VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam
Vị trí của Công đoàn là địa vị của Công đoàn trong hệ thống chính trị - xă hội, là mối quan hệ của Công đoàn với các tổ chức đó.
- Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xă hội.
- Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.
Vị trí của Công đoàn Việt Nam được Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận.
*Công đoàn có mối quan hệ với tổ chức khác trong hệ thống chính trị, xă hội như sau:
a) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam
Công đoàn Việt nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động.
Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng Cộng sản trong chặng đầu quá độ lên chủ nghĩa xă hội ở nước ta thể hiện: Vai tṛ lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn, mặt khác thể hiện trách nhiệm của Công đoàn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, và tham gia xây dựng Đảng.
+ Công đoàn hoạt động không thể thiếu sự lănh đạo của Đảng v́ Đảng là bộ phận tiên phong nhất, tích cực nhất của giai cấp công nhân. Sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn được h́nh thành trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Dưới sự lănh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đă tham gia tích cực trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cách mạng xă hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn bằng đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng. Công đoàn Việt Nam với chức năng của ḿnh triển khai đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng thành chương tŕnh công tác của tổ chức ḿnh.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn thông qua phát huy vai tṛ của từng đảng viên trong tổ chức Công đoàn các cấp.
+ Đảng tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của tổ chức Công đoàn, không can thiệp, không g̣ ép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn. Đảng chỉ giới thiệu những đảng viên là đoàn viên ưu tú để Công đoàn xem xét, tín nhiệm bầu vào Ban lănh đạo Công đoàn các cấp thông qua Đại hội.
+ Tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn có nghĩa là: Công đoàn xây dựng tổ chức và hoạt động phù hợp với điều lệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Cần tránh nhận thức sai lầm về sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn là sự can thiệp trực tiếp của Đảng vào công việc của Công đoàn. Đảng không gán ghép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn, mà Đảng chỉ giới thiệu những Đảng viên tốt để Đại hội Công đoàn lựa chọn và bầu vào các cương vị lănh đạo Công đoàn. Đồng thời không được đồng nhất tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn với sự “biệt lập”, “trung lập”, “đối lập”, “tách biệt” của Công đoàn với Đảng dẫn đến xa rời sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn; Nếu nhằm lẫn sẽ dẫn đến sự lệch lạc mục tiêu hoạt động và không c̣n đúng bản chất của Công đoàn cách mạng.
+ Đảng kiểm tra Công đoàn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.
b) Trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam đối với Đảng
+ Công đoàn là người tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chế độ chính sách và Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng công nhân, viên chức và lao động, đồng thời vận động tổ chức cho công nhân, viên chức và lao động thực hiện nghiêm túc.
+ Công đoàn thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp ư xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân t́nh trung thực và xây dựng.
+ Công đoàn thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện công nhân, viên chức và lao động, từ để lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhằm bổ sung, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng.
+ Công đoàn nắm những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của quần chúng công nhân, viên chức, lao động phản ánh với Đảng, để Đảng nghiên cứu đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng công nhân, viên chức lao động.
c) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước
+ Dưới chủ nghĩa xă hội mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước là mối quan hệ b́nh đẳng, hợp tác, tôn trọng, phối hợp chặt chẽ với nhau trong các mặt hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu chung là: “Dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ và văn minh”.
+ Nhà nước luôn tạo cho tổ chức Công đoàn về điều kiện vật chất, ban hành các văn bản pháp lư tạo cơ sở pháp lư cho Công đoàn hoạt động. Giữa Công đoàn và Nhà nước không có sự đối lập.
+ Công đoàn Việt Nam luôn cộng tác đắc lực với Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền Nhà nước không ngừng lớn mạnh. Công đoàn là người cung cấp, bồi dưỡng, rèn luyện những cán bộ ưu tú cho Đảng và Nhà nước.
2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam.
Nói vai tṛ của tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến tŕnh phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xă hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển.
a) Khi chưa giành được chính quyền
Công đoàn có vai tṛ là trường học đấu tranh giai cấp, Công đoàn vận động, tổ chức công nhân, lao động đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, bảo vệ quyền, lợi của công nhân, lao động. Cuộc đấu tranh của Công đoàn ngày càng phát triển, từ đấu tranh kinh tế sang đấu tranh chính trị với mục đích lật đổ giai cấp thống trị xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xă hội chủ nghĩa, vai tṛ của Công đoàn Việt nam ngày càng khẳng định.
Hiến pháp nước Công hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) chương I. Điều 10 đă ghi rơ: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội của giai cấp công nhân và của người lao động. Cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xă hội chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động khác, tham gia quản lư Nhà nước và xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Luật Công đoàn đă được Quốc hội nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua (tại kỳ họp thứ 7 khoá VIII ngày 30/6/1990) đă khẳng định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam tự nguyện lập ra dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên trong hệ thống chính trị của xă hội Việt Nam, là trường học chủ nghĩa xă hội của người lao động”.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam ngày nay càng được mở rộng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Sự mở rộng vai tṛ Công đoàn là phù hợp với tính tất yếu, khách quan, tính qui luật vận động và phát triển của tổ chức Công đoàn, nó phù hợp với qui luật chung của quá tŕnh xây dựng chủ nghĩa xă hội.
Thực tế, trong chặng đường lịch sử của đất nước những năm qua, Công đoàn Việt Nam đă trưởng thành nhanh chóng, thể hiện rơ vai tṛ của ḿnh đối với xă hội, Công đoàn đă thu hút, vận động giáo dục, tổ chức công nhân, viên chức và lao động tham gia tích cực vào công cuộc cách mạng. Trong các lĩnh vực của đời sống xă hội (kinh tế, chính trị, xă hội, văn hoá và tư tưởng), Công đoàn đă tỏ rơ sự tham gia tích cực, tác động mạnh mẽ của ḿnh thông qua hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, ngành, cơ sở, thông qua lực lượng đoàn viên, Công nhân, viên chức và lao động đă đạt được những thành tựu to lớn góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam thể hiện trong các lĩnh vực:
* Trong lĩnh vực chính trị
Công đoàn có vai tṛ to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị - xă hội xă hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xă hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và v́ dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.
* Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lư kinh tế nhằm xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đă đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai tṛ chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh. Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam, góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế vẫn đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai tṛ chủ đạo.
* Trong lĩnh vực văn hoá - tư tưởng: Trong nền kinh tế nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai tṛ của ḿnh trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
* Trong lĩnh vực xă hội: Công đoàn có vai tṛ trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao tŕnh độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, tŕnh độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, có nhăn quan chính trị, thực sự là lực lượng ṇng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai tṛ lănh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.
3. Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam
Vai tṛ và chức năng của Công đoàn có mối liên hệ khăng khít với nhau. Từ tính chất, vị trí, vai tṛ sẽ xác định chức năng Công đoàn và khi thực hiện tốt chức năng sẽ làm cho vai tṛ Công đoàn ngày càng củng cố và nâng cao.
Chức năng Công đoàn mang tính khách quan, nó tồn tại không phụ thuộc vào ư chí, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, nó được xác định bởi tính chất, vị trí và vai tṛ của tổ chức Công đoàn. Không ai có thể tuỳ tiện gắn cho Công đoàn những chức năng không phù hợp với bản chất.
Song, cũng không nên cố định một cách cứng nhắc chức năng Công đoàn. Cùng với sự phát triển của xă hội, chức năng Công đoàn cũng phát triển, ở mỗi một điều kiện lịch sử - xă hội khác nhau, Công đoàn thực hiện những chức năng khác nhau và nó luôn luôn được bổ sung những nội dung mới, ư nghĩa mới. Đồng thời sự phát triển chức năng không có nghĩa là phủ định, rũ bỏ các chức năng đă có của Công đoàn. V́ vậy, cần hiểu đúng để tránh sự tŕ trệ, bảo thủ, đồng thời tránh sa vào tư tưởng nóng vội, phủ định một cách vô căn cứ những chức năng của Công đoàn.
Các chức năng của Công đoàn gắn chặt với các mặt hoạt động của đời sống xă hội: Sản xuất - kinh doanh, quản lư, kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá - xă hội, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa xă hội khác hẳn về chất so với chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa tư bản, có sự khác nhau đó là do sự thay đổi vị trí, vai tṛ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong xă hội quyết định.
Công đoàn Việt Nam có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và có 3 chức năng sau:
– Chức năng thứ nhất, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.
Một trong những chức năng của Công đoàn Việt Nam hiện nay là bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và lao động.
Công đoàn Việt Nam phải thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích công nhân lao động v́: tŕnh độ và kinh nghiệm quản lư của chính quyền các cấp c̣n non kém, bộ máy Nhà nước c̣n quan liêu, hành chính dẫn đến một số người, một số bộ phận thờ ơ trước quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động, t́nh trạng tham ô, lăng phí, móc ngoặc, hối lộ, tham nhũng, vi phạm đến lợi ích, đời sống người lao động vẫn c̣n tồn tại không thể ngay một lúc xoá bỏ hết được. V́ vậy, Công đoàn phải là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động chống lại tệ nạn quan liêu, chống lại các biểu hiện tiêu cực. Đó là sự bảo vệ đặc biệt khác hẳn với sự bảo vệ trong chủ nghĩa tư bản.
Công đoàn Việt Nam thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động không bằng cách đấu tranh chống lại Nhà nước làm suy yếu Nhà nước, không mang tính đối kháng giai cấp, không phải là đấu tranh giai cấp. Ngược lại Công đoàn c̣n vận động, tổ chức cho công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.
Đồng thời Công đoàn cũng bảo vệ chính lợi ích của Nhà nước - Nhà nước của dân, do dân, v́ dân. Đấu tranh chống lại các thói hư tật xấu của một số người, nhóm người lạc hậu bị tha hoá, đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, bảo vệ chính quyền Nhà nước.
Thực tế hiện nay của nước ta, trong điều kiện hàng hoá nhiều thành phần, các xí nghiệp tư nhân, liên doanh, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công nhân, lao động làm việc trong sự quản lư của chủ xí nghiệp (không phải xí nghiệp quốc doanh), đă xuất hiện quan hệ chủ thợ, t́nh trạng vi phạm dến quyền, lợi ích công nhân lao động có xu hướng phát triển. V́ vậy, chức năngbảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động của Công đoàn có ư nghĩa hết sức quan trọng.
Để thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích, Công đoàn chủ động tham gia cùng chính quyền t́m việc làm và tạo điều kiện làm việc cho công nhân, lao động; Công đoàn tham gia trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, trong việc kư kết hợp đồng lao động của công nhân, lao động; đại diện công nhân, lao động kư kết thoả ước lao động tập thể; trong vấn đề thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức đ́nh công theo Bộ luật lao động. Quản lư và sử dụng quĩ phúc lợi tập thể và sự nghiệp phúc lợi tập thể; bảo hiểm xă hội; bảo hộ lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức và lao động; phát huy dân chủ, b́nh đẳng, công bằng xă hội; phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thăm quan nghỉ mát.
Trong quá tŕnh thực hiện các nội dung hoạt động nhằm thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc các vấn đề cơ bản như:
Lợi ích người lao động gắn liền với lợi ích của Nhà nước, của tập thể, sự tồn tại của Nhà nước chính là sự đảm bảo lợi ích cho người lao động. Lợi ích của người lao động không chỉ thuần tuư ở cơm ăn, áo mặc mà cao hơn là lợi ích chính trị (đại diện là Nhà nước), lợi ích kinh tế, lợi ích văn hoá, tinh thần, lợi ích trước mắt, hàng ngày, lâu dài, lợi ích cá nhân, tập thể, Nhà nước.
+ Nhà nước là người bảo đảm, Công đoàn là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động. Đây là vấn đề quan trọng nói lên mối quan hệ khăng khít, biện chứng giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Đồng thời, nó là cơ sở nhận thức về lợi ích công nhân, viên chức và lao động trong điều kiện mới, thể hiện đúng bản chất cách mạng của Công đoàn Việt Nam.
Chức năng thứ hai, tham gia quản lư Nhà nước, quản lư kinh tế - xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
Trong điều kiện giai cấp công nhân giành được chính quyền người lao động trở thành người chủ, họ có quyền và có trách nhiệm tham gia quản lư kinh tế, xă hội. V́ vậy, vấn đề tham gia quản lư đă trở thành chức năng của Công đoàn. Tuy nhiên cần nhận thức rằng, Công đoàn tham gia quản lư chứ không làm thay, không cản trở, không can thiệp thô bạo vào công việc quản lư của Nhà nước. Công đoàn tham gia quản lư thực chất là để thực hiện quyền của Công đoàn, quyền của công nhân, viên chức, lao động, và để bảo vệ đầy đủ các quyền lợi ích của người lao động.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, khi thực hiện chức năng tham gia quản lư Công đoàn Việt Nam cần quan tâm đến việc phát triển tiềm năng lao động, phát huy sáng kiến, cùng giám đốc, thủ trưởng đơn vị t́m nguồn vốn, thị trường để mở rộng sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, chống quan liêu tham nhũng.
Những nội dung Công đoàn Việt Nam tham gia quản lư
* Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi trong công nhân, viên chức và lao động là biện pháp tổng hợp để họ trực tiếp tham gia quản lư.
* Tham gia xây dựng chiến lược tạo việc làm và điều kiện làm việc cho công nhân lao động.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như; tiền lương, tiền thưởng, nhà ở…
* Tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân, viên chức và LĐ.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách xă hội: Bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, chính sách dân số kế hoạch hoá gia đ́nh, phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ xă hội.
* Vận động và tổ chức tốt Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị cán bộ công chức (đơn vị hành chính sự nghiệp) ở đơn vị.
* Công đoàn tham gia vào việc hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh và đầu tư, đồng thời kiểm tra, giám sát các công việc đă được hoạch định.
* Tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến quyền, lợi và nghĩa vụ của người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của đơn vị.
Chức năng thứ ba, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Chức năng giáo dục của Công đoàn Việt Nam ngày càng mở rộng và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn trong lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua…góp phần cho công nhân, viên chức và lao động nhận thức và hiểu được lợi ích của họ gắn với lợi ích tập thể, lợi ích của xă hội. Muốn có lợi ích và muốn lợi ích của ḿnh được bảo vệ trước hết, phải thực hiện tốt nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ của người công dân đối với cơ quan, xí nghiệp và xă hội. Trên cơ sở đó xây dựng ư thức lao động mới, lao động có kỷ luật và có tác phong công nghiệp. Nâng cao tinh thần tự giác học tập văn hoá, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
+ Công đoàn tuyên truyền, giáo dục cho công nhân, viên chức và lao động vững tin vào đường lối xây dựng chủ nghĩa xă hội, phát triển kinh tế - xă hội mà Đảng ta đă lựa chọn. Giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của địa phương (nhất là đối với công nhân lao động trẻ).
+ Tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh, sống và làm việc theo pháp luật góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Với tinh thần thường xuyên cảnh giác và đấu tranh chống lại những âm mưu thù địch.
Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, trong đó chức năng bảo vệ lợi ích hết sức được coi trọng, mang ư nghĩa trung tâm, là mục tiêu hoạt động của Công đoàn Việt Nam; chức năng tham gia quản lư mang ư nghĩa phương tiện; chức năng giáo dục mang ư nghĩa tạo động lực tinh thần để đạt được mục tiêu.
Do vậy, Công đoàn Việt Nam đồng thời quan tâm tới cả 3 chức năng không coi nhẹ chức năng này, xem nặng chức năng kia.
4. Tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Công đoàn Việt Nam Tổ chức theo các cấp cơ bản sau:
4. 1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
+ Là cơ quan lănh đạo của các cấp Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lơị, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động.
+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước.
+ Tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức và lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, Công đoàn.
+ Thông qua quyết toán và dự toán ngân sách hàng năm và tiến hành công tác đối ngoại theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
4. 2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố) và Công đoàn ngành Trung ương.
+ Là tổ chức Công đoàn theo địa bàn, tỉnh, thành phố có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh, thành phố.
+ Tham gia với cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước tỉnh, thành phố về chủ trương phát triển kinh tế, xă hội, văn hoá giáo dục, các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, lao động.
+ Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xă hội của công nhân, viên chức và lao động trên địa bàn.
+ Phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiển xă hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động tại địa phương.
+ Tham gia hội đồng trọng tài lao động và an toàn lao động ở địa phương, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động. Chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă và các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ḿnh.
+ Tổ chức giáo dục nâng cao tŕnh độ văn hoá, nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.
+ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung ương cần phải phối hợp chặt chẽ, để cùng nhau chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn các cấp thuộc ngành trên địa bàn và lănh thổ.
4.3. Công đoàn cấp trên cơ sở
+ Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở gồm Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn ngành nghề địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn các cơ quan Bộ; Công đoàn ngành giáo dục quận, huyện trực thuộc Liên đoàn lao động quận, huyện.
+ Công đoàn ngành địa phương là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động cùng ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.
a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương
+ Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, của Công đoàn ngành TW và Nghị quyết của Công đoàn cấp ḿnh.
+ Tham gia với chính quyền cùng cấp về phát triển kinh tế - Xă hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và lợi ích ngành nghề, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Hướng dẫn, thông tin về các chế độ, chính sách, khoa học kỹ thuật, ngành, nghề. Tổ chức các phong trào thi đua, giáo dục truyền thống, nghĩa vụ, quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động trong ngành. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xă, thành phố (thuộc tỉnh) hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh, tập huấn bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn Tổng công ty
+ Công đoàn Tổng công ty là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động trong các công ty.
+ Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty.
+ Tham gia với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về qui hoạch, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế của Tổng công ty, tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các qui định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động Tổng công ty.
+ Phối hợp với chuyên môn thực hiện thiết chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và lao động kư thoả ước lao động tập thể với Tổng giám đốc phù hợp với các qui định của pháp luật, tham gia các Hội đồng của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công nhân, viên chức và lao động.
+ Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty thực hiện các h́nh thức tham gia quản lư, thực hiện Luật lao động, tổ chức phong trào thi đua, tuyên truyền, giáo dục theo đặc điểm ngành, nghề, hướng dẫn công tác bảo hộ lao động, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách ngành, nghề khác.
+ Quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty phù hợp với các nguyên tắc và qui định của Tổng Liên đoàn, thực hiện công tác cán bộ theo sự phân công của Công đoàn cấp trên, chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
+ Tiếp nhận ư kiến tham gia và chỉ đạo của các Liên đoàn Lao động địa phương đối với các Công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở là thành viên của Công đoàn Tổng công ty đóng trên địa bàn địa phương.
4. 4. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.
+ Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp và cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xă hội, các tổ chức xă hội có 5 đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên Quyết định công nhận.
+ Nghiệp đoàn Lao động, tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động có mười đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên ra Quyết định công nhận.
Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được tổ chức theo 4 loại h́nh sau:
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn không có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có công đoàn bộ phận, có nghiệp đoàn bộ phận.
- Công đoàn cơ sở có Công đoàn cơ sở thành viên.
Các Công đoàn cơ sở tuỳ theo từng loại h́nh doanh nghiệp mà xây dựng các chương tŕnh, kế hoạch, nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện chức năng cơ bản của Công đoàn, không ngừng chăm lo, bảo vệ lợi ích góp phần ổn định việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. Cụ thể:
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xă hội và tổ chức xă hội nghề nghiệp.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lư cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các DNNN:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp.
2. Phối hợp với giám đốc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho tập thể lao động kư kết Thoả ước lao động tập thể và hướng dẫn người lao động giao kêt hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và CNVCLĐ. Tham gia với giám đốc giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cựu, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức vận động đoàn viên và CNVCLĐ trong doanh gnhiệp thi đua yêu nước, tham gia quản lư doanh nghiệp, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các hợp tác xă sản xuất, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật, tham gia xây dựng các nội quy, quy chế quản lư hợp tác xă; giám sát thực hiện chính sách đối với đoàn viên, xă viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
2. Phối hợp với Ban quản trị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức Đại hội xă viên, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện lao động; nâng cao tŕnh độ nghề nghịêp cho đoàn viên, xă viên, người lao động, hướng dẫn người lao động (không phải xă viên) giao kết hợp đồng lao động.
3. Phối hợp với Ban quản trị chăm lo đời sống cho đoàn viên, xă viên, người lao động, tổ chức các hoạt động xă hôi, thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn; tổ chức nghỉ ngơi, tham quan, du lịch cho đoàn viên, xă viên, người lao động.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; và các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, giáo dục ư thức chấp hành pháp lụât của Nhà nước trong đoàn viên và người lao động, thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
2. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.
3. Đại diện cho tập thể lao động xây dựng và kư Thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, việc thực hiện các điều khoản đă được kư kết trong Thoả ước.
4. Đại diện cho tập thể lao động tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức động viên đoàn viên và lao động thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động xă hội; giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống; phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
6. Tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.
- Quyền hạn, nhiệm vụ của nghiệp đoàn:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá. Phổ biến, hướng dẫn việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống và điều kiện hành nghề của người lao động.
2. Đai diện cho đoàn viên nghiệp đoàn quan hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
3. Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và đời sống. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh.

