VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam
Vị trí của Công đoàn là địa vị của Công đoàn trong hệ thống chính trị - xă hội, là mối quan hệ của Công đoàn với các tổ chức đó.
- Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xă hội.
- Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.
Vị trí của Công đoàn Việt Nam được Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận.
*Công đoàn có mối quan hệ với tổ chức khác trong hệ thống chính trị, xă hội như sau:
a) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam
Công đoàn Việt nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động.
Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng Cộng sản trong chặng đầu quá độ lên chủ nghĩa xă hội ở nước ta thể hiện: Vai tṛ lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn, mặt khác thể hiện trách nhiệm của Công đoàn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, và tham gia xây dựng Đảng.
+ Công đoàn hoạt động không thể thiếu sự lănh đạo của Đảng v́ Đảng là bộ phận tiên phong nhất, tích cực nhất của giai cấp công nhân. Sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn được h́nh thành trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Dưới sự lănh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đă tham gia tích cực trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cách mạng xă hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn bằng đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng. Công đoàn Việt Nam với chức năng của ḿnh triển khai đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng thành chương tŕnh công tác của tổ chức ḿnh.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn thông qua phát huy vai tṛ của từng đảng viên trong tổ chức Công đoàn các cấp.
+ Đảng tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của tổ chức Công đoàn, không can thiệp, không g̣ ép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn. Đảng chỉ giới thiệu những đảng viên là đoàn viên ưu tú để Công đoàn xem xét, tín nhiệm bầu vào Ban lănh đạo Công đoàn các cấp thông qua Đại hội.
+ Tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn có nghĩa là: Công đoàn xây dựng tổ chức và hoạt động phù hợp với điều lệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Cần tránh nhận thức sai lầm về sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn là sự can thiệp trực tiếp của Đảng vào công việc của Công đoàn. Đảng không gán ghép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn, mà Đảng chỉ giới thiệu những Đảng viên tốt để Đại hội Công đoàn lựa chọn và bầu vào các cương vị lănh đạo Công đoàn. Đồng thời không được đồng nhất tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn với sự “biệt lập”, “trung lập”, “đối lập”, “tách biệt” của Công đoàn với Đảng dẫn đến xa rời sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn; Nếu nhằm lẫn sẽ dẫn đến sự lệch lạc mục tiêu hoạt động và không c̣n đúng bản chất của Công đoàn cách mạng.
+ Đảng kiểm tra Công đoàn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.
b) Trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam đối với Đảng
+ Công đoàn là người tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chế độ chính sách và Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng công nhân, viên chức và lao động, đồng thời vận động tổ chức cho công nhân, viên chức và lao động thực hiện nghiêm túc.
+ Công đoàn thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp ư xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân t́nh trung thực và xây dựng.
+ Công đoàn thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện công nhân, viên chức và lao động, từ để lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhằm bổ sung, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng.
+ Công đoàn nắm những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của quần chúng công nhân, viên chức, lao động phản ánh với Đảng, để Đảng nghiên cứu đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng công nhân, viên chức lao động.
c) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước
+ Dưới chủ nghĩa xă hội mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước là mối quan hệ b́nh đẳng, hợp tác, tôn trọng, phối hợp chặt chẽ với nhau trong các mặt hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu chung là: “Dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ và văn minh”.
+ Nhà nước luôn tạo cho tổ chức Công đoàn về điều kiện vật chất, ban hành các văn bản pháp lư tạo cơ sở pháp lư cho Công đoàn hoạt động. Giữa Công đoàn và Nhà nước không có sự đối lập.
+ Công đoàn Việt Nam luôn cộng tác đắc lực với Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền Nhà nước không ngừng lớn mạnh. Công đoàn là người cung cấp, bồi dưỡng, rèn luyện những cán bộ ưu tú cho Đảng và Nhà nước.
2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam.
Nói vai tṛ của tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến tŕnh phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xă hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển.
a) Khi chưa giành được chính quyền
Công đoàn có vai tṛ là trường học đấu tranh giai cấp, Công đoàn vận động, tổ chức công nhân, lao động đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, bảo vệ quyền, lợi của công nhân, lao động. Cuộc đấu tranh của Công đoàn ngày càng phát triển, từ đấu tranh kinh tế sang đấu tranh chính trị với mục đích lật đổ giai cấp thống trị xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xă hội chủ nghĩa, vai tṛ của Công đoàn Việt nam ngày càng khẳng định.
Hiến pháp nước Công hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) chương I. Điều 10 đă ghi rơ: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội của giai cấp công nhân và của người lao động. Cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xă hội chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động khác, tham gia quản lư Nhà nước và xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Luật Công đoàn đă được Quốc hội nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua (tại kỳ họp thứ 7 khoá VIII ngày 30/6/1990) đă khẳng định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam tự nguyện lập ra dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên trong hệ thống chính trị của xă hội Việt Nam, là trường học chủ nghĩa xă hội của người lao động”.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam ngày nay càng được mở rộng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Sự mở rộng vai tṛ Công đoàn là phù hợp với tính tất yếu, khách quan, tính qui luật vận động và phát triển của tổ chức Công đoàn, nó phù hợp với qui luật chung của quá tŕnh xây dựng chủ nghĩa xă hội.
Thực tế, trong chặng đường lịch sử của đất nước những năm qua, Công đoàn Việt Nam đă trưởng thành nhanh chóng, thể hiện rơ vai tṛ của ḿnh đối với xă hội, Công đoàn đă thu hút, vận động giáo dục, tổ chức công nhân, viên chức và lao động tham gia tích cực vào công cuộc cách mạng. Trong các lĩnh vực của đời sống xă hội (kinh tế, chính trị, xă hội, văn hoá và tư tưởng), Công đoàn đă tỏ rơ sự tham gia tích cực, tác động mạnh mẽ của ḿnh thông qua hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, ngành, cơ sở, thông qua lực lượng đoàn viên, Công nhân, viên chức và lao động đă đạt được những thành tựu to lớn góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam thể hiện trong các lĩnh vực:
* Trong lĩnh vực chính trị
Công đoàn có vai tṛ to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị - xă hội xă hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xă hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và v́ dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.
* Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lư kinh tế nhằm xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đă đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai tṛ chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh. Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam, góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế vẫn đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai tṛ chủ đạo.
* Trong lĩnh vực văn hoá - tư tưởng: Trong nền kinh tế nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai tṛ của ḿnh trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
* Trong lĩnh vực xă hội: Công đoàn có vai tṛ trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao tŕnh độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, tŕnh độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, có nhăn quan chính trị, thực sự là lực lượng ṇng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai tṛ lănh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.
3. Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam
Vai tṛ và chức năng của Công đoàn có mối liên hệ khăng khít với nhau. Từ tính chất, vị trí, vai tṛ sẽ xác định chức năng Công đoàn và khi thực hiện tốt chức năng sẽ làm cho vai tṛ Công đoàn ngày càng củng cố và nâng cao.
Chức năng Công đoàn mang tính khách quan, nó tồn tại không phụ thuộc vào ư chí, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, nó được xác định bởi tính chất, vị trí và vai tṛ của tổ chức Công đoàn. Không ai có thể tuỳ tiện gắn cho Công đoàn những chức năng không phù hợp với bản chất.
Song, cũng không nên cố định một cách cứng nhắc chức năng Công đoàn. Cùng với sự phát triển của xă hội, chức năng Công đoàn cũng phát triển, ở mỗi một điều kiện lịch sử - xă hội khác nhau, Công đoàn thực hiện những chức năng khác nhau và nó luôn luôn được bổ sung những nội dung mới, ư nghĩa mới. Đồng thời sự phát triển chức năng không có nghĩa là phủ định, rũ bỏ các chức năng đă có của Công đoàn. V́ vậy, cần hiểu đúng để tránh sự tŕ trệ, bảo thủ, đồng thời tránh sa vào tư tưởng nóng vội, phủ định một cách vô căn cứ những chức năng của Công đoàn.
Các chức năng của Công đoàn gắn chặt với các mặt hoạt động của đời sống xă hội: Sản xuất - kinh doanh, quản lư, kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá - xă hội, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa xă hội khác hẳn về chất so với chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa tư bản, có sự khác nhau đó là do sự thay đổi vị trí, vai tṛ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong xă hội quyết định.
Công đoàn Việt Nam có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và có 3 chức năng sau:
– Chức năng thứ nhất, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.
Một trong những chức năng của Công đoàn Việt Nam hiện nay là bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và lao động.
Công đoàn Việt Nam phải thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích công nhân lao động v́: tŕnh độ và kinh nghiệm quản lư của chính quyền các cấp c̣n non kém, bộ máy Nhà nước c̣n quan liêu, hành chính dẫn đến một số người, một số bộ phận thờ ơ trước quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động, t́nh trạng tham ô, lăng phí, móc ngoặc, hối lộ, tham nhũng, vi phạm đến lợi ích, đời sống người lao động vẫn c̣n tồn tại không thể ngay một lúc xoá bỏ hết được. V́ vậy, Công đoàn phải là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động chống lại tệ nạn quan liêu, chống lại các biểu hiện tiêu cực. Đó là sự bảo vệ đặc biệt khác hẳn với sự bảo vệ trong chủ nghĩa tư bản.
Công đoàn Việt Nam thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động không bằng cách đấu tranh chống lại Nhà nước làm suy yếu Nhà nước, không mang tính đối kháng giai cấp, không phải là đấu tranh giai cấp. Ngược lại Công đoàn c̣n vận động, tổ chức cho công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.
Đồng thời Công đoàn cũng bảo vệ chính lợi ích của Nhà nước - Nhà nước của dân, do dân, v́ dân. Đấu tranh chống lại các thói hư tật xấu của một số người, nhóm người lạc hậu bị tha hoá, đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, bảo vệ chính quyền Nhà nước.
Thực tế hiện nay của nước ta, trong điều kiện hàng hoá nhiều thành phần, các xí nghiệp tư nhân, liên doanh, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công nhân, lao động làm việc trong sự quản lư của chủ xí nghiệp (không phải xí nghiệp quốc doanh), đă xuất hiện quan hệ chủ thợ, t́nh trạng vi phạm dến quyền, lợi ích công nhân lao động có xu hướng phát triển. V́ vậy, chức năngbảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động của Công đoàn có ư nghĩa hết sức quan trọng.
Để thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích, Công đoàn chủ động tham gia cùng chính quyền t́m việc làm và tạo điều kiện làm việc cho công nhân, lao động; Công đoàn tham gia trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, trong việc kư kết hợp đồng lao động của công nhân, lao động; đại diện công nhân, lao động kư kết thoả ước lao động tập thể; trong vấn đề thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức đ́nh công theo Bộ luật lao động. Quản lư và sử dụng quĩ phúc lợi tập thể và sự nghiệp phúc lợi tập thể; bảo hiểm xă hội; bảo hộ lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức và lao động; phát huy dân chủ, b́nh đẳng, công bằng xă hội; phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thăm quan nghỉ mát.
Trong quá tŕnh thực hiện các nội dung hoạt động nhằm thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc các vấn đề cơ bản như:
Lợi ích người lao động gắn liền với lợi ích của Nhà nước, của tập thể, sự tồn tại của Nhà nước chính là sự đảm bảo lợi ích cho người lao động. Lợi ích của người lao động không chỉ thuần tuư ở cơm ăn, áo mặc mà cao hơn là lợi ích chính trị (đại diện là Nhà nước), lợi ích kinh tế, lợi ích văn hoá, tinh thần, lợi ích trước mắt, hàng ngày, lâu dài, lợi ích cá nhân, tập thể, Nhà nước.
+ Nhà nước là người bảo đảm, Công đoàn là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động. Đây là vấn đề quan trọng nói lên mối quan hệ khăng khít, biện chứng giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Đồng thời, nó là cơ sở nhận thức về lợi ích công nhân, viên chức và lao động trong điều kiện mới, thể hiện đúng bản chất cách mạng của Công đoàn Việt Nam.
Chức năng thứ hai, tham gia quản lư Nhà nước, quản lư kinh tế - xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
Trong điều kiện giai cấp công nhân giành được chính quyền người lao động trở thành người chủ, họ có quyền và có trách nhiệm tham gia quản lư kinh tế, xă hội. V́ vậy, vấn đề tham gia quản lư đă trở thành chức năng của Công đoàn. Tuy nhiên cần nhận thức rằng, Công đoàn tham gia quản lư chứ không làm thay, không cản trở, không can thiệp thô bạo vào công việc quản lư của Nhà nước. Công đoàn tham gia quản lư thực chất là để thực hiện quyền của Công đoàn, quyền của công nhân, viên chức, lao động, và để bảo vệ đầy đủ các quyền lợi ích của người lao động.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, khi thực hiện chức năng tham gia quản lư Công đoàn Việt Nam cần quan tâm đến việc phát triển tiềm năng lao động, phát huy sáng kiến, cùng giám đốc, thủ trưởng đơn vị t́m nguồn vốn, thị trường để mở rộng sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, chống quan liêu tham nhũng.
Những nội dung Công đoàn Việt Nam tham gia quản lư
* Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi trong công nhân, viên chức và lao động là biện pháp tổng hợp để họ trực tiếp tham gia quản lư.
* Tham gia xây dựng chiến lược tạo việc làm và điều kiện làm việc cho công nhân lao động.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như; tiền lương, tiền thưởng, nhà ở…
* Tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân, viên chức và LĐ.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách xă hội: Bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, chính sách dân số kế hoạch hoá gia đ́nh, phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ xă hội.
* Vận động và tổ chức tốt Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị cán bộ công chức (đơn vị hành chính sự nghiệp) ở đơn vị.
* Công đoàn tham gia vào việc hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh và đầu tư, đồng thời kiểm tra, giám sát các công việc đă được hoạch định.
* Tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến quyền, lợi và nghĩa vụ của người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của đơn vị.
Chức năng thứ ba, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Chức năng giáo dục của Công đoàn Việt Nam ngày càng mở rộng và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn trong lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua…góp phần cho công nhân, viên chức và lao động nhận thức và hiểu được lợi ích của họ gắn với lợi ích tập thể, lợi ích của xă hội. Muốn có lợi ích và muốn lợi ích của ḿnh được bảo vệ trước hết, phải thực hiện tốt nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ của người công dân đối với cơ quan, xí nghiệp và xă hội. Trên cơ sở đó xây dựng ư thức lao động mới, lao động có kỷ luật và có tác phong công nghiệp. Nâng cao tinh thần tự giác học tập văn hoá, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
+ Công đoàn tuyên truyền, giáo dục cho công nhân, viên chức và lao động vững tin vào đường lối xây dựng chủ nghĩa xă hội, phát triển kinh tế - xă hội mà Đảng ta đă lựa chọn. Giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của địa phương (nhất là đối với công nhân lao động trẻ).
+ Tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh, sống và làm việc theo pháp luật góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Với tinh thần thường xuyên cảnh giác và đấu tranh chống lại những âm mưu thù địch.
Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, trong đó chức năng bảo vệ lợi ích hết sức được coi trọng, mang ư nghĩa trung tâm, là mục tiêu hoạt động của Công đoàn Việt Nam; chức năng tham gia quản lư mang ư nghĩa phương tiện; chức năng giáo dục mang ư nghĩa tạo động lực tinh thần để đạt được mục tiêu.
Do vậy, Công đoàn Việt Nam đồng thời quan tâm tới cả 3 chức năng không coi nhẹ chức năng này, xem nặng chức năng kia.
4. Tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Công đoàn Việt Nam Tổ chức theo các cấp cơ bản sau:
4. 1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
+ Là cơ quan lănh đạo của các cấp Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lơị, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động.
+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước.
+ Tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức và lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, Công đoàn.
+ Thông qua quyết toán và dự toán ngân sách hàng năm và tiến hành công tác đối ngoại theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
4. 2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố) và Công đoàn ngành Trung ương.
+ Là tổ chức Công đoàn theo địa bàn, tỉnh, thành phố có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh, thành phố.
+ Tham gia với cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước tỉnh, thành phố về chủ trương phát triển kinh tế, xă hội, văn hoá giáo dục, các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, lao động.
+ Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xă hội của công nhân, viên chức và lao động trên địa bàn.
+ Phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiển xă hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động tại địa phương.
+ Tham gia hội đồng trọng tài lao động và an toàn lao động ở địa phương, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động. Chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă và các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ḿnh.
+ Tổ chức giáo dục nâng cao tŕnh độ văn hoá, nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.
+ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung ương cần phải phối hợp chặt chẽ, để cùng nhau chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn các cấp thuộc ngành trên địa bàn và lănh thổ.
4.3. Công đoàn cấp trên cơ sở
+ Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở gồm Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn ngành nghề địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn các cơ quan Bộ; Công đoàn ngành giáo dục quận, huyện trực thuộc Liên đoàn lao động quận, huyện.
+ Công đoàn ngành địa phương là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động cùng ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.
a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương
+ Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, của Công đoàn ngành TW và Nghị quyết của Công đoàn cấp ḿnh.
+ Tham gia với chính quyền cùng cấp về phát triển kinh tế - Xă hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và lợi ích ngành nghề, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Hướng dẫn, thông tin về các chế độ, chính sách, khoa học kỹ thuật, ngành, nghề. Tổ chức các phong trào thi đua, giáo dục truyền thống, nghĩa vụ, quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động trong ngành. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xă, thành phố (thuộc tỉnh) hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh, tập huấn bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn Tổng công ty
+ Công đoàn Tổng công ty là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động trong các công ty.
+ Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty.
+ Tham gia với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về qui hoạch, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế của Tổng công ty, tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các qui định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động Tổng công ty.
+ Phối hợp với chuyên môn thực hiện thiết chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và lao động kư thoả ước lao động tập thể với Tổng giám đốc phù hợp với các qui định của pháp luật, tham gia các Hội đồng của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công nhân, viên chức và lao động.
+ Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty thực hiện các h́nh thức tham gia quản lư, thực hiện Luật lao động, tổ chức phong trào thi đua, tuyên truyền, giáo dục theo đặc điểm ngành, nghề, hướng dẫn công tác bảo hộ lao động, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách ngành, nghề khác.
+ Quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty phù hợp với các nguyên tắc và qui định của Tổng Liên đoàn, thực hiện công tác cán bộ theo sự phân công của Công đoàn cấp trên, chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
+ Tiếp nhận ư kiến tham gia và chỉ đạo của các Liên đoàn Lao động địa phương đối với các Công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở là thành viên của Công đoàn Tổng công ty đóng trên địa bàn địa phương.
4. 4. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.
+ Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp và cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xă hội, các tổ chức xă hội có 5 đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên Quyết định công nhận.
+ Nghiệp đoàn Lao động, tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động có mười đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên ra Quyết định công nhận.
Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được tổ chức theo 4 loại h́nh sau:
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn không có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có công đoàn bộ phận, có nghiệp đoàn bộ phận.
- Công đoàn cơ sở có Công đoàn cơ sở thành viên.
Các Công đoàn cơ sở tuỳ theo từng loại h́nh doanh nghiệp mà xây dựng các chương tŕnh, kế hoạch, nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện chức năng cơ bản của Công đoàn, không ngừng chăm lo, bảo vệ lợi ích góp phần ổn định việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. Cụ thể:
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xă hội và tổ chức xă hội nghề nghiệp.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lư cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các DNNN:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp.
2. Phối hợp với giám đốc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho tập thể lao động kư kết Thoả ước lao động tập thể và hướng dẫn người lao động giao kêt hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và CNVCLĐ. Tham gia với giám đốc giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cựu, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức vận động đoàn viên và CNVCLĐ trong doanh gnhiệp thi đua yêu nước, tham gia quản lư doanh nghiệp, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các hợp tác xă sản xuất, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật, tham gia xây dựng các nội quy, quy chế quản lư hợp tác xă; giám sát thực hiện chính sách đối với đoàn viên, xă viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
2. Phối hợp với Ban quản trị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức Đại hội xă viên, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện lao động; nâng cao tŕnh độ nghề nghịêp cho đoàn viên, xă viên, người lao động, hướng dẫn người lao động (không phải xă viên) giao kết hợp đồng lao động.
3. Phối hợp với Ban quản trị chăm lo đời sống cho đoàn viên, xă viên, người lao động, tổ chức các hoạt động xă hôi, thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn; tổ chức nghỉ ngơi, tham quan, du lịch cho đoàn viên, xă viên, người lao động.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; và các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, giáo dục ư thức chấp hành pháp lụât của Nhà nước trong đoàn viên và người lao động, thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
2. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.
3. Đại diện cho tập thể lao động xây dựng và kư Thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, việc thực hiện các điều khoản đă được kư kết trong Thoả ước.
4. Đại diện cho tập thể lao động tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức động viên đoàn viên và lao động thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động xă hội; giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống; phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
6. Tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.
- Quyền hạn, nhiệm vụ của nghiệp đoàn:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá. Phổ biến, hướng dẫn việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống và điều kiện hành nghề của người lao động.
2. Đai diện cho đoàn viên nghiệp đoàn quan hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
3. Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và đời sống. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh.

