VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam
Vị trí của Công đoàn là địa vị của Công đoàn trong hệ thống chính trị - xă hội, là mối quan hệ của Công đoàn với các tổ chức đó.
- Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xă hội.
- Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.
Vị trí của Công đoàn Việt Nam được Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận.
*Công đoàn có mối quan hệ với tổ chức khác trong hệ thống chính trị, xă hội như sau:
a) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam
Công đoàn Việt nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động.
Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng Cộng sản trong chặng đầu quá độ lên chủ nghĩa xă hội ở nước ta thể hiện: Vai tṛ lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn, mặt khác thể hiện trách nhiệm của Công đoàn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, và tham gia xây dựng Đảng.
+ Công đoàn hoạt động không thể thiếu sự lănh đạo của Đảng v́ Đảng là bộ phận tiên phong nhất, tích cực nhất của giai cấp công nhân. Sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn được h́nh thành trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Dưới sự lănh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đă tham gia tích cực trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cách mạng xă hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn bằng đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng. Công đoàn Việt Nam với chức năng của ḿnh triển khai đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng thành chương tŕnh công tác của tổ chức ḿnh.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn thông qua phát huy vai tṛ của từng đảng viên trong tổ chức Công đoàn các cấp.
+ Đảng tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của tổ chức Công đoàn, không can thiệp, không g̣ ép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn. Đảng chỉ giới thiệu những đảng viên là đoàn viên ưu tú để Công đoàn xem xét, tín nhiệm bầu vào Ban lănh đạo Công đoàn các cấp thông qua Đại hội.
+ Tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn có nghĩa là: Công đoàn xây dựng tổ chức và hoạt động phù hợp với điều lệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Cần tránh nhận thức sai lầm về sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn là sự can thiệp trực tiếp của Đảng vào công việc của Công đoàn. Đảng không gán ghép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn, mà Đảng chỉ giới thiệu những Đảng viên tốt để Đại hội Công đoàn lựa chọn và bầu vào các cương vị lănh đạo Công đoàn. Đồng thời không được đồng nhất tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn với sự “biệt lập”, “trung lập”, “đối lập”, “tách biệt” của Công đoàn với Đảng dẫn đến xa rời sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn; Nếu nhằm lẫn sẽ dẫn đến sự lệch lạc mục tiêu hoạt động và không c̣n đúng bản chất của Công đoàn cách mạng.
+ Đảng kiểm tra Công đoàn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.
b) Trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam đối với Đảng
+ Công đoàn là người tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chế độ chính sách và Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng công nhân, viên chức và lao động, đồng thời vận động tổ chức cho công nhân, viên chức và lao động thực hiện nghiêm túc.
+ Công đoàn thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp ư xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân t́nh trung thực và xây dựng.
+ Công đoàn thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện công nhân, viên chức và lao động, từ để lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhằm bổ sung, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng.
+ Công đoàn nắm những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của quần chúng công nhân, viên chức, lao động phản ánh với Đảng, để Đảng nghiên cứu đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng công nhân, viên chức lao động.
c) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước
+ Dưới chủ nghĩa xă hội mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước là mối quan hệ b́nh đẳng, hợp tác, tôn trọng, phối hợp chặt chẽ với nhau trong các mặt hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu chung là: “Dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ và văn minh”.
+ Nhà nước luôn tạo cho tổ chức Công đoàn về điều kiện vật chất, ban hành các văn bản pháp lư tạo cơ sở pháp lư cho Công đoàn hoạt động. Giữa Công đoàn và Nhà nước không có sự đối lập.
+ Công đoàn Việt Nam luôn cộng tác đắc lực với Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền Nhà nước không ngừng lớn mạnh. Công đoàn là người cung cấp, bồi dưỡng, rèn luyện những cán bộ ưu tú cho Đảng và Nhà nước.
2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam.
Nói vai tṛ của tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến tŕnh phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xă hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển.
a) Khi chưa giành được chính quyền
Công đoàn có vai tṛ là trường học đấu tranh giai cấp, Công đoàn vận động, tổ chức công nhân, lao động đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, bảo vệ quyền, lợi của công nhân, lao động. Cuộc đấu tranh của Công đoàn ngày càng phát triển, từ đấu tranh kinh tế sang đấu tranh chính trị với mục đích lật đổ giai cấp thống trị xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xă hội chủ nghĩa, vai tṛ của Công đoàn Việt nam ngày càng khẳng định.
Hiến pháp nước Công hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) chương I. Điều 10 đă ghi rơ: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội của giai cấp công nhân và của người lao động. Cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xă hội chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động khác, tham gia quản lư Nhà nước và xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Luật Công đoàn đă được Quốc hội nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua (tại kỳ họp thứ 7 khoá VIII ngày 30/6/1990) đă khẳng định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam tự nguyện lập ra dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên trong hệ thống chính trị của xă hội Việt Nam, là trường học chủ nghĩa xă hội của người lao động”.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam ngày nay càng được mở rộng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Sự mở rộng vai tṛ Công đoàn là phù hợp với tính tất yếu, khách quan, tính qui luật vận động và phát triển của tổ chức Công đoàn, nó phù hợp với qui luật chung của quá tŕnh xây dựng chủ nghĩa xă hội.
Thực tế, trong chặng đường lịch sử của đất nước những năm qua, Công đoàn Việt Nam đă trưởng thành nhanh chóng, thể hiện rơ vai tṛ của ḿnh đối với xă hội, Công đoàn đă thu hút, vận động giáo dục, tổ chức công nhân, viên chức và lao động tham gia tích cực vào công cuộc cách mạng. Trong các lĩnh vực của đời sống xă hội (kinh tế, chính trị, xă hội, văn hoá và tư tưởng), Công đoàn đă tỏ rơ sự tham gia tích cực, tác động mạnh mẽ của ḿnh thông qua hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, ngành, cơ sở, thông qua lực lượng đoàn viên, Công nhân, viên chức và lao động đă đạt được những thành tựu to lớn góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam thể hiện trong các lĩnh vực:
* Trong lĩnh vực chính trị
Công đoàn có vai tṛ to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị - xă hội xă hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xă hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và v́ dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.
* Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lư kinh tế nhằm xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đă đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai tṛ chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh. Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam, góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế vẫn đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai tṛ chủ đạo.
* Trong lĩnh vực văn hoá - tư tưởng: Trong nền kinh tế nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai tṛ của ḿnh trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
* Trong lĩnh vực xă hội: Công đoàn có vai tṛ trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao tŕnh độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, tŕnh độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, có nhăn quan chính trị, thực sự là lực lượng ṇng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai tṛ lănh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.
3. Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam
Vai tṛ và chức năng của Công đoàn có mối liên hệ khăng khít với nhau. Từ tính chất, vị trí, vai tṛ sẽ xác định chức năng Công đoàn và khi thực hiện tốt chức năng sẽ làm cho vai tṛ Công đoàn ngày càng củng cố và nâng cao.
Chức năng Công đoàn mang tính khách quan, nó tồn tại không phụ thuộc vào ư chí, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, nó được xác định bởi tính chất, vị trí và vai tṛ của tổ chức Công đoàn. Không ai có thể tuỳ tiện gắn cho Công đoàn những chức năng không phù hợp với bản chất.
Song, cũng không nên cố định một cách cứng nhắc chức năng Công đoàn. Cùng với sự phát triển của xă hội, chức năng Công đoàn cũng phát triển, ở mỗi một điều kiện lịch sử - xă hội khác nhau, Công đoàn thực hiện những chức năng khác nhau và nó luôn luôn được bổ sung những nội dung mới, ư nghĩa mới. Đồng thời sự phát triển chức năng không có nghĩa là phủ định, rũ bỏ các chức năng đă có của Công đoàn. V́ vậy, cần hiểu đúng để tránh sự tŕ trệ, bảo thủ, đồng thời tránh sa vào tư tưởng nóng vội, phủ định một cách vô căn cứ những chức năng của Công đoàn.
Các chức năng của Công đoàn gắn chặt với các mặt hoạt động của đời sống xă hội: Sản xuất - kinh doanh, quản lư, kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá - xă hội, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa xă hội khác hẳn về chất so với chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa tư bản, có sự khác nhau đó là do sự thay đổi vị trí, vai tṛ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong xă hội quyết định.
Công đoàn Việt Nam có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và có 3 chức năng sau:
– Chức năng thứ nhất, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.
Một trong những chức năng của Công đoàn Việt Nam hiện nay là bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và lao động.
Công đoàn Việt Nam phải thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích công nhân lao động v́: tŕnh độ và kinh nghiệm quản lư của chính quyền các cấp c̣n non kém, bộ máy Nhà nước c̣n quan liêu, hành chính dẫn đến một số người, một số bộ phận thờ ơ trước quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động, t́nh trạng tham ô, lăng phí, móc ngoặc, hối lộ, tham nhũng, vi phạm đến lợi ích, đời sống người lao động vẫn c̣n tồn tại không thể ngay một lúc xoá bỏ hết được. V́ vậy, Công đoàn phải là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động chống lại tệ nạn quan liêu, chống lại các biểu hiện tiêu cực. Đó là sự bảo vệ đặc biệt khác hẳn với sự bảo vệ trong chủ nghĩa tư bản.
Công đoàn Việt Nam thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động không bằng cách đấu tranh chống lại Nhà nước làm suy yếu Nhà nước, không mang tính đối kháng giai cấp, không phải là đấu tranh giai cấp. Ngược lại Công đoàn c̣n vận động, tổ chức cho công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.
Đồng thời Công đoàn cũng bảo vệ chính lợi ích của Nhà nước - Nhà nước của dân, do dân, v́ dân. Đấu tranh chống lại các thói hư tật xấu của một số người, nhóm người lạc hậu bị tha hoá, đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, bảo vệ chính quyền Nhà nước.
Thực tế hiện nay của nước ta, trong điều kiện hàng hoá nhiều thành phần, các xí nghiệp tư nhân, liên doanh, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công nhân, lao động làm việc trong sự quản lư của chủ xí nghiệp (không phải xí nghiệp quốc doanh), đă xuất hiện quan hệ chủ thợ, t́nh trạng vi phạm dến quyền, lợi ích công nhân lao động có xu hướng phát triển. V́ vậy, chức năngbảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động của Công đoàn có ư nghĩa hết sức quan trọng.
Để thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích, Công đoàn chủ động tham gia cùng chính quyền t́m việc làm và tạo điều kiện làm việc cho công nhân, lao động; Công đoàn tham gia trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, trong việc kư kết hợp đồng lao động của công nhân, lao động; đại diện công nhân, lao động kư kết thoả ước lao động tập thể; trong vấn đề thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức đ́nh công theo Bộ luật lao động. Quản lư và sử dụng quĩ phúc lợi tập thể và sự nghiệp phúc lợi tập thể; bảo hiểm xă hội; bảo hộ lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức và lao động; phát huy dân chủ, b́nh đẳng, công bằng xă hội; phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thăm quan nghỉ mát.
Trong quá tŕnh thực hiện các nội dung hoạt động nhằm thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc các vấn đề cơ bản như:
Lợi ích người lao động gắn liền với lợi ích của Nhà nước, của tập thể, sự tồn tại của Nhà nước chính là sự đảm bảo lợi ích cho người lao động. Lợi ích của người lao động không chỉ thuần tuư ở cơm ăn, áo mặc mà cao hơn là lợi ích chính trị (đại diện là Nhà nước), lợi ích kinh tế, lợi ích văn hoá, tinh thần, lợi ích trước mắt, hàng ngày, lâu dài, lợi ích cá nhân, tập thể, Nhà nước.
+ Nhà nước là người bảo đảm, Công đoàn là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động. Đây là vấn đề quan trọng nói lên mối quan hệ khăng khít, biện chứng giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Đồng thời, nó là cơ sở nhận thức về lợi ích công nhân, viên chức và lao động trong điều kiện mới, thể hiện đúng bản chất cách mạng của Công đoàn Việt Nam.
Chức năng thứ hai, tham gia quản lư Nhà nước, quản lư kinh tế - xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
Trong điều kiện giai cấp công nhân giành được chính quyền người lao động trở thành người chủ, họ có quyền và có trách nhiệm tham gia quản lư kinh tế, xă hội. V́ vậy, vấn đề tham gia quản lư đă trở thành chức năng của Công đoàn. Tuy nhiên cần nhận thức rằng, Công đoàn tham gia quản lư chứ không làm thay, không cản trở, không can thiệp thô bạo vào công việc quản lư của Nhà nước. Công đoàn tham gia quản lư thực chất là để thực hiện quyền của Công đoàn, quyền của công nhân, viên chức, lao động, và để bảo vệ đầy đủ các quyền lợi ích của người lao động.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, khi thực hiện chức năng tham gia quản lư Công đoàn Việt Nam cần quan tâm đến việc phát triển tiềm năng lao động, phát huy sáng kiến, cùng giám đốc, thủ trưởng đơn vị t́m nguồn vốn, thị trường để mở rộng sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, chống quan liêu tham nhũng.
Những nội dung Công đoàn Việt Nam tham gia quản lư
* Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi trong công nhân, viên chức và lao động là biện pháp tổng hợp để họ trực tiếp tham gia quản lư.
* Tham gia xây dựng chiến lược tạo việc làm và điều kiện làm việc cho công nhân lao động.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như; tiền lương, tiền thưởng, nhà ở…
* Tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân, viên chức và LĐ.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách xă hội: Bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, chính sách dân số kế hoạch hoá gia đ́nh, phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ xă hội.
* Vận động và tổ chức tốt Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị cán bộ công chức (đơn vị hành chính sự nghiệp) ở đơn vị.
* Công đoàn tham gia vào việc hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh và đầu tư, đồng thời kiểm tra, giám sát các công việc đă được hoạch định.
* Tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến quyền, lợi và nghĩa vụ của người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của đơn vị.
Chức năng thứ ba, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Chức năng giáo dục của Công đoàn Việt Nam ngày càng mở rộng và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn trong lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua…góp phần cho công nhân, viên chức và lao động nhận thức và hiểu được lợi ích của họ gắn với lợi ích tập thể, lợi ích của xă hội. Muốn có lợi ích và muốn lợi ích của ḿnh được bảo vệ trước hết, phải thực hiện tốt nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ của người công dân đối với cơ quan, xí nghiệp và xă hội. Trên cơ sở đó xây dựng ư thức lao động mới, lao động có kỷ luật và có tác phong công nghiệp. Nâng cao tinh thần tự giác học tập văn hoá, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
+ Công đoàn tuyên truyền, giáo dục cho công nhân, viên chức và lao động vững tin vào đường lối xây dựng chủ nghĩa xă hội, phát triển kinh tế - xă hội mà Đảng ta đă lựa chọn. Giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của địa phương (nhất là đối với công nhân lao động trẻ).
+ Tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh, sống và làm việc theo pháp luật góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Với tinh thần thường xuyên cảnh giác và đấu tranh chống lại những âm mưu thù địch.
Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, trong đó chức năng bảo vệ lợi ích hết sức được coi trọng, mang ư nghĩa trung tâm, là mục tiêu hoạt động của Công đoàn Việt Nam; chức năng tham gia quản lư mang ư nghĩa phương tiện; chức năng giáo dục mang ư nghĩa tạo động lực tinh thần để đạt được mục tiêu.
Do vậy, Công đoàn Việt Nam đồng thời quan tâm tới cả 3 chức năng không coi nhẹ chức năng này, xem nặng chức năng kia.
4. Tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Công đoàn Việt Nam Tổ chức theo các cấp cơ bản sau:
4. 1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
+ Là cơ quan lănh đạo của các cấp Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lơị, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động.
+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước.
+ Tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức và lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, Công đoàn.
+ Thông qua quyết toán và dự toán ngân sách hàng năm và tiến hành công tác đối ngoại theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
4. 2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố) và Công đoàn ngành Trung ương.
+ Là tổ chức Công đoàn theo địa bàn, tỉnh, thành phố có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh, thành phố.
+ Tham gia với cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước tỉnh, thành phố về chủ trương phát triển kinh tế, xă hội, văn hoá giáo dục, các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, lao động.
+ Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xă hội của công nhân, viên chức và lao động trên địa bàn.
+ Phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiển xă hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động tại địa phương.
+ Tham gia hội đồng trọng tài lao động và an toàn lao động ở địa phương, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động. Chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă và các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ḿnh.
+ Tổ chức giáo dục nâng cao tŕnh độ văn hoá, nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.
+ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung ương cần phải phối hợp chặt chẽ, để cùng nhau chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn các cấp thuộc ngành trên địa bàn và lănh thổ.
4.3. Công đoàn cấp trên cơ sở
+ Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở gồm Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn ngành nghề địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn các cơ quan Bộ; Công đoàn ngành giáo dục quận, huyện trực thuộc Liên đoàn lao động quận, huyện.
+ Công đoàn ngành địa phương là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động cùng ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.
a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương
+ Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, của Công đoàn ngành TW và Nghị quyết của Công đoàn cấp ḿnh.
+ Tham gia với chính quyền cùng cấp về phát triển kinh tế - Xă hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và lợi ích ngành nghề, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Hướng dẫn, thông tin về các chế độ, chính sách, khoa học kỹ thuật, ngành, nghề. Tổ chức các phong trào thi đua, giáo dục truyền thống, nghĩa vụ, quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động trong ngành. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xă, thành phố (thuộc tỉnh) hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh, tập huấn bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn Tổng công ty
+ Công đoàn Tổng công ty là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động trong các công ty.
+ Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty.
+ Tham gia với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về qui hoạch, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế của Tổng công ty, tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các qui định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động Tổng công ty.
+ Phối hợp với chuyên môn thực hiện thiết chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và lao động kư thoả ước lao động tập thể với Tổng giám đốc phù hợp với các qui định của pháp luật, tham gia các Hội đồng của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công nhân, viên chức và lao động.
+ Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty thực hiện các h́nh thức tham gia quản lư, thực hiện Luật lao động, tổ chức phong trào thi đua, tuyên truyền, giáo dục theo đặc điểm ngành, nghề, hướng dẫn công tác bảo hộ lao động, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách ngành, nghề khác.
+ Quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty phù hợp với các nguyên tắc và qui định của Tổng Liên đoàn, thực hiện công tác cán bộ theo sự phân công của Công đoàn cấp trên, chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
+ Tiếp nhận ư kiến tham gia và chỉ đạo của các Liên đoàn Lao động địa phương đối với các Công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở là thành viên của Công đoàn Tổng công ty đóng trên địa bàn địa phương.
4. 4. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.
+ Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp và cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xă hội, các tổ chức xă hội có 5 đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên Quyết định công nhận.
+ Nghiệp đoàn Lao động, tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động có mười đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên ra Quyết định công nhận.
Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được tổ chức theo 4 loại h́nh sau:
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn không có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có công đoàn bộ phận, có nghiệp đoàn bộ phận.
- Công đoàn cơ sở có Công đoàn cơ sở thành viên.
Các Công đoàn cơ sở tuỳ theo từng loại h́nh doanh nghiệp mà xây dựng các chương tŕnh, kế hoạch, nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện chức năng cơ bản của Công đoàn, không ngừng chăm lo, bảo vệ lợi ích góp phần ổn định việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. Cụ thể:
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xă hội và tổ chức xă hội nghề nghiệp.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lư cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các DNNN:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp.
2. Phối hợp với giám đốc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho tập thể lao động kư kết Thoả ước lao động tập thể và hướng dẫn người lao động giao kêt hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và CNVCLĐ. Tham gia với giám đốc giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cựu, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức vận động đoàn viên và CNVCLĐ trong doanh gnhiệp thi đua yêu nước, tham gia quản lư doanh nghiệp, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các hợp tác xă sản xuất, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật, tham gia xây dựng các nội quy, quy chế quản lư hợp tác xă; giám sát thực hiện chính sách đối với đoàn viên, xă viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
2. Phối hợp với Ban quản trị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức Đại hội xă viên, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện lao động; nâng cao tŕnh độ nghề nghịêp cho đoàn viên, xă viên, người lao động, hướng dẫn người lao động (không phải xă viên) giao kết hợp đồng lao động.
3. Phối hợp với Ban quản trị chăm lo đời sống cho đoàn viên, xă viên, người lao động, tổ chức các hoạt động xă hôi, thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn; tổ chức nghỉ ngơi, tham quan, du lịch cho đoàn viên, xă viên, người lao động.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; và các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, giáo dục ư thức chấp hành pháp lụât của Nhà nước trong đoàn viên và người lao động, thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
2. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.
3. Đại diện cho tập thể lao động xây dựng và kư Thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, việc thực hiện các điều khoản đă được kư kết trong Thoả ước.
4. Đại diện cho tập thể lao động tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức động viên đoàn viên và lao động thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động xă hội; giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống; phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
6. Tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.
- Quyền hạn, nhiệm vụ của nghiệp đoàn:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá. Phổ biến, hướng dẫn việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống và điều kiện hành nghề của người lao động.
2. Đai diện cho đoàn viên nghiệp đoàn quan hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
3. Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và đời sống. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh.