Nguồn Tổng LĐLĐ Việt Nam
văn bản mới
Chào mừng Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1886 - 2018); kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018); 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018). Đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam…

 

Đ/c Ngô Hùng, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh; 
Đ/c Phan Văn Mai, Tỉnh ủy viên – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy 
tặng cờ lưu niện và hoa cho các Trưởng đoàn

     Tối ngày 22/5/2018, tại Trung tâm Văn hóa – Triển lãm Hồ Nước Ngọt tỉnh, Liên đoàn Lao động - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức Khai mạc Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ X năm 2018. Đến dự có Đ/c Ngô Hùng, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh; Đ/c Phan Văn Mai, Tỉnh ủy viên – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đ/c Lê Thị Kim Xuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đ/c Phan Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Đ/c Lâm Vĩnh Phương, Phó Giám đốc, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, lãnh đạo các Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc tỉnh và Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cùng với 569 diễn viên, nhạc công tham dự và sự hiện hiện của hàng trăm cổ động viên là CNVCLĐ và quần chúng nhân dân dự xem.

 ảnh: Tiết mục biểu diễn dự thi của đơn vị LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên

     Sau phần nghi thức Khai mạc, Hội diễn được bắt đầu qua màn thi diễn của đơn vị Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Xuyên với những tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, màu sắc rực rỡ, kỹ thuật biểu diễn ca, múa của các thí sinh tạo được ấn tương với người xem… Tiếp theo là phần biểu diễn dự thi của đơn vị Công đoàn Công ty Điện lực Sóc Trăng với những tiếp mục hoành tráng, lực lượng diễn viên hùng hậu, có sự đầu tư hỗ trợ của Ban Giám đốc Công ty các tiết mục dàn dựng diễn tả được chủ đề về người công nhân thợ điện, Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, về quê hương, đất nước, con người Việt Nam …

Ảnh: Tiế mục thi diễn của đoàn Công đoàn Cty Điện lực Sóc Trăng

     Nhìn chung, qua phần thi diễn của 02 đơn vị Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Xuyên và Công đoàn Công ty Điện lực Sóc Trăng trong đêm Khai mạc Hội diễn đã mang lại cho người xem kể cả Ban Giám khảo những bất ngờ thú vị về tài năng và nghệ thuật… và rất nóng lòng chờ xem phần thi diễn của các đoàn còn lại vào những buổi kế tiếp… Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé!  

Trong 2 ngày 03 và 04/5/2018, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS trực thuộc tại 02 địa điểm Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT DTNT Huỳnh Cương. Tham dự có 377 lượt cán bộ CĐCS là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra (UBKT) và kế toán Công đoàn tham dự.

    Nội dung tập huấn 4 chuyên đề, bao gồm: Công tác thi đua khen thưởng trong hệ thông Công đoàn, hoạt động ban thanh tra nhân nhân, công tác quản lý tài chính và hoạt động của UBKT CĐCS. Cụ thể, Công đoàn Ngành đã triển khai Quyết định số 88/QĐ-LĐLĐ ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh; các văn bản hướng dẫn đánh giá xếp loại hoạt động CĐCS, hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”. Triển khai các quyết định, công văn hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn công tác quản lý tài chính; hướng dẫn việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; hoạt động UBKT. Đồng thời, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nội dung, phương pháp hoạt động của ban thanh tra nhân dân trường học.

 

Cán bộ công đoàn tham dự lớp tập huấn

     Đây là lớp tập huấn thứ hai trong năm học 2017 – 2018. Trước đó, trong tháng 11 năn 2017, Công đoàn Ngành đã tổ chức lớp tập huấn cho 84 cán bộ CĐCS, triển khai nội dung, phương pháp công tác của Chủ tịch CĐCS, công tác Nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ. Các nội dung tập huấn trên sẽ giúp cho cán bộ CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022 thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình./.

                                                                                 Nguyễn Văn Hóa

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-LĐLĐ, ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2018. Công đoàn ngành Y tế phối hợp cùng Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch số 06/KH.CĐNYT-CĐCKCN về việc tổ chức tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đoàn viên, CNLĐ khu công nghiệp.

     Sáng ngày 05/5/2018, tại Trung tâm Sinh hoạt văn hóa – thể thao CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành buổi Lễ tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đoàn viên, CNLĐ khu công nghiệp. Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y Tế và Công đoàn các khu công nghiệp; Đoàn Y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Chuyên khoa Sản – Nhi; Bệnh viện Chuyên khoa 27 tháng 2; cùng các đồng chí đại diện Ban Giám đốc và lãnh đạo CĐCS các Doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, các đơn vị tài trợ gồm: Đại diện lãnh đạo văn phòng Báo Lao động khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thường trú tại Thành phố Cần Thơ; Siêu thị Coopmart Sóc Trăng cùng với gần 400 đoàn viên, CNLĐ tại các CĐCS doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cùng tham dự.

