TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII cho đảng viên và quần chúng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối các cơ quan cấp tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng , trong các ngày 22, 23, 24, 25 và 28/8/2017, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 05 lớp triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII cho 1.700 đảng viên và quần chúng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối các cơ quan cấp tỉnh.
 
     Các đại biểu đã được triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong đó có: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 
     Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, nhất là các nội dung có liên quan đến đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức công đoàn. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm hiện thực hóa Nghị quyết vào thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; tập trung xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh cả về số lượng và chất lượng.
 
SĐ.
 

 

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web