được. V́ vậy, Công đoàn phải là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động chống lại tệ nạn quan liêu, chống lại các biểu hiện tiêu cực. Đó là sự bảo vệ đặc biệt khác hẳn với sự bảo vệ trong chủ nghĩa tư bản.
Công đoàn Việt Nam thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động không bằng cách đấu tranh chống lại Nhà nước làm suy yếu Nhà nước, không mang tính đối kháng giai cấp, không phải là đấu tranh giai cấp. Ngược lại Công đoàn c̣n vận động, tổ chức cho công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.
Đồng thời Công đoàn cũng bảo vệ chính lợi ích của Nhà nước - Nhà nước của dân, do dân, v́ dân. Đấu tranh chống lại các thói hư tật xấu của một số người, nhóm người lạc hậu bị tha hoá, đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, bảo vệ chính quyền Nhà nước.
Thực tế hiện nay của nước ta, trong điều kiện hàng hoá nhiều thành phần, các xí nghiệp tư nhân, liên doanh, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công nhân, lao động làm việc trong sự quản lư của chủ xí nghiệp (không phải xí nghiệp quốc doanh), đă xuất hiện quan hệ chủ thợ, t́nh trạng vi phạm dến quyền, lợi ích công nhân lao động có xu hướng phát triển. V́ vậy, chức năngbảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động của Công đoàn có ư nghĩa hết sức quan trọng.
Để thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích, Công đoàn chủ động tham gia cùng chính quyền t́m việc làm và tạo điều kiện làm việc cho công nhân, lao động; Công đoàn tham gia trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, trong việc kư kết hợp đồng lao động của công nhân, lao động; đại diện công nhân, lao động kư kết thoả ước lao động tập thể; trong vấn đề thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức đ́nh công theo Bộ luật lao động. Quản lư và sử dụng quĩ phúc lợi tập thể và sự nghiệp phúc lợi tập thể; bảo hiểm xă hội; bảo hộ lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức và lao động; phát huy dân chủ, b́nh đẳng, công bằng xă hội; phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thăm quan nghỉ mát.
Trong quá tŕnh thực hiện các nội dung hoạt động nhằm thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc các vấn đề cơ bản như:
Lợi ích người lao động gắn liền với lợi ích của Nhà nước, của tập thể, sự tồn tại của Nhà nước chính là sự đảm bảo lợi ích cho người lao động. Lợi ích của người lao động không chỉ thuần tuư ở cơm ăn, áo mặc mà cao hơn là lợi ích chính trị (đại diện là Nhà nước), lợi ích kinh tế, lợi ích văn hoá, tinh thần, lợi ích trước mắt, hàng ngày, lâu dài, lợi ích cá nhân, tập thể, Nhà nước.
+ Nhà nước là người bảo đảm, Công đoàn là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động. Đây là vấn đề quan trọng nói lên mối quan hệ khăng khít, biện chứng giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Đồng thời, nó là cơ sở nhận thức về lợi ích công nhân, viên chức và lao động trong điều kiện mới, thể hiện đúng bản chất cách mạng của Công đoàn Việt Nam.
Chức năng thứ hai, tham gia quản lư Nhà nước, quản lư kinh tế - xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
Trong điều kiện giai cấp công nhân giành được chính quyền người lao động trở thành người chủ, họ có quyền và có trách nhiệm tham gia quản lư kinh tế, xă hội. V́ vậy, vấn đề tham gia quản lư đă trở thành chức năng của Công đoàn. Tuy nhiên cần nhận thức rằng, Công đoàn tham gia quản lư chứ không làm thay, không cản trở, không can thiệp thô bạo vào công việc quản lư của Nhà nước. Công đoàn tham gia quản lư thực chất là để thực hiện quyền của Công đoàn, quyền của công nhân, viên chức, lao động, và để bảo vệ đầy đủ các quyền lợi ích của người lao động.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, khi thực hiện chức năng tham gia quản lư Công đoàn Việt Nam cần quan tâm đến việc phát triển tiềm năng lao động, phát huy sáng kiến, cùng giám đốc, thủ trưởng đơn vị t́m nguồn vốn, thị trường để mở rộng sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, chống quan liêu tham nhũng.
Những nội dung Công đoàn Việt Nam tham gia quản lư
* Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi trong công nhân, viên chức và lao động là biện pháp tổng hợp để họ trực tiếp tham gia quản lư.
* Tham gia xây dựng chiến lược tạo việc làm và điều kiện làm việc cho công nhân lao động.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như; tiền lương, tiền thưởng, nhà ở…
* Tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân, viên chức và LĐ.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách xă hội: Bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, chính sách dân số kế hoạch hoá gia đ́nh, phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ xă hội.
* Vận động và tổ chức tốt Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị cán bộ công chức (đơn vị hành chính sự nghiệp) ở đơn vị.
* Công đoàn tham gia vào việc hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh và đầu tư, đồng thời kiểm tra, giám sát các công việc đă được hoạch định.
* Tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến quyền, lợi và nghĩa vụ của người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của đơn vị.
Chức năng thứ ba, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Chức năng giáo dục của Công đoàn Việt Nam ngày càng mở rộng và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn trong lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua…góp phần cho công nhân, viên chức và lao động nhận thức và hiểu được lợi ích của họ gắn với lợi ích tập thể, lợi ích của xă hội. Muốn có lợi ích và muốn lợi ích của ḿnh được bảo vệ trước hết, phải thực hiện tốt nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ của người công dân đối với cơ quan, xí nghiệp và xă hội. Trên cơ sở đó xây dựng ư thức lao động mới, lao động có kỷ luật và có tác phong công nghiệp. Nâng cao tinh thần tự giác học tập văn hoá, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
+ Công đoàn tuyên truyền, giáo dục cho công nhân, viên chức và lao động vững tin vào đường lối xây dựng chủ nghĩa xă hội, phát triển kinh tế - xă hội mà Đảng ta đă lựa chọn. Giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của địa phương (nhất là đối với công nhân lao động trẻ).
+ Tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh, sống và làm việc theo pháp luật góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Với tinh thần thường xuyên cảnh giác và đấu tranh chống lại những âm mưu thù địch.
Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, trong đó chức năng bảo vệ lợi ích hết sức được coi trọng, mang ư nghĩa trung tâm, là mục tiêu hoạt động của Công đoàn Việt Nam; chức năng tham gia quản lư mang ư nghĩa phương tiện; chức năng giáo dục mang ư nghĩa tạo động lực tinh thần để đạt được mục tiêu.
Do vậy, Công đoàn Việt Nam đồng thời quan tâm tới cả 3 chức năng không coi nhẹ chức năng này, xem nặng chức năng kia.
4. Tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Công đoàn Việt Nam Tổ chức theo các cấp cơ bản sau:
4. 1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
+ Là cơ quan lănh đạo của các cấp Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lơị, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động.
+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước.
+ Tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức và lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, Công đoàn.
+ Thông qua quyết toán và dự toán ngân sách hàng năm và tiến hành công tác đối ngoại theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
4. 2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố) và Công đoàn ngành Trung ương.
+ Là tổ chức Công đoàn theo địa bàn, tỉnh, thành phố có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh, thành phố.
+ Tham gia với cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước tỉnh, thành phố về chủ trương phát triển kinh tế, xă hội, văn hoá giáo dục, các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, lao động.
+ Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xă hội của công nhân, viên chức và lao động trên địa bàn.
+ Phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiển xă hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động tại địa phương.
+ Tham gia hội đồng trọng tài lao động và an toàn lao động ở địa phương, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động. Chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă và các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ḿnh.
+ Tổ chức giáo dục nâng cao tŕnh độ văn hoá, nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.
+ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung ương cần phải phối hợp chặt chẽ, để cùng nhau chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn các cấp thuộc ngành trên địa bàn và lănh thổ.
4.3. Công đoàn cấp trên cơ sở
+ Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở gồm Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn ngành nghề địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn các cơ quan Bộ; Công đoàn ngành giáo dục quận, huyện trực thuộc Liên đoàn lao động quận, huyện.
+ Công đoàn ngành địa phương là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động cùng ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.
a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương
+ Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, của Công đoàn ngành TW và Nghị quyết của Công đoàn cấp ḿnh.
+ Tham gia với chính quyền cùng cấp về phát triển kinh tế - Xă hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và lợi ích ngành nghề, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Hướng dẫn, thông tin về các chế độ, chính sách, khoa học kỹ thuật, ngành, nghề. Tổ chức các phong trào thi đua, giáo dục truyền thống, nghĩa vụ, quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động trong ngành. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xă, thành phố (thuộc tỉnh) hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh, tập huấn bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn Tổng công ty
+ Công đoàn Tổng công ty là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động trong các công ty.
+ Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty.
+ Tham gia với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về qui hoạch, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế của Tổng công ty, tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các qui định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động Tổng công ty.
+ Phối hợp với chuyên môn thực hiện thiết chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và lao động kư thoả ước lao động tập thể với Tổng giám đốc phù hợp với các qui định của pháp luật, tham gia các Hội đồng của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công nhân, viên chức và lao động.
+ Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty thực hiện các h́nh thức tham gia quản lư, thực hiện Luật lao động, tổ chức phong trào thi đua, tuyên truyền, giáo dục theo đặc điểm ngành, nghề, hướng dẫn công tác bảo hộ lao động, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách ngành, nghề khác.
+ Quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty phù hợp với các nguyên tắc và qui định của Tổng Liên đoàn, thực hiện công tác cán bộ theo sự phân công của Công đoàn cấp trên, chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
+ Tiếp nhận ư kiến tham gia và chỉ đạo của các Liên đoàn Lao động địa phương đối với các Công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở là thành viên của Công đoàn Tổng công ty đóng trên địa bàn địa phương.
4. 4. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.
+ Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp và cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xă hội, các tổ chức xă hội có 5 đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên Quyết định công nhận.
+ Nghiệp đoàn Lao động, tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động có mười đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên ra Quyết định công nhận.
Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được tổ chức theo 4 loại h́nh sau:
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn không có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có công đoàn bộ phận, có nghiệp đoàn bộ phận.
- Công đoàn cơ sở có Công đoàn cơ sở thành viên.
Các Công đoàn cơ sở tuỳ theo từng loại h́nh doanh nghiệp mà xây dựng các chương tŕnh, kế hoạch, nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện chức năng cơ bản của Công đoàn, không ngừng chăm lo, bảo vệ lợi ích góp phần ổn định việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. Cụ thể:
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xă hội và tổ chức xă hội nghề nghiệp.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lư cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các DNNN:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp.
2. Phối hợp với giám đốc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho tập thể lao động kư kết Thoả ước lao động tập thể và hướng dẫn người lao động giao kêt hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và CNVCLĐ. Tham gia với giám đốc giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cựu, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức vận động đoàn viên và CNVCLĐ trong doanh gnhiệp thi đua yêu nước, tham gia quản lư doanh nghiệp, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các hợp tác xă sản xuất, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật, tham gia xây dựng các nội quy, quy chế quản lư hợp tác xă; giám sát thực hiện chính sách đối với đoàn viên, xă viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
2. Phối hợp với Ban quản trị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức Đại hội xă viên, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện lao động; nâng cao tŕnh độ nghề nghịêp cho đoàn viên, xă viên, người lao động, hướng dẫn người lao động (không phải xă viên) giao kết hợp đồng lao động.
3. Phối hợp với Ban quản trị chăm lo đời sống cho đoàn viên, xă viên, người lao động, tổ chức các hoạt động xă hôi, thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn; tổ chức nghỉ ngơi, tham quan, du lịch cho đoàn viên, xă viên, người lao động.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; và các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, giáo dục ư thức chấp hành pháp lụât của Nhà nước trong đoàn viên và người lao động, thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
2. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.
3. Đại diện cho tập thể lao động xây dựng và kư Thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, việc thực hiện các điều khoản đă được kư kết trong Thoả ước.
4. Đại diện cho tập thể lao động tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức động viên đoàn viên và lao động thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động xă hội; giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống; phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
6. Tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.
- Quyền hạn, nhiệm vụ của nghiệp đoàn:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá. Phổ biến, hướng dẫn việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống và điều kiện hành nghề của người lao động.
2. Đai diện cho đoàn viên nghiệp đoàn quan hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
3. Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và đời sống. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh.