     Nội dung khám chữa bệnh gồm: khám phụ khoa, da liễu, khám mắt và khám tổng hợp, tư vấn tuyên truyền kiên thức phòng chống HIV – AIDS và tư vấn cho CNVCLĐ một số bệnh theo yêu cầu. Ngoài ra còn cấp phát trên 1.440 tờ rơi để tuyên truyền về HIV – ADIS, ma túy… cho CNLĐ, Siêu thị Coopmart Sóc Trăng hỗ trợ nước uống và ăn nhe; Văn phòng đại diện Báo Lao động khu vực đồng bằng sông Cửu Long vận động tài trợ 160 suất quà, trị giá 46 triệu đồng cho con đoàn viên, công nhân lao động có độ tuổi từ 3 - 7 tuổi (mỗi suất quà là một hộp sữa bột trị giá 385.000 đồng/hộp) cho đoàn viên, CNLĐ đến tư vấn khám bệnh. Tính chung tổng chi phí tư vấn, khám, cấp thuốc và tặng quà với số tiền trên 70 triệu đồng.

     Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018 và là hoạt động trong chuổi hoạt động chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 – 2023, sẽ diễn ra từ ngày 30 – 31/5/2018.

Văn Nhanh

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là tháng 5 đối với tổ chức Công đoàn chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế lao động 1/5 (1/5/1886 – 1/5/2018) và là năm thứ 7 tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận số 77-TB/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng; đặc biệt diễn ra Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn đang phát động các phong trào thi đua sôi nổi từ cơ quan, đơn vị đến doanh nghiệp, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng lập thành tích chào mừng. Đây cũng là những hành động thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2018 - “Mỗi công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”...

     Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tối ngày 04/5/2018, tại Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Sóc Trăng tiến hành tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2018. Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đại diện tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh: Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Ngô Hùng, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo, các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh. Về phía TP Sóc Trăng có: Đồng chí Nguyễn Tuấn Thành, Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPST; đồng chí Trần Văn Nhanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Phó Chủ tịch HĐND TPST; đồng chí Trần Văn Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND TPST; cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn, lãnh đạo Ban Dân vận, UB Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Thành phố Sóc Trăng. Về phía tổ chức Công đoàn trong tỉnh có: Đồng chí Lê Thị Kim Xuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; cùng với các đồng chí là Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các CĐ ngành và tương đương; các đồng chí lãnh đạo CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ và 1.200 CNVCLĐ đại diện cho trên 56.000 CNVCLĐ trong tỉnh cùng tham dự.
     Đại diện lãnh dạo LĐLĐ tỉnh đồng chí Lục Bích Phúc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu phát động “Tháng Công nhân” năm 2018, ôn lại ý nghĩa ngày Quốc tế Lao động 1/5, truyền thống của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam và nêu lên một số hoạt động nổi bật của phong trào công nhân – Công đoàn tỉnh Sóc Trang trong những tháng đầu năm, nổi bật là phong trào thi đua và chuỗi hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2018, chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh (diễn ra từ ngày 30 – 31/5/2018).

     Đại diện Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố đồng chí Trần Văn Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND TPST, phát biểu đánh giá sự chỉ đạo chính quyền (NSDLĐ) trong việc thực hiện phối hợp chặt chẽ với các cấp Công đoàn trong thành phố, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ. Từ đó, tạo được niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ đối với Đảng, nhà nước, sự cộng đồng trách nhiệm giữa chính quyền (NSDLĐ) với Công đoàn cũng được tăng cường hơn, khí thế thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng sôi nổi, góp phần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giao.
     Đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Thành ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ TP Sóc Trăng, Đại diện LĐLĐ thành phố Sóc Trăng phát biểu hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018, nêu bật phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn TP Sóc Trăng đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực, cụ thể: hàng năm có gần 90% CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh; LĐLĐ TP Sóc Trăng luôn được xếp loại tốt là đơn vị đi đầu trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân của tỉnh, năm 2017 đơn được nhận cờ Thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam; các cấp Công đoàn tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, góp phần tích cực vào việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Sóc Trăng. 

Ảnh: Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Ngô Hùng, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 trao Bằng khen UBND tỉnh cho các đoàn viên tiêu biểu

     Với những thành tích trong năm 2017, LĐLĐ tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh xét tặng Bằng khen cho 102 đoàn viên tiêu biểu trong năm 2017 và LĐLĐ tỉnh xét Bằng khen 18 CĐCS tiêu biểu trong công tác chăm lo cho đoàn viên (Tại buổi lễ Ban Tổ chức trao tượng trưng cho 50 đồng chí, 52 đồng chí còn lại sẽ nhận Bằng khen tại CĐ cấp mình). 

Ảnh: Đồng chí Lê Thị Kim Xuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Nguyễn Tuấn Thành, Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPST
Trao  Băng khen LĐLĐ tỉnh cho 18 CĐCS tiêu biểu trong công tác chăm lo cho đoàn viên

 

     Căn cứ nguồn vận động đóng góp và theo đề nghị của các LĐLĐ huyện (TX, TP); Công đoàn ngành và tương đương Ban quản lý Quỹ đã xét đề nghị, hỗ trợ 28 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”. Trong đó cất mới là 26 căn, sửa chữa là 02 căn. Tại Lễ phát động “Tháng Công nhân” hôm nay, Ban Quản lý quỹ “MACĐ” tỉnh sẽ trao tượng trưng 26 căn nhà “MACĐ” cất mới cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn, bức xúc về nhà ở, 02 căn sửa chữa sẽ giao cho đơn vị trao.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và 
Đ/c Trần Văn Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND TPST trao 
Mái ấm CĐ cho đoàn viên nghèo,  khó khăn về nhà ở

     Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng về Chương trình tài trợ giáo dục cho đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018 – 2022. Năm 2018, Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng hỗ trợ 120.000 quyển tập trị giá 684 triệu đồng, phân bổ mỗi huyện (TX, TP) là 10.000 quyển, số còn lại phân bổ cho CĐ Các khu công nghiệp và một số CĐCS trực thuộc tỉnh. Bên cạnh đó, Hội khuyến học tỉnh hỗ trợ 141 suất học bổng, mỗi suất 01 triệu đồng và Cty TNHH CBTP Bánh Pía-Lạp Xưởng Tân Huê Viên hỗ trợ 20 suất, mỗi suất 01 triệu đồng. Số học bổng trên được phân bổ cho 12 Trường Trung học phổ thông trên thuộc các huyện: Cù Lao Dung (28 suất), Long Phú (39 suất), Mỹ Tú (46 suất), Châu Thành (28 suất) để trao tặng học sinh là con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn.Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh đã vận động 55 suất quà mỗi suất 400.000đ, mỗi phần quà tặng tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng đây chính là sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Ảnh: Nhà giáo Nhân dân Lâm Es, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh và đ/c Hồ Thanh Nhã, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Xổ số kiên thiết tỉnh Sóc Trăng trao tập và học bổng cho lãnh đạo
 các LĐLĐ huyện, TX, TP và CĐ Các khu công nghiệp tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch UBMT Việt Nam 
tỉnh Sóc Trăng trao quà cho đoàn viên.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Tuấn Thành, Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPST  và Đ/c Lý Ro Tha, Phó Giám đốc Sở Giáo dục&Đaọ tạo trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo

 

 

heo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, giỗ Tổ Hùng Vương cán bộ công nhân viên chức và người lao động (làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần) sẽ được nghỉ một ngày, nếu ngày giỗ Tổ trùng vào dịp cuối tuần thì sẽ được nghỉ bù vào ngày đi làm kế tiếp.

         Ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 (mùng 10/3 Âm lịch) rơi vào thứ 4 (ngày 25/4 Dương lịch) nên người lao động sẽ chỉ được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương.
            Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5/2018) cán bộ công chức, viên và chức người lao động (làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần) sẽ nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 28/4 đến hết 1/5. Trong đó, ngày 28 và 29/4 là ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ và hưởng nguyên lương.

 
Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5/2018.

            Đối với người lao động (làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần), ngày giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ làm việc ngày 25/4/2018 và hưởng nguyên lương. Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày ngày 29/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018 (trong đó, ngày 29/4/2018 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 30/4/2018 và ngày 01/5/2018 là ngày nghỉ Lễ Chiến thắng và Quốc tế Lao động); và hưởng nguyên lương.
           Đối với các đơn vị, cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị cần căn cứ vào kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Sáng, ngày 06/4/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Tú long trọng tổ chức đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đây là đơn vị cuối cùng của 15 huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương tổ chức xong Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở theo kế hoạch Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra.

 

Quang cảnh Đại hội X Công đoàn huyện Mỹ Tú, nhiệm kỳ 2018-2023

Đến dự và chỉ đạo đại hội: Đại diện LĐLĐ tỉnh có đồng chí Lục Bích Phúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Thạch Thùy Trang, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiềm tra - về cấp huyện có đồng chí Đặng Thành Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Thiên Tư, Phó bí Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban, nghành, đoàn thể huyện; đặc biệt, có 100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 2.000 đoàn viên, CNVCLĐ  huyện về dự đại hội.