Nguồn Tổng LĐLĐ Việt Nam
văn bản mới
     Thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam  (20/10/1930 – 20/10/2018) và 08 năm ngày thành lập Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2018). Ngày 18/10/2018, Công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức thi nấu ăn. Đến dự có đồng chí Ngô Thái Chân, UVBCH TLĐLĐ VIệt Nam – Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lành, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS và toàn thể Cán bộ, CCLĐ cơ quan. 
 
 
Ảnh: Ban Giáo khảo chấm thi
     Cuộc thi có 03 đội - đại diện các Tổ Công đoàn tham gia. Mỗi đội thực hiện một món trong thời gian 240 phút đảm bảo các tiêu chí: Vừa ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng cũng phải trong phạm vi tài chính quy định. Với tinh thần đoàn kết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng tài nghệ nấu ăn và khả năng trang trí bắt mắt. Kết quả giải Nhất thuộc về Tổ Công đoàn Tuyên giáo – Nữ công - UBKT; 02 giải Nhì được trao cho Tổ Công đoàn Tổ chức – Tài Chính – Chính sách Pháp luật và Tổ Công đoàn Văn Phòng LĐLĐ tỉnh.
     Cuộc thi thực sự là một ngày hội, là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh vai trò của chị em phụ nữ, động viên chị em thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.  Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các đồng chí Cán bộ, đoàn viên công đoàn tại cơ quan. Cũng trong dịp này Công đoàn cơ sở cũng đã tặng cho các chị em phụ nữ mỗi người 01 phần quà.
 
 
Ảnh: Đ/c Ngô Thái Chân, UVBCH TLĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
Và Đ/C Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, 
Chủ tịch CĐCS Cơ quan LĐLĐ tỉnh tặng quà 
cho cán bộ, đoàn viên nữ
                                                                               Văn Nhanh
Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2018, tại xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đồng chí Dương Dương - đoàn viên CĐCS Trường THPT DTNT Huỳnh Cương.

     Đến dự bàn giao có đồng chí Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, đồng chí Thạch Song - Hiệu trưởng, đồng chí Sơn Hùng Tân - Chủ tịch Công đoàn Trường THPT DTNT Huỳnh Cương; cùng dự bàn giao có chính quyền địa phương và người thân của đồng chí Dương Dương.
     Đây là căn nhà “Mái ấm Công đoàn” thứ 3 được Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm 2018. Nhà có diện tích xây dựng 56,5 mét vuông, chi phí xây dựng trên 100 triệu đồng; trong đó, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ 40.000.000 đồng, tập thể giáo viên, nhân viên Trường THPT DTNT Huỳnh Cương hỗ trợ 6.450.000 đồng. 