Nguồn Tổng LĐLĐ Việt Nam
văn bản mới
Chiều ngày 15/9/2017 tại cơ quan Đảng ủy khối Đoanh nghiệp diễn ra Đại hội Công đoàn cơ sở ( CĐCS) Cơ quan Đảng ủy khối doanh nghiệp (ĐUKDN) lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
     Đến dự có đồng chí Lục Bích Phúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Thạch Thùy Trang, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh; đại diện Lãnh đạo Cơ quan có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUKDN và có 22 đoàn viên CĐCS cùng tham dự.
     Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành CĐCS đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của cấp mình, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 
     Dưới sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Chi ủy chi bộ, BCH công đoàn đã tranh thủ được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức thiết thực như: thông qua Hội nghị Cán bộ công chức hàng năm đoàn viên, CNVCLĐ ngoài việc đóng góp nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đoàn viên còn đóng góp các chế độ chính sách, quyền lợi của đoàn viên, quy chế chi tiêu nội bộ; xây dựng được quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn - lãnh đạo Cơ quan… từ đó kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan được tăng cường, nội bộ đoàn kết, ý thức làm việc ngày càng tốt hơn
     Ngoài ra Công đoàn còn phối hợp với chính quyền xét nâng lương, chuyển ngạch,... cho 45 trường hợp… công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động được CĐCS phối hợp với chính quyền thực hiện tốt, bằng những hoạt động hết sức thiết thực như tổ chức thăm hỏi đoàn viên và người thân gặp khó khăn, ốm đao 106 lượt với số tiền 12 triệu, nhân dịp tết cổ truyền tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ số tiền trên 72 triệu. CĐCS phối hợp với Lãnh đạo cơ quan vận động đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như: quỹ “Mái ấm Công đoàn”, “Quỹ vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ trên 35 triệu đồng; góp vốn xoay vòng không lãi qua mỗi kỳ lương trên 450 triệu đồng. 
     Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục được BCH CĐCS quan tâm tổ chức, góp phần đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và các chương trình công tác của LĐLĐ tỉnh tới đoàn viên, CNVCLĐ cơ quan. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cho đoàn viên, CNVCLĐ cũng được quan tâm tổ chức thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao do các cấp, các ngành, LĐLĐ tỉnh và đơn vị bạn tổ chức… thu hút được đông đảo đoàn viên, CNLĐ tham gia. Nhiều phong trào thi đua do CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức, phát động đạt hiệu quả thiết thực, có nhiều tập thể cá nhân được khen cao cụ thể: 8 cá nhân được biểu dương khen thưởng trong việc học tập làm theo Bác; 10 lượt tập thể, 30 lượt cá nhân được tặng bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh; 01 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng I; 03 cá nhân được tặng Huân chương Lao động Hạng III; 05 cá nhân được tặng bằng khen Thủ tướng… cơ quan còn được công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa và đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đoàn viên được CĐCS thực hiện tốt: trong nhiệm kỳ, BCH CĐCS đã tích cực tham mưu cho Chi ủy, phối hợp với Lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện cho 62 lượt đoàn viên, CNVCLĐ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Công tác nữ công, kiểm tra, tài chính đều đạt được nhiều kết quả  kết quả đáng ghi nhận.
     Thay mặt BTV LĐLĐ tỉnh, đồng chí Lục Bích Phúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận thành tích và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị BCH nhiềm kỳ mới phải đề ra được những biện pháp khắc phục một cách cụ thể, có như vậy những khuyết điểm hạn chế đó mới không lặp lại.
Cùng với việc chuẩn bị báo cáo trình Đại hội, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đã được các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS lần thứ I, thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của Ban Thướng vụ LĐLĐ tỉnh, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu và cấp ủy cũng đã tham gia ý kiến về nhân sự cụ thể. Đại hội CĐCS Cơ quan ĐUKDN lần thứ II, đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí và bầu 01 đại biểu (01 dự khuyết) dự đại hội Đại hội LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2013; đồng chí Bành Phước An, được Đại hội tín nhiệm bầu Chủ tịch CĐCS Cơ quan ĐUKDN lần thứ II nhiệm kỳ 2017 - 2012 và dự Đại hội LĐLĐ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2013.
 