Nguồn Tổng LĐLĐ Việt Nam
văn bản mới
Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế là những chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta, là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Luật Bảo hiểm xã hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã đi vào cuộc sống, phát huy tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động, góp phần thực hiện mục tiêu, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó cũng gặp những vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật.
      Để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn quy định của pháp luật, nhất là việc quán triệt thống nhất trong nhận thức, cách làm và giải pháp tổ chức thực hiện là hết sức cần thiết đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt Công đoàn. Sáng ngày 14/11/2017, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn Chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Đến dự có đ/c Lê Đình Quảng -Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đ/c Trang Phước - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng; 60 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo và cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của Liên đoàn Lao động các tỉnh: Bến Tre, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh và Sóc Trăng; cùng với các đ/c phóng viên, biên tập viên Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh, truyền hình Sóc Trăng đến dự và đưa tin.
      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai những nội dung của pháp luật về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế - Những vấn đề cần quan tâm trong tổ chức thực hiện.
Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ thông tin xung quanh một số vấn đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động; những thuận lợi, khó khăn; những đề xuất, kiến nghị và vai trò của Công đoàn trong thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; đặc biệt đại biểu quan tâm nhiều đến quyền khởi kiện của tổ chức Công đoàn và Quy trình khởi kiện.
     Qua hội nghị này, đại biểu đã được trang bị những kiến thức cơ bản nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực và trách nhiệm của mình trong trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là các chế độ, chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nhằm tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị. Qua đó, giúp các đại biểu có thêm những kỹ năng và kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn địa phương, đơn vị mình một cách hiệu quả nhất.
     Đây cũng là dịp để cán bộ Công đoàn các tỉnh cùng giao lưu, chia sẻ, trao đổi các vấn đề về hoạt động công đoàn; tìm ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, thắt chặt tình cảm giữa các cấp công đoàn, giữa cán bộ công đoàn các địa phương với nhau./.
                                         Thanh Thanh
Thực hiện chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

     Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, thanh niên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đoàn viên, CNVCLĐ là thanh niên tại các Doanh nghiệp ở các địa phương trong tỉnh và các doanh nghiệp tại khu công nghiệp. Chiều ngày 09/11/2017, LĐLĐ tỉnh – Hội LHTN tỉnh – Đài PTTH tỉnh đã tổ chức cuộc họp đóng góp cho dự thảo Kế hoạch Lễ cưới tập thể cho người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV/2018. Tham gia có đại diện lãnh đạo của LĐLĐ tỉnh – Hội LHTN tỉnh – Đài PTTH tỉnh, cùng với trên 30 đại biểu là Chủ tịch LĐLĐ và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN của các huyện (TX, TP); Các đồng chí Chủ tịch công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

     Nhìn chung, các ý kiến thảo luận tập trung vào một số vấn đề về đối tượng được tham gia và thủ tục, thời gian nhận hồ sơ đăng ký của các cặp đôi… Đại diện lãnh đạo 3 đơn vị LĐLĐ tỉnh – Hội LHTN tỉnh – Đài PTTH tỉnh đã kết luận các ý kiến thảo luận sẽ thống nhất bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch, để triển khai thực hiện.

Văn Nhanh

Ngày 01/11/2017 Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung tổ chức Lễ Kết nạp đoàn viên và Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thủy sản Ngọc Điệp. Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Việt Triều, Chủ tịch LĐLĐ huyện Cù Lao Dung; về phía Doanh nghiệp có đồng chí Hồ Văn Cò, Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy sản Ngọc Điệp.