   Phát biểu tại buổi bàn giao, ông Trần Văn Tài – Bí thư chi bộ ấp, thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và Ban quản lý Quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh đã quan tâm hỗ trợ cho đồng chí Dương Dương xây dựng nhà, đồng chí Dương Dương cũng có lời cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục công tác tốt.

     Hiện nay, ngoài nhà “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ cho đoàn viên trường THPT DTNT Huỳnh Cương, Công đoàn đoàn ngành Giáo dục tỉnh còn đang hỗ trợ cho 02 đoàn viên ở trường THPT Ngọc Tố và trường THPT Mai Thanh Thế. Dự kiến 2 căn nhà này sẽ được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.
                                                                                  
                                                                       
                                                                                            Nguyễn Văn Hóa
                                                                                    Công đoàn ngành Giáo dục

     Sáng ngày 18/10/2018, Công đoàn ngành Y tế tổ chức Họp mặt, thi hát Karaoke và trưng bày, giới thiệu món ăn, đặc sản địa phương nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2018. Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Thanh,  Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Đ/c Trần Văn Khải, Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Y tế, cùng với sự tham gia của 27 CĐCS trực thuộc.
 
 
     Sau khi ôn lại truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, giúp cho cán bộ Nữ công nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của người phụ nữ, tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của người phụ nữ Việt Nam. Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng chia sẻ một số hoạt động của Bạn Nữ công quần chúng tại đơn vị. 
     Các cán bộ Nữ công đã thể hiện sự khéo tay của mình thông qua việc trưng bày sản phẩm và thể hiện tài năng của mình trong phần thi hát Karaoke. Phần thi cũng diễn ra rất sôi nổi, có sự tranh giành các thứ hạng, phải thi hát lần hai để chọn đơn vị đạt giải (có 3 đơn vị cùng tranh giải Nhất và 02 đơn vị tranh giải khuyến khích). Kết quả Công đoàn ngành Y tế đã trao tặng 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích cho các đơn vị đạt điểm cao trong hai phần thi với số tiền khen thưởng là 3.800.000 đồng. Trong dịp này Công đoàn ngành Y tế đã tặng cho các chị tham gia 01 phần quà và Ban Giám đốc, Đảng ủy Sở Y tế Sóc Trăng cũng tặng hoa để cổ vũ cho các chị tham gia.                                                                               
                                                                            Công đoàn ngành Y tế Sóc Trăng
Nhằm tuyên truyền kiến thức về công tác phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm năm 2018 cho đoàn viên, NLĐ Công ty.
     Được sự hỗ trợ của Công An, Bảo Hiểm Xã Hội và LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng. Ngày 16/10/2018, CĐCS Công ty CP Mía Đường Sóc Trăng đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy năm 2018 cho 70 đoàn viên, CNLĐ của Công ty, ngoài nội dung tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy, CĐCS Công ty CP Mía Đường Sóc Trăng còn lồng ghép với nội dung tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt là tổ chức đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Đây là một trong những nội dung tập huấn đầu vụ của Công ty diễn ra từ ngày 15 – 18/10/2018.
 
 
      Qua lớp tập huấn, các đoàn viên, CNLĐ tiếp thu để tổ chức tuyên truyền lại cho đoàn viên, CNLĐ tại đơn vị mình. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy; chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt là góp phần giữ gìn An ninh trật tự xã hội tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp…
     Được biết đây là lớp thứ 4 Liên đoàn Lao động phối hợp với Công An, Bảo Hiểm Xã Hội LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ để các đơn vị tổ chức tuyên truyền.
Văn Nhanh
Sáng ngày 12/9/2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Sóc Trăng (TPST) phối hợp với Ban Giám đốc công ty Cổ phần may Nhà Bè - Sóc Trăng tổ chức lễ thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty Cổ phần may Nhà Bè - Sóc Trăng. Đến dự buổi lễ, có đồng chí Lục Bích Phúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Hồ Minh Quang, Chủ tịch LĐLĐ TPST và đồng chí Trần Quốc Hương, Phó giám đốc Cty May Nhà Bè - Sóc Trăng.

 

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ ra mắt, LĐLĐ TPST đã trao quyết định thành lập và công nhận Ban Chấp hành lâm thời CĐCS công ty Cổ phần May Nhà Bè - Sóc Trăng gồm 07 thành viên, bà Nguyễn Thị Lệ Hà được bầu làm Chủ tịch Công đoàn. Ban Chấp hành công đoàn đã thông qua dự kiến kế hoạch hoạt động trong thời gian tới: tổ chức Hội nghị người lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, tinh thần; xây dựng môi trường làm việc an toàn, sạch đẹp, phòng chống cháy nổ; phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh trong CNVCLĐ và tham gia các hoạt động, phong trào do LĐLĐ TPST phát động. 

  

                Đ/c Hồ Minh Quang, chủ tịch LĐLĐ TPST trao quyết định và thành lập Ban Chấp hành lâm thời

Đồng chí Hồ Minh Quang, Chủ tịch LĐLĐ TPST phấn khởi trước sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Giám đốc trong việc thành lập tổ chức công đoàn và tạo điều kiện để Công đoàn thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đồng thời, lưu ý Ban chấp hành công đoàn thực hiện những nội dung trọng tâm để điều hành, quản lý, tổ chức hoạt động công đoàn và phong trào CNLĐ; thực hiện chế độ lương, phúc lợi, để người lao động gắn bó với tổ chức công đoàn, chấp hành nội quy, thi đua lao động sản kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực, hài hòa lợi ích công ty và người lao động.

Đồng chí Trần Quốc Hương, bày tỏ mong muốn công đoàn cấp trên quan tâm hỗ trợ về nghiệp vụ chuyên môn để công đoàn hoạt động tốt và thông qua vai trò của công đoàn tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa chủ sử dụng lao động và người lao động góp phần nâng hiệu quả hoạt động công ty. Hàng năm, tùy vào thực tế hoạt động, công ty sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cùng công đoàn tổ chức các hoạt động, phong trào theo thoả ước đã ký kết./.

Loan Châu

Được sự thống nhất của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng, Ban Dân vận Huyện ủy Long Phú. Sáng ngày 03/10/2018, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Long Phú phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn “ Nghiệp vụ cán bộ công đoàn” năm 2018.

         Đến dự Lễ khai mạc có đồng chí Lê Việt Triều, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ tỉnh; đồng chí Trần Văn Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và có trên 200 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác kế toán và kiểm tra của các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ huyện

 

 Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 03/10/2018 đến ngày 05/10/2018, các học viên sẽ được nghiên cứu 06 chuyên đề: Công tác thi đua khen thuởng và quy chế dân chủ cơ sở, Tài chính CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh, Kỹ năng tuyên truyền vận động, Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cơ sở hình thành và phát triển.

          Lớp tập huấn lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị thêm những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện. Qua đó, để giúp các đồng chí cán bộ CĐCS khi về cơ quan, đơn vị, địa phương mình vận dụng những kiến thức đã học một cách linh hoạt, sáng tạo mang lại hiệu quả hơn, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Sau thời gian 03 ngày học tập tích cực với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc, lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2018 đã kết thúc và thành công tốt đẹp./.

Trần Duy Khánh - LĐLĐ huyện Long Phú

Tối 20/9/2018, Ban Chấp hành Chi đoàn LĐLĐ tỉnh phối hợp với BCH CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh tổ chức Tết Trung Thu 2018 với chủ đề “Vui Tết Trung Thu"

            Tối 20/9/2018, Ban Chấp hành Chi đoàn LĐLĐ tỉnh phối hợp với BCH CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh tổ chức Tết Trung Thu 2018 với chủ đề “Vui Tết Trung Thu” cho con cán bộ, công chức, lao động cơ quan, nhằm động viên, khích lệ, biểu dương những thành tích học tập tốt trong năm học 2017-2018 của các cháu. 