 
     Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng BCH CĐCS cơ quan ĐUKDN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục lãnh đạo đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tại cơ quan phát triển, xứng đáng với kỳ vọng mà Đại hội hôm nay đã giao.
                    PK
Sáng ngày 12/9/2017 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp Tập huấn “Hướng dẫn công đoàn khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và lao động tập thể”.
     Đến dự khai mạc có đồng chí Trang Phước, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và 105 đồng chí là Trưởng, Phó các Ban nghiệp vụ, chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Kế toán LĐLĐ huyện (TX,TP), Công đoàn ngành và tương đương; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) CĐCS loại hình doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ huyện (TX,TP), Công đoàn ngành và tương đương.
 
 
     Lớp học diễn ra từ ngày 12/9/2017 đến ngày 15/9/2017, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Khái quát về những quy định liên quan đến Công đoàn khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và lao động tập thể; Thủ tục tham gia tố tụng dân sự và kỹ năng tham gia tố tụng; Hướng dẫn Công đoàn khởi kiện và tham gia tố tụng về bảo hiểm xã hội; Hướng dẫn Công đoàn khởi kiện và tham gia tố tụng về Kinh phí công đoàn; Hướng dẫn Công đoàn khởi kiện và tham gia tố tụng về An toàn vệ sinh lao động.
     Lớp tập huấn lần này có ý nghĩa quan trọng giúp cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng trong việc khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và lao động tập thể… để khi về cơ quan, đơn vị, địa phương mình vận dụng những kiến thức đã học một cách linh hoạt, sáng tạo mang lại hiệu quả hơn, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
     Sau thời gian 04 ngày học tập tích cực với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc, lớp bồi dưỡng “Hướng dẫn công đoàn khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và lao động tập thể” năm 2017 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.
                                     
  Lương Văn Hòa - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
Sáng ngày 09/9/2017, tại Hội trường UBND xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, LĐLĐ huyện đã tổ chức buổi lễ trao bồn nước cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn do bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn
     Đến dự có Đ/c Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Phú, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS cơ quan xã Hậu Thạnh cùng với 19 đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn do bị ảnh hưởng hạn hán và xâm nhập mặn mỗi bồn chứa nước trị giá 1.000.000đ và chứa được 500 lít nước đủ để cho một hộ gia đình từ 5 đến 8 người sử dụng uống, nấu ăn từ 3 đến 6 tháng.
 
     
     Được biết nguồn kinh phí hỗ trợ bồn nước cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn do bị ảnh hưởng hạn hán và xâm nhập mặn từ nguồn quỹ xã hội từ thiện “ Tấm long vàng” Báo Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ./.
Trần Duy Khánh- LĐLĐ huyện Long Phú.
Mức tăng 6,5% trong năm 2018 tương đương với vùng I tăng 230.000 đồng; vùng II tăng 210.000 đồng; vùng III 190.000 đồng; vùng IV 180.000 đồng so với năm 2017.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia:
THỐNG NHẤT MỨC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

             Sau 3 phiên họp, sáng ngày 7/8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu cho NLĐ năm 2018.
           Cuộc họp lần 3 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia về mức đề xuất tăng lương tối thiểu 2018 đã diễn ra tại trụ sở Bộ LĐ – TB&XH. Các bên tham gia đồng ý với mức đề xuất cuối cùng là tăng 6,5% so với mức lương tối thiểu vùng năm 2017.
             Trước đó, trong phiên họp thứ nhất ngày 26/7 tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất 13,3% và VCCI đề xuất không tăng. Tại cuộc họp lần 2, hôm 28/7 tại Hà Nội, mức đề xuất đã thu hẹp lại với 3%. Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tăng 8% và VCCI đề xuất tăng 5%. Do chênh lệch tỷ lệ hai bên đưa ra vẫn ở mức 3% và chưa thể đồng thuận, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã quyết định tạm dừng. 
              Mức tăng 6,5% trong năm 2018 tương đương với vùng I tăng 230.000 đồng; vùng II tăng 210.000 đồng; vùng III 190.000 đồng; vùng IV 180.000 đồng so với năm 2017. 

Lê Thị Kim Xuyến – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Sưu tầm Tạp chí Lao động & Công đoàn số 625 (kỳ 1 tháng 8-2017)

 

Ngày 14/8/2017, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023.

          Ngày 14/8/2017, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Đ/c Bùi Văn Cường - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

          Tại buổi làm việc, đồng chí Trang Phước – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn tỉnh nhà, ý kiến phát biểu của cán bộ Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tinh ủy. Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hoan nghênh, biểu dương, đánh giá cao những kết quả công tác của các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động trong tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của LĐLĐ tỉnh. Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn Sóc Trăng trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
          1/ Tập trung thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” năm 2017, một cách sáng tạo, hiệu quả, thiết thực phù hợp với điều kiện của tỉnh, vì lợi ích đoàn viên công đoàn; tập trung vào 3 nhóm lợi ích và lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cần phải thảo luận kỹ về các giải pháp cụ thể để thực hiện chủ đề này một cách phù hợp với địa phương. 
          2/ Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tăng cường việc tham gia xây dựng cơ chế chính sách, các quy định, văn bản của địa phương liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, quy định pháp luật vể ATVSLĐ, môi trường làm việc, ký kết TƯLĐTT,..
          3/ Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động Công đoàn như: Tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, khối, lĩnh vực, từng ngành, nghề, nhất lá trong lĩnh vực cải cách hành chính, phù hợp với các chủ trương, nghị quyết của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác nữ công, công tác kiểm tra, công tác tài chính công đoàn theo đúng quy định. 
           4/ Tăng cường xây dựng tổ chức Công đoàn vựng mạnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, nâng cao chất lượng đoàn viên, tăng cường quản lý đoàn viên công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngụ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng công tác giới thiệu, bồi dượng đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; tham gia giám sát phản biện xã hội, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh. 
            5/ Tập trung triển khai tốt các chủ trương mới của Tổng Liên đoàn, cụ thể như:
          - Quản lý đoàn viên, đánh giá phân loại đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên; thực hiện đổi thẻ đoàn viên mới phù hợp với việc quản lý mới, mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên công đoàn; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Tổng Liên đoàn, xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn khi có dấu hiệu vi phạm. 
           - Triển khai thực hiện bộ nhận diện Công đoàn Việt Nam. 
           - Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; đẩy mạnh công tác thu kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật, đảm bảo thu đạt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao dự toán năm 2017. 
          - Tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất. 
         - Triển khai thực hiện đề án đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam khi được phê duyệt, trước mắt thực hiện một số nội dung như: Sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện, các công đoàn ngành có dưới 2000 đoàn viên công đoàn.
         6/ Tập trung chỉ đạo tốt Đại hội Công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, Đại hội Công đoàn tỉnh, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII để Đại hội công đoàn thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh. Về các đề xuất, kiến nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng: Thường trực Đoàn Chủ tịch ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh, đề nghị LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng có văn bản cụ thể về từng kiến nghị gửi đoàn chủ tịch xem xét giải quyết.

Đ/c Bùi Văn Cường - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Trao tặng 300 triệu đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn

           Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng 300 triệu đồng cho 300 đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn (của Quỹ Tấm Lòng Vàng - Báo Lao động)

Lê Thị Kim Xuyến 

 