Trong 5 năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà; phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ huyện đoàn kết, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Huyện ủy giao, cơ bản các chỉ tiêu nhiêm vụ hàng năm do LĐLĐ tỉnh giao, nổi bật: 

- “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” các cấp Công đoàn đã hướng các hoạt động về đoàn viên, CNVCLĐ để chăm lo, chia sẻ, động viên những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bằng những việc làm cụ thể như: thăm hỏi, động viên, trao tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ với số tiền trên 800 triệu đồng; trao tặng 44 suất học bổng (số tiền 50.000.000 đồng), tặng 53.200 quyển tập (trị giá 306.000.000 đồng) tặng 11 chiếc xe đạp (trị giá 13.000.000 đồng), 150 cặp phao cứu sinh (trị giá trên 120.000.000 đồng) cho con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn. Duy trì 115 tổ, nhóm tiết kiệm, hùn vốn xoay vòng không tính lãi có hơn 1.900 người tham gia với tổng số tiền mỗi năm là hơn 1.600.000.000 đồng, cùng với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tín chấp cho hơn 1.300 lượt CNVCLĐ vay với tổng số tiền hơn 42,5tỷ đồng từ các ngân hàng. Đặc biệt, vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn”  được 747.000.000đ, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 36 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 36 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bức xúc nhà ở với tổng số tiền 720.000.000 đồng. Bên cạnh đó LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 01 căn với số tiền 30.000.000 đồng, UBMTTQVN huyện hỗ trợ 01 căn với số tiền 20.000.000đ cho đoàn viên của huyện. Ngoài ra vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp các loại quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ khắc phục thiên tai, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc ma, vụ kiện của bà Trần Tố Nga do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động…với số tiền trên 400.000.000 đồng;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL cho đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp Công đoàn quan tâm, phối hợp bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện công tác, lao động, sản xuất ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gắn với công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Công đoàn các cấp còn làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ qua.

- Phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn huyện phát động hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đã mang lại hiệu quả. Qua đó có nhiều tập thể, cá nhân được khen  thưởng: Chủ tịch nước tặng thưởng 8 huân chương Lao động; Thủ tướng Chính phủ tặng 21 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 237 bằng khen, huyện tặng 5.431 giấy khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng 02 cờ thi đua, 05 Bằng khen tập thể, 07 Bằng khen cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng 02 Cờ thi đua cho Công đoàn Giáo dục huyện, 75 bằng khen tập thể, 162 Bằng khen cá nhân; LĐLĐ huyện huyện tặng 96 Giấy khen tập thể và 153 Giấy khen cá nhân đã có thành tích trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn; và Có 63 cán bộ Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

 

Đoàn đại biểu dự Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã bầu 20 đồng chí vào Ban chấp hành LĐLĐ huyện Mỹ Tú lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Nguyễn Thành Nghiêm tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng thời, Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức và 01đại biểu dự khuyết dự Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân Đại hội đồng chí Lục Bích Phúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 50.000 quyển tập cho học sinh là con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn huyện Mỹ Tú giai đoạn 2018-2022 từ chương trình tài trợ giáo dục giữa Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Sóc Trăng

Với bản chất và truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” tin tưởng rằng BCH nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục lãnh đạo đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện và tiếp tục phát triển, xứng đáng với kỳ vọng mà Đại hội, đoàn viên, CNVCLĐ huyện đã giao phó.

PK

Sáng, ngày 03 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường cơ quan LĐLĐ huyện Cù lao dung tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho các đồng chí Chủ tịch, phụ trách công tác tài chính kế toán, Trưởng Ban Nữ công (hoặc cán bộ phụ trách nữ công), Chủ nhiệm UBKT (hoặc cán bộ phụ trách công tác kiểm tra) các Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

 

 

Lớp tập huấn diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 03/4 đến ngày 06/4/2018) với các nội dung: Các bài lý luận chính trị cơ bản; Công tác Kế toán - tài chính công đoàn, công tác Nữ công; công tác kiểm tra công đoàn; công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo, sổ sách và quản lý các loại hồ sơ sổ sách Công đoàn. Các học viên được tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn nhận thức đúng đắn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; nắm vững nội dung, phương pháp công tác của cán bộ Công đoàn.

Trong các buổi tập huấn các học viên được thực hành và thảo luận sôi nổi các vấn đề chuyên môn của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Sau đợt tập huấn các đồng chí cán bộ công đoàn cơ bản được trang bị đầy đủ kiến thức về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo, các hồ sơ sổ sách và quản lý các loại hồ sơ sổ sách Công đoàn; công tác nữ công; công tác kế toán - tài chính; công tác kiểm tra Công đoàn.

LĐLĐ huyện Cù Lao Dung

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến trên kênh STV1 (Truyền hình Sóc Trăng) về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến trên kênh STV1 (Truyền hình Sóc Trăng) về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
         Cấp ủy, ban lãnh đạo cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, quần chúng tại cơ quan tổ chức học tập, theo dõi Hội nghị trực tuyến trên kênh STV1 vào sáng ngày 23/3/2018. Dự buổi học tập trực tuyến, có đồng chí Trang Phước – Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; cùng các đồng chí Trưởng, phó ban nghiệp vụ, các đồng chí đảng viên, quần chúng cơ quan.


Quang cảnh buổi học tập trực tuyến

         Thông qua Hội nghị trực tuyến, đã được nghe Phó giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Thạo – Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu 3 nội dung quan trọng của chuyên đề năm 2018 gồm: Sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung học tập, xây dựng phong cách theo phong cách Hồ Chí Minh; một số giải pháp xây dựng phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Sau buổi hội nghị, cấp ủy Chi bộ LĐLĐ tỉnh đã triển khai, quán triệt đến các đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập các nội dung trên và viết bài thu hoạch. 
         

TK-VP LĐLĐ tỉnh

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 420/KHPH-TTDVVL-LĐLĐ, ngày 17/7/2017 của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Sóc Trăng và Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung về thực hiện công tác thông tin thị trường lao động và giải quyết việc làm.
     Ngày 29/3/2018 đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Sóc Trăng đến tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động tại hai đơn vị trường THPT trên địa bàn huyện Cù Lao Dung. Đến dự, có đồng chí Lê Việt Triều - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động huyện; cùng lãnh đạo và hơn 200 học sinh hai trường THPT Đoàn Văn Tố và An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung.
     Qua buổi tư vấn giúp cho thanh thiếu niên (học sinh đang học tại các trường THPT) có kiến thức cơ bản về nghề và việc làm, đây là cơ sở tạo được sự hoài hòa về lao động và việc làm trên địa bàn huyện.
     Trong thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động đợt 2 cho thanh niên trên địa bàn huyện.     
 
LĐLĐ Cù Lao Dung
Việc tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có tác động không nhỏ đến lĩnh vực lao động (LĐ) và công đoàn (CĐ) Việt Nam. Ông Chang-Hee Lee - Giám đốc ILO Việt Nam - vừa có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề trên.

          ÔNG CHANG-HEE LEE
          GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (ILO) VIỆT NAM:
          Tham gia CPTPP là cơ hội của tổ chức Công đoàn Việt Nam
         
LĐO | 03/04/2018

Tham gia CPTPP sẽ có tác động lớn đến quan hệ lao động tại Việt Nam.
Trong ảnh: Các nữ công nhân Cty Lihit Lap. Việt Nam (Hải Phòng) trong giờ làm việc.
Ảnh: QUẾ CHI