       Công ty TNHH MTV Thủy sản Ngọc Điệp tọa lạc trên địa bàn xã An Thạnh 2, hoạt động trên lĩnh vực chế biến thủy sản, thu hút khoảng trên 200 lao động, quá trình hoạt động của doanh nghiệp đã giải quyết được vấn đề lao động phổ thông tại chổ, đóng góp rất đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh của địa phương. Tuy số lao động tại doanh nghiệp tương đối cao, nhưng chủ yếu là làm việc công nhật và theo thời vụ, một số lao động phải từ địa phương khác đến làm việc (trên dưới 30km); trình độ hiểu biết về pháp luật, ý thức về an toàn lao động và vệ sinh lao động, … của đa số người lao động còn hạn chế. Từ đó, một phần nào ảnh hưởng đến tỷ lệ doanh thu của doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động, đặc biệt là những lao động ở xa. Trước thực trạng trên yêu cầu tập hợp người lao động, thành lập công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp là rất cần thiết; đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của công đoàn cấp trên về phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp trong giai đoạn 2017-2021.

       Trong buổi Lễ LĐLĐ đã trao quyết định cho 07 đoàn viên có đơn tự nguyện tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam.

       Đồng thời, trong buổi Lễ đã thông qua Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thủy sản Ngọc Điệp và chỉ định Ban Chấp hành Lâm thời gồm có 03 đồng chí, trong đó đồng chí Võ Văn Minh, quản lý chung của Công ty được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn.

Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung

Các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn đến người lao động, đặc biệt quan tâm các vấn đề liên quan đến lao động nữ và trẻ em; tuyên truyền về phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và những phẩm chất đạo đức của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước nhằm nâng cao nhận thức đối với nữ đoàn viên, NLĐ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng người phụ nữ theo tiêu chí có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu và đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ... Song song đó là các hoạt động tổ chức mittinh họp mặt giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, Hội thao, Hội thi tỉm hiểu, hái hoa dân chủ, Hội thi nét đẹp nhà giáo, Hội thi nấu ăn dinh dưỡng, thi cắm hoa, thi tìm hiểu, hái hoa dân chủ, … Ngoài ra, một số CĐCS đã tặng quà cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ, mỗi phần trị giá từ 100.000đ - 400.000đ. 

CĐCS Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi thuộc CĐ ngành y tế tỉnh
tổ chức tặng quà cho đoàn viên nữ nhân ngày 20/10

Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

     Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-UBND, ngày 17/3/2017 của Ủy ban Nhân dân huyện về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Cù Lao Dung lần thứ VIII năm 2017; Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tuyển chọn trên 67 vận động viên, đại diện cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia với 08 môn thi đấu (Bóng chuyền, Kéo co, Nhảy dây tập thể, Nhảy bao, Vật tay, Đẩy gậy, Bơi lội, Chạy việt dã) 
 
 
     Qua 02 ngày thi đấu (26, 27/10/2017). Kết quả khối CNVCLĐ đạt giải tư toàn đoàn, với thành tích 01 giải ba môn Kéo co, 01 giải nhất môn Vật tay hạng cân dưới 55kg, 01 giải ba môn Đẩy gậy hạng cân dưới 55kg.
Hồng Hải
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ, ngày 28/11/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 07/02/2017 về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công văn số 324-CV/TU ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong tỉnh, Công văn số 01-CV/ĐĐLĐLĐ ngày 03/02/2017 của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp.

     Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ (BTV) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) cũng đã thường xuyên chỉ đạo kịp thời, sâu sát các cấp Công đoàn từ việc tổ chức tuyên truyền, xây dựng chương trình kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Đại hội, quy trình công tác nhân sự, đề cương xây dựng báo cáo.... theo đó LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương đã chủ động đề ra kế hoạch thực hiện, phân công cán bộ, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhỡ, tiến hành các bước đúng theo quy định; có chọn điểm để tập trung chỉ đạo rút kinh nghiệm và nhân rộng ra trong hệ thống Công đoàn, mỗi đơn vị đều chọn từ 02 đến 03 Công đoàn cơ sở theo các loại hình khác nhau như: CĐCS Hành chính sự nghiệp, Khu vực kinh tế Ngoài Nhà nước, Trường học, Xã (Phường) để chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm. Kết quả, có 31 CĐCS được Công đoàn các cấp chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội. Riêng LĐLĐ tỉnh chọn CĐCS Cty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm, CĐCS Cty Cổ phần Phân bón Bioway Hitech và CĐCS Cty Cổ phần đầu tư & phát triển đô thị Dầu khí Cửu Long là 02 CĐCS ngoài Nhà nước bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại Đại hội.

CĐCS Cty TNHH MTV Cấp nước là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2017-2022

     Qua hơn 08 tháng triển khai, tổ chức, thực hiện đến nay đã có 1.229/1.229 CĐCS đã tổ chức Đại hội và hội nghị (trong đó: đại hội 1.196; hội nghị 33), đạt tỷ lệ 100%, cơ bản đảm bảo theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Kết quả đạt được cho thấy các cấp công đoàn đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội công đoàn cơ sở, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên, CNVCLĐ để cho đoàn viên, CNVCLĐ đề xuất, kiến nghị, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình đối với tổ chức Công đoàn, nhất là những vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập, các chế độ chính sách cho người lao động. Đặc biệt sự thành công của đại hội được cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chính quyền cùng cấp (NSDLĐ) hỗ trợ và tạo điều kiện về nhận sự, cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian ...đã góp phần rất lớn vào thành công của Đại hội. Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở cũng chuẩn bị nội dung Đại hội khá chu đáo, chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

     Tuy nhiên việc tổ chức Đại hội CĐCS vẫn còn một số sai sót như: thời gian Đại hội một số CĐCS, nghiệp đoàn tiến độ còn chậm, văn kiện chưa bám theo đề cương hướng dẫn, nội dung nêu chung chung, số liệu chứng minh, thiếu chỉ tiêu cụ thể và giải pháp cho nhiệm kỳ tới, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội còn ít, nhất là ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

     Từ những kết quả đạt được và một số thiếu xót trong quá trình tổ chức đại hội CĐCS, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo Đại hội điểm LĐLĐ huyện Trần Đề, Công đoàn các Khu công nghiệp vào tháng 12/2017... tiến tới Đại hội  X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công, nhằm tạo sinh khí mới, niềm tin mới, thắng lợi mới của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ mới./.

Ngọc Lan

 

 

Sáng ngày 28/10/2017, tai Hội trường UBND xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị BCH Chi đoàn LĐLĐ tỉnh, Chi đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chi đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Chi đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng) phối hợp cùng Xã đoàn xã Lâm Kiết huyện Thạnh trị tổ chức trao, tặng quà cho học sinh nghèo, học giỏi tại xã.

Trao tặng quà cho các em học sinh nghèo, học giỏi

     Đến dự có đại diện Nhóm I – Võ Thị Sáu và đại diện Ban Chấp hành của các đơn vị phối hợp, Thường vụ Huyện đoàn, Ban Chấp hành Xã đoàn và cùng với 35 em học sinh nghèo, học giỏi của xã. Tại buổi lễ ban tổ chức đã trao 25 phần quà trị giá 200.000đ/phần và 10 phần quà bằng tiền mặt trị giá mỗi phần 200.000đ. Hoạt động này nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội, giúp cho các em học sinh nghèo, học giỏi vùng nông thôn có thêm động lực, vượt qua khó khăn học giỏi trở thành người có ích cho đất nước. 

BCH Chi đoàn LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

     Thực hiện Công văn số 215/LĐLĐ, ngày 21/9/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2017 ở các cấp Công đoàn trong tỉnh. Các LĐLĐ huyện (TX, TP), CĐ ngành và tương đương đều có văn bản chỉ đạo CĐCS trực thuộc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho con đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là các cháu con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tùy tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, các cấp Công đoàn tranh thủ sự hỗ trợ của cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các ngành liên quan tổ chức họp mặt tặng quà cùng các hoạt động giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian cho con đoàn viên, CNVCLĐ. Đem đến cho các cháu một Tết Trung thu vui vẻ, giúp các cháu tích cực hơn trong học tập. Tính chung, dịp này các cấp Công đoàn tặng bánh và lồng đèn cho 38.484 cháu, với tổng giá trị thành tiền trên 4,4 tỷ đồng, tiêu biểu như LĐLĐ TPST, LĐLĐ huyện Kế Sách, Long Phú, LĐLĐ thị xã Ngã Năm phối hợp với Huyện Đoàn, Uỷ ban dân số GĐTE, Phòng Lao Động TB&XH, vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và trích kinh phí hoạt động của đơn vị tổ chức hoạt động trung thu cho các cháu.


