VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam
Vị trí của Công đoàn là địa vị của Công đoàn trong hệ thống chính trị - xă hội, là mối quan hệ của Công đoàn với các tổ chức đó.
- Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xă hội.
- Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.
Vị trí của Công đoàn Việt Nam được Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận.
*Công đoàn có mối quan hệ với tổ chức khác trong hệ thống chính trị, xă hội như sau:
a) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam
Công đoàn Việt nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động.
Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng Cộng sản trong chặng đầu quá độ lên chủ nghĩa xă hội ở nước ta thể hiện: Vai tṛ lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn, mặt khác thể hiện trách nhiệm của Công đoàn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, và tham gia xây dựng Đảng.
+ Công đoàn hoạt động không thể thiếu sự lănh đạo của Đảng v́ Đảng là bộ phận tiên phong nhất, tích cực nhất của giai cấp công nhân. Sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn được h́nh thành trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Dưới sự lănh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đă tham gia tích cực trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cách mạng xă hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn bằng đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng. Công đoàn Việt Nam với chức năng của ḿnh triển khai đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng thành chương tŕnh công tác của tổ chức ḿnh.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn thông qua phát huy vai tṛ của từng đảng viên trong tổ chức Công đoàn các cấp.
+ Đảng tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của tổ chức Công đoàn, không can thiệp, không g̣ ép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn. Đảng chỉ giới thiệu những đảng viên là đoàn viên ưu tú để Công đoàn xem xét, tín nhiệm bầu vào Ban lănh đạo Công đoàn các cấp thông qua Đại hội.
+ Tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn có nghĩa là: Công đoàn xây dựng tổ chức và hoạt động phù hợp với điều lệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Cần tránh nhận thức sai lầm về sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn là sự can thiệp trực tiếp của Đảng vào công việc của Công đoàn. Đảng không gán ghép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn, mà Đảng chỉ giới thiệu những Đảng viên tốt để Đại hội Công đoàn lựa chọn và bầu vào các cương vị lănh đạo Công đoàn. Đồng thời không được đồng nhất tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn với sự “biệt lập”, “trung lập”, “đối lập”, “tách biệt” của Công đoàn với Đảng dẫn đến xa rời sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn; Nếu nhằm lẫn sẽ dẫn đến sự lệch lạc mục tiêu hoạt động và không c̣n đúng bản chất của Công đoàn cách mạng.
+ Đảng kiểm tra Công đoàn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.
b) Trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam đối với Đảng
+ Công đoàn là người tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chế độ chính sách và Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng công nhân, viên chức và lao động, đồng thời vận động tổ chức cho công nhân, viên chức và lao động thực hiện nghiêm túc.
+ Công đoàn thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp ư xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân t́nh trung thực và xây dựng.
+ Công đoàn thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện công nhân, viên chức và lao động, từ để lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhằm bổ sung, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng.
+ Công đoàn nắm những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của quần chúng công nhân, viên chức, lao động phản ánh với Đảng, để Đảng nghiên cứu đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng công nhân, viên chức lao động.
c) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước
+ Dưới chủ nghĩa xă hội mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước là mối quan hệ b́nh đẳng, hợp tác, tôn trọng, phối hợp chặt chẽ với nhau trong các mặt hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu chung là: “Dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ và văn minh”.
+ Nhà nước luôn tạo cho tổ chức Công đoàn về điều kiện vật chất, ban hành các văn bản pháp lư tạo cơ sở pháp lư cho Công đoàn hoạt động. Giữa Công đoàn và Nhà nước không có sự đối lập.
+ Công đoàn Việt Nam luôn cộng tác đắc lực với Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền Nhà nước không ngừng lớn mạnh. Công đoàn là người cung cấp, bồi dưỡng, rèn luyện những cán bộ ưu tú cho Đảng và Nhà nước.
2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam.
Nói vai tṛ của tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến tŕnh phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xă hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển.
a) Khi chưa giành được chính quyền
Công đoàn có vai tṛ là trường học đấu tranh giai cấp, Công đoàn vận động, tổ chức công nhân, lao động đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, bảo vệ quyền, lợi của công nhân, lao động. Cuộc đấu tranh của Công đoàn ngày càng phát triển, từ đấu tranh kinh tế sang đấu tranh chính trị với mục đích lật đổ giai cấp thống trị xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xă hội chủ nghĩa, vai tṛ của Công đoàn Việt nam ngày càng khẳng định.