 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng 

Kỷ luật lao động (KLLĐ) là một chế định không thể thiếu trong hệ thống pháp luật lao động. Đây được coi là công cụ pháp lý quan trọng để NSDLĐ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm KLLĐ về chấp hành thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; chấp hành mệnh lệnh điều hành SXKD của NSDLĐ; chấp hành quy trình công nghệ, các quy định về nội quy về ATLĐ và VSLĐ; bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. Tuy nhiên, để việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý KLLĐ sao cho vừa có hiệu lực, vừa có hiệu quả thì những người áp dụng pháp luật về vấn đề này cần có một số kỹ năng nhất định.
        Một số kỹ năng xử lý KLLĐ
        Kỹ năng áp dụng văn bản pháp lý về xử lý KLLĐ
        Việc xử lý KLLĐ phải được dựa trên những cơ sở pháp lý nhất định, người làm công tác nhân sự cần có những kỹ năng áp dụng văn bản pháp luật và các văn bản nội bộ về xử lý KLLĐ như sau:
        Đối với văn bản pháp luật về xử lý KLLĐ
       Các văn bản về xử lý KLLĐ bao gồm: Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/1/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ; Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, KLLĐ, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ. 
       Các văn bản pháp luật nói trên cần phải áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực; trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau; trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới; việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.
        Đối với văn bản nội bộ được ban hành trong đơn vị sử dụng lao động
        Khi xử lý KLLĐ, NSDLĐ không chỉ căn cứ vào các văn bản pháp luật mà còn phải căn cứ vào các văn bản nội bộ do đơn vị sử dụng lao động ban hành, trong đó đáng chú ý nhât là nội quy lao động (NQLĐ).
        NQLĐ là văn bản cụ thể hóa các quy định của pháp luật về KLLĐ để áp dụng trong đơn vị sử dụng lao động. NSDLĐ sử dụng từ 10 NLĐ trở lên phải có NQLĐ bằng văn bản.
Khi áp dụng NQLĐ để xử lý KLLĐ cần phải đảm bảo rằng: NQLĐ có hiệu lực (theo quy định của pháp luật, NQLĐ có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký NQLĐ, trừ trường hợp NQLĐ có quy định trái với pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh phải thông báo, hướng dẫn NSDLĐ sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại). Như vậy, để tránh rủi ro về mặt pháp lý cho NSDLĐ thì NQLĐ phải được cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh chấp thuận mới có giá trị áp dụng để xử lý KLLĐ. 
        Trong quá trình áp dụng NQLĐ có các quy định chưa phù hợp với TƯLĐTT, thì phải sửa đổi cho phù hợp với TƯLĐTT trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày TƯLĐTT có hiệu lực. Việc sửa đổi NQLĐ cũng chỉ có giá trị áp dụng khi nội quy đó được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh và được chấp thuận.
         Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ KLLĐ
        Hồ sơ KLLĐ là toàn bộ các bằng chứng, tài liệu có liên quan đến vụ việc KLLĐ. Tùy theo từng hành vi vi phạm KLLĐ của NLĐ mà người làm công tác nhân sự chuẩn bị hồ sơ kỷ luật cho phù hợp. Các bằng chứng, tài liệu trong hồ sơ kỷ luật bao gồm: Bản tường trình hoặc bản kiểm điểm) của NLĐ; biên bản xảy ra sự việc (trường hợp NLĐ trộm cắp tài sản bị bắt quả tang; sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc bị bắt quả tang; cố ý gây thương tích…); đơn tố cáo; bảng chấm công; giấy giao việc; các chứng từ, hóa đơn; hợp đồng lao động; biên bản làm việc; văn bản thông báo về việc tham dự cuộc họp xử lý KLLĐ cho các thành phần tham dự theo quy định (văn bản thông báo cần ghi rõ lần thứ mấy và lưu giữ lại những chứng cứ về các lần thông báo) và các tài liệu khác.
        Lưu ý, trong xử lý KLLĐ, nghĩa vụ chứng minh lỗi của NLĐ là thuộc về NSDLĐ, vì vậy, các bằng chứng, tài liệu có liên quan đến vụ việc KLLĐ phải được cán bộ nhân sự chuẩn bị thật chu đáo và có giá trị để chứng minh NLĐ vi phạm KLLĐ.
        Kỹ năng chuẩn bị mở phiên họp xử lý KLLĐ
        Để mở phiên họp xử lý KLLĐ, NSDLĐ phải gửi thông báo về việc xử lý KLLĐ cho BCH CĐCS hoặc BCH Công đoàn cấp trên cở sở nơi chưa thành lập CĐCS, NLĐ, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của NLĐ dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.
        Trường hợp NSDLĐ đã thông báo bằng văn bản vê việc tham dự cuộc họp xử lý KLLĐ mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì tiếp tục thông báo lần kế tiếp.
        Sau 03 lần thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý KLLĐ (không tín các lẫn hoãn hoặc hủy hoặc thay đổi địa điểm cuộc họp) mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì NSDLĐ tiến hành cuộc họp xử lý KLLĐ, trừ trường hợp NLĐ đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của BLLĐ.
        Ngoài những thành phần bắt buộc nói trên, NSDLĐ có thể mời những người có liên quan tham dự phiên họp xử lý KLLĐ như: người phụ trách trực tiếp bộ phận nơi có NLĐ vi phạm kỷ luật; người làm chứng; người phiên dịch; luật sư bào chữa cho NLĐ (trường người NLĐ mời luật sư biện hộ cho mình thì phải thông báo trước cho NSDLĐ biết).
        Cán bộ nhân sự được phân công tham mưu cho vụ việc xử lý KLLĐ phải soạn thảo văn bản thông báo cho những thành phần có liên quan đến dự phiên hợp xử lý KLLĐ. Văn bản thông báo này có thể là: Thư mời về việc tham dự cuộc họp xử lý KLLĐ hoặc Thông báo về việc tham dự cuộc họp xử lý KLLĐ. Ngoài việc tuân theo thể thức của một văn bản hành chính thông thường, nội dung cơ bản của văn bản thông báo bao gồm: Lý do cuộc họp; nội dung cuộc họp; thành phần tham dự cuộc họp; thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp.
        Ngoài ra, cán bộ nhân sự cũng phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ KLLĐ để NSDLĐ trình bày tại phiên họp; chuẩn bị mẫu biên bản để ghi chép lại tiến trình diễn ra phiên họp KLLĐ. Biên bản của cuộc họp phải được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp và phải có đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp theo quy định của pháp luật và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.
        Kỹ năng soạn thảo quyết định kỷ luật
       Quyết định kỷ luật là một quyết định cá biệt do NSDLĐ ban hành để thực hiện thẩm quyền xử lý kỷ luật của mình đối với NLĐ khi họ có hành vi vi phạm KLLĐ.
        Ngoài phần thể thức của văn bản theo quy định chung thì bố cục của quyết định kỷ định cần phảo ghi rõ:
        - Căn cứ pháp lý: Các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến KLLĐ; văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị ban hành quyết định; căn cứ biên bản xử lý KLLĐ.
        - Căn cứ thực tiễn: Là ý kiến đề xuất của bộ phận tham mưu cho thủ trưởng đơn vị về xử lý KLLĐ.
        - Các điều khoản của quyết định cần ghi rõ: Họ và tên của NLĐ bị xử lý KLLĐ; đơn vị làm việc; công việc đang làm; hành vi vi phạm; hình thức kỷ luật; thời hạn thi hành KLLĐ; hiệu lực thi hành của quyết định; các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định.
        - Quyết định xử lý KLLĐ phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý KLLĐ hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý KLLĐ theo quy định của pháp luật. Quyết định xử lý KLLĐ phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp xử lý KLLĐ.
        Kỹ năng quản lý hồ sơ kỷ luật
        Hồ sơ KLLĐ phải được bộ phận phụ trách nhân sự của đơn vị sử dụng lao động quản lý chặc chẽ, đầy đủ.
        Sau khi ra quyết định xử lý KLLĐ, bộ phận phụ trách nhân sự phải hoàn thiện hồ sơ KLLĐ để đưa vào quản lý.
        Việc quản lý hồ sơ KLLĐ được thực hiện theo các hình thức: Lưu trữ dưới hình thức bản cứng và cập nhật vào phần mềm quản lý nhân sự của đơn vị đối với NLĐ bị KLLĐ.
        Hồ sơ kỷ luật của NLĐ có thể sắp xếp theo tiêu chí thời gian hoặc theo hình thức kỷ luật để tiện cho việc theo dõi, thống kê khi cần thiết.
       Kết luận
       Để nâng cao hiệu quả tham mưu về xử lý KLLĐ cho cán bộ nhân sự, ngoài việc hiểu biết các quy định về xử lý KLLĐ thì họ còn phải có một số kỹ năng về xử lý KLLĐ. Các kỷ năng này ngày càng được củng cố thì càng giúp cho cán bộ nhân sự tránh những rủi ro pháp lý cho công việc cũng như đơn vị xử dụng lao động.
 
Nguyễn Thị Nước
Trường Đại học Lao động – Xã hội
           (Đăng trên tạp chí Lao động và Công đoàn Số 625, Kỳ 1 tháng 8 – 2017)
Việt Nam không nằm ngoài tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Cuộc cách mạng này sẽ tác động lớn, trực tiếp đến GCCN Việt Nam. Sự gia tăng tỷ lệ tự động hóa giúp các công ty sản xuất toàn cầu có cơ hội đưa sản xuất về lại nước mình, giành lại công việc từ các nước có giá nhân công thấp, nó làm thay đổi về phân bố nguồn nhân lực sản xuất, cơ hội việc làm của NLĐ, cách thức sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Đây là thách thức đối với tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao kỹ năng nghề cho GCCN.