          Việc tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có tác động không nhỏ đến lĩnh vực lao động (LĐ) và công đoàn (CĐ) Việt Nam. Ông Chang-Hee Lee - Giám đốc ILO Việt Nam - vừa có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề trên.
         - Theo quan điểm của ông, quan hệ lao động (QHLĐ) ở Việt Nam đã phát triển như thế nào trong thời gian qua?
         - Tổng LĐLĐVN có một lịch sử tự hào đấu tranh vì độc lập trong những năm 1930 và 1940, đấu tranh vì sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trong những năm 1960 và 1970, và hỗ trợ đổi mới từ giữa những năm 1980. Dưới nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, vai trò của Tổng LĐLĐVN là khuyến khích NLĐ làm việc năng suất hơn, đóng góp cho phát triển kinh tế quốc dân, đồng thời chăm lo cho nhu cầu văn hoá và phúc lợi ở nơi làm việc của NLĐ. Tiền lương và điều kiện làm việc cơ bản do Chính phủ quy định.
          Tuy nhiên, với nền kinh tế thị trường, tình hình này đã thay đổi kể từ những năm 1990. Tiền lương và điều kiện làm việc không còn do Nhà nước quy định, mà do người sử dụng LĐ, nhất là ở khu vực tư nhân. Không có các tổ chức của tập thể NLĐ, ở đây là CĐ đủ năng lực thương lượng với người sử dụng LĐ, thì NLĐ, nhất là NLĐ không có tay nghề hoặc tay nghề bậc trung, sẽ phải chấp nhận bất cứ điều khoản hợp đồng nào mà người sử dụng LĐ đưa ra trong nền kinh tế thị trường.
            Không có sự cân bằng về khả năng thương lượng giữa các bên khi giao kết HĐLĐ. Pháp luật LĐ hiện đại đã công nhận rằng: 1) Giữa cá nhân NLĐ và người sử dụng LĐ có sự mất công bằng cố hữu trong việc xác định tiền lương và điều kiện làm việc; 2) NLĐ có quyền tổ chức hoặc tham gia tổ chức để thương lượng tập thể với người sử dụng LĐ một cách bình đẳng, và 3) CĐ cần được bảo vệ trước sự can thiệp hoặc phân biệt đối xử của người sử dụng LĐ.
           Bộ luật LĐ và Luật CĐ của Việt Nam cũng công nhận sự mất cân bằng cố hữu này và công nhận sự cần thiết của thương lượng tập thể. CĐ trong hệ thống của Tổng LĐLĐVN đã có những cải thiện và điều chỉnh vai trò của mình để đại diện tốt hơn cho NLĐ trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗ hổng quan trọng trong hệ thống và chính sách pháp luật.
           - Vậy theo ông, Hiệp định CPTPP và EU - Việt Nam FTA (Hiệp định Thương mại tự do) sẽ có tác động như thế nào tới CĐ và NLĐ?
          - Hiệp định CPTPP và EU - Việt Nam FTA yêu cầu Việt Nam tôn trọng và thúc đẩy Tuyên bố năm 1998 của ILO, đặc biệt là Công ước số 87 về tự do liên kết và Công ước số 98 về quyền thương lượng tập thể. Nói tóm lại, điều này yêu cầu CĐ phải thực sự là CĐ - hay theo cách khác, điều này yêu cầu CĐ trở thành tổ chức của NLĐ, như CĐ ở hầu hết các nước thành viên của ILO.               Tôi cho rằng đây là cơ hội vàng đối với hệ thống CĐ của Tổng LĐLĐVN để hiện đại hoá tổ chức và chức năng nhằm đại diện tốt hơn cho tiếng nói của NLĐ.
         Công đoàn đã có những cải thiện từng bước nhưng ổn định nhằm đại diện tốt hơn cho NLĐ. Tuy nhiên, vẫn còn có những khoảng trống. Từ giữa những năm 1990 tới nay, đã có hơn 6.000 cuộc đình công diễn ra và tất cả đều là đình công tự phát và không do CĐ lãnh đạo. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy NLĐ không cảm thấy những yêu cầu và quyền của họ được giải quyết và quy trình giải quyết vấn đề không vận hành hiệu quả. Tại Việt Nam, không hiếm gặp trường hợp lãnh đạo CĐCS là các quản lý cấp cao của DN. Đây là điều không thể chấp nhận ở hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay.
          Quyền Công đoàn là quyền của NLĐ. Phần lớn các quốc gia thành viên của ILO đều có những điều khoản pháp luật nhằm đảm bảo CĐ độc lập với chủ sử dụng LĐ, không bị can thiệp hoặc chịu sự phân biệt đối xử của người sử dụng LĐ. CĐ có quyền tự chủ quản lý các công việc nội bộ của họ, không bị can thiệp về hành chính, trong khuôn khổ các nguyên tắc quy định bởi pháp luật quốc gia và theo các tiêu chuẩn LĐ quốc tế. Và đây cũng là những quy định và nguyên tắc phổ quát của CĐ và QHLĐ, được thể hiện trong Tuyên bố của ILO và cũng chính là các yêu cầu của Hiệp định CPTPP và EU - Việt Nam FTA.

          Xin cảm ơn ông!

LINH NGUYÊN - QUẾ CHI (LƯỢC GHI)

Đ/c Lê Thị Kim Xuyến – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
                Sưu tầm Báo Lao động ngày 31/3/2018 (Số 74/2018)

 

 

Chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ngày 25/3/2018 CĐCS Trường THCS Phú Lộc (huyện Thạnh Trị) đã tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm về hoạt động Công đoàn với CĐCS Trường Trung học cơ sở An Thạnh 1 (huyện Cù Lao Dung) và Trường Trung học cơ sở Phú Tân (huyện Châu Thành).

     Thông qua hoạt động thực tiễn của những năm qua, các cán bộ CĐCS của 03 Trường đã đưa ra những mô hình về chăm lo đời sống cho đoàn viên, nhà giáo, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với điều kiện của cơ sở thu hút đông đảo người tham gia, hiệu quả, tiết kiệm… Đặc biệt là xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh…

     Sản phần tọa đàm của 03 đơn vị là phần giao lưu bóng chuyền nam và cầu lông nữ, tạo đưuọc sinh khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết đối với cán bộ Công đoàn, đoàn viên, nhà giáo và người lao động của 3 trường, 3 địa phương với nhau.

LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
Thực hiện kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ, ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2018 -2023. Ngày 28/3/2018, tại Hội trường Trường cao đẳng sư phạm tỉnh Sóc Trăng, Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
     Đến dự Đại hội có đồng chí Vũ Minh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục Viện Nam; đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh có đ/c Trang Phước, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và các đ/c Ủy viên Thường vụ Trưởng các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh; đại diện Đảng ủy và Ban Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo có đ/c Châu Tuấn Hồng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng với 108 đại biểu đại diện cho 3.095 đoàn viên công đoàn của ngành đến dự.
     Tại Đại hội các đại biểu đã có những ý kiến trao đổi thảo luận về báo cáo của văn kiện, về danh sách ứng cử Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục, khóa VI, cũng như danh sách đại biểu dự Đại hội X Công đoàn tỉnh, các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
     Kết quả Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng khóa VI gồm 21 đ/c
     Đại hội cũng đã chỉ định đ/c Nguyễn Văn Hóa làm triệu tập viên phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Công đoàn ngành; Ban Chấp hành đã bầu ra 7 đ/c trong Ban Thường vụ, Đ/c Nguyễn Văn Hóa được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu làm Chủ tịch, Đ/c Diệp Thị Tuyết Mai được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh, Ban Chấp hành cũng đã bầu UBKT Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh gồm 5 đ/c, Đ/c Diệp Thị Tuyết Mai được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh khóa VI nhiệm kỳ  2018 – 2023.
     Đại hội Công đoàn ngành giáo dục tỉnh sóc Trăng lần thứ VI nhệm kỳ 2018 – 2023 kết thúc lúc 16 giờ 30 phút buổi chiều cùng ngày 28/3/2018.
 
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, ngày 27/3/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2018. Tham dự có đ/c Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với các đ/c Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gần 60 đại biểu là Báo cáo viên cấp tỉnh; cấp Trung ương, Cộng tác viên dư luận xã hội; đại diện các hội: Hội Nhà báo, Hội Khuyến học, Liên hiệp các Hội khoa học – kỹ thuật, Hội hữu nghị các nước, Hội người cáo tuổi, Câu lạc bộ hưu trí tỉnh, các đ/c Trưởng, Phó các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng các phóng viên Báo Sóc Trăng, Đài PTTH tỉnh đến dự và đưa tin.
     Hội nghị đã nghe báo cáo về chuyên đề “Một số điểm mới cơ bản của hệ thống chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế triển khai thực hiện trong năm 2018; một số nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu “Bảo hiểm xã hội” cho người lao động và “Bảo hiểm y tế” toàn dân"
     Chuyên đề về “Tình hình thế giới và nước Mỹ sau thời gian cầm quyền của Tổng thống Donald Trump; tác động của chiến lược an ninh của Mỹ đối với khu vực và quốc tế; dự báo quan hệ Việt Nam – Mỹ trong thời tới”.
     Chuyên đề về: “công tác quản lý quản lý lễ hội năm 2018. Điểm mới trong công tác chỉ đạo, quản lý bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội”.
      Sau khi được sinh hoạt các chuyên đề trên đ/c Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tập trung:
     Tuyên truyền về tình hình kinh tế  - xã hội của tỉnh về Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh để quản bá hình ảnh kinh tế của Sóc Trăng về cây lúa, tôm… trong đó có một số công trình trọng điểm của tỉnh.
     Củng cố đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung tổ chức Hội nghị sơ kết quý I/2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2018.
     Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Dũng Kiệt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc trăng; đồng chí Phạm Hồng Văn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.
     Chủ tọa Hội nghị, đồng chí Lê Việt Triều - Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ và 77 đồng chí Chủ tịch các CĐCS, NĐ và Đài truyền thanh huyện đến dự và đưa tin.
     Hội nghị đã đánh giá toàn diện những hoạt động Công đoàn trong quý I/2018 và đề ra phương hướng hoạt động trong quý II/2018. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong thời gian tới, đặc biệt là công tác xây dựng mô hình mới, sáng kiến kỹ thuật mới trong công tác và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh và Huyện ủy đã đánh giá cao những thành tích mà Liên đoàn Lao động huyện đã đạt được, đồng thời định hướng một số công tác trong thời gian tới; nhấn mạnh ở công tác tuyên truyền, đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chuyên đề năm 2018; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội X Công đoàn tỉnh, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018, phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ.
      Tại Hội nghị này Liên đoàn Lao động huyện cũng đã trao giấy khen cho 18 tập thể và 201 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.
                                                                                                 
LĐLĐ Cù Lao Dung
Năm năm qua, với nhiều biền động của kinh tế, ảnh hưởng phần nào đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Với sự quan tâm, hổ trợ của cấp ủy, chính quyền cùng sự đoàn kết nổ lực của các cấp Công đoàn, hoạt động công đoàn TPST đã có nhiều khởi sắc vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị cùng các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn TP khóa X, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã đề ra.