Đ/c Ngô Thái Chân – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và 
đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà
cho các cháu thiếu nhi cơ quan

          Đến dự, có đồng chí Ngô Thái Chân – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh cùng các dồng chí lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, công chức, lao động cơ quan và các cháu là con của CBCC cơ quan. Thay mặt lãnh đạo và các đoàn thể cơ quan, đồng chí Nguyễn Văn Thanh đã gửi lời chúc mừng đến các cháu thiếu nhi, nhấn mạnh: “Chú rất vui mừng vì trong năm học vừa qua các cháu đã có nhiều tích cực trong học tập, rèn luyện, là con ngoan, trò giỏi; đặc biệt có một số cháu thi đậu vào Trường THPT Chuyên của tỉnh, thi đậu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học vừa qua; các cháu còn rất hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, hăng hái tham gia các hoạt động bổ ích, phù hợp với lứa tuổi, Chú khen ngợi các cháu và biểu dương các cháu có tinh thần, ý chí vươn lên, là tấm gương sáng cho bạn bè noi theo, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”. 
           Trong đêm Trung Thu, các cô chú Đoàn Thanh niên quản trò hướng dẫn các em tham gia văn nghệ, trò chơi,... qua những phần chơi, cho thấy sự tư tin, năng động thể hiện mình, vui vẻ giao lưu giữa các em với nhau. Sau cùng, các em được nhận những phần quà, bánh, lồng đèn,.. tuy những phần quà nho nhỏ, nhưng đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo, bảo vệ các cháu thiếu nhi của cấp ủy Đảng, chính quyền, và các đoàn thể cơ quan LĐLĐ tỉnh. 

                 Chi đoàn LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Sáng ngày 29/9/2018, Ban Chấp hành Chi đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Chi đoàn Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng, Nhóm IV Trần Văn Ơn tổ chức trao tặng tập học sinh, xe đạp, nhu yếu phẩm và triển khai mô hình “Quầy quần áo 0 đồng”, Salon tóc Khả Minh tổ chức hớt tóc miễn phí tại UBND Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

          Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thị Quyền - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh; đồng chí Lý Quốc Chiến – Phó Chủ tịch UBND Xã Mỹ Thuận; đồng chí Lưu Hồng Tài – Phó nhóm IV – Trần Văn Ơn; các bạn đoàn viên, thanh niên Chi đoàn tham gia và cùng với hơn 40 em học sinh, các hộ gia đình nghèo, neo đơn trên địa bàn xã.

Đ/c Nguyễn Thị Quyền – Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
Trao tặng chiếc xe đạp cho học sinh

          Tại buổi lễ, đoàn đã trao 800 quyển tập, 01 xe đạp, 50 kg gạo; hớt tóc miễn phí  và triển khai mô hình “Quầy quần áo 0 đồng” với hơn 3.000 bộ quần áo các loại tại 02 địa điểm có đông đồng bào dân tộc, các hộ gia đình nghèo, khó khăn sinh sống (UBND Xã Mỹ Thuận và Chùa Tam Sóc) với thông điệp “Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận”.

Trao tập cho các em học sinh nghèo, khó khăn học giỏi

          Tại Chùa Tam Sóc, điểm thứ hai tổ chức “Quầy quần áo 0 đồng” gặp Cô Phum “Nhà tui ở ngoài ruộng, hằng ngày đi mần mướn có biết cô chú đến cho gạo, quần áo đâu, nhờ các anh ở ấp cho hay, sáng nay đi chợ tui ghé ngang, cũng chọn cho mình vài bộ quần áo, tui vui lắm, sắp tới các cô chú xuống nữa rồi cho tui hay nữa ngen” Cô vui vẻ cười.   
           Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Xã Mỹ Thuận, đồng chí Phó Chủ tịch - Lý Quốc Chiến đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn đã quan tâm, hỗ trợ những phần quà thiết thực cho bà con, nhân dân trên địa bàn xã và mong muốn trong thời gian tới được nhiều hơn sự quan tâm hỗ trợ từ các cơ quan chính quyền, đoàn thể cấp trên và các mạnh thường quân. 

Chi đoàn LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

     Được sự hỗ trợ của Công An, Bảo Hiểm Xã Hội và LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng. Ngày 28/9/2018, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy năm 2018 cho 80 đoàn viên, CNLĐ Cty CP Thủy Sản Sạch Việt Nam. Ngoài nội dung tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy, Công đoàn Các khu công nghiệp còn lồng ghép với nội dung tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt là tổ chức đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế 
 
 
     Qua lớp tập huấn, các đoàn viên, CNLĐ tiếp thu để tổ chức tuyên truyền lại cho đoàn viên, CNVCLĐ tại đơn vị mình. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy; chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt là góp phần giữ gìn An ninh trật tự xã hội tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp…
Văn Nhanh
Sáng ngày 21/9/2018 tại Nhà văn hóa thị trấn Lịch Hội Thượng. Liên đoàn Lao động huyện Trần Đề tổ chức hội nghị sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quí III/2018. Đến dự hội nghị có Đ/c Phạm Thanh Loan, UVBCH- Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh; Đ/c Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Đ/c Dương Thanh Hải, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện; Đ/c Trần Hoàng Việt, UV BCH LĐLĐ tỉnh - HUV - Chủ tịch LĐLĐ huyện cùng các đồng chí là UV BTV, UV BCH, UV UBKT LĐLĐ huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc.

     Hội nghị đánh giá một số kết quả đạt được trong quí III năm 2018 cụ thể như sau:
    Tổ chức bàn giao 04 căn nhà Mái ấm công đoàn và đề nghị Ban Quản lý Quỹ Mái ấm công đoàn tỉnh hỗ trợ 02 căn nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh có khăn về nhà ở. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 06/05 căn đạt 120% chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao, tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp 01 ngày lương quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018, vận động được 334.100.794 đồng và 02 ngày lương quỹ vì người nghèo năm 2018 với số tiền vận động đến nay được 456.648.653 đồng. 
     Truyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó trọng tâm là triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Đại hội II Công đoàn huyện, tuyên truyền kết quả Đại hội X Công đoàn tỉnh, tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai; Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, tuyên truyền Luật an ninh mạng, tuyên truyền kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn tổ chức; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018; cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên”.
     Liên đoàn Lao động Phối hợp với Phòng GD & ĐT huyện tổ chức hội thi Cán bộ công đoàn giỏi Công đoàn cơ sở trường học huyện Trần Đề năm 2018 với sự tham gia của 46 thí sinh là cán bộ công đoàn cơ sở trường học trực thuộc. Phát triển 28 đoàn viên khu vực NNN giảm 25 đoàn viên khu vực NNN. Từ đầu năm đến nay phát triển mới 48 đoàn viên, số thực tăng là 23/25 đoàn viên đạt 92% chỉ tiêu tỉnh giao; giảm 05 CĐCS, NĐ; thành lập CĐCS trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Trần Đề.  
     Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện đã tiến hành kiểm tra đồng cấp và kiểm tra cấp dưới tại 23 CĐCS trực thuộc, nâng tổng số đến nay là 41/100 CĐCS đạt 41% (chỉ tiêu tỉnh giao 40%); Ủy ban kiểm tra CĐCS tự kiểm tra đồng cấp được 100/100 CĐCS đạt 100%.
     Kết thúc năm học 2017-2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn, tổng hợp hồ sơ, họp đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn và xét thi đua khen thưởng CĐCS trường học. Kết quả có 44/48 CĐCS xếp loại vững mạnh, đạt 91,67%; 04/48 CĐCS xếp loại khá, đạt 8,33%
     Nhân hội nghị, LĐLĐ huyện đã trao tặng 11 bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh và 119 giấy khen của BCH LĐLĐ huyện cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm học 2017-2018.