 

                                                                                              Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

Ngày 13/10/2016, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý III năm 2017, đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị
     Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí Trưởng, Phó Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương; các đồng chí Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. 
     Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận và đóng góp vào dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn quý III và kế hoạch công tác quý IV năm 2017; dự thảo Báo cáo sơ kết tình hình Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022.
     Trong quý III/2017, các cấp Công đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt một số kết quả như sau: phối hợp với UBMTTQ tỉnh, Sở LĐTB&XH, BHXH, Sở Y tế tỉnh giám sát việc thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2017; kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam do đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn; cất mới và sửa chữa 51 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền 2,560 tỷ đồng; vận động CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo” 4,47 tỷ đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 2,69 tỷ đồng; trao tặng 300 bồn nước hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị xâm nhập mặn do Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động hỗ trợ, tổng kinh phí gần 300 triệu đồng; phối hợp với các sở, ngành tổ chức Hội thao CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV năm 2017; Hội thi chương trình “Giờ thứ 9” trong đoàn viên, CNLĐ năm 2017
     Các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức Đại hội CĐCS-NĐ, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đến nay đã có 1.225/1.229 CĐCS-NĐ tổ chức đại hội và hội nghị, đạt 99,67%; các LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương đã tiến hành các bước chuẩn bị Đại hội Công đoàn cấp mình. LĐLĐ tỉnh xây dựng Đề án nhân sự BCH LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn phê duyệt, dự thảo báo cáo (lần 2) của BCH LĐLĐ tỉnh khóa IX tại Đại hội X Công đoàn tỉnh, xin ý kiến thời gian tổ chức Đại hội X Công đoàn tỉnh...  
     Tổng kết hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm: 
    1. Chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung thực hiện công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS theo chỉ tiêu phân bổ năm 2017 của BTV LĐLĐ tỉnh. 
     2. Tập trung chỉ đạo dứt điểm Đại hội CĐCS-NĐ (đối với những đơn vị điều kiện khó khăn) và sơ kết công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS-NĐ; tăng cường chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục chuẩn bị tốt về văn kiện và nhân sự... để tiến hành Đại hội đúng theo kế hoạch, riêng 02 đơn vị điểm: LĐLĐ huyện Trần Đề và Công đoàn Các khu công nghiệp tổ chức Đại hội trong tháng 12/2017; LĐLĐ tỉnh tiến hành quy trình công tác nhân sự, dự thảo (lần 3) báo cáo BCH khóa IX trình Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
     3. Khởi công cải tạo, sửa chữa Trụ sở LĐLĐ huyện Long Phú - Công trình chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
    4. Đẩy mạnh phong trào thi đua nước rút hoàn thành các công trình sản phẩm, phần việc đã đăng ký; tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018; báo cáo tổng kết thi đua Cụm Nam Sông Hậu và Khối 6. Chỉ đạo Cụm, Khối và các cấp Công đoàn trong tỉnh tiến hành bình xét thi đua báo cáo về LĐLĐ tỉnh; tổ chức lớp tập huấn công tác Thi đua - khen thưởng; tổng kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ giai đoạn (2012 - 2017);  tích cực vận động CNVCLĐ tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X năm 2016 - 2017. 
     5. Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X). Triển khai thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết để tổ chức “Tết sum vầy” năm 2018; Lễ cưới tập thể lần thứ IV; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn”, tăng cường các hoạt động “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”. 
     6. Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn: tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.
     7. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; báo cáo 02 năm thực hiện Nghị định số 85/NĐ-CP, ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ.
     8. Tập trung chỉ đạo thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn đạt kế hoạch Tổng Liên đoàn và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao; hướng dẫn thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
     9. Tiếp tục tổ chức kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch; chỉ đạo UBKT Công đoàn các cấp thực hiện việc kiểm tra đồng cấp và cấp dưới; tổng kết và chấm điểm phân loại hoạt động Ủy ban Kiểm tra năm 2017 và báo cáo tổng kết hoạt động UBKT nhiệm kỳ 2013 - 2018; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ (nếu có).
     10. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH, ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
     11. Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Xét và công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ năm 2017 và phát động đăng ký năm 2018. 
     12. Kiểm tra kết quả hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh để xét, phân loại Công đoàn năm 2017. 
      13. Sơ, tổng kết các chương trình phối hợp với các Sở, ban ngành; báo cáo kết quả công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017 và đăng ký cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018. 
     14. Tổng kết các hoạt động Công đoàn năm 2017 và 02 nghị quyết của BCH LĐLĐ tỉnh khóa IX, 4 kế hoạch của BTV LĐLĐ tỉnh thực hiện chương trình của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI.
     15. Mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, nhất là các đồng chí mới tham gia Ban Chấp hành.
Đoàn Thị Chiến - VP LĐLĐ tỉnh
Sáng ngày 10/10/2017 Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Long Phú, sơ kết hoạt động Công đoàn quý III và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017. Đến dự có đồng chí Huỳnh Văn Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lương Văn Hòa, Ủy viên Thường vụ (UVTV) - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; đồng chí Trần Văn Ân, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; cùng các đồng chí là UVTV, UV BCH, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ (UBKT) huyện và các Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

      Quý III năm 2017 các CĐCS trực thuộc đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động trong huyện nổi bật:

        Tổng kết phong trào thi đua năm học 2016-2017 của Công đoàn ngành Giáo dục huyện, qua đó BCH LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể thành tích trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, BCH LĐLĐ huyện tặng 23 giấy khen cho 23 cá nhân, 11 tập thể; Xét nâng lương thường xuyên cho CBCCVC có 602 trường hợp.

        Được sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, LĐLĐ huyện Long Phú phối hợp với Công đoàn giáo dục huyện Long Phú xét chọn đơn vị trường Tiểu học Phú Hữu A để trao 30 cặp phao cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 19 bồn chứa nước cho đoàn viên khó khăn bị ảnh hưởng xâm nhập mặn thiếu dụng cụ chứa nước.

        Vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện tích cực tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7 được 250.000.000 đồng; Thăm và phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng số tiền 800.000 đồng; Quỹ “Mái ấm Công đoàn” là 37.360.000 đồng; Thăm hỏi đoàn viên ốm đau được 38 lượt số tiền 760.000 đồng, tặng quà sinh nhật cho đoàn viên được 78 lượt, số tiền 15.600.000 đồng.

        Kiện toàn tổ chức UV BCH và UBKT LĐLĐ huyện; Nghiệp đoàn xe, đại hội CĐCS, NĐ 89/89 đạt tỷ lệ 100 %. UBKT LĐLĐ huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra năm 2017 kết quả kiểm tra được 20/46 CĐCS, đạt 43,47% so với kế hoạch.

      Với những kết quả đạt được quý III năm 2017 Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đề ra một số nhiệm vụ cơ bản những tháng cuối năm: Chuẩn bị nhân sự, văn kiện tiến hành Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023; Chỉ đạo các CĐCS sớm ban hành, bổ sung các Quy chế theo quy định, nhất là thực hiện tốt việc nộp kinh phí, đoàn phí và quyết toán theo quy định; Tổng hợp dự toán năm 2018 và quyết toán về LĐLĐ tỉnh theo quy định. Phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo quy định. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn”; mở lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn năm 2017; kiểm tra CĐCS theo kế hoạch đề ra; Đẩy mạnh phát triển đoàn viên; xét công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh và xét khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.

      Kết quả đạt được trong quý III năm 2017, bằng sự quyết tâm, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đoàn viên, CNVCLĐ sẽ nổ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội lần thứ X Công đoàn huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trần Duy Khánh-LĐLĐ huyện Long Phú

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho chị Lê Thị Ngọc Lành là đoàn viên CĐCS xã An Thạnh Nam
     Đến dự có đồng chí Lê Việt Triều - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ huyện cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp ủy, UBND xã và gia đình chị Lê Thị Ngọc Lành.
 