     Mấu chốt giúp các cấp Công đoàn thành phố hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội là việc triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực chăm lo và nâng cao đời sống, điều kiện làm việc của đoàn viên và người lao động ở cở sở. trên 11.500 lao động có việc làm ổn định, được cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị bảo hộ lao động, máy  móc hiện đại, nơi làm việc, sản xuất thoáng mát, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và thực hiện ký kết hợp đồng lao động hàng năm, đưa những nội dung có lợi nhiều hơn so với luật đề ra cho CNVCLĐ.

 

     Công đoàn các cấp còn tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, trọng tâm là giám sát thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, triển khai hiệu quả các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, tổ chức các hoạt động đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn. Tổ chức nhiều hoạt động thu hút đoàn viên tham gia, vận động đoàn viên phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết 05 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam “Đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở, hỗ trợ, tư vấn cho các Công đoàn những nội dung cần có trong thỏa ước lao động làm cơ sở đảm bảo bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Nhờ đó, nâng dần tỷ lệ Doanh nghiệp có Công đoàn hoạt động ký kết thỏa ước lao động hàng năm đạt trên 90%. Mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong Doanh nghiệp được kết nối, thắt chặt và đối với cơ quan nhà nước là sự đồng hành, quan tâm gần gũi thiết thực tác động đoàn viên, cán bộ, công chức chức xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại đúng với quyền hạn, trách nhiệm và, nghĩa vụ cá nhân. 
     LĐLĐ Thành phố còn tranh thủ sự hổ trợ của Liên đoàn lao động tỉnh, Thành ủy, - UBND thành phố cùng các doanh nghiệp và trích một phần kinh phí của đơn vị đã tổ chức tặng trên 3.000 phần quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 610 triệu đồng, tặng trên 18.200 quyển tập cho con đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập, xây dựng, sửa chữa 44 mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, kịp thời thăm hỏi, động viên những gia đình đoàn viên gặp khó khăn, hữu sự với số tiền 2,3 tỷ đồng góp phần cùng chính quyền thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
     Công đoàn các cấp còn là chỗ dựa tinh thần, là điểm tựa để người lao động gởi gắm tâm tư, kỳ vọng. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập mới 30 CĐCS đạt 300% chỉ tiêu, kết nạp 1.555 đoàn viên mới, đạt 106% chỉ tiêu nghị quyết. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn thành có trên 4.870 đoàn viên sinh hoạt ở 125 Công đoàn trực thuộc.
     Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, trong 5 năm tới, các cấp Công đoàn TP tập trung hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” chú trọng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động. Song song đó, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động, đồng hành, phát huy gắn kết với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm phát triển kinh tế, xã hội. Phát triển và thành lập đoàn tổ chức Công đoàn với phương châm hoạt động “Vì lợi ích của đoàn viên công đoàn”, tranh thủ sự quan tâm hổ trợ của chính quyền, sự quan lãnh đạo của cấp ủy và sự tâm huyết, đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ cùng nổ lực vượt qua thách thức, khó khăn, để xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh tương xứng với sự phát triển chung của thành phố./.  
 

Anh Huy
Ngày 06/3/2018 Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Họp mặt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổ chức trò chơi dân gian trong nữ đoàn viên CNVCLĐ, tham dự có 48 đội, với 144 vận động viên và hơn 300 cổ động viên, đại diện Ban Chấp hành các CĐCS, NĐ sinh hoạt ý nghĩa lịch sử 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

     Từ đó nâng cao nhận thức và lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước của Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Đồng thời, Ban Nữ công đã phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua hoạt động các trò chơi đã tạo sân chơi giải trí lành mạnh, bổ ích, thắt chặt tình đoàn kết giữa các công chức, viên chức, người lao động nữ.

      Một số CĐCS còn tổ chức một số hoạt động như: chào mừng kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng như:  họp mặt, thi nấu ăn, tổ chức các trò chơi,…                                                                                                                      LĐLĐ Cù Lao Dung 

Nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Chiều ngày 6/3, Liên Đoàn lao động TP phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ TP tổ chức Hội thi “Khéo tay hay làm” trong nữ CNVCLĐ

     Với thời gian 40 phút thí sinh các Đội đều có sự đầu tư những món ăn mặn, ngọt đủ “Hương, sắc” trong từng món ăn bình dân như gõi cuốn, nem nướng, bánh cống, bánh củ cải, bánh ít trần, bánh măng, Xôi mặn ngũ sắc, bánh bao nướng, cơm gà mẫu tử đoàn viên, chả phượng hoàng, bánh ngọc trân châu…  đến những món ngọt như sương sa được đổ khuôn theo công nghệ “3D” độc đáo đẹp mắt, bánh kem sinh nhật, bánh khoai mì nướng, bánh Flan hương socola. .. đều là những món ăn quen thuộc vào những ngày cuối tuần, những buổi liên quan, tiệc sinh nhật hay họp mặt, liên hoan… 
     Ấn tượng nhất là cách bày trí, ý nghĩa thông điệp gởi gắm trong mỗi món ăn là tính thẩm mỹ sự tinh tế được các chị kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại với tài hoa thủ công của phụ nữ Việt nam, mỗi đội đều mang nét riêng, thể hiện sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng trong từng thao tác.
     Ngay sau Hội thi, các đại biểu tham dự đã ôn lại ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và cuộc khởi khởi nghĩa Hai Bà Trưng đồng thời nhìn lại bước trưởng thành của phong trào nữ CB,CNVC LĐ và phụ nữ thành phố thời gian qua, khẳng định những cống hiến của phụ nữ thành phố luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tự chủ, năng động, sáng tạo thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ. Trong không khí thân mật, các chị đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ và phấn khởi, bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể cùng thành tích của phụ nữ thành phố, đặc biệt là tạo nguyồn cán bộ phụ nữ, kịp thời bố trí, bổ sung vào những cương vị quan trọng.
     Qua phong trào nữ CNVCLĐ và phụ nữ thành phố, trong năm 2017 có trên 1.520 chị đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gằn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, có 1.600 chị đạt danh hiệu phụ nữ tiêu biểu. 
     Trong niềm hân hoan phấn khởi, đại biểu đã giao lưu văn nghệ tạo thêm ấn tượng cho buổi họp mặt. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Đội khối Đảng với món bánh măng và Đội Khối văn xã món bánh kem sinh nhật, 2 giải nhì cho Đội Khối Đoàn thể và Trường THCS Lê Quý Đôn, 3 giải ba cho Đội XN in bao bì Duy Nhật với món chả phượng hoàng, Công đoàn Trường Mẫu giáo & Trường Tiểu học phường 5 với món bánh xèo, Trường Mẫu giáo & Tiểu học phường 10 cùng 21 giải khuyến khích cho các Đội dư Hội thi./.

Anh Huy

Sáng, ngày 16/3/2018, Liên đoàn Lao động Thị xã Vĩnh Châu long trọng tổ chức Đại hội IX Công đoàn thị xã, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đến dự và chỉ đạo đại hội, có Đ/c Trang Phước- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; Đ/c Hứa Sỹ Hùng -Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Vĩnh Châu; Đ/c Trần Hoàng Thắng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã; các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các phòng ban thị xã; đặc biệt cùng với sự có mặt của 125 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 4.200 đoàn viên Công đoàn Thị xã Vĩnh Châu.

