LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2013 - 2018 LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2013 - 2018

ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2013 - 2018

STT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
1 Thạch Thùy Trang Chủ nhiệm UBKT
2 Đỗ Minh Thông Phó Chủ nhiệm UBKT
3 Lê Văn Hưng Ủy viên UBKT
4 Nguyễn Văn Lâm Ủy viên UBKT
5 Nguyễn Thanh Đông Ủy viên UBKT
Vissza
HD tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023
liên kết web