 
     Căn nhà được xây mới trị giá 55 triệu đồng, trong đó Ban Quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại gia đình tự trang trải.
     Phát biểu tại buổi lễ bàn giao chị Nguyễn Thị Ngọc Lành đại diện gia đình rất cám ơn Công đoàn cấp trên, cấp ủy, chính quyền và Công đoàn cơ sở đã quan tâm giúp đở, tạo điều kiện cho gia đình chị có được căn nhà chắc chắn để ổn định cuộc sống. Từ nay, gia đình chị không còn lo sợ mỗi khi mưa, gió vì đã có Mái ấm Công đoàn giúp đỡ; xin cảm ơn Công đoàn.
     Được biết đây là căn nhà Mái ấm Công đoàn thứ hai được bàn giao trong năm 2017.
Hồng Hải

Tối ngày 28/9/2017, tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng tổ chức họp mặt, vui chơi, tặng quà Tết Trung thu cho con đoàn viên khu vực ngoài nhà nước.

     Đến dự có đồng chí Trần Dũng Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh; Lãnh đạo địa phương có đồng chí  Nguyễn Tuấn Thành – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Văn Trí – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sóc Trăng; Liên đoàn Lao động thành phố có đồng chí Trịnh Thị bảo Khuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPST; Quỹ Tín dụng nhân dân Sóc Trăng; Doang nghiệp tư nhân Mỹ Trân; Cơ sở Inox Trung Nghĩa; Doang nghiệp tư nhân Cẩm Phong, cùng với trên 200 cháu thiếu niên, nhi đồng và đoàn viên Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước (là cha, mẹ các cháu cũng đán dự). Ngoài ra, còn có Báo Sóc Trăng, Đài Truyền thanh thành phố đến dự và đưa tin.

Ảnh: Các cháu thiếu niên, nhi đồng tham gia trả lời câu hỏi tìm hiểu về ý nghĩa ngày Tết Trung thu

      Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo đồng chí Trần Văn Quốc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đã đọc Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gởi cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 2017. Trong đó, Chủ tịch nước tỏ rõ sự quan tâm, ân cần nhắc nhỡ các cháu cố gắng học tập thật giỏi , xứng đáng là con ngoan, trò giỏi để sau này trở thành những người chủ tương lai của đất nước.

     Sau khi nghe đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đại diện cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, cháu Ngô Tiểu Vy học sinh lớp 8 Trường Phổ thông cơ sở Dương Kỳ Hiệp thành phố Sóc Trăng phát biểu cảm tưởng của mình: Cháu rất xúc động và biết ơn các bác, cô, chú lãnh đạo … mặc dù bận rất nhiều công việc nhưng lúc nào cũng quan tâm, chăm lo cho các cháu, cháu hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi và làm nhiều việc tốt để không phục lòng của các bác, cô, chú … 


Ảnh : Các đ/c lãnh đạo trao quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

     Trong chương trình các cháu đã được giao lưu câu hỏi và chơi nhiều trò chơi có thưởng quà với 02 (MC) dẫn chương trình hóa than thành Chú Cuội và Hằng Nga rất duyên dáng và dễ thương.

     Cuối chương trình Ban Tổ chức đã trao 170 cho các cháu con đoàn viên Công đoàn Khu vực ngoài nhà nước, gồm lồng đèn, bánh, mỗi suất trị giá 100.000 đồng. Được biết số quà trên do Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng vận động các doanh nghiệp trao tặng.

SĐ.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KHPH-LĐLĐ-HĐ-P.VHTT, ngày 19/9/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện - Huyện đoàn - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long Phú về việc tổ chức họp mặt vui Tết Trung thu cho con đoàn viên, con CNVCLĐ huyện Long Phú.
 
     Tối ngày 03/10/2017, tại Nhà văn hóa Quốc Hương huyện Long Phú, LĐLĐ huyện đã tổ chức họp mặt Tết Trung thu cho con đoàn viên, con CNVCLĐ huyện Long Phú năm 2017. Đến dự có Đ/c Huỳnh Đức, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Phú; Đại diện lãnh đạo các Cty, doanh
nghiệp tài trợ. Trong chương trình nhiều tiết mục như: Múa lân, Văn nghệ, Thi hái hoa dân chủ, bên cạnh đó Ban Tổ chức còn tặng quà, lồng đèn cho 130 con đoàn viên, con CNVCLĐ tại các CĐCS ban, ngành, huyện, xã, thị trấn trực thuộc LĐLĐ huyện. Ngoài ra LĐLĐ huyện vận động từ các Cty, doanh nghiệp hỗ trợ 118 phần quà cho CĐCS xã Phú Hữu; Trường Tiểu Học Phú Hữu A; Tiểu học Châu Khánh B tổ chức tết Trung thu cho con đoàn viên, con CNVCLĐ nghèo khó khăn tại đơn vị mỗi phần quà 50.000đ/phần với tổng số tiền gần 5.900.000đ.
     Được biết nguồn kinh phí tổ chức “Đêm hội trăng rằm” do LĐLĐ huyện vận động từ các cơ quan, đơn vị Nhà nước, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, tỉnh hỗ trợ, tổng số tiền gần 30.000.000đ (trong đó các cơ quan, đơn vị Nhà nước, doanh nghiệp hỗ trợ 27.500.000đ số còn lại kinh phí của LĐLĐ huyện và Huyện đoàn./.
 
Trần Duy Khánh- LĐLĐ huyện Long Phú.
 
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ, ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng (nhiệm kỳ 2018-2023)
     Ngày 01/10/2017, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sóc Trăng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Sóc Trăng lần thứ X. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Dũng Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh; về phía đơn vị có đồng chí Trần Khánh Thành, Phó Bí thư Chi bộ - Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng cùng với 29 đoàn viên Công đoàn. Qua báo cáo kết quả nhiệm kỳ cho thấy sự nổ lực phấn đấu của Ban Chấp hành CĐCS trong việc duy trì và phát triển hoạt động Công đoàn của đơn vị, cụ thể đầu nhiệm kỳ do tái cơ cấu doanh nghiệp chỉ còn có 05 đoàn viên, đển cuối nhiệm kỳ CĐCS đã có 29 đoàn viên. Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động cũng được nâng lên về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” được doanh nghiệp thực hiện 500.000 đồng/người/tháng. Công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của Công đoàn cũng được thực hiện khá tốt … Trong đó, có các luật liên quan đến người lao động như: Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm thất nghiệp …
 
 
Ảnh: Quang cảnh các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành 
     Với những kết quả nêu trên, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP tư vấn xây dựng Sóc Trăng lần thứ X nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 03 đồng chí.
 
SĐ 
 
 

 

