TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Voltar
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VỚI CÔNG TÁC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CỦA ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG (05/02/2016)
Thực Chương trình hành động số 1464/CTr-TLĐ, ngày 8/10/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch 53/KH-LĐLĐ, ngày 10/12/2013 “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” triển khai đến các cấp Công đoàn trong tỉnh. Qua 2 năm tổ chức, triển khai, thực hiện trong các cấp Công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả phấn khởi thể hiện trên các mặt.

Các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của tổ chức Công đoàn về nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động thông qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện làm việc, sản xuất của đoàn viên và người lao động.. Tính chung triển khai 1.250 cuộc tuyên truyền với 41.640 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia. Phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phát hành 500 bộ tài liệu, trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng xã hội học tập, tự học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, phong trào luyện tay nghề hàng năm tại các đơn vị, doanh nghiệp, gắn với tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho đoàn viên, công nhân lao động chưa qua đào tạo nghề đang làm công việc đơn giản tại các doanh nghiệp được đào tạo nghề dưới hình thức bồi dưỡng, tập huấn tại doanh nghiệp.

 


        Qua đó, giúp đoàn viên, NLĐ nhận thức rõ hơn về sự cần thiết tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp trong việc tự học tập, vừa là quyền lợi, vừa là yêu cầu để đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, vừa là thực hiện trách nhiệm của mình đối với sự phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


       Bên cạnh, các cấp công đoàn chỉ đạo công đoàn cơ sở khảo sát, nắm chặt trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, phối hợp tốt với chính quyền (NSDLĐ) xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động; nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được cụ thể hóa vào nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác đạo tào bồi dưỡng là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua trong hoạt động công đoàn ở các cấp trong tỉnh.


      Từ đó, các cấp công đoàn đã tranh thủ với cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền (NSDLĐ) cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động được học các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, ngoại ngữ, tin học… Kết quả, từ năm 2013 - 2015 tính chung có 23.339 người được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó trên 500 tiến sỹ, thạc sỹ; đại học 12.066 người; cao đẳng, trung cấp 10.773 người. Có 1.500 đoàn viên, NLĐ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị các lớp sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị. Số cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm là 14.581 người, trình độ ngoại ngữ bậc 2 (tương đương A 2) là 3.332 người, bậc 3 (tương đương B1) là 863 người…Nhìn chung 2 năm qua, đã có có 32.775/53.527 đoàn viên và người lao động được học tập, cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đạt 61,23%.


        Đồng thời, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn, dành nguồn kinh phí mở các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm trang bị kiến thức về lý luận và nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt hiệu quả công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng CNVCLĐ, nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ công đoàn, chất lượng hoạt động công đoàn các cấp, phát triển đoàn viên đạt chỉ tiêu đề ra. LĐLĐ tỉnh phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng mở 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính cho 41 cán bộ Công đoàn chuyên trách, 01 lớp lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho 59 cán bộ Công đoàn chuyên trách và 05 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 746 Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương đã mở 48 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn với các chuyên đề về tài chính, kiểm tra, thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ… Đến nay, có 8.891/9.074 cán bộ công đoàn cơ sở đã được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn, đạt 97,9%.

        Đạt được kết quả đáng mừng đó chính nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền (NSDLĐ) tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, CNVCLĐ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đạt chuẩn theo quy đinh. Các cấp công đoàn nổ lực, tích cực tuyên truyền về hoc tập nâng cao trình độ kỹ năng, nghề nghiệp để mỗi đoàn viên, NLĐ nhận thức rõ về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc học tập. Sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, CNLĐ về phong trào tự học, tự rèn, từ đó việc triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả thiết thực.


      Tuy nhiên, kế hoạch nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động trong tỉnh còn có những hạn chế nhất định. Một số công đoàn chưa tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, tranh thủ, phối hợp với chính quyền (NSDLĐ) xây dựng kế hoạch cụ thể  để đoàn viên, NLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhậm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp chưa thường xuyên, sâu sát, nội dung chưa cụ thể, ảnh hưởng đến chất lượng phong trào thi đua học tập.


      Thời gian tới, duy trì và phát huy những kết quả đạt được trong triển khai kế hoạch “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phối hợp với Ngành Giáo dục, Hội Khuyến học, Trung tâm dạy nghề và các cơ quan chức năng có liên triển khai có hiệu quả hơn Chương trình 1464/CTr-TLĐ, ngày 8/10/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”; Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 30/10/2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” tỉnh Sóc Trăng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học nhất là đoàn viên, khu công nghiệp, các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước được học tập nâng cao kỹ năng nghề thông qua hình thức luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để công nhân lao động chưa qua đào tạo nghề đang làm công việc đơn giản tại các doanh nghiệp được đào tạo nghề dưới hình thức bồi dưỡng, tập huấn tại doanh nghiệp hoặc bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp tại các cơ sở dạy nghề phù hợp công việc đang làm. Tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền (NSDLĐ) hàng năm xây dựng chỉ tiêu cụ thể việc “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và quy định đây là  một trong các tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm.


                        Lục Bích Phúc
                        Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web