Hiến pháp nước Công hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) chương I. Điều 10 đă ghi rơ: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội của giai cấp công nhân và của người lao động. Cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xă hội chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động khác, tham gia quản lư Nhà nước và xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Luật Công đoàn đă được Quốc hội nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua (tại kỳ họp thứ 7 khoá VIII ngày 30/6/1990) đă khẳng định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam tự nguyện lập ra dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên trong hệ thống chính trị của xă hội Việt Nam, là trường học chủ nghĩa xă hội của người lao động”.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam ngày nay càng được mở rộng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Sự mở rộng vai tṛ Công đoàn là phù hợp với tính tất yếu, khách quan, tính qui luật vận động và phát triển của tổ chức Công đoàn, nó phù hợp với qui luật chung của quá tŕnh xây dựng chủ nghĩa xă hội.
Thực tế, trong chặng đường lịch sử của đất nước những năm qua, Công đoàn Việt Nam đă trưởng thành nhanh chóng, thể hiện rơ vai tṛ của ḿnh đối với xă hội, Công đoàn đă thu hút, vận động giáo dục, tổ chức công nhân, viên chức và lao động tham gia tích cực vào công cuộc cách mạng. Trong các lĩnh vực của đời sống xă hội (kinh tế, chính trị, xă hội, văn hoá và tư tưởng), Công đoàn đă tỏ rơ sự tham gia tích cực, tác động mạnh mẽ của ḿnh thông qua hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, ngành, cơ sở, thông qua lực lượng đoàn viên, Công nhân, viên chức và lao động đă đạt được những thành tựu to lớn góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam thể hiện trong các lĩnh vực:
* Trong lĩnh vực chính trị
Công đoàn có vai tṛ to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị - xă hội xă hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xă hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và v́ dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.
* Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lư kinh tế nhằm xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đă đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai tṛ chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh. Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam, góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế vẫn đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai tṛ chủ đạo.
* Trong lĩnh vực văn hoá - tư tưởng: Trong nền kinh tế nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai tṛ của ḿnh trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
* Trong lĩnh vực xă hội: Công đoàn có vai tṛ trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao tŕnh độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, tŕnh độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, có nhăn quan chính trị, thực sự là lực lượng ṇng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai tṛ lănh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.
3. Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam
Vai tṛ và chức năng của Công đoàn có mối liên hệ khăng khít với nhau. Từ tính chất, vị trí, vai tṛ sẽ xác định chức năng Công đoàn và khi thực hiện tốt chức năng sẽ làm cho vai tṛ Công đoàn ngày càng củng cố và nâng cao.
Chức năng Công đoàn mang tính khách quan, nó tồn tại không phụ thuộc vào ư chí, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, nó được xác định bởi tính chất, vị trí và vai tṛ của tổ chức Công đoàn. Không ai có thể tuỳ tiện gắn cho Công đoàn những chức năng không phù hợp với bản chất.
Song, cũng không nên cố định một cách cứng nhắc chức năng Công đoàn. Cùng với sự phát triển của xă hội, chức năng Công đoàn cũng phát triển, ở mỗi một điều kiện lịch sử - xă hội khác nhau, Công đoàn thực hiện những chức năng khác nhau và nó luôn luôn được bổ sung những nội dung mới, ư nghĩa mới. Đồng thời sự phát triển chức năng không có nghĩa là phủ định, rũ bỏ các chức năng đă có của Công đoàn. V́ vậy, cần hiểu đúng để tránh sự tŕ trệ, bảo thủ, đồng thời tránh sa vào tư tưởng nóng vội, phủ định một cách vô căn cứ những chức năng của Công đoàn.
Các chức năng của Công đoàn gắn chặt với các mặt hoạt động của đời sống xă hội: Sản xuất - kinh doanh, quản lư, kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá - xă hội, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa xă hội khác hẳn về chất so với chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa tư bản, có sự khác nhau đó là do sự thay đổi vị trí, vai tṛ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong xă hội quyết định.
Công đoàn Việt Nam có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và có 3 chức năng sau:
– Chức năng thứ nhất, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.