Sáng, ngày 22 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) mở rộng, nhằm tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016- 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.
     Đến dự Hội nghị có: đồng chí Châu Tuấn Hồng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Lương Văn Hòa - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; Ông Hầu Vĩnh Thọ - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện (TX,TP); các đồng chí UV BCH, UV UBKT Công đoàn ngành và Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc. 
     Năm học qua, các cấp Công đoàn trong ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ công tác của Công đoàn đề ra. Nổi bật:
     Công tác chăm lo đời sống được thực hiện thường xuyên, bằng những việc làm thiết thực như: gây quỹ trợ vốn, thăm hỏi, tổ chức tham quan, nghỉ mát....Công đoàn ngành vận động quỹ  “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ cho 04 giáo viên, nhân viên xây dựng nhà, số tiền 120.000.000 đồng; đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam vận động hỗ trợ 516.000.000 đồng xây dựng nhà công vụ giáo viên tại trường THCS và THPT Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. 
     Phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn phối hợp chính quyền phát động được đông đảo cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia: phong trào thi đua “Hai tốt”, Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi”, Hội thi giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh, thi làm đồ dùng dạy học, chương trình “Nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động”. …. Qua phong trào, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xét và đề nghị về trên xét tặng 35 “Nhà giáo ưu tú” (01 nhà giáo ở cấp học mầm non, 22 nhà giáo ở cấp học tiểu học, 07 nhà giáo ở cấp học THCS và 05 nhà giáo ở cấp học THPT), đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 275 nhà giáo (38 nhà giáo đang công tác tại các trường trực thuộc Sở, 237 nhà giáo công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo). 
     Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu... được tổ chức thường xuyên và thu hút đông đảo nhà giáo, người lao động tham gia cụ thể: Công đoàn ngành tổ chức thành công Hội thao lần thứ XI, có trên 700 nhà giáo, người lao động tham gia; tham gia Hội thi, Hội thao do LĐLĐ tỉnh, CĐGD tỉnh Đồng Tháp tổ chức; tổ chức 04 lớp tập huấn cho 328 cán bộ công đoàn là Tổ trưởng tổ công đoàn, Ủy ban kiểm tra và Trưởng Ban Nữ công các CĐCS; chỉ đạo các CĐCS tổ chức tốt Đại hội (Hội nghị) nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
     Nhân dịp này, Công đoàn ngành đã trao Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho 01 tập thể, 04 cá nhân; trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh 05 tập thể, 16 cá nhân; trao giấy khen của Công đoàn ngành cho 36 tập thể, 150 cá nhân có thành tích trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.
 
 
Đồng chí Lương Văn Hòa - ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
 trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các tập thể 
     Với những kết quả Công đoàn ngành Giáo dục Sóc trăng đạt được trong năm học 2016 - 2017, huy vọng rằng trong năm học 2017 - 2018 phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngành giáo dục tỉnh Sóc trăng có nhiều đề tài, sáng kiến … góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của tỉnh nhà theo tin thần Nghị quyết  số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương khóa XI “về đổi mới căn bản toàn diện, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.
                                                                        Nguyễn Văn Hóa
                                                                   Công đoàn ngành Giáo dục

          Tối 29/9/2017, Ban Chấp hành Chi đoàn LĐLĐ tỉnh phối hợp với BCH CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh tổ chức Tết Trung Thu 2017 với chủ đề “Trung Thu ấm áp tình yêu thương” cho con cán bộ, công chức, lao động cơ quan, nhằm động viên, khích lệ, biểu dương những thành tích học tập tốt trong năm học 2016-2017 của các cháu. 

Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
trao quà cho các cháu thiếu nhi cơ quan

           Đến dự, có đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh; cùng các dồng chí lãnh đạo các Ban nghiệp vụ và công chức, lao động cơ quan và các cháu là con của CBCC cơ quan. Thay mặt lãnh đạo cơ quan, đ/c Nguyễn Văn Thanh đã đọc lời chúc mừng đến các cháu thiếu nhi, nhấn mạnh: “Chú rất vui mừng vì năm học vừa qua các cháu đã có nhiều tích cực trong học tập, rèn luyện, là con ngoan, trò giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Với chủ đề “Trung Thu ấm áp tình yêu thương”. Chú thấy rằng, lãnh đạo cơ quan LĐLĐ tỉnh và các cô chú có mặt ngày hôm nay luôn mong muốn và cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để chăm lo cho các cháu có một cái Tết Trung Thu trong tình yêu thương, được bảo vệ, chăm sóc, ngày càng trưởng thành và tiến bộ. Hi vọng Tết Trung Thu năm sau, Chú được nghe nhiều hơn nữa về những thành tích học tập của các cháu đạt được”. 

          Trong đêm Trung Thu, các cô chú Đoàn Thanh niên vui vẻ hướng dẫn các em với các các trò chơi: “Xuyên qua vòng dây”, “Vận chuyển bong bóng” và cuối cùng là phần thi “Đố vui”; qua những phần chơi, cho thấy sự tư tin, năng động thể hiện mình, vui vẻ giao lưu giữa các em với nhau. Sau cùng, các em được nhận những phần quà, bánh, lồng đèn,.. tuy những phần quà nho nhỏ, nhưng đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo, bảo vệ các cháu thiếu nhi của cấp ủy Đảng, chính quyền, và các đoàn thể cơ quan LĐLĐ tỉnh. 

                            BCH Chi đoàn LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Nhân dịp Tết Trung Thu, sáng ngày 23/9/2017, Ban Chấp hành Chi đoàn LĐLĐ tỉnh phối hợp với BCH Chi đoàn Văn phòng HĐND tỉnh, BCH Chi đoàn Hội Nông dân tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho các em học sinh nghèo học giỏi tại Xã Thạnh Thới Thuận – Huyện Trần Đề nhân dịp Tết Trung Thu.

 

Trao tặng quà cho các em học sinh nghèo, học giỏi

          Tham dự buổi tặng quà, có các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, huyện Đoàn huyện Trần Đề, các đồng chí Ban Chấp hành của các Chi đoàn phối hợp tham gia; về phía Xã Thạnh Thới Thuận, có đồng chí Nguyễn Văn Đô – Bí thư Đảng ủy; các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan, đoàn thể của Xã và cùng với 40 em học sinh nghèo, học giỏi.
          Sau phần nghi thức và phát biểu nêu lên ý nghĩa và sự quan tâm đối với các em học sinh nghèo, học giỏi; đại diện các đơn vị phối hợp đã    tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 150.000 đồng, cùng với 400 quyển tập. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên đối với công tác chăm sóc, bảo vệ,  giáo dục trẻ em ở các vùng nông thôn, vùng xa còn khó khăn, tạo điều kiện cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, môi trường an toàn, lành mạnh nhân dịp “Tết Trung thu” năm 2017. 

BCH Chi đoàn LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

“Qua khảo sát 64 doanh nghiệp, nhiều người lao động nghỉ việc sau khi làm từ 6-7 năm. Lao động chỉ làm đến 31-32 tuổi và ít người làm đến 35 tuổi. Về lâu dài, một số lượng lớn lao động mất việc làm, gia tăng gánh nặng cho nền kinh tế và tăng số nguy cơ lao động nhận BHXH một lần, tác động đến an sinh xã hội” – Đây là thông tin được Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) Lê Đình Quảng trao đổi với báo giới tại cuộc họp báo do BHXH Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội.
 