        Thế giới đang chứng kiến sự xuất hiện mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (gọi tắt là CMCN 4.0). Cuộc CMCN 4.0 xuất hiện trên nền tảng của cuộc CMCN lần thứ ba (phiên bản 3.n). Thực ra cuộc cách mạng này đã bắt đầu xuất hiện từ giữa thế kỷ XX; đã và sẽ hình thành những công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học cả trong đời sống, sản xuất, cũng như trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Khác với cuộc CMCN lần thứ ba, cuộc CMCN 4.0 lần này có sự ứng dụng rộng rãi và tốc độ ứng dụng rất nhanh đang làm biến đổi mọi nền công nghiệp ở mọi quốc gia. Bề rộng và chiều sâu của những thay đổi này tạo nên sự biến đổi của toàn bộ các hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị. Chúng ta đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của các thế hệ điện thoại di động thông minh với những ứng dụng vô cùng phong phú. Chúng ta cũng chứng kiến sự ứng dụng của công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi mặt của đời sống xã hội từ quản trị chính phủ; quản trị nhà máy đến quản lý ngôi nhà, bếp ăn của từng gia đình. Những đột phá về công nghệ mới trong các lĩnh vực như trí thông minh nhân tạo, robot, mạng Internet, hệ thống đa phương tiện độc lập, in 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học về vật liệu, lưu trữ năng lượng và tin học lượng tử sẽ còn tác động mạnh mẽ hơn nữa đến đời sống xã hội. Trong cuộc cách mạng 4.0 này, hệ thống dạy nghề sẽ bị tác động mạnh mẽ và toàn diện, danh mục ngành nghề đào tạo sẽ phải điều chỉnh, cập nhật liên tục vì các ranh giới giữa các lĩnh vực rất mong manh. Sẽ là sự liên kết của các lĩnh vực lý - sinh; cơ - điện tử - sinh, hình thành những nghề đào tạo mới, đặc biệt là những nghề liên quan đến sự tương tác giữa con người và máy (ví dụ, nghề trợ lý ảo, phục vụ ảo, thư ký ảo)…Những khái niệm phòng học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo sẽ trở thành xu hướng trong hoạt động đào tạo nghề (ĐTN) trong thời gian tới.
        Những sự thay đổi của cuộc CMCN 4.0 lần này sẽ tác động trực tiếp vào sản xuất và cơ cấu nhân lực trong thị trường lao động (TTLĐ) tương lai khi một robot có thể thay thế vài trăm, thậm chí hàng nghìn CNLĐ. Điều này đặt ra nhiều vấn đề đối với tổ chức Công đoàn và hệ thống dạy nghề của tổ chức này, đó là:
        Thứ nhất, để đáp ứng nhu cầu nhân lực có chất lượng cao và đa dạng ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế 4.0, các cơ sở dạy nghề (CSDN) phải đổi mới mạnh mẽ từ hoạt động đào tạo đến quản trị nhà trường để tạo ra những “sản phẩm” NLĐ tương lai có năng lực làm việc trong môi trường sáng tạo và cạnh tranh. Tuy nhiên, hiện nay “sức ỳ” của nhiều năm đào tạo theo hướng cung với những chương trình đạo tạo cứng và phương pháp đào tạo lạo hậu là lực cản cảu sự đổi mới này. Trong khi cuộc CMCN 4.0 đang và sẽ tác động nhanh, mạnh mẽ đến TTLĐ Việt Nam, thì các CSDN, trong đó có các CSDN của công đoàn, nơi cung cấp nhân lực chủ yếu cho nền kinh tế thích ứng khá chậm chạp, vẫn chủ yếu đạo tạo theo cách đã cũ. Học sinh, sinh viên với các kiến thức, kỹ năng đang được dạy trong nhà trường hiện nay, theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp và các chuyên gia, còn chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế 3.0 hiện tại, có thể hoàn toàn không hữu dụng với nền kinh tế 4.0 hoặc đang dễ dàng bị robot thay thế trong tương lai gần ở một số ngành nghề.
        Thứ hai, để đáp ứng nhân lực cho nền kinh tế sáng tạo, đòi hỏi phải thay đổi các hoạt động đào tạo, nhất là phương thức và phương pháp đào tạo với sự ứng dụng mạnh mẽ của CNTT. Tuy nhiên, hiện nay các điều kiện đảm bảo cho sự thay đổi này vẫn còn hạn chế. Ở đa số CSDN, sự đổi mới phương thức và phương pháp dạy và học còn khá chậm trễ do hạ tầng CNTT còn lạc hậu (ngoại trừ một số cơ sở được đầu tư thành trường chất lượng cao) và không đồng bộ. 
       Thứ ba, sự thay đổi trong quản trị nhà trường. Cách mạng 4.0, như đã nêu, đòi hỏi phương thức và phương pháp đào tạo thay đổi với sự ứng dụng mạnh mẽ CNTT. Đào tạo ảo, mô phỏng, số hóa bài giảng sẽ là xu hướng đào tạo nghề nghiệp trong tương lai. Điều này tác động đến bố trí cán bộ quản lý, phục vụ và đội ngũ giáo viên của các CSDN. Đội ngũ này phải được chuyên nghiệp hóa và có khả năng sáng tạo cao, có phương pháp đào tạo hiện đại với sự ứng dụng mạnh mẽ của CNTT. Điều này dẫn đến sự thay đổi về quy mô và cơ cấu giáo viên (cả về trình độ và kỹ năng), sẽ xuất hiện hiện tượng thừa và thiếu nhân lực. Tuy nhiên, với cơ chế tuyển dụng và sử dụng như hiện nay, đây là vấn đề đang được đặt ra trong các CSDN. Bên cạnh đó, việc đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của TTLĐ (nhu cầu vừa đa dạng, vừa thay đổi nhanh), đòi hỏi tổ chức các hoạt động đào tạo (phát triển chương trình, tuyển sinh, lập kế hoạch đào tạo…) phải linh hoạt và có tính thích ứng cao. Tuy nhiên, với cách quản trị nhà trường hiện tại, khó có thể đáp ứng yêu cầu này.
        Thứ tư, song song với việc nâng cao chất lượng “máy cái”, đổi mới mô hình nhà trường là giải pháp rất cần thiết. Cần chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình chỉ đào tạo “những gì thị trường cần” và hướng tới sẽ đạo tạo “những gì thị trường sẽ cần”. Theo mô hình mới này, việc gắn kết giữa CSDN với doanh nghiệp là yêu cầu được đặt ra; đồng thời, đẩy mạnh việc hình thành các cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp để chia sẽ các nguồn lực chung: cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực, quan trọng hơn là rút ngắn thời gian chuyển giao từ kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống. Mặc dù vấn đề này đã được đề cập khá lâu, nhưng mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp; giữa đào tạo và sử dụng nhân lực qua đào tạo vẫn còn rất “lõng lẽo”, chỉ được thực hiện một cách tự phát, trên cơ sở các mối “quan hệ” thân thiện, chứ chưa trở thành phổ biến, chưa trở thành “trách nhiệm xã hội” của các doanh nghiệp.
        Thứ năm, vấn đề đổi mới quản lý cả ở cấp vĩ mô và cấp cơ sở đối với hệ thống dạy nghề. Với sự xuất hiện những lớp học ảo, chương trình ảo, và những yêu cầu của TLLĐ với những kỹ năng sáng tạo mới, đòi hỏi có sự quản lý chung để có một mặt hướng tới sự đảm bảo “mặt bằng” chất lượng; mặt khác, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nền kinh tế sáng tạo và cạnh tranh. Tuy nhiên, điều này cũng đang là vấn đề của hệ thống dạy nghề, khi hệ thống cơ sở pháp lý đang trong quá trình bổ sung, hoàn thiện. Về mặt quản lý, để thống nhất mặt bằng chất lượng, đòi hỏi phải tiến hành xây dựng các chuẩn và tổ chức xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo theo hướng chuẩn đầu ra. Mặt khác, về mặt quản lý, sự chưa đồng bộ, còn chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các Bộ, ngành; sự chưa rạch ròi giữa các chức năng quản lý nhà nước và quản trị nhà trường là những hạn chế đã được chỉ ra cần sớm khắc phục.
        Đứng trước cuộc CMCN 4.0 lần này, tổ chức Công đoàn cần tìm cách thay đổi giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý, để lớp công nhân mới có tri thức và kỷ năng thích ứng được với thay đổi do cuộc CMCN mới đặt ra, để nâng cao những phẩm chất và tính nhân văn của con người mà máy không bao giờ có được. Cuộc CMCN 4.0 sẽ mang lại thách thức đồng thời mở ra cơ hội học tập suốt đời, nâng cao trình độ cho NLĐ. Điều này khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ, giúp GCCN cập nhật, bổ sung thông tin, kiến thức, kỹ năng mới nhất để sẵn sàng gia nhập cuộc CMCN 4.0 nếu không muốn bị máy móc bỏ lại phía sau?

                                                                        Th.S Nguyễn Ngọc Linh
                                    Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Công đoàn Việt Nam
                            (Đăng trên tạp chí Lao động và Công đoàn Số 625, Kỳ 1 tháng 8 – 2017)

 

Ngày 05/9/2017, đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã đến dự khai giảng năm học mới 2017-2018 tại trường Tiểu học Kim Đồng, Phường 5, Thành phố Sóc Trăng, trao tặng 100 phần quà

        Với chủ đề năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động là đoàn viên Công đoàn, tạo sức lan tỏa lớn, thể hiện được vai trò trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo cho đoàn viên và người lao động.
        Nhằm động viên, khích lệ các cháu vượt qua khó khăn để học tốt, tại lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2017, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp Hội Khuyến học, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng trao tặng 120.000 quyển tập, 215 suất học bổng, trị giá 975 triệu đồng, 500 cặp phao (do Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam hỗ trợ) cho các cháu là con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn. 
          Ngày 05/9/2017, đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã đến dự khai giảng năm học mới 2017-2018 tại trường Tiểu học Kim Đồng, Phường 5, Thành phố Sóc Trăng, trao tặng 100 phần quà (gồm 100 chiếc cặp và 1.000 quyển tập, trị giá khoảng 15.000.000 đồng do Sở Công Thương TP HCM hỗ trợ) cho các cháu là con đoàn viên Công đoàn nghèo thuộc Phường 5, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Đồng chí Lê Thị Kim Xuyến trao quà cho các cháu nhân lễ khai giảng năm học mới

         Đồng thời, chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, tập trung thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” năm 2017 một cách sáng tạo, hiệu quả, thiết thực ở 03 nhóm: lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị.

                                                                                                    Nguyễn Ngọc Thủy

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/BTGTU, ngày 04/7/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2017. Từ ngày 29/8 đến 30/8/2017, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở cho trên 230 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Lãnh đạo, cán bộ các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố; các cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo xã, phường, thị trấn; các đồng chí cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh ...

     Nội dung tập huấn gồm 9 chuyên đề:
     1) Công tác tư tưởng ở cơ sở;
     2) Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở;
     3) Công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở;
     4) Công tác văn hóa ở cơ sở;
     5) Nắm dư luận xã hội và xử lý tình huống “Điểm nóng ở cơ sở;
     6) Công tác khoa giáo ở cơ sở;
     7) Xây dựng và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên;
     8) Kỹ năng thực hiện buổi tuyên truyền miệng;
     9) Phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu lịch sử Đảng

     Qua các nội dung tập huấn đã giúp cho các đại biểu có thêm những kỷ năng thực tế để áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo tại cơ sở, nhất là trong tình hình hiện nay.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng , trong các ngày 22, 23, 24, 25 và 28/8/2017, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 05 lớp triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII cho 1.700 đảng viên và quần chúng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối các cơ quan cấp tỉnh.
 
     Các đại biểu đã được triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong đó có: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 
     Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, nhất là các nội dung có liên quan đến đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức công đoàn. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm hiện thực hóa Nghị quyết vào thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; tập trung xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh cả về số lượng và chất lượng.
 
SĐ.
 

 
Ngày 31/8/2017, Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn – Một thành viên Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2017-2022) . Đến dự, có đồng chí Trang Phước, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Lâm Hữu Tùng Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Vương Văn Việt – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty, cùng với 125 đại biểu.
 
     Qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Ban Chấp hành CĐCS (Nhiệm kỳ 2012-2017) cho thấy Ban Chấp hành CĐCS Công ty đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chủ động phối hợp với Ban Giám đốc (Người sử dụng lao động) thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước cho đoàn viên, CNLĐ trong Công ty như tiền lương, thưởng, phúc lợi, tổ chức tặng quà sinh nhật, thăm hỏi cán bộ đoàn viên và gia đình khi ốm đau, hiếu hỷ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm, tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm. Giải quyết cho 586 lượt đoàn viên, CNLĐ trong Công ty từ nguồn quỹ Công đoàn với tổng số vốn vay là 4.952.000.000 đồng nhằm góp phần giải quyết khó khăn, cải thiện nhu cầu sinh hoạt trong đời sống. 
     Hằng năm, vận động đoàn viên, CNLĐ tham gia đóng góp các hoạt động xã hội như: đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn”, quỹ “Vì người nghèo”, Nghĩa tình Hoàng sa – Trường sa, xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, ủng hộ đồng bào bị thiên tai – xâm nhập mặn,.. với tổng số tiền trên hàng trăm triệu đồng. Phối hợp với BCH Chi đoàn cơ quan tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên cho đoàn viên, CNLĐ như: tổ chức các giải thi đấu thể thao nội bộ, hát karaoke, hái hoa dân chủ; tổ chức “Tết Trung Thu” cho con đoàn viên, CNLĐ trong Công ty và tham gia Hội thao CNVCLĐ, Hội diễn nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ do LĐLĐ tỉnh tổ chức; đặc biệt là tham gia Chương trình “Giờ thứ 9” trong đoàn viên, CNLĐ năm 2017 đạt giải nhất và được LĐLĐ tỉnh chọn dự thi Hội thi Tuyên truyền viên Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức, kết quả đạt giải Khuyến khích. 
     Công tác tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nhiệm vụ công tác gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần chỉ thị 03, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho 100% đoàn viên, CBCCLĐ cơ quan, được tổ chức bằng nhiều hình thức như xem phim tài liệu, sách báo, lồng ghép vào các hoạt động.
Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” cũng được CĐ phát động và đoàn viên, CNLĐ hưởng ứng thực hiện như: “Sáng kiến gàu nâng bùn” góp phần làm giảm được sức lao động mệt nhọc cho công nhân; “Sáng kiến sử dụng phần mềm điều khiển từ xa hoạt động của các trạm bơm nước thải trong thành phố Sóc Trăng.
     Với những kết quả trên trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn – Một thành viên Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng được nhận 01 cờ thi đua và 01 bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 02 cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối CĐCS các doanh nghiệp của LĐLĐ tỉnh...
     Đồng chí Trang Phước – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn – Một thành viên Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng; đồng chí đánh giá cao các mặt công tác của CĐCS đã đạt được, nhất là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ. Cũng hy vọng trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành CĐCS Công ty Trách nhiệm hữu hạn – Một thành viên Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra. 
 
     Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 15 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thủy Ngân được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CĐCS.
 