Một trong những chức năng của Công đoàn Việt Nam hiện nay là bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và lao động.
Công đoàn Việt Nam phải thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích công nhân lao động v́: tŕnh độ và kinh nghiệm quản lư của chính quyền các cấp c̣n non kém, bộ máy Nhà nước c̣n quan liêu, hành chính dẫn đến một số người, một số bộ phận thờ ơ trước quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động, t́nh trạng tham ô, lăng phí, móc ngoặc, hối lộ, tham nhũng, vi phạm đến lợi ích, đời sống người lao động vẫn c̣n tồn tại không thể ngay một lúc xoá bỏ hết được. V́ vậy, Công đoàn phải là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động chống lại tệ nạn quan liêu, chống lại các biểu hiện tiêu cực. Đó là sự bảo vệ đặc biệt khác hẳn với sự bảo vệ trong chủ nghĩa tư bản.
Công đoàn Việt Nam thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động không bằng cách đấu tranh chống lại Nhà nước làm suy yếu Nhà nước, không mang tính đối kháng giai cấp, không phải là đấu tranh giai cấp. Ngược lại Công đoàn c̣n vận động, tổ chức cho công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.
Đồng thời Công đoàn cũng bảo vệ chính lợi ích của Nhà nước - Nhà nước của dân, do dân, v́ dân. Đấu tranh chống lại các thói hư tật xấu của một số người, nhóm người lạc hậu bị tha hoá, đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, bảo vệ chính quyền Nhà nước.
Thực tế hiện nay của nước ta, trong điều kiện hàng hoá nhiều thành phần, các xí nghiệp tư nhân, liên doanh, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công nhân, lao động làm việc trong sự quản lư của chủ xí nghiệp (không phải xí nghiệp quốc doanh), đă xuất hiện quan hệ chủ thợ, t́nh trạng vi phạm dến quyền, lợi ích công nhân lao động có xu hướng phát triển. V́ vậy, chức năngbảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động của Công đoàn có ư nghĩa hết sức quan trọng.
Để thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích, Công đoàn chủ động tham gia cùng chính quyền t́m việc làm và tạo điều kiện làm việc cho công nhân, lao động; Công đoàn tham gia trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, trong việc kư kết hợp đồng lao động của công nhân, lao động; đại diện công nhân, lao động kư kết thoả ước lao động tập thể; trong vấn đề thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức đ́nh công theo Bộ luật lao động. Quản lư và sử dụng quĩ phúc lợi tập thể và sự nghiệp phúc lợi tập thể; bảo hiểm xă hội; bảo hộ lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức và lao động; phát huy dân chủ, b́nh đẳng, công bằng xă hội; phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thăm quan nghỉ mát.
Trong quá tŕnh thực hiện các nội dung hoạt động nhằm thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc các vấn đề cơ bản như:
Lợi ích người lao động gắn liền với lợi ích của Nhà nước, của tập thể, sự tồn tại của Nhà nước chính là sự đảm bảo lợi ích cho người lao động. Lợi ích của người lao động không chỉ thuần tuư ở cơm ăn, áo mặc mà cao hơn là lợi ích chính trị (đại diện là Nhà nước), lợi ích kinh tế, lợi ích văn hoá, tinh thần, lợi ích trước mắt, hàng ngày, lâu dài, lợi ích cá nhân, tập thể, Nhà nước.
+ Nhà nước là người bảo đảm, Công đoàn là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động. Đây là vấn đề quan trọng nói lên mối quan hệ khăng khít, biện chứng giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Đồng thời, nó là cơ sở nhận thức về lợi ích công nhân, viên chức và lao động trong điều kiện mới, thể hiện đúng bản chất cách mạng của Công đoàn Việt Nam.