     Độ tuổi trung bình của công nhân Việt Nam ở mức thấp
      Theo kết quả điều tra của Viện Công nhân và Công đoàn, bình quân độ tuổi của công nhân lao động trong các doanh nghiệp chỉ là 31,2 tuổi, trong đó công nhân lao động trong các doanh nghiệp điện – điện tử là 26,9 tuổi; dệt may – giày da là 29,5 tuổi; chế biến – chế tạo là 30,9 tuổi…và thời gian trung bình công nhân lao động làm cho các doanh nghiệp chỉ là 6-7 năm. Điều này chủ yếu là do các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp FDI) đang có xu hướng chấm dứt hợp đồng với công nhân lao động từ 35 tuổi trở lên. Sa thải lao động trên 35 tuổi nhiều nhất đa phần là doanh nghiệp trong ngành may m ặc, dệt may, điện tử…Công việc của người lao động tại đây thông thường chỉ là một hay một chuỗi các thao tác đơn giản đã được chuyên môn hóa trong vô vàn công đoạn của quy trình sản xuất. Yêu cầu về trình độ kỹ thuật thấp sẽ đi kèm với yêu cầu về người lao động vô cùng đơn giản, chỉ cần đủ tuổi, khả năng lao động theo đúng luật. Sau đó, khi được tuyển chọn, người lao động chỉ cần được đào tạo trong thời gian ngắn, có khi chỉ 2-3 tuần, là có thể hoàn toàn đảm nhận được.
     Theo Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) Lê Đình Quảng, tình trạng doanh nghiệp “thải loại” lao động trên 35 tuổi đang trở thành một xu hướng có thật. Tình trạng này đã diễn ra cách đây 6-7 năm nhưng tới thời điểm này diễn ra rõ hơn. Cụ thể, qua thực tế giải quyết tình trạng thất nghiệp của BHXH TP. Hà Nội trong năm 2017, cho thấy tình trạng cho lao động quá 35 tuổi nghỉ việc nhiều. Tình trạng này xuất hiện chủ yếu ở lĩnh vực sử dụng lao động trực tiếp, không cần trình độ tay nghề cao và việc tuyển lao động mới không khó. Sau 35-40 tuổi, sức khỏe người lao động không còn nhanh nhạy, ít khả năng tiếp thu công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động. Trong khi đó, thời gian công tác dài tất yếu dẫn tới chi phí về tiền lương và BHXH của người lao động cao lên. Đứng trước thực tế này, không ít doanh nghiệp đã thỏa thuận chi một khoản tiền cao hơn quy định của pháp luật để người lao động tự xin nghỉ việc.
Tác động lớn đến Chính sách An sinh xã hội
     Theo kết quả điều tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau khi bị sa thải, khoảng 43,1% công nhân lao động làm công việc tự do; 17,2% làm công việc buôn bán; 15,3% về nhà làm công việc nội trợ; 13,3 % làm ruộng và hơn 11% bán hàng rong. Đối với nữ, tập trung phần lớn (82,6%) là bán hàng rong và bán nước, còn lại 12,1% làm công việc tự do…
     Việc sa thải lao động trên 35 tuổi sẽ gây ra những hệ quả nghiêm trọng với bản thân người lao động như bất ổn về tài chính, gánh nặng kinh tế cho gia đình, khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội, đời sống tinh thần thấp, đánh mất vị thế bình đẳng trong gia đình và xã hội, mặc cảm trong giao tiếp, nguy cơ ảnh hưởng về sức khỏe cực kỳ cao.
     Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) Lê Đình Quảng cho rằng, điều này là một sự báo động đối với quyền lợi của người lao động, các chính sách An sinh xã hội và giải quyết việc làm bền vững. Những lao động này sau khi kết thúc làm việc đa số sẽ nhận BHXH một lần, khó có cơ hội tìm kiếm công việc mới ở khu vực có quan hệ lao động vì tay nghề thấp, tuổi đời đã cao. Thực tế trên buộc người lao động phải quay về khu vực không có quan hệ lao động và không tham gia vào hệ thống BHXH- Đây là sự lãng phí lớn đối với nguồn lao động của quốc gia.
     Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho rằng, việc sa thải công nhân lao động trên 35 tuổi đang tác động lớn đến hệ thống An sinh xã hội, đặc biệt là tình trạng nhận BHXH 1 lần, gia tăng nhận BHTN. Do đó, cần tiến hành phân tích tình trạng người lao động trên 35 tuổi nghỉ việc qua hệ thống thống kê của ngành BHXH, để từ đó có tham vấn chính sách, cũng như định hướng tuyên truyền cụ thể hơn.
     Giải pháp nào cho vấn đề?
     Theo các chuyên gia, Chính phủ cần nhìn nhận đúng đắn việc sa thải lao động trên 35 tuổi là hệ lụy không thể tránh khỏi của xu hướng thu hút đầu tư dựa vào lao động giá rẻ. Vì vậy các chính sách hỗ trợ, nếu có, nên hướng đến việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hoặc quy chuẩn quy trình sa thải lao động để giảm thiểu tối đa những cú sốc với người lao động.
     Ngoài ra, Chính phủ cũng có thể khuyến khích việc đầu tư vào các ngành sử dụng lao động có tay nghề, góp phần giảm thiểu tình trạng sa thải công nhân cũng như tăng khả năng hấp thụ thêm lao động trung niên. Về phía người lao động, việc nhận thức được xu thế đang diễn ra là quan trọng. Bản thân người lao động cũng nên có sự chuẩn bị để đối phó với tình trạng sa thải trong tương lai gần, bao gồm việc nâng cao trình độ chuyên môn cũng như chuẩn bị kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng.  Bên cạnh đó, cần đưa vào Bộ luật Lao động (sửa đổi) về xử phạt doanh nghiệp sa thải lao động trên 35 tuổi. Bên cạnh đó, phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách về lao động, việc làm và BHTN cho người sử dụng lao động và người lao động. Mặt khác, Công đoàn cần đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lạm dụng quan hệ lao động của cả chủ doanh nghiệp và người lao động, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động; giám sát chặt các thỏa thuận, cam kết của chủ sử dụng lao động với người lao động.
     Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) Lê Đình Quảng cho rằng, về phía doanh nghiệp cần có ý thức trách nhiệm xã hội: Người lao động đã gắn bó cả thời tuổi trẻ thì doanh nghiệp nên có chính sách xã hội với lao động. Mặt khác, người lao động cũng nên có ý thức, đừng vì lợi ích trước mắt – khoản trợ cấp cao mà chấp nhận nghỉ việc.
     Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Vũ Quang Thọ nhận định: Vấn đề này có thể để lại những hệ lụy không nhỏ, trước mắt có thể vài trăm nghìn người mất việc, nhưng về lâu dài con số này có thể lên đến hàng triệu người. Đây là tính quy luật của quá trình phát triển không đồng bộ. Chúng ta đã quá chú trọng thu hút đầu tư mà chưa đánh giá hết lao động của mình có phù hợp hoặc tương thích hay không, hoặc có tương thích nhưng 03-10 năm sau sẽ ra sao. Trong khi đó người lao động của chúng ta không hề được đào tạo thêm về tay nghề . Mặt khác, sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghệ 4.0 dù chưa lấn lướt song sẽ sớm tràn vào Việt Nam. Lúc này lao động giá rẻ sẽ không còn thích hợp, chúng ta cũng không nên vận động lao động giá rẻ nữa mà cần chấm dứt, nếu tiếp tục chỉ gây thêm gánh nặng cho nền kinh tế và thị trường lao động. Như vậy, trong bối cảnh này người lao động phải tự nâng cao tay nghề, thậm chí là học nghề mới để thích ứng với thị trường lao động thời gian tới.
     Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Vũ Quang Thọ kiến nghị đã đến lúc cần có cơ chế ràng buộc thậm chí đưa vào luật những thay đổi về thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam phải cam kết về thời hạn kéo dài ít nhất 30 năm để người lao động sống được bằng lương sau khi đã nghỉ việc. Nếu không sẽ đặt áp lực rất lớn lên nền kinh tế, áp lực này dồn lên thị trường lao động và từ đó nảy sinh các vấn đề xã hội khác. Tuy nhiên, trường hợp người lao động không đáp ứng được yêu cầu của guồng quay công nghiệp thì việc phải ra khỏi bộ máy sản xuất là tất yếu.
       Vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho rằng, trước hết người lao động phải nâng cao tay nghề cũng như tăng cường ý thức kỷ luật khi chấp nhận tham gia vào thị trường lao động. Căn bản nhất vẫn là làm thế nào để người lao động đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp thì mới có thể tồn tại lâu dài được.
 