LĐLĐ HUYỆN TRẦN ĐỀ

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung tiến hành tổ chức sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quý III và đề ra chương trình công tác Quí IV. Đến dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy Ban Kiểm tra LĐLĐ huyện, các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện cùng các đ/c phóng viên Đài truyền thanh huyện đến dự và đưa tin.
     Trong Quí III, dưới sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp với chính quyền cùng cấp và các ngành liên quan, cùng với sự nổ lực của tập thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp Công đoàn trong huyện Cù Lao Dung đã cố gắng vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Các cấp Công đoàn trong huyện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động. Vai trò Công đoàn đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng được phát huy  
 
     Qua báo cáo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quý III đã thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Ủy Ban Kiểm tra LĐLĐ huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn 09 cuộc trong đó kiểm tra 01 cuộc đồng cấp, 08 cuộc kiểm tra cấp dưới.
   Tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, khi có kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, huyện đã kịp thời triển khai, hướng dẫn các CĐCS triển khai một số hoạt động mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động là đoàn viên Công đoàn từ đó, tạo sự khác biệt rõ nét so với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn và tổ chức triển khai đến các công đoàn cơ sở; trực tiếp tổ chức các hoạt động phối hợp hỗ trợ, tư vấn hướng dẫn, giúp đỡ công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.
     Công tác chăm lo đời sống luôn được các cấp Công đoàn quan tâm thực hiện tốt: Trong quí III, các cấp Công đoàn tranh thủ với chính quyền, thủ trưởng đơn vị đã  vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa 23 triệu đồng, “Quỹ Vì người nghèo” trên 405.000.000đđồng, “Mái ấm Công đoàn” trên 12,4 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh bức xức, khó khăn về nhà ở. Đặc biệt thực hiện chương trình vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc và niềm vui của những bệnh nhân nghèo đã vận động cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện tham gia hiến máu tình nguyện năm 2018; kết quả thu được 282 đơn vị máu.
     Công tác tuyên truyền giáo dục thời gian qua có nhiều tiến bộ, nhất là quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên, đã nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của CNVCLĐ; đặc biệt tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội X Công đoàn tỉnh;  Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Phối hợp cùng UBND huyện tổ chức hội thi cải cách hành chính lần thứ II năm 2018, có 09 đội tham gia dự thi với 53 thí sinh. Trong quí có 1.004 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia 9 lớp chính trị hè, năm học 2018 – 2019 do Phòng Giáo dục phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện tổ chức.
     Nhân dịp tháng hành động vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2018. Các cấp Công đoàn trong huyện phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, thăm hỏi, tặng quà, ... cho trên 1000 trẻ em là con nữ đoàn viên, NLĐ. Ngoài ra, phối hợp các ngành chức năng của huyện đã tổ chức lễ mittinh, phát động tháng hành động vì trẻ em vào ngày 1/6, với sự tham gia của đông đảo các ban ngành, đoàn thể huyện, cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã điểm An Thạnh Tây; trong buổi lễ đã trao tặng 65 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng số tiền là 19.500.000 đồng; các xã, thị trấn còn lại đã trao tặng 526 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 98.800.000đ.
     Tại hội nghị này, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn” cho 01 cá nhân; Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh cho 03 tập thể và 10 cá nhân; LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 07 tập thể và 40 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018.
     Với những kết quả đạt được trong quí III, bằng sự quyết tâm, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn huyện Cù Lao Dung sẽ nổ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong Quí IV.
  Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

     Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Sáng ngày 19/9/2018, tại Trung tâm sinh hoạt Văn hóa, thể thao CNVCLĐ tỉnh – Khu công nghiệp An Nghiệp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ Khai mạc Hội thao Cán bộ Công đoàn. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Bá Nhiệm - Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đồng chí Ngô Thái Chân – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Hội thao; Các đồng chí đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; phóng viên, biên tập viên Báo Sóc Trăng, Đài PTTH tỉnh, Báo Lao động; lực lượng cổ động viên và trên 230 vận động viên, huấn luyện viên thuộc 15 đơn vị, bao gồm 11 huyện, thị xã, thành phố; 04 CĐ ngành và tương đương. 

Ảnh Đ/c Ngô Thái Chân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội Thao
 

     Đồng chí Ngô Thái Chân – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Hội thao phát biểu Khai mạc Hội thao, đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị, chuẩn bị lực lượng, tổ chức tập dượt để tham gia Hội thao lần này. Song, đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023; tạo điều kiện để Cán bộ Công đoàn trong tỉnh giao lưu, thi đấu thể dục thể thao, siết chặt tình đoàn kết đồng chí với nhau, tăng cường sức khỏe để học tập, lao động và công tác tốt.


 

     Hội thao Cán bộ Công đoàn lần này diễn ra 03 môn gồm: Bóng đá Nam 05 người; Bi sắt (Đôi Nam – Nữ) và cờ ca rô tập thể.

     Sau phần phát biểu khai mạc, đại diện vận động viên và đại diện Tổ trọng tài đã phát biểu hạ quyết tâm và tuyên thệ cố gắng thi đấu hết mình với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết, cao thượng, trung thực... Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các Trưởng đoàn. Được biết, Hội thao Cán bộ Công đoàn chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20/9/2018, Ban Tổ chức sẽ tổng kết và phát giải sau khi kết thúc các môn thi đấu. 

Văn Nhanh

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung – công nhân và Công đoàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng như: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018); 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018); 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018); Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở và Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
     Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ, động viên học sinh con đoàn viên nghèo, khó khăn an tâm tiếp tục đến trường và làm bớt phần vất vả, khó khăn của gia đình đoàn viên nghèo an tâm lao động sản xuất. Sáng ngày 01/9/2018, tại Trung tâm SHVHTT CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Ban quản lý Các khu công nghiệp tổ chức Lễ chung tay “Tiếp bước cho em đến trường” trao học bổng, quà cho học sinh con đoàn viên công đoàn năm 2018. Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo: Đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Thạch Thal, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Cao Minh Hường, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Sáu, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Trong, Trưởng Ban quản lý Các khu công nghiệp cùng các đồng chí lãnh đạo, các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh. Về phía tổ chức Công đoàn có: Đồng chí Ngô Thái Chân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; cùng với các đồng chí là Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các Công đoàn ngành và tương đương; các đồng chí lãnh đạo CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ cùng các phụ huynh và trên 235 em học sinh con của đoàn viên, CNVCLĐ cùng tham dự.
 
 
Ảnh: Đ/c Ngô Thái Chân, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu
     Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đồng chí Ngô Thái Chân – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu: Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục triển khai chương trình “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”. Từ đầu năm 2018 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, tranh thủ sự hỗ trợ của UBND tỉnh, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh, nhất là công nhân, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cụ thể như: Tổ chức “Tết sum vầy năm 2018”; “Lễ cưới tập thể”; “Tháng Công nhân năm 2018”… Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân thực hiện hoạt động tài trợ, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miển phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nghèo; tặng tập, học bổng cho con đoàn viên, công nhân, lao động nghèo, khó khăn… Tính chung, với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.
     Tại buổi lễ Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động các nhà tài trợ hỗ trợ 10.000 quyển tập, 200 chiếc cặp, 35 suất học bổng (mỗi suất trị giá 01 triệu đồng) cùng với trên 200 suất quà để trao tặng cho các cháu học sinh con đoàn viên, công nhân, lao động nghèo, khó khăn tại khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh.
 