Chức năng thứ hai, tham gia quản lư Nhà nước, quản lư kinh tế - xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
Trong điều kiện giai cấp công nhân giành được chính quyền người lao động trở thành người chủ, họ có quyền và có trách nhiệm tham gia quản lư kinh tế, xă hội. V́ vậy, vấn đề tham gia quản lư đă trở thành chức năng của Công đoàn. Tuy nhiên cần nhận thức rằng, Công đoàn tham gia quản lư chứ không làm thay, không cản trở, không can thiệp thô bạo vào công việc quản lư của Nhà nước. Công đoàn tham gia quản lư thực chất là để thực hiện quyền của Công đoàn, quyền của công nhân, viên chức, lao động, và để bảo vệ đầy đủ các quyền lợi ích của người lao động.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, khi thực hiện chức năng tham gia quản lư Công đoàn Việt Nam cần quan tâm đến việc phát triển tiềm năng lao động, phát huy sáng kiến, cùng giám đốc, thủ trưởng đơn vị t́m nguồn vốn, thị trường để mở rộng sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, chống quan liêu tham nhũng.
Những nội dung Công đoàn Việt Nam tham gia quản lư
* Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi trong công nhân, viên chức và lao động là biện pháp tổng hợp để họ trực tiếp tham gia quản lư.
* Tham gia xây dựng chiến lược tạo việc làm và điều kiện làm việc cho công nhân lao động.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như; tiền lương, tiền thưởng, nhà ở…
* Tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân, viên chức và LĐ.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách xă hội: Bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, chính sách dân số kế hoạch hoá gia đ́nh, phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ xă hội.
* Vận động và tổ chức tốt Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị cán bộ công chức (đơn vị hành chính sự nghiệp) ở đơn vị.
* Công đoàn tham gia vào việc hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh và đầu tư, đồng thời kiểm tra, giám sát các công việc đă được hoạch định.
* Tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến quyền, lợi và nghĩa vụ của người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của đơn vị.
Chức năng thứ ba, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Chức năng giáo dục của Công đoàn Việt Nam ngày càng mở rộng và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn trong lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua…góp phần cho công nhân, viên chức và lao động nhận thức và hiểu được lợi ích của họ gắn với lợi ích tập thể, lợi ích của xă hội. Muốn có lợi ích và muốn lợi ích của ḿnh được bảo vệ trước hết, phải thực hiện tốt nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ của người công dân đối với cơ quan, xí nghiệp và xă hội. Trên cơ sở đó xây dựng ư thức lao động mới, lao động có kỷ luật và có tác phong công nghiệp. Nâng cao tinh thần tự giác học tập văn hoá, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
+ Công đoàn tuyên truyền, giáo dục cho công nhân, viên chức và lao động vững tin vào đường lối xây dựng chủ nghĩa xă hội, phát triển kinh tế - xă hội mà Đảng ta đă lựa chọn. Giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của địa phương (nhất là đối với công nhân lao động trẻ).
+ Tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh, sống và làm việc theo pháp luật góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Với tinh thần thường xuyên cảnh giác và đấu tranh chống lại những âm mưu thù địch.
Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, trong đó chức năng bảo vệ lợi ích hết sức được coi trọng, mang ư nghĩa trung tâm, là mục tiêu hoạt động của Công đoàn Việt Nam; chức năng tham gia quản lư mang ư nghĩa phương tiện; chức năng giáo dục mang ư nghĩa tạo động lực tinh thần để đạt được mục tiêu.
Do vậy, Công đoàn Việt Nam đồng thời quan tâm tới cả 3 chức năng không coi nhẹ chức năng này, xem nặng chức năng kia.
4. Tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Công đoàn Việt Nam Tổ chức theo các cấp cơ bản sau:
4. 1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
+ Là cơ quan lănh đạo của các cấp Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lơị, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động.
+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước.
+ Tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức và lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, Công đoàn.
+ Thông qua quyết toán và dự toán ngân sách hàng năm và tiến hành công tác đối ngoại theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
4. 2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố) và Công đoàn ngành Trung ương.
+ Là tổ chức Công đoàn theo địa bàn, tỉnh, thành phố có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh, thành phố.
+ Tham gia với cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước tỉnh, thành phố về chủ trương phát triển kinh tế, xă hội, văn hoá giáo dục, các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, lao động.
+ Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xă hội của công nhân, viên chức và lao động trên địa bàn.
+ Phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiển xă hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động tại địa phương.
+ Tham gia hội đồng trọng tài lao động và an toàn lao động ở địa phương, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động. Chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă và các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ḿnh.
+ Tổ chức giáo dục nâng cao tŕnh độ văn hoá, nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.
+ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung ương cần phải phối hợp chặt chẽ, để cùng nhau chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn các cấp thuộc ngành trên địa bàn và lănh thổ.