Hải Vi
 

 

Hội thao CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV năm 2017, diễn ra trong 03 ngày (Từ ngày 24/7 đến ngày 26/7/2017), với 06 môn thi đấu gồm: Cầu lông (Đơn nam, đơn nữ; Đôi nam, đôi nữ; Đôi nam - nữ), Bóng bàn (Đơn nam, đơn nữ; Đôi nam, đôi nữ; Đôi nam - nữ); Cờ tướng (Đơn nam, Đồng đội nam); Bi sắt (Đôi nam, đôi nữ; Bộ 3 nam, Bộ 3 nữ); Bóng chuyền nam; Bóng đá nam 07 người. Đặc biệt, Hội thao lần này có thêm môn bóng đá nữ 05 người. Tham dự có và trên 800 vận động viên, huấn luyện viên thuộc 25 đơn vị Công đoàn bao gồm 11 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố; 5 Công đoàn ngành và tương đương, và các CĐCS trực thuộc tỉnh, Công đoàn Ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cùng các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh.
     Nhìn chung, Hội thao CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV năm 2017 đã tạo được những thành công khác biệt so với những lần Hội thao trước, cụ thể là do: 
     - Hội thao lần này hầu hết các môn tập thể như: Bóng chuyền nam; Bóng đá nam 07 người;  Bóng đá nữ 05 người; Cờ tướng; Cầu lông tổ chức tập trung tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa – thể thao CNVCLĐ tỉnh (Khu Công nghiệp An Nghiệp tỉnh). Chỉ riêng môn Bóng bàn thi đấu tại Trung tâm văn hóa Hồ Nước Ngọt và môn Bi sắt thị đấu tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh. Từ đó, đã thu hút lượng cổ động viên đến ủng hộ rất đông, tạo được không khí sôi nổi, vui tươi; động viên tinh thần thi đấu của các vận động viên, nâng cao về trình độ chuyên môn, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, nhiều trận đấu tranh chấp gây cấn ...
     - Hội thao lần này, môn bóng đá có thêm thể loại Bóng đá nữ 05 người. Tuy lần đầu Ban Tổ chức mới đưa vào thi đấu nhưng đã có 09 đội tham gia, cho thấy phong trào bóng đá nữ đang từng bước phát triển thu hút khá đông đoàn viên, CNVCLĐ nữ tham gia. Không thua các đội bóng đá nam, các chị em cầu thủ nữ cũng thể hiện sự đam mê môn Bóng đá “Vua” điều này thể hiện rõ qua sự nhiệt tình thi đấu với sự thể hiện kỹ thuật, tranh cướp bóng quyết liệt ... thu hút sự quan tâm theo dõi của khán giả.
     - Hội thao CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV năm 2017 không những để chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2017). Đặc biệt, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ; phát động phong trào luyện tập thể dục - thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sinh khí vui tươi, sôi nổi, tăng cường sức khỏe để học tập, lao động và công tác tốt; tạo sân chơi lành mạnh góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ hiện nay. Hy vọng trong những lần Hội thao tới sẽ có những bước đột phá nổi bật hơn ...
     Kết quả các thi đấu như sau:
I MÔN BÓNG CHUYỀN
Nhất: LĐLĐ Huyện Trần Đề
Nhì: LĐLĐ Huyện Thạnh Trị 
Ba: LĐLĐ Thành Phố Sóc Trăng
 
Ảnh trao giải bóng chuyền
 II BÓNG ĐÁ NAM  
Nhất: LĐLĐ TX Ngã Năm
Nhì: LĐLĐ Huyện Mỹ Tú 
Ba: LĐLĐ Huyện Trần Đề 
Khuyến khích: Bộ Đội Biên Phòng tỉnh
 
Ảnh trao giải môn bóng đá
III BÓNG ĐÁ NỮ
Nhất: Công đoàn Các Khu Công Nghiệp 
Nhì: Công Đoàn Viên Chức tỉnh 
Ba: LĐLĐ TX Ngã Năm 
IV BÓNG BÀN
Bóng bàn đơn nam  
Nhất: Huỳnh Hùng Sơn Công Đoàn Ngân Hàng Nhà Nước 
Nhì: Nguyễn Minh Hiền Công đoàn Các Khu Công Nghiệp 
Ba: Hứa Tiên Sùng Công Đoàn Ngành Giáo Dục 
Khuyến khích: Châu Thanh Tuấn Công Đoàn Viên Chức tỉnh 
 Bóng bàn đơn nữ  
Nhất: Lê Thị Hồng Hương Công đoàn Các  Khu Công Nghiệp
Nhì: Phạm Ngọc Tiến Công Đoàn Viên Chức tỉnh
Ba: Trần Ngọc Mai LĐLĐ TP Sóc Trăng 
Khuyến khích: Đoàn Nguyệt Hằng Công Đoàn Ngành Giáo dục
Bóng bàn đôi nam
Nhất: Công Đoàn Ngân Hàng Nhà Nước 
Nhì: LĐLĐ TP Sóc Trăng
Ba: Công  Đoàn Ngành Giáo dục
Khuyến khích: Công  Đoàn Ngành Giáo dục
Bóng bàn đôi nam+nữ
Nhất: LĐLĐ TP Sóc Trăng
Nhì: Công đoàn các Khu Công Nghiệp
Ba: Công Đoàn Viên Chức tỉnh
Khuyến khích: Công  Đoàn Ngành Giáo dục
 
Ảnh trao giải bóng bàn
IV MÔN CẦU LÔNG
Cầu lông đơn nam
Nhất: Nguyễn Trí Khánh LĐLĐ Huyện Mỹ Tú 
Nhì: Bùi Châu Thanh LĐLĐ Huyện Thạnh Trị 
Ba: Nguyễn Hoàng Quân LĐLĐ TP Sóc Trăng 
Khuyến khích: Nguyễn Việt sử LĐLĐ TP Sóc Trăng 
Cầu lông đơn nữ
Nhất: Nguyễn Văn Vinh Hoa LĐLĐ TP Sóc Trăng 
Nhì: Kim Thị Thảo Nguyên Công đoàn Các Khu Công Nghiệp 
Ba: Thái Kim Hoàng LĐLĐ Huyện Thạnh Trị 
Khuyến khích: Từ Thị Anh Thư LĐLĐ Huyện Mỹ Xuyên
Cầu lông đôi nam
Nhất:  LĐLĐ TP Sóc Trăng 
Nhì: LĐLĐ Huyện Thạnh Trị
Ba: LĐLĐ Huyện Kế Sách
Khuyến khích: LĐLĐ Huyện Long Phú
Cầu lông đôi nữ
Nhất: LĐLĐ Huyện Thạnh Trị 
Nhì: Công đoàn Các Khu Công Nghiệp
Ba: LĐLĐ Huyện Long Phú
Cầu lông đôi nam + nữ
Nhất:  LĐLĐ Huyện Thạnh Trị 
Nhì: LĐLĐ TP Sóc Trăng
Ba: LĐLĐ TX Ngã Năm
Khuyến khích: Công Đoàn Ngành Giáo dục
V MÔN BI SẮT
Bi sắt đôi nam
Nhất:LĐLĐ Huyện Long Phú 
Nhì: LĐLĐ Huyện Trần Đề
Ba: LĐLĐ Huyện Mỹ Xuyên 
Khuyến khích: Công Đoàn Ngành Y Tế 
Bi sắt đôi nữ
Nhất: LĐLĐ Huyện Kế Sách 
Nhì: LĐLĐ TP Sóc Trăng
Ba: LĐLĐ Huyện Long Phú 
Khuyến khích: LĐLĐ Huyện Cù Lao Dung
Bi sắt bộ ba nam
Nhất: LĐLĐ Huyện Trần Đề 
Nhì: LĐLĐ Huyện Long Phú
Ba: LĐLĐ Huyện Kế Sách
Khuyến khích: Công Đoàn Ngành Giáo dục
Bi sắt bộ ba nữ
Nhất: LĐLĐ Huyện Long Phú 
Nhì: LĐLĐ Huyện Long Phú 
Ba: LĐLĐ Huyện Kế Sách 
khuyến khích: LĐLĐ Huyện Kế Sách
 
Ảnh trao giải Bi sắt
VI MÔN CỜ TƯỚNG
Cờ tướng cá nhân
Nhất: LĐLĐ Huyện TX Vĩnh Châu 
Nhì: LĐLĐ TP Sóc Trăng 
Ba: LĐLĐ Huyện TX Vĩnh Châu 
Khuyến khích: LĐLĐ Huyện Kế Sách
Cờ tướng đồng đội
Nhất: LĐLĐ TP Sóc Trăng 
Nhì: LĐLĐ Huyện Kế Sách Nhì
Ba:LĐLĐ TX Vĩnh Châu Ba
Khuyến Khích: LĐLĐ Huyện Mỹ Xuyên
 
Ảnh trao giải cờ tướng
Kết quả xếp hạng toàn đoàn 
1 TP Sóc Trăng: Nhất
2 Khu Công Nghiệp: Nhì
3 Huyện Thạnh Trị: Ba
4 Huyện Long Phú: Ba
 
ẢNh trao giải toàn đoàn
 
Hải Vi
Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-QTLV, ngày 12/6/2017 của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng về “Phân bổ kinh phí hỗ trợ bị hạn hán, lũ lụt năm 2016” để mua bồn nước cho CNVCLĐ khó khăn bị ảnh hưởng và sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam. Sáng ngày 25/8/2017, tại xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao bồn nước cho CNVCLĐ khó khăn bị ảnh hưởng do hạn hán và xâm nhập mặn và cặp phao cho con CNVCLĐ. Đến dự có Đ/c Lê Thị Kim Xuyến – Ủy viên BCH. TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đ/c Trang Phước – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; Đ/c Phạm Thanh Liêm – Phó Trưởng Ban Dân vận huyện Cù Lao Dung; đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện Cù Lao Dung; các Đ/c đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, CĐCS cơ quan xã An Thạnh 3 và sự có mặt của 130 CNVCLĐ được nhận bồn nước và con CNVCLĐ nhận cặp phao; cùng với các đ/c phóng viên, biên tập viên Báo Sóc Trăng, Đài Truyền thanh huyện đến dự và đưa tin.
 
     Năm 2016, hạn hán và xâm nhập mặn ảnh hưởng trên diện rộng tới các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ra lời kêu gọi, vận động đoàn viên, CNVCLĐ toàn quốc đóng góp ủng hộ vùng bị thiệt hại và đã được các cấp Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tích cực tham gia đóng góp ủng hộ. Qua đó, năm 2016 Tổng Liên Đoàn hỗ trợ cho 21 LĐLĐ tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng; trong đó tỉnh Sóc Trăng được hỗ trợ 300 suất, mỗi suất 500.000 đồng (bằng tiền mặt) trị giá 150 triệu đồng. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phân bổ cho 07 huyện, thị xã để xem xét, lựa chọn theo đúng đối tượng và số lượng CNVCLĐ được hỗ trợ để mua dụng cụ chứa nước.
     Năm 2017, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 18 LĐLĐ tỉnh, thành phố, trong đó tỉnh Sóc Trăng được 300 suất, mỗi suất là 01 bồn nước 500 lít, trị giá không quá 01 triệu đồng; dựa trên cơ sở khảo sát, xem xét và đề nghị của các địa phương, LĐLĐ tỉnh phân bổ cho 09 huyện, thị xã (trong đó, huyện Cù Lao Dung 145 bồn nước); đồng thời LĐLĐ tỉnh cũng đã tiến hành thực hiện đúng quy trình chọn đối tượng và nhà thầu và đảm bảo các yêu cầu về thủ tục theo hướng dẫn của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng. Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam phân bỗ cho LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng 500 cặp phao, trị giá 90 triệu đồng; tỉnh đã phân bỗ cho 11 huyện (TX, TP), riêng huyện Cù Lao Dung 50 cặp phao. Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh tổ chức trao bồn nước và cặp phao trực tiếp cho CNVCLĐ khó khăn do bị ảnh hưởng hạn hán và xâm nhập mặn và con CNVCLĐ khó khăn huyện Cù Lao Dung; số còn lại, LĐLĐ tỉnh ủy quyền cho các LĐLĐ huyện, thị xã trực tiếp trao cho đối tượng được hưởng của địa phương mình hoàn thành trong tháng 8/2017.
 
