TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Retour
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2017
Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ trọng hàng đầu, quyết định sự sống còn của tổ chức Công đoàn, Ngay đầu nhiệm kỳ 2013 – 2018, Nghị quyết Đại hội IX Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2013- 2018 đã ban hành kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 22/02/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhất là năm 2017 năm kết thúc nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch số 52/KH - TLĐ ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018

     Ngay từ đầu năm 2017, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực; kết quả trong 06 tháng đầu năm 2017 các cấp công đoàn trong tỉnh đã kết nạp 1.473 đoàn viên (khu vực ngoài Nhà nước 900 đoàn viên); thành lập 14 CĐCS (khu vực NNN 05). Hiện toàn tỉnh có 54.371 đoàn viên/55.112 CNVCLĐ với 1.260 CĐCS-NĐ. 

     Đạt được kết quả trên là do: các cấp công đoàn trong tỉnh đều nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, cụ thể:  ngay từ đầu năm các cấp Công đoàn tổ chức nắm nguồn lao động trong doanh nghiệp, có phân công cụ thể các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo, thường xuyên theo dõi để uốn nắn kịp thời về tình hình phát triển đoàn viên; đặc biệt trên cơ sở thông báo chỉ tiêu phát triển đoàn viên của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao, các cấp Công đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên  đến CĐCS của cấp mình phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tính đến thời điểm này một số đơn vị đã phát triển đoàn viên đạt và vượt chỉ tiêu cả năm 2017. 
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS còn hạn chế như:  phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chưa tương xứng với số công nhân, viên chức, lao động và số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn; số lượng đoàn viên giảm lớn so với với năm 2016; chất lượng hoạt động ở một số công đoàn cơ sở còn hạn chế, nhất là công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên thiếu thường xuyên, chưa tập trung cao độ việc thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. 
     Để thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2017, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013 – 2018 các cấp công đoàn cần: tiếp tục điều tra, khảo sát về số lượng CNVCLĐ, doanh nghiệp trên địa bàn để xác định kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tham mưu cấp ủy Đảng, tranh thủ sự hổ trợ của chính quyền cùng cấp trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhất là chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.Thường xuyên tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập công đoàn. Tập trung đẩy mạnh đợt phát triển đoàn viên nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2017) phấn đấu đạt 80% và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên vào ngày 15/11/2017;phấn đấu đến cuối năm 2017 thành lập CĐCS ở tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động có từ 20 lao động trở lên. 
     Tóm lại, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động đặt ra ngày càng cao. Muốn thực hiện tốt chức năng của mình, tổ chức công đoàn cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trước hết là công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Với phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn” để tổ chức công đoàn thực hiện chăm lo, bảo vệ cho người lao động trong các thành phần kinh tế, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh./.

Lương Văn Hòa - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web