Quang cảnh Đại hội

Trong 5 năm qua, cùng với quá trình phát triển của Thị xã Vĩnh Châu; đoàn viên, CNVCLĐ thị xã có những bước trưởng thành cả về số lượng, chất lượng; các cấp công đoàn thị xã đã có nhiều thay đổi cơ bản để sát hợp tình hình thực tế và yêu cầu của phong trào CNVCLĐ, khắc phục mọi khó khăn, phát huy và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Thị ủy giao, chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm do Liên đoàn Lao động tỉnh giao thể hiện qua nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 được trình bày tại Đại hội cho thấy 17/18 chỉ tiêu chủ yếu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn và chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện do Đại hội VIII Công đoàn Thị xã đề ra và LĐLĐ tỉnh giao đã đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, có những chỉ tiêu đạt rất cao như: công tác phát triển đoàn viên đạt 265,56%; thành lập công đoàn cơ sở (nơi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 20 lao động trở lên) đạt 160%; Giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và được kết nạp vào Đảng, đạt 181%; số doanh nghiệp có CĐCS ban hành quy chế và tổ chức đối thoại cũng như doanh nghiệp ngoài nhà nước có Thỏa ước lao động tập thể đạt 143% chỉ tiêu,.. với những kết quả nổi bật trên đã thể hiện sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn trong việc chăm lo tập hợp, thu hút đông đảo người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh đó, Công tác tuyên truyền cho đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp Công đoàn quan tâm, phối hợp bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với điều kiện công tác, lao động, sản xuất ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nội dung tập trung tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Các cấp Công đoàn còn làm tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ qua; chủ động đưa “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể với NSDLĐ; hướng các hoạt động về đoàn viên, CNVCLĐ để chăm lo, chia sẻ, động viên những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, 31 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” đã được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa cho đoàn viên; Thăm, tặng quà cho gần 700 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao 44 suất học bổng, 53.200 quyển tập, 11 xe đạp, 100 cặp phao với tổng số tiền trên 600 triệu đồng,... Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... được tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh để đoàn viên, CNVCLĐ tham gia sau những giờ làm việc nhằm tái tạo sức lao động. Nhiều phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn thị xã phát động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đã mang lại kết quả tốt, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực tại địa phương. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình, tiên tiến, nhiều tập thể có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng, tôn vinh. Chỉ tính trong hệ thống tổ chức Công đoàn, 5 năm qua Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 02 cờ thi đua xuất sắc, 170 bằng khen; LĐLĐ thị xã được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đánh giá, xếp loại là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt Vững mạnh Xuất sắc (nay là loại Tốt) 5 năm liền (2013-2017).

 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

 

Tại Đại hội Đ/c Trang Phước – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh biểu dương những thành tích đã đạt được trong thời gian qua và cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Công đoàn Thị xã Vĩnh Châu khắc phục những hạn chế và kỳ vọng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục lãnh đạo đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thị xã phát triển, xứng đáng với kỳ vọng mà Đại hội hôm nay đã giao phó, đoàn viên, CNVCLĐ thị xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác, lao động, sản xuất, xứng đáng là giai cấp tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, tỉnh nhà nói chung và thị xã Vĩnh Châu nói riêng. Vừa qua Thị ủy, UBND Thị xã Vĩnh Châu quan tâm cấp cho LĐLĐ Thị xã gần 2.800 m2 đất sạch và đã san lắp mặt bằng; sắp tới LĐLĐ tỉnh sẽ đầu tư xây dựng nơi “Sinh hoạt Văn hóa – thể thao” “Tư vấn pháp luật” gắn với “Trụ sở làm việc” cơ quan LĐLĐ Thị xã và khi đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, rất mong các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ Thị xã cần có biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng công trình một cách hiệu quả nhất; cũng nhân dịp này, thay mặt cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đồng chí Trang Phước đã trao tặng 50.000 quyển tập cho học sinh là con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn của thị xã Vĩnh Châu.

 

     

Đ/c Trang Phước - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trao bảng tượng trưng cho LĐLĐ TX Vĩnh Châu

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Thị xã khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 21 đồng chí, đồng chí Phan Văn Đê giữ chức Chủ tịch LĐLĐ Thị xã. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp với 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Sáng ngày 12/03/2018, tại hội trường Ban Dân vận huyện Kế Sách, cụm thi đua các LĐLĐ huyện (TX,TP) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017. Đến dự có đ/c Trang Phước - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Ban Chính sách - Pháp luật, Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh và các đ/c Chủ tịch, phó Chủ tịch LĐLĐ 11/11 huyện (TX,TP).
      Tại hội nghị, đ/c Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề (cụm trưởng) báo cáo tóm tắc tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí giao ước thi đua cụm năm 2017; các đại biểu đã tập trung thảo luận: bổ sung thêm số liệu vào báo cáo tổng kết, các tiêu chí và hướng dẫn chấm điểm thi đua; cụ thể tập trung vào các nội dung: chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tiêu chí đánh giá chấm điểm thi đua cụm; nội dung giao ước thi đua,...
 
 
        Qua 1 năm, hầu hết các đơn vị trong cụm đã cố gắng phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí thi đua được ký kết ngay từ đầu năm: tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng, kịp thời chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn trên 2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 61/41 căn MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở; vận động đóng góp quỹ để kịp thời giúp đỡ, thăm hỏi, động viên những gia đình đoàn viên bị bệnh nan y, bị thiên tai,...; vận động đóng góp quỹ Đền ơn, đáp nghĩa, quỹ Ngày vì người nghèo tương đối tốt; phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, kết quả có 6.681 sáng kiến được công nhận, 2.169 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 203 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, hoàn thành 575 công trình sản phẩm thi đua; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng tháng Công nhân; tham gia đầy đủ các hội thao, hội thi do LĐLĐ tỉnh tổ chức; thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn đạt và vượt chỉ tiêu; phát triển đoàn viên có 7/11 đơn vị vượt chỉ tiêu, 11/11 đơn vị được LĐLĐ tỉnh đánh giá xếp loại Tốt; ...  những kết quả trên đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của LĐLĐ tỉnh và của địa phương năm 2017.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một vài hạn chế, thiếu sót mà các đơn vị cũng cần phải khắc phục: một số đơn vị chưa nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn đánh giá xếp loại để cụ thể hóa trong nội dung Kế hoạch thực hiện cụ thể; việc đăng ký đề tài, giải pháp, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến còn lúng túng; còn 4 đơn vị phát triển đoàn viên chưa đạt chỉ tiêu Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh giao; …
     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Trang Phước - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh một số công việc cần tập trung sắp tới, cụ thể như sau:
     1. Đề nghị các đ/c làm cụm trưởng, cụm phó bổ sung hoàn chỉnh báo cáo thi đua và phụ lục số liệu, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng sớm gởi về LĐLĐ tỉnh.
     2. Cụm trưởng mới năm 2018 bám vào tiêu chí đánh giá chấm điểm xếp loại LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở chính và cụ thể hóa tiêu chí thi đua cụm theo chỉ tiêu bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao; đồng thời nghiên cứu Hướng dẫn hoạt động cụm khối của tỉnh đề ra các tiêu chí giao ước thi đua cho phù hợp để sớm tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018.
     3. Cụ thể hóa Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 thành những chỉ tiêu  và giải pháp thực hiện cụ thể trong năm 2018. Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.
    4. Phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của cụm trưởng, cụm phó và các thành viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua của tỉnh.
     Qua kết quả thực hiện giao ước thi đua, các đơn vị cũng đã tiến hành bầu chọn 3 đơn vị đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng cờ xuất sắc: LĐLĐ huyện Trần Đề, Thạnh Trị, Cù Lao Dung và 1 đơn vị đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng cờ dẫn đầu cụm năm 2017 là LĐLĐ thành phố Sóc Trăng.
     Hội nghị cũng tiến hành bầu chọn và bàn giao cụm trưởng năm 2018 là LĐLĐ huyện Kế Sách, cụm phó là huyện Mỹ Xuyên; giao cho cụm trưởng hoàn chỉnh các tiêu chí giao ước thi đua năm 2018 và tổ chức cho các đơn vị ký kết thi đua, báo cáo về LĐLĐ tỉnh./.
 
Thanh Thanh
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Ban Thường vụ Lên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung tổ chức bàn giao nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn Lư Văn Y thuộc CĐCS Trường tiểu học Đại Ân 1A.
     Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ huyện cùng gia đình.
 
 
     Được biết căn nhà được xây mới trị giá 85 triệu đồng, trong đó được Ban Quãn lý quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do người thân trong gia đình tự đóng góp.
 
     Phát biểu tại buổi lễ bàn giao đại diện gia đình đoàn viên Lư Văn Y rất cám ơn Công đoàn cấp trên, cấp Ủy Đảng, chính quyền và công đoàn cơ sở đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình có được mái ấm khang trang, ổn định cuộc sống, đây cũng là nguồn động viên to lớn giúp đồng chí an tâm trong công tác, gia đình sẽ cố gắng vượt lên thoát nghèo.
Hồng Hải
liên kết web