 
     Trong thời gian tới, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân tương ái” của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh chân thành cảm ơn và rất mong sự chung tay đóng góp quý báu của CNVCLĐ trong toàn tỉnh, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam để nhiều CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được hưởng thụ từ các nguồn Quỹ do Công đoàn vận động, đóng góp./.
                                                          Thanh Thanh 
Căn cứ Công văn số 2684-CV/BTCTW, ngày 10/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành địa phương; Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ, ngày 12/5/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sắp xếp lại Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn Giáo dục cấp huyện; Công văn số 1109-CV/VPTU, ngày 22/5/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn sắp xếp lại tổ chức công đoàn.

     Thực hiện Đề án số 03/ĐA-LĐLĐ ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về việc giải thể Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố.
     Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy Long Phú. Ngày 24 tháng 08 năm 2017 Liên đoàn Lao động huyện Long Phú tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định giải thể Công đoàn giáo dục huyện.
     Đến dự và chỉ đạo cấp tỉnh có đồng chí: Trang Phước, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; Cấp huyện: đồng chí: Huỳnh Văn Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Phú; đồng chí Trần Mạnh Thùy Trang, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện kiêm Chủ tịch CĐ Giáo dục huyện.

 

     Thay mặt BTV LĐLĐ huyện Đ/c Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã thông qua Quyết định giải thể Công đoàn Giáo dục huyện Long Phú. Đ/c Trang Phước, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ và Đ/c  Huỳnh Văn Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Phú đã biểu dương những thành tích mà công đoàn giáo dục huyện đã đạt được trong thời gian qua và nêu một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo LĐLĐ huyện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội LĐLĐ huyện, việc thu hồi dấu củ, khắc con dấu mới và một số công việc khác có liên khi các CĐCS trường học chuyển về dưới sự quản lý của LĐLĐ huyện./.

Trần Duy Khánh-LĐLĐ Long Phú

Ngày 15/8/2017, CĐCS cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự, có đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Trang Phước – Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh.

          Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chăm lo tốt, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cho CBCCLĐ cơ quan như tiền lương, thưởng, phúc lợi, tổ chức tặng quà sinh nhật, thăm hỏi cán bộ đoàn viên và gia đình khi ốm đau, hiếu hỷ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm, tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm. Giải quyết cho 24 lượt CBCCLĐ vay vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm với tổng số vốn vay là 170 triệu đồng nhằm góp phần giải quyết khó khăn, cải thiện nhu cầu sinh hoạt trong đời sống. 
          Hằng năm, vận động đoàn viên, CBCCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn”, quỹ “Vì người nghèo”, Nghĩa tình Hoàng sa – Trường sa, xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, ủng hộ đồng bào bị thiên tai – xâm nhập mặn,.. với tổng số tiền trên 69 triệu đồng. Phối hợp với BCH Chi đoàn cơ quan tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ được tổ chức thường xuyên cho CBCCLĐ cơ quan như: thi đấu cầu lông, hát karaoke, hái hoa dân chủ; tổ chức “Tết Trung Thu” cho con đoàn viên, CBCCLĐ cơ quan với số tiền trên 20 triệu đồng và gần 3.000 quyển tập. Công tác tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nhiệm vụ công tác gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần chỉ thị 03, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho 100% đoàn viên, CBCCLĐ cơ quan, được tổ chức bằng nhiều hình thức như xem phim tài liệu, sách báo, lồng ghép vào các hoạt động.  

       Nhiệm kỳ qua, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh luôn đạt Vững mạnh Xuất sắc, 143 lượt CBCCLĐ cơ quan đạt Lao động tiên tiến, 76 lượt CBCCLĐ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 11 lượt CBCCLĐ đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Tổng Liên đoàn; UBND tỉnh tặng 15 bằng khen cá nhân; 38 bằng khen TLĐ; 67 Bằng khen LĐLĐ tỉnh; 01 bằng khen Thủ tướng Chính phủ và 05 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động hạng ba; 02 cá nhân được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan biểu dương, tặng Giấy khen trong việc thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, công tác phát triển đoàn viên, nữ công, kiểm tra, tài chính được Ban Chấp hành CĐCS thực hiện tốt, đạt và vượt kế hoạch đề ra. 
           Cũng theo báo cáo, kết quả thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.   

        Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trang Phước – Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí đánh giá cao các mặt công tác của CĐCS cơ quan đã đạt được, nhất là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCLĐ cơ quan. Ban Chấp hành CĐCS LĐLĐ tỉnh cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, nhằm thực đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra. 

           Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CĐCS cơ quan; và Đại hội cũng tín nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Quyền – Phó Chủ tịch CĐCS cơ quan là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. 
                                                                                                                     Trường Khoa VP 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ, ngày 26/04/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Long Phú về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở - Nghiệp đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Chiều ngày 19/8/2017, Liên đoàn Lao động huyện Long Phú đã chỉ đạo Nghiệp đoàn xe khách xã Hậu Thạnh tổ chức Đại hội. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Trương Thị Loan Anh, Quyền Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Phú và 18 thành viên của Nghiệp đoàn gồm Ban Chấp hành và đoàn viên công đoàn.

     Kết quả, Đại hội đã bầu 03 ủy viên Ban Chấp hành, trong đó có 01 UV. UBKT, Đ/c Tô Văn Hoàng tái đắc cử giữ chức vụ Chủ tịch Nghiệp đoàn./.

Trần Duy Khánh-LĐLĐ Long Phú

Chào mừng Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017). Đặc biệt, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng (nhiệm kỳ 2018-2023)
 
     Thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg, ngày12/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và Kết luận 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Chỉ thị số 52-NCT/TW, ngày 09/01/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, lao động”; 
 
 
      Nhằm tạo sân chơi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, CNLĐ sau những giờ làm việc mệt nhọc, căng thẳng... Ngày 16/8/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình “Giờ thứ 9” trong đoàn viên, công nhân, lao động, năm 2017. Thông qua đó, gắn với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến đoàn viên, người lao động, nhất là thực hiện chính sách về BHXH, BHYT, BHTN ... Thực hiện theo chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”…
 
 
      Đến dự có đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc tỉnh và lãnh các cơ quan, đoàn thể của tỉnh về phía Ban Tổ chức có Đ/c Lê Thị Kim Xuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Trưởng ban Tổ chức Chương trình “Giờ thứ 9” trong  đoàn viên, công nhân, lao động, năm 2017, Đ/c Đàm Lực Sĩ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; đồng Trưởng ban Tổ chức Chương trình “Giờ thứ 9” cùng các đồng chí thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; Các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, Phó các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐ Ngành và tương đương, các CĐCS doanh nghiệp trực thuộc tỉnh và đại diện Ban Giám đốc các doanh nghiệp có đội tuyển tham gia; các phóng viên, biên tập viên Báo Sóc Trăng, Đài PTTH tỉnh đến dự và đưa tin ... Đặc biệt là 50 thí sinh và trên 100 cổ động viên của 05 đội tuyển gồm:
- CĐCS CTy TNHH MTV Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng
- CĐCS Cty TNHH CB TP Bánh pía – Lạp xưởng Tân Huê Viên
- LĐLĐ thành phố Sóc Trăng
- CĐCS Cty CP CBTP Phương Nam
- Liên quân CĐCS Ban Quản lý Khu Công nghiệp, CĐ Các Khu Công nghiệp, CĐCS Dịch vụ môi trường An Nghiệp; CĐCS Bioway Hitech
Nội dung Chương trình “Giờ thứ 9” gồm có 03 phần thi 
       Phần 1: Thi tự giới thiệu (5 phút);
      Phần 2: Thi Câu chuyện truyền thông (10 đến 12 phút);
 
 
      Phần 3: Thi văn nghệ (8 đến 10 phút); 
 
 
     Ở mỗi phần thi đều có yêu cầu riêng, đòi hỏi thí sinh và đội dự thi phải có sự đầu tư, chuẩn bị và kết hợp cả tập thể giữa năng khiếu - tài năng của từng cá nhân, bám chặt thể lệ của Ban Tổ chức quy định, đặc biệt là phải vận dụng nghệ thuật (Ca, múa, kich, tiểu phẩm …) vào từng phần thi để lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm thất nghiệp … . Khi dàn dựng chương chương trình từng phần thi biết năng khiếu - tài năng của từng cá nhân 
      Theo đánh giá của Ban Giám khảo: Hầu hết các đội thi đã thực hiện hoàn thành khá tốt các phần thi của đội mình, ở mỗi phần thi đều có sự đầu tư, chuẩn bị khá công phu, bám chặt thể lệ của Ban Tổ chức quy định, đặc biệt là biết vận dụng nghệ thuật (Ca, múa, kich, tiểu phẩm …) một cách hợp lý vào từng phần thi, kể cả lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm thất nghiệp …Ngoài ra, một yếu tố giúp cho các đội thành công ở Chương trình “Giờ thứ 9” lần này là khi dàn dựng chương trình từng phần thi, các đội biết phát hiện chọn những thí sinh có năng khiếu - tài năng để phân công đảm nhiệm vào vai rất phù hợp, phát huy được năng khiếu, tạo cho phần thi sinh động. Bên cạnh đó, có những thí sinh mới tham gia sân chơi lần đầu nên còn nhiều bở ngỡ, thiếu tự tin, quên lời … Tuy nhiên cách diễn tự nhiên, dễ thương, tạo cho Ban Giám khảo và người xem có cảm xúc mộc mạc, gần gủi, và đây là lực lượng hứa hẹn sẽ là những trụ cột của phong trào văn hóa, văn nghệ trong đoàn viên, CNLĐ của các đơn vị trong tương lai.
     Điều làm cho Chương trình “Giờ thứ 9” lần này thành công và tạo nguồn cảm hứng cho các thí sinh hoàn thành tốt phần thi của mình còn phải kể đến lực lượng cổ động viên của các đội, có đơn vị còn có Chủ doanh nghiệp đến dự xem ủng hộ nhiệt tình cho các thí sinh. Ở giữa mỗi phần thi của các đội Ban Tổ chức đều có đưa ra những câu hỏi tìm hiểu về Luật Công đoàn, Luật Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm thất nghiệp … để giao lưu với thi sinh (trả lời đúng có quà tặng) tạo nên sự sôi nổi trong khán phòng.
 