4.3. Công đoàn cấp trên cơ sở
+ Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở gồm Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn ngành nghề địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn các cơ quan Bộ; Công đoàn ngành giáo dục quận, huyện trực thuộc Liên đoàn lao động quận, huyện.
+ Công đoàn ngành địa phương là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động cùng ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.
a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương
+ Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, của Công đoàn ngành TW và Nghị quyết của Công đoàn cấp ḿnh.
+ Tham gia với chính quyền cùng cấp về phát triển kinh tế - Xă hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và lợi ích ngành nghề, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Hướng dẫn, thông tin về các chế độ, chính sách, khoa học kỹ thuật, ngành, nghề. Tổ chức các phong trào thi đua, giáo dục truyền thống, nghĩa vụ, quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động trong ngành. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xă, thành phố (thuộc tỉnh) hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh, tập huấn bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn Tổng công ty
+ Công đoàn Tổng công ty là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động trong các công ty.
+ Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty.
+ Tham gia với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về qui hoạch, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế của Tổng công ty, tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các qui định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động Tổng công ty.
+ Phối hợp với chuyên môn thực hiện thiết chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và lao động kư thoả ước lao động tập thể với Tổng giám đốc phù hợp với các qui định của pháp luật, tham gia các Hội đồng của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công nhân, viên chức và lao động.
+ Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty thực hiện các h́nh thức tham gia quản lư, thực hiện Luật lao động, tổ chức phong trào thi đua, tuyên truyền, giáo dục theo đặc điểm ngành, nghề, hướng dẫn công tác bảo hộ lao động, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách ngành, nghề khác.
+ Quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty phù hợp với các nguyên tắc và qui định của Tổng Liên đoàn, thực hiện công tác cán bộ theo sự phân công của Công đoàn cấp trên, chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
+ Tiếp nhận ư kiến tham gia và chỉ đạo của các Liên đoàn Lao động địa phương đối với các Công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở là thành viên của Công đoàn Tổng công ty đóng trên địa bàn địa phương.
4. 4. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.
+ Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp và cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xă hội, các tổ chức xă hội có 5 đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên Quyết định công nhận.
+ Nghiệp đoàn Lao động, tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động có mười đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên ra Quyết định công nhận.
Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được tổ chức theo 4 loại h́nh sau:
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn không có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có công đoàn bộ phận, có nghiệp đoàn bộ phận.
- Công đoàn cơ sở có Công đoàn cơ sở thành viên.
Các Công đoàn cơ sở tuỳ theo từng loại h́nh doanh nghiệp mà xây dựng các chương tŕnh, kế hoạch, nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện chức năng cơ bản của Công đoàn, không ngừng chăm lo, bảo vệ lợi ích góp phần ổn định việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. Cụ thể:
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xă hội và tổ chức xă hội nghề nghiệp.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lư cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các DNNN:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp.
2. Phối hợp với giám đốc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho tập thể lao động kư kết Thoả ước lao động tập thể và hướng dẫn người lao động giao kêt hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và CNVCLĐ. Tham gia với giám đốc giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cựu, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức vận động đoàn viên và CNVCLĐ trong doanh gnhiệp thi đua yêu nước, tham gia quản lư doanh nghiệp, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các hợp tác xă sản xuất, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật, tham gia xây dựng các nội quy, quy chế quản lư hợp tác xă; giám sát thực hiện chính sách đối với đoàn viên, xă viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
2. Phối hợp với Ban quản trị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức Đại hội xă viên, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện lao động; nâng cao tŕnh độ nghề nghịêp cho đoàn viên, xă viên, người lao động, hướng dẫn người lao động (không phải xă viên) giao kết hợp đồng lao động.
3. Phối hợp với Ban quản trị chăm lo đời sống cho đoàn viên, xă viên, người lao động, tổ chức các hoạt động xă hôi, thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn; tổ chức nghỉ ngơi, tham quan, du lịch cho đoàn viên, xă viên, người lao động.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; và các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, giáo dục ư thức chấp hành pháp lụât của Nhà nước trong đoàn viên và người lao động, thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
2. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.
3. Đại diện cho tập thể lao động xây dựng và kư Thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, việc thực hiện các điều khoản đă được kư kết trong Thoả ước.