Đ/c Ngô Thái Chân, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
và đ/c Nguyễn Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh
 trao bảng tượng trưng tập cho các đơn vị
 
Ảnh trao quà cho các em học sinh
     Được biết đây là hoạt động Hưởng ứng ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2018”. Đặc biệt là lập thành tích Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Văn Nhanh
 
 
 
Chiều ngày 31 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng, tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017 – 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019; Sơ kết 5 năm triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lục Bích Phúc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Quyền - UVTV, Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh, đồng chí Lý Rotha – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Sóc Trăng, đồng chí Hầu Vĩnh Thọ - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên UBKT Công đoàn ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc.
     Năm học qua, các cấp Công đoàn trong ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ công tác Công đoàn theo nghị quyết đề ra. Công đoàn Ngành đã tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhà công vụ giáo viên (3 phòng) tại trường THCS và THPT Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, trị giá 516 triệu đồng; vận động quỹ “Mái ấm công đoàn” được 147.720.000đ. Qua đó, tiến hành khảo sát, xem xét, đề nghị hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa cho 07 đoàn viên, CNVC là  giáo viên khó khăn về nhà ở, trị giá 200.000 triệu đồng; phối hợp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình “Đồng hành cùng người thầy” năm 2018 của Báo Tuổi trẻ cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo; đề nghị Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Báo Lao động xem xét, hỗ trợ cho 01 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.. 
      Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục được đông đảo cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia, nhất là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Qua đó, có 1204 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được công nhận, có 4 giáo viên, giảng viên đạt giải cao tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, năm 2016-2017;  có thêm 30 nhà giáo được phong tăng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”; có 303 nhà giáo được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; nhiều tập thể, cá nhân được bình chọn, giới thiệu là gương tiêu biểu trong năm 2018. Trong năm học, Công đoàn Ngành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Liên hoan tiếng hát giáo viên” lần thứ XIII, có 40 đơn vị với trên 500 cán bộ, giáo viên tham gia. Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn Ngành đã tổ chức nhiều phong trào, Hội thi, như: Cuộc thi viết "Tấm gương Nhà giáo Việt Nam”, “Hội thi Báo ảnh”, Hội thi “Cắm hoa nghệ thuật”... Ngoài ra, các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác như: Thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động xã hội hóa giáo dục, cuộc vận động nhân đạo, xã hội, từ thiện... cũng được toàn ngành tiếp tục triển khai và đạt kết quả tốt.
 
Đồng chí Lục Bích Phúc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”cho cán bộ CĐ
 
     Trong năm học, Công đoàn ngành Giáo dục đã chỉ đạo các CĐCS tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022; Công đoàn Ngành cũng đã tổ chức thành công Đại hội thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023, bầu đủ số lượng ủy viên BCH, ủy viên UBKT và đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Sau Đại hội, Công đoàn Ngành tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 461 lượt cán bộ CĐCS; cử 14 Chủ tịch CĐCS tham dự lớp tập huấn do LĐLĐ tỉnh phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.
     Tại Hội nghị tổng kết, Công đoàn ngành Giáo dục đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Sóc Trăng về chương trình phúc lợi cho cán bộ, nhà giáo và người lao động. Theo đó, Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Sóc Trăng   sẽ giảm 20% giá bìa đối với sách tham khảo, giảm từ 10% đến 15% đối với tập, cặp học sinh, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, văn phòng phẩm,…cho nhà giáo và người lao động trong ngành.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Hóa – Chủ tịch CĐGD tỉnh 
và đồng chí Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Công ty Cổ phần Sách – TB Sóc Trăng ký kết thỏa thuận hợp tác
 
     Dịp này, Công đoàn Ngành Giáo dục đã công bố quyết định và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 1 cán bộ công đoàn; trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho 2 tập thể, 3 cá nhân; trao Bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh cho 8 tập thể, 17 cá nhân; trao Giấy khen của Công đoàn Ngành cho 26 tập thể, 142 cá nhân./.
                                                                         
                                                                                 Nguyễn Văn Hóa
                                                                   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
Sáng ngày 26/8/2018 tại Nhà Văn hóa thị trấn Lịch Hội Thượng. Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Trần Đề phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi Công đoàn cơ sở (CĐCS) trường học.

Đến dự khai mạc, có đồng chí Trần Hoàng Việt, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Dương Thanh Hải, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện; đồng chí Lâm Thị Mộng Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Trần Sung, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Trần Đề cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS trường học trực thuộc.

Các thí sinh nhận giải trong hội thi

Tham gia hội thi có 46 thí sinh là cán bộ CĐCS trường học trực thuộc đã tranh tài sôi nổi qua ba vòng thi Lý thuyết, trắc nghiệm và thuyết trình xoay quanh các nội dung về tổ chức Công đoàn và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Công đoàn. Kết quả hội thi, LĐLĐ huyện đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 11 giải khuyến khích với tổng  kinh phí giải thưởng là 2.250.000 đồng.

          Hội thi thực sự là sân chơi bổ ích, là dịp để các cán bộ CĐCS nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; đúc kết những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn từ cơ sở để không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Hội thi đã khép lại nhưng lại mở ra cho các thí sinh tham dự những kinh nghiệm quý báu trong việc vận dụng kiến thức, kỹ năng trong việc xử lý tình huống trong công tác một cách hài hoà, có lý có tình tạo được sự đồng thuận của đoàn viên công đoàn. Đây là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023./.

Lâm Thị Mộng Hà - LĐLĐ huyện Trần Đề

Trong 02 ngày 17/8 và 20 tháng 8 năm 2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho anh Huỳnh Quan Quyện là đoàn viên CĐCS xã An Thạnh Tây và chị Trần Thị Ngọc Hân là đoàn viên CĐCS trường THCS An Thạnh Nam.

     Đến dự có đồng chí Trần Dũng Kiệt - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí đại diện cấp ủy Đảng và chính quyền xã cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và gia đình đoàn viên tham dự.
     Được biết căn nhà anh Huỳnh Quan Quyện được xây với số tiền 60 triệu đồng, căn nhà chị Trần Thị Hân xây dựng số tiền 55 triệu đồng. Trong đó, Ban Quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh hỗ trợ mỗi căn 30 triệu đồng, phần còn lại gia đình tự xoay sở và người thân hỗ trợ.
     Phát biểu tại buổi lễ bàn giao đoàn viên công đoàn đại diện gia đình rất cám ơn Công đoàn cấp trên, cấp ủy, chính quyền và Công đoàn cơ sở đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho 02 gia đình đoàn viên trên có được căn nhà chắc chắn để ổn định cuộc sống. Từ nay, gia đình anh, chị không còn lo sợ mỗi khi mưa, gió vì đã có Mái ấm Công đoàn giúp đỡ,  xin cảm ơn Công đoàn.

Hồng Hải

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Quyết định 217); Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ, ngày 02/06/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ, ngày 18/7/2014 về việc hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Quyết định 217).
     Từ sự chỉ đạo trên các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức, triển khai Quyết định 217 của Bộ Chính trị  thông qua nhiều hình thức như: tập huấn, lồng ghép sinh hoạt lệ công đoàn, tuyên truyền trên trang Website LĐLĐ tỉnh, đặc biệt trao đổi kinh nghiệm họp mặt 3 tỉnh Sóc Trăng- Hậu Giang- Cần Thơ nhân ngày thành lập Công đoàn (28/7)…; đặc biệt, trong Bảng chấm điểm, đánh giá xếp loại Công đoàn cấp trên cơ sở vững mạnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đưa việc giám sát theo Quyết định 217 là một tiêu tiêu chí riêng biệt để xét, đánh giá chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên hàng năm. Qua 05 năm các cấp công đoàn đã giám sát được 156 đơn vị, doanh nghiệp; nội dung giám sát có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nổi bật:
 