 
     Kết quả: Ban tổ chức đã trao 
     - 07 giải cá nhân xuất sắc
     - 03 giải Phần thi xuất sắc gồm:
     Phần Thi tự giới thiệu (LĐLĐ thành phố Sóc Trăng)
     Phần Thi Câu chuyện truyền thông (CĐCS CTy TNHH MTV Công trình đô thị tỉnh ST)
     Phần Thi văn nghệ (CĐCS CTy TNHH MTV Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng)
     - Giải Nhất: CĐCS CTy TNHH MTV Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng
     - Giải Nhì: LĐLĐ thành phố Sóc Trăng
     - 02 Giải Ba: 
     CĐCS Cty TNHH CB TP Bánh pía – Lạp xưởng Tân Huê Viên
     CĐCS Cty CP CBTP Phương Nam
    - Giải Khuyến khích: Đội Liên quân CĐCS Ban Quản lý Khu Công nghiệp, CĐ Các Khu Công nghiệp, CĐCS Dịch vụ môi trường An Nghiệp; CĐCS Bioway Hitech.
     Như vậy, căn cứ thể lệ Chương trình “Giờ thứ 9” trong đoàn viên, công nhân, lao động, năm 2017 thì đội CĐCS CTy TNHH MTV Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng đạt giải Nhất và đội LĐLĐ thành phố Sóc Trăng đạt giải Nhì sẽ đại diện cho các đội dự thi Chương trình “Giờ thứ 9” trong đoàn viên, công nhân, lao động, năm 2017 tham dự Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT do Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức ngày 19/8/2017
  Trần Dũng Kiệt - Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
Sáng 14.8, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng. Tại đây, đồng chí Bùi Văn Cường biểu dương những thành tích mà các tổ chức CĐ tỉnh Sóc Trăng đã đạt được, đồng thời chỉ đạo một số vấn đề chuẩn bị Đại hội CĐ sắp tới.

     Báo cáo với Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Trang Phước đã nêu những hoạt động nổi bật của các cấp CĐ tỉnh Sóc Trăng từ năm 2017 đến nay.

     Báo cáo nhấn mạnh, CĐ đã tập trung hướng các hoạt động mạng lại lợi ích thiết thực nhiều hơn nữa cho người lao động là đoàn viên CĐ theo chủ đề “Năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn”. 7 tháng đầu năm đã có 8/10 chỉ tiêu chủ yếu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức CĐ đạt kế hoạch, trong đó 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch cả năm, 3/6 chỉ tiêu CĐ tham gia chỉ đạo thực hiện đạt kết hoạch.

     LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm triển khai đầu tư các thiết chế công đoàn cho tỉnh Sóc Trăng; đầu tư xây dựng nơi tư vấn pháp luật, sinh hoạt văn hóa, thể thao cho CNVCLĐ gắn với trụ sở làm việc tại thị xã Vĩnh Châu; tăng số lượng đại biểu khách mời dự đại hội X Công đoàn tỉnh; giảm chỉ tiêu thu tài chính LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng năm 2017. 

     Bổ sung báo cáo với Đoàn, Chủ tịch LĐLĐ Sóc Trăng Lê Thị Kim Xuyến giải thích thêm, sở dĩ công tác phát triển đoàn viên CĐ ít do Sóc Trăng là một trong những tỉnh phát triển âm, dù vậy từ đầu năm đến nay đã phát triển thêm 100 đoàn viên CĐ. Nguyên nhân do sắp xếp đổi mới DN, giải tán một số nghiệp đoàn, sáp nhập và tình hình hoạt động của các DN trong tỉnh khó khăn, có hiện tượng người lao động đi các tỉnh khác LĐ. Đối với thu phí công đoàn, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng phân công cán bộ theo dõi đôn đốc, với tin thần quyết tâm; hiện tại còn 40 DN chưa thành lập CĐCS, tỉnh sẽ cố gắn thuyết phục, vận động, kiếm tra tiến tới thành lập cho được CĐCS tại đây. Công tác chỉ đạo đại hội, chuẩn bị đại hội cũng được quan tâm, phát động các phong trào thi đua chào mừng…Chủ tịch LĐLĐ Sóc Trăng thêm lần nữa mong Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm đến chỉ tiêu phí phí công đoàn; công tác tổ chức cán bộ, cho chủ trương xây dựng thiết chế văn hóa lao động…

     Sau  khi nghe báo cáo của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng và các ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn, Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đề nghị LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tập trung vào “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Trước đây CĐ khu vực Nhà nước nhiều, CĐ ngoài nhà nước ít, nay ngược lại, chính vì vậy cần tập trung vào đoàn viên CĐ. Không để NLĐ nói rằng, họ vào công đoàn chỉ có mỗi cái khác là đóng đoàn phí.

     Chính vì vậy cần phải có lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị. Việc đổi thẻ đoàn viên cũng không ngoài mục đích nhằm nâng cao lợi ích của đoàn viên CĐ. Nếu không có đoàn viên, không có lợi ích cho đoàn viên thì rất khó thuyết phục người lao động vào tổ chức CĐ; Có chăm lo cho đoàn viên thì đoàn viên mới gắn bó với tổ chức CĐ.


  
     Về các phong trào thi đua, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị cần đi vào thực chất, giảm bớt hình thức. Ngay cả khối hành chính sự nghiệp  cũng cần đi vào thực tế, cần có những sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn, sinh hoạt chủ đề đóng góp vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hạn chế bớt văn hóa, văn nghệ…

     Về công tác chỉ đạo đại hội, cần làm tốt công tác chuẩn bị kể cả nội dung và nhân sự một cách cụ thể, sát với thực tế...

     Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cơ bản thống nhất với kiến nghị của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tuy nhiên, cần bàn bạc thống nhất với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về những nội dung thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Riêng chỉ tiêu thu tài chính, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương cách làm của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trong việc phân công cán bộ thu tài chính CĐ.

     Cũng nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam đã trao 300.000.000 đồng từ quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Lao Động cho đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh bị ảnh hưởng xâm nhập mặn. 
      Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN tiếp tục làm việc với LĐLĐ tỉnh Hậu Giang.

ĐH

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, vừa qua cụm thi đua các LĐLĐ huyện (TX,TP) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017. Đến dự có đ/c Trang Phước - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, đ/c Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh và các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 10/11 LĐLĐ huyện (TX,TP).
     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề (thay mặt cụm trưởng) báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí giao ước thi đua của các đơn vị trong cụm qua 6 tháng đầu năm 2017; qua đó, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm các số liệu vào báo cáo, kết quả thực hiện các chỉ tiêu cần so sánh tỷ lệ thực hiện được…. Đồng thời, các đại biểu còn thảo luận công tác chỉ đạo đại hội CĐCS; giải thể Công đoàn Giáo dục huyện; chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; thu đoàn phí, kinh phí Công đoàn,...
 
 
 
     Nhìn chung, qua 6 tháng đầu năm 2017 hầu hết các đơn vị trong cụm đã cố gắng phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí thi đua đã ký kết ngay từ đầu năm cụ thể: tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng, kịp thời chuyển tải các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn đến đoàn viên, CNVCLĐ  góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động đạt tỷ lệ cao; vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” trên 01 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 28 căn; tham gia đầy đủ các phong trào do LĐLĐ tỉnh tổ chức; phát triển đoàn viên đạt trên 50% chỉ tiêu; tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng Công nhân và kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam…những kết quả trên đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh và của địa phương đề ra.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một vài hạn chế, đ/c Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh nhắc nhỡ và đề nghị 6 tháng cuối năm 2017 cụm thi đua các LĐLĐ huyện (TX,TP) cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau: 
     1. Rà soát lại các chỉ tiêu do Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh giao trong năm 2017; đồng thời, căn cứ nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và một số văn bản chỉ đạo mới của Ban Thường vụ  LĐLĐ tỉnh; trên cơ sở đó đề ra giải pháp tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2017 trước ngày 15/11/2017.
     2. Tập trung công tác chỉ đạo đại hội CĐCS, cố gắng hoàn thành sớm theo Kế hoạch do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra, nhằm dành thời gian cho chuẩn bị đại hội Công đoàn huyện (TX, TP). Quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhất là khu vực ngoài nhà nước.
     3. Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua, nhất là thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua nước rút hoàn thành các công trình sản phẩm, phần việc, chỉ tiêu Kế hoạch đề ra; tiếp tục vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, năm 2016-2017; lựa chọn và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến;…
     4. Thực hiện tốt việc thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn, trích nộp về trên và quyết toán đúng quy định.
     Với những nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện được trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của cụm thi đua và trên cơ sở các nội dung được đ/c Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, hy vọng rằng các LĐLĐ huyện (TX,TP) sẽ vận dụng thật cụ thể, phù hợp vào tình hình thực tế của địa phương mình để tổ chức thực hiện tốt, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của LĐLĐ tỉnh và của địa phương.
     Được biết, sáng ngày 09/8/2017 khối thi đua Công đoàn ngành cũng đã tổ chức sơ kết xong, còn lại khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh cũng sẽ tổ chức xong trong tháng 8/2017./.
 
 
Thanh Thanh
Được sự quan tân của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và công đoàn cấp trên, 5 năm qua. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Chi Cục thế thành phố đã nổ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ.

     Là Công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp có thu với trên 50 đoàn viên đều có trình độ Đại học và Trung cấp chuyên môn, được Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ thu ngân sách, quá trình hoạt động, Ban chấp hành Công đoàn luôn xem công tác tác giáo dục tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, để nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên. Nội dung sinh hoạt, tuyên truyền luôn đa dạng phong phú, hình thức tổ chức hợp lý để tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia, đặc biệt là kịp thời triển khai các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp Luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với 10 điều kỷ luật đối với công chức ngành thuế… dần trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đoàn viên và gần đây là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chất lượng phong trào thi đua yêu nước, ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đoàn viên và người lao động ngày càng nâng cao góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thu ngân sách hàng năm đều vượt từ 10 - 15% để thành phố đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội  
     Phong trào văn nghệ thể thao thu hút ngày càng nhiều đoàn viên tham gia, tạo thành phong trào sôi nổi, lành mạnh, vừa rèn luyện nâng cao thể lực, sức khỏe, để tiếp tục học tập, công tác tốt. Mỗi người đều tận tình giải thích, giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, chính xác đồng thời lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân, tôn trọng đồng nghiệp, trung thực trong công tác, phát huy vai trò là bạn đồng hành với người nộp thuế, xây dựng phong cách làm việc văn minh trong công sở, tích cực nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến trong công việc, cải cách các thủ tục hành chính thuế, tạo được niềm tin và sự hài lòng từ phía người nộp thuế. Hàng năm Công đoàn cơ sở cùng chính quyền xây dựng giao ước thi đua, phát huy tính tích cực, tư duy sáng tạo của mỗi đoàn viên “tăng cường công tác quản lý thu thuế, “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền hổ trợ người nộp thuế” được các ngành, các cấp đánh giá cao. 
     5 năm qua, có 44 lượt tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc, 33 tập thể đạt lao động tiên tiến, 03 tập thể nhận Bằng khen Bộ Tài chính, 33 tập thể nhận nhận giất khen Tổng Cục Thuế và Cục thuế. Có 270 đoàn viên dạt danh hiệu lao động tiên tiến, 120 đoàn viên được tặng giấy khen Tổng Cục thuế và Cục thuế, 11 đoàn viên nhận bằng khen Thủ tướng, Bằng khen Bộ tài chính. Nhiều năm liền, các Tổ Công đoàn còn nhận bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh, giấy khen Liên đoàn Lao động thành phố trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ
     Điểm sáng phong trào thi đua ở Công đoàn cơ sở Chi Cục thuế TP là có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đễ Công đoàn trở thành điểm tựa vững chắc, là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên và người lao động và Công đoàn phát huy đúng mức những điển hình tập thể, cá nhân thi đua tiên tiến, lao động giỏi. Đó là tín hiệu tích cực, đáng ghi nhận, tạo cơ sở để ngành Thuế thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thu thuế trong những năm tới.

ANH HUY – Đài Truyền thanh TPST

liên kết web