                          Tác giả - Thái Dương
                       Trích mục Kiến nghị & Giải pháp
           (Trong tạp chí Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, kỳ 02 – tháng 9/2017)
Kỷ luật lao động (KLLĐ) là một chế định không thể thiếu trong hệ thống pháp luật lao động. Đây được coi là công cụ pháp lý quan trọng để NSDLĐ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm KLLĐ về chấp hành thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; chấp hành mệnh lệnh điều hành SXKD của NSDLĐ; chấp hành quy trình công nghệ, các quy định về nội quy về ATLĐ và VSLĐ; bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. Tuy nhiên, để việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý KLLĐ sao cho vừa có hiệu lực, vừa có hiệu quả thì những người áp dụng pháp luật về vấn đề này cần có một số kỹ năng nhất định.
        Một số kỹ năng xử lý KLLĐ
        Kỹ năng áp dụng văn bản pháp lý về xử lý KLLĐ
        Việc xử lý KLLĐ phải được dựa trên những cơ sở pháp lý nhất định, người làm công tác nhân sự cần có những kỹ năng áp dụng văn bản pháp luật và các văn bản nội bộ về xử lý KLLĐ như sau:
        Đối với văn bản pháp luật về xử lý KLLĐ
       Các văn bản về xử lý KLLĐ bao gồm: Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/1/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ; Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, KLLĐ, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ. 
       Các văn bản pháp luật nói trên cần phải áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực; trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau; trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới; việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.
        Đối với văn bản nội bộ được ban hành trong đơn vị sử dụng lao động
        Khi xử lý KLLĐ, NSDLĐ không chỉ căn cứ vào các văn bản pháp luật mà còn phải căn cứ vào các văn bản nội bộ do đơn vị sử dụng lao động ban hành, trong đó đáng chú ý nhât là nội quy lao động (NQLĐ).
        NQLĐ là văn bản cụ thể hóa các quy định của pháp luật về KLLĐ để áp dụng trong đơn vị sử dụng lao động. NSDLĐ sử dụng từ 10 NLĐ trở lên phải có NQLĐ bằng văn bản.
Khi áp dụng NQLĐ để xử lý KLLĐ cần phải đảm bảo rằng: NQLĐ có hiệu lực (theo quy định của pháp luật, NQLĐ có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký NQLĐ, trừ trường hợp NQLĐ có quy định trái với pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh phải thông báo, hướng dẫn NSDLĐ sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại). Như vậy, để tránh rủi ro về mặt pháp lý cho NSDLĐ thì NQLĐ phải được cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh chấp thuận mới có giá trị áp dụng để xử lý KLLĐ. 
        Trong quá trình áp dụng NQLĐ có các quy định chưa phù hợp với TƯLĐTT, thì phải sửa đổi cho phù hợp với TƯLĐTT trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày TƯLĐTT có hiệu lực. Việc sửa đổi NQLĐ cũng chỉ có giá trị áp dụng khi nội quy đó được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh và được chấp thuận.
         Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ KLLĐ
        Hồ sơ KLLĐ là toàn bộ các bằng chứng, tài liệu có liên quan đến vụ việc KLLĐ. Tùy theo từng hành vi vi phạm KLLĐ của NLĐ mà người làm công tác nhân sự chuẩn bị hồ sơ kỷ luật cho phù hợp. Các bằng chứng, tài liệu trong hồ sơ kỷ luật bao gồm: Bản tường trình hoặc bản kiểm điểm) của NLĐ; biên bản xảy ra sự việc (trường hợp NLĐ trộm cắp tài sản bị bắt quả tang; sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc bị bắt quả tang; cố ý gây thương tích…); đơn tố cáo; bảng chấm công; giấy giao việc; các chứng từ, hóa đơn; hợp đồng lao động; biên bản làm việc; văn bản thông báo về việc tham dự cuộc họp xử lý KLLĐ cho các thành phần tham dự theo quy định (văn bản thông báo cần ghi rõ lần thứ mấy và lưu giữ lại những chứng cứ về các lần thông báo) và các tài liệu khác.
        Lưu ý, trong xử lý KLLĐ, nghĩa vụ chứng minh lỗi của NLĐ là thuộc về NSDLĐ, vì vậy, các bằng chứng, tài liệu có liên quan đến vụ việc KLLĐ phải được cán bộ nhân sự chuẩn bị thật chu đáo và có giá trị để chứng minh NLĐ vi phạm KLLĐ.
        Kỹ năng chuẩn bị mở phiên họp xử lý KLLĐ
        Để mở phiên họp xử lý KLLĐ, NSDLĐ phải gửi thông báo về việc xử lý KLLĐ cho BCH CĐCS hoặc BCH Công đoàn cấp trên cở sở nơi chưa thành lập CĐCS, NLĐ, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của NLĐ dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.
        Trường hợp NSDLĐ đã thông báo bằng văn bản vê việc tham dự cuộc họp xử lý KLLĐ mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì tiếp tục thông báo lần kế tiếp.
        Sau 03 lần thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý KLLĐ (không tín các lẫn hoãn hoặc hủy hoặc thay đổi địa điểm cuộc họp) mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì NSDLĐ tiến hành cuộc họp xử lý KLLĐ, trừ trường hợp NLĐ đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của BLLĐ.
        Ngoài những thành phần bắt buộc nói trên, NSDLĐ có thể mời những người có liên quan tham dự phiên họp xử lý KLLĐ như: người phụ trách trực tiếp bộ phận nơi có NLĐ vi phạm kỷ luật; người làm chứng; người phiên dịch; luật sư bào chữa cho NLĐ (trường người NLĐ mời luật sư biện hộ cho mình thì phải thông báo trước cho NSDLĐ biết).
        Cán bộ nhân sự được phân công tham mưu cho vụ việc xử lý KLLĐ phải soạn thảo văn bản thông báo cho những thành phần có liên quan đến dự phiên hợp xử lý KLLĐ. Văn bản thông báo này có thể là: Thư mời về việc tham dự cuộc họp xử lý KLLĐ hoặc Thông báo về việc tham dự cuộc họp xử lý KLLĐ. Ngoài việc tuân theo thể thức của một văn bản hành chính thông thường, nội dung cơ bản của văn bản thông báo bao gồm: Lý do cuộc họp; nội dung cuộc họp; thành phần tham dự cuộc họp; thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp.
        Ngoài ra, cán bộ nhân sự cũng phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ KLLĐ để NSDLĐ trình bày tại phiên họp; chuẩn bị mẫu biên bản để ghi chép lại tiến trình diễn ra phiên họp KLLĐ. Biên bản của cuộc họp phải được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp và phải có đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp theo quy định của pháp luật và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.
        Kỹ năng soạn thảo quyết định kỷ luật
       Quyết định kỷ luật là một quyết định cá biệt do NSDLĐ ban hành để thực hiện thẩm quyền xử lý kỷ luật của mình đối với NLĐ khi họ có hành vi vi phạm KLLĐ.
        Ngoài phần thể thức của văn bản theo quy định chung thì bố cục của quyết định kỷ định cần phảo ghi rõ:
        - Căn cứ pháp lý: Các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến KLLĐ; văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị ban hành quyết định; căn cứ biên bản xử lý KLLĐ.
        - Căn cứ thực tiễn: Là ý kiến đề xuất của bộ phận tham mưu cho thủ trưởng đơn vị về xử lý KLLĐ.
        - Các điều khoản của quyết định cần ghi rõ: Họ và tên của NLĐ bị xử lý KLLĐ; đơn vị làm việc; công việc đang làm; hành vi vi phạm; hình thức kỷ luật; thời hạn thi hành KLLĐ; hiệu lực thi hành của quyết định; các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định.
        - Quyết định xử lý KLLĐ phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý KLLĐ hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý KLLĐ theo quy định của pháp luật. Quyết định xử lý KLLĐ phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp xử lý KLLĐ.
        Kỹ năng quản lý hồ sơ kỷ luật
        Hồ sơ KLLĐ phải được bộ phận phụ trách nhân sự của đơn vị sử dụng lao động quản lý chặc chẽ, đầy đủ.
        Sau khi ra quyết định xử lý KLLĐ, bộ phận phụ trách nhân sự phải hoàn thiện hồ sơ KLLĐ để đưa vào quản lý.
        Việc quản lý hồ sơ KLLĐ được thực hiện theo các hình thức: Lưu trữ dưới hình thức bản cứng và cập nhật vào phần mềm quản lý nhân sự của đơn vị đối với NLĐ bị KLLĐ.
        Hồ sơ kỷ luật của NLĐ có thể sắp xếp theo tiêu chí thời gian hoặc theo hình thức kỷ luật để tiện cho việc theo dõi, thống kê khi cần thiết.
       Kết luận
       Để nâng cao hiệu quả tham mưu về xử lý KLLĐ cho cán bộ nhân sự, ngoài việc hiểu biết các quy định về xử lý KLLĐ thì họ còn phải có một số kỹ năng về xử lý KLLĐ. Các kỷ năng này ngày càng được củng cố thì càng giúp cho cán bộ nhân sự tránh những rủi ro pháp lý cho công việc cũng như đơn vị xử dụng lao động.
 
Nguyễn Thị Nước
Trường Đại học Lao động – Xã hội
           (Đăng trên tạp chí Lao động và Công đoàn Số 625, Kỳ 1 tháng 8 – 2017)
liên kết web