 
     Một là, đối với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh: tổ chức 01 lớp tập huấn triển khai quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) cho có 55 đại biểu là Trưởng, Phó Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các LĐLĐ huyện (TX,TP), Công đoàn ngành và tương đương, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh tham. Chủ động xây dựng kế hoạch, đặc biệt để thuận lợi hơn trong quá trình giám sát, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh mời đại diện lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh cùng tham gia đoàn giám sát (một số doanh nghiệp) 36 đơn vị, doanh nghiệp; trong đó:
    Năm 2015, phối hợp với UBMTTQ - Sở LĐTB&XH giám sát tại 12 doanh nghiệp. Nội dung giám sát việc thực hiện Hợp đồng lao động; tiền lương; tiền thưởng; xây dựng thang, bảng lương; thỏa ước lao động tập thể; Quy chế dân chủ; nội quy lao động; an toàn, vệ sinh lao động; việc triển khai Luật Công đoàn; quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn (Điều 5); quyền, trách nhiệm của Công đoàn (Điều 10), trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công đoàn (Điều 22); những bảo đảm hoạt động của công đoàn (Điều 23, 24, 25);tài chính Công đoàn (Điều 26) 
     Năm 2016: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh bổ sung đơn vị phối hợp là Bảo hiểm Xã hội tỉnh, đã giám sát tại 11 đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời  thêm nội dung giám sát (theo quyết định 217) đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc theo quy định; việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT; việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ; việc cấp, quản lý sổ BHXH, BHYT… Song song với việc giám sát các nội dung trên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ, ngày 07/4/2016 về thực hiện Nghị quyết 07c/NQ-BCH, ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng giám sát việc thực hiện chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm tại 04 doanh nghiệp.
      Năm 2017, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp với UBMTTQ - Sở LĐTB&XH, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh giám sát tại13 đơn vị, doanh nghiệp (đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp ngoài nhà nước), về việc thực hiện một số nội dung của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH và chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm.
     Hai là, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các huyện (TX,TP), Công đoàn ngành và tương đương, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, căn cứ thực tế việc thực hiện các chế độ chích sách cho đoàn viên, CNVCLĐ của ngành, địa phương năm 2016, năm 2017  Ban Thường vụ LĐLĐ các huyện (TX,TP), Công đoàn ngành và tương đương chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, Phòng Lao động TB&XH, BHXH cùng cấp tổ chức giám sát tại 120 đơn vị, doanh nghiệp. Nội dung giám sát xoay quanh Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, chất lượng bữa ăn ca cho đoàn viên, ký kết TƯLĐTT, xây dựng các loại quy chế trong hoạt động của đơn vị, trích nộp kinh phí-đoàn phí Công đoàn, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN…     
     Nhìn chung, qua giám sát của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện,TX, TP, Công đoàn nghành và tương đương cho thấy, các đơn vị, doanh nghiệp đã khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện việc ký kết HĐLĐ, xây dựng thang lương, bảng lương, nội quy lao động, điều chỉnh, bổ sung đúng quy định, ký kết TƯLĐTT, xây dựng các loại quy chế trong hoạt động của đơn vị, thực hiện tốt trích nộp kinh phí, đoàn phí Công đoàn theo quy định; trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện các chế độ, chính sách cho NLĐ, đưa nội dung bữa ăn ca vào TƯLĐTT… một số doanh nghiệp còn tạo điều kiện để công đoàn tiếp cận tuyên truyền, hướng dẫn người lao động làm đơn gia nhập công đoàn. Công tác giám sát theo quyết định 217 của các cấp Công đoàn trong tỉnh 5 năm qua tuy số cuộc chưa nhiều, nhưng đã góp phần rất lớn vào việc chăm lo tốt các chế độ chính sách cho đoàn viên CNVCLĐ; tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 119/120 bản TƯLĐTT đưa vào những điều khoản có lợi cho CNVCLĐ hơn so với quy định của pháp luật; 111/138 DN có tổ chức buổi ăn ca cho NLĐ trong đó có 101 DN có mức hỗ trợ 15.000 đồng trở lên.
PK
Chiều ngày 15/8/2018, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Trần Văn Huyến -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang; các đồng chí đại biểu đại diện cho LĐLĐ 12 tỉnh ĐBSCL (An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long).

Phát biểu chào mừng, đồng chí Trần Văn Huyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang có nhiều bước phát triển trong năm qua, đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của địa phương phải kể đến Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã mang lại nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đến với đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh nhà; đồng thời hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ giữa các LĐLĐ tỉnh với nhau trong thời gian qua và phát huy hơn nữa trong thời gian tới. 

Đại diện các LĐLĐ tỉnh ký kết giao ước thi đua

Đồng chí Kiều Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã thông qua Quyết định về việc sắp xếp lại Cụm, Khối thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công văn chỉ định Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó các Cụm, Khối thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2018; LĐLĐ tỉnh Hậu Giang được bầu làm Cụm trưởng, Khối trưởng cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh ĐBSCL; LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp được chỉ định làm Cụm phó, Khối phó.

Đại biểu đóng góp ý kiến

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Lam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã thông qua dự thảo Bản giao ước thi đua năm 2018. Các đại biểu đã tích cực đóng góp Bản giao ước thi đua nhằm mục đích hướng các hoạt động tới cơ sở, mang lại nhiều lợi ích đến với đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Đoàn Chủ tịch,

Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương thành tích của các LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới phải nỗ lực, tích cực hoạt động nhiều hơn nữa, tạo khí thế sôi nổi, tổ chức nhiều hoạt động, phát động thi đua đến đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công. Sau Hội nghị này, các LĐLĐ tỉnh khi về địa phương phải cụ thể hóa giao ước thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra.

Văn phòng - TK

Thực hiện Đề án đào tạo cán bộ Công đoàn đến năm 2020 và Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 - 2020”. Sáng ngày 08/8/2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Vĩnh Châu mở lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công đoàn cho 576 cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS).

           Đến dự Lễ Khai giảng có đồng chí Trần Nguyệt Thu, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban tài chính LĐLĐ tỉnh; đồng chí Phan Văn Đê, Thị Ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ thị xã và đồng chí Trần Thị Hồng Phương, Thị ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Vĩnh Châu cùng tham dự.  Lớp bồi dưỡng diễn ra 3 ngày (từ ngày 08-10/8/2018) với các nội dung là Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Công tác tài chính của CĐCS; Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐCS; Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; Nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS

Quang cảnh buổi lễ khai giảng

          Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Đê đã nêu bậc ý nghĩa của việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn trong tình hình mới, đồng thời yêu cầu cán bộ công đoàn học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ những nội dung được các đồng chí báo cáo viên là Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh và Trung Bồi dưỡng chính trị thị xã triển khai, để áp dụng đúng vào tình hình thực tế tại cơ sở một cách linh hoạt, sáng tạo mang lại hiệu quả hơn, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động./.

Minh Phụng - LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu

 

Sáng ngày 03/8/2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Vĩnh Châu - Công an Phường 1, thị xã Vĩnh Châu tổ chức Lễ ra mắt Nghiệp đoàn xe Honda chở khách và Phòng chống tội phạm Phường 1. Đây là một trong những hoạt động phối hợp giữa lực lượng vũ trang và các đoàn thể trên địa bàn thị xã, nhằm góp phần chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã năm 2018.

Đến dự, có các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và thị xã, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường 1 thị xã Vĩnh Châu; về phía đơn vị phối hợp có các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã, Trưởng Công an Phường 1 cùng và trên 90 đoàn viên tham dự. Tại buổi Lễ đã thông qua Quyết định thành lập Ban Vận động, Quyết định thành lập Nghiệp đoàn, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Nghiệp đoàn xe Honda chở khách và Phòng chống tội phạm Phường 1, Ban Chấp hành lâm thời Nghiệp đoàn ra mắt, hạ quyết tâm. Đặc biệt, tại buổi lễ 2 đơn vị phối hợp đã trao áo đồng phục, nón bảo hiểm và móc khóa an ninh cho đoàn viên; đồng thời, tập huấn nhằm trang bị kiến thức tác hại của ma túy, an toàn giao thông, kỹ năng phòng chống tội phạm và sơ cấp cứu do lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an và Hội Chữ thập đỏ thị xã triển khai.

Ban Chấp hành lâm thời Nghiệp đoàn ra mắt, hạ quyết tâm

           Nghiệp đoàn xe Honda chở khách và Phòng chống tội phạm Phường 1 được thành lập, có hơn 90 đoàn viên, sinh hoạt tại 6 tổ tương ứng với 6 điểm đưa rước khách trên địa bàn Phường 1. Hướng tới, nhằm đưa hoạt động của Nghiệp đoàn đi vào nề nếp và hiệu quả góp phần xây dựng văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội; Liên đoàn Lao động thị xã sẽ phối hợp với các ngành chức năng xây dựng Quy định điểm đưa - rước khách “Văn minh – Lịch sự - An toàn”.

Sau buổi lễ, toàn thể các đơn vị phối hợp đã tổ chức cho đoàn viên Nghiệp đoàn diễn  hành qua các tuyến phố trên địa bàn Phường 1, nhằm tuyên truyền về công đoàn, công nhân lao động nói chung và địa phương nói riêng./.

Minh Phụng - LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu

liên kết web