4. Đại diện cho tập thể lao động tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức động viên đoàn viên và lao động thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động xă hội; giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống; phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
6. Tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.
- Quyền hạn, nhiệm vụ của nghiệp đoàn:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá. Phổ biến, hướng dẫn việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống và điều kiện hành nghề của người lao động.
2. Đai diện cho đoàn viên nghiệp đoàn quan hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
3. Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và đời sống. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh.

Nguồn Tổng LĐLĐ Việt Nam
văn bản mới

     Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Sáng ngày 19/9/2018, tại Trung tâm sinh hoạt Văn hóa, thể thao CNVCLĐ tỉnh – Khu công nghiệp An Nghiệp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ Khai mạc Hội thao Cán bộ Công đoàn. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Bá Nhiệm - Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đồng chí Ngô Thái Chân – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Hội thao; Các đồng chí đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; phóng viên, biên tập viên Báo Sóc Trăng, Đài PTTH tỉnh, Báo Lao động; lực lượng cổ động viên và trên 230 vận động viên, huấn luyện viên thuộc 15 đơn vị, bao gồm 11 huyện, thị xã, thành phố; 04 CĐ ngành và tương đương. 

Ảnh Đ/c Ngô Thái Chân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội Thao
 

     Đồng chí Ngô Thái Chân – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Hội thao phát biểu Khai mạc Hội thao, đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị, chuẩn bị lực lượng, tổ chức tập dượt để tham gia Hội thao lần này. Song, đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023; tạo điều kiện để Cán bộ Công đoàn trong tỉnh giao lưu, thi đấu thể dục thể thao, siết chặt tình đoàn kết đồng chí với nhau, tăng cường sức khỏe để học tập, lao động và công tác tốt.


 

     Hội thao Cán bộ Công đoàn lần này diễn ra 03 môn gồm: Bóng đá Nam 05 người; Bi sắt (Đôi Nam – Nữ) và cờ ca rô tập thể.

     Sau phần phát biểu khai mạc, đại diện vận động viên và đại diện Tổ trọng tài đã phát biểu hạ quyết tâm và tuyên thệ cố gắng thi đấu hết mình với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết, cao thượng, trung thực... Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các Trưởng đoàn. Được biết, Hội thao Cán bộ Công đoàn chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20/9/2018, Ban Tổ chức sẽ tổng kết và phát giải sau khi kết thúc các môn thi đấu. 

Văn Nhanh

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung – công nhân và Công đoàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng như: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018); 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018); 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018); Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở và Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
     Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ, động viên học sinh con đoàn viên nghèo, khó khăn an tâm tiếp tục đến trường và làm bớt phần vất vả, khó khăn của gia đình đoàn viên nghèo an tâm lao động sản xuất. Sáng ngày 01/9/2018, tại Trung tâm SHVHTT CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Ban quản lý Các khu công nghiệp tổ chức Lễ chung tay “Tiếp bước cho em đến trường” trao học bổng, quà cho học sinh con đoàn viên công đoàn năm 2018. Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo: Đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Thạch Thal, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Cao Minh Hường, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Sáu, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Trong, Trưởng Ban quản lý Các khu công nghiệp cùng các đồng chí lãnh đạo, các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh. Về phía tổ chức Công đoàn có: Đồng chí Ngô Thái Chân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; cùng với các đồng chí là Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các Công đoàn ngành và tương đương; các đồng chí lãnh đạo CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ cùng các phụ huynh và trên 235 em học sinh con của đoàn viên, CNVCLĐ cùng tham dự.
 
 
Ảnh: Đ/c Ngô Thái Chân, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu
     Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đồng chí Ngô Thái Chân – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu: Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục triển khai chương trình “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”. Từ đầu năm 2018 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, tranh thủ sự hỗ trợ của UBND tỉnh, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh, nhất là công nhân, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cụ thể như: Tổ chức “Tết sum vầy năm 2018”; “Lễ cưới tập thể”; “Tháng Công nhân năm 2018”… Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân thực hiện hoạt động tài trợ, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miển phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nghèo; tặng tập, học bổng cho con đoàn viên, công nhân, lao động nghèo, khó khăn… Tính chung, với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.
     Tại buổi lễ Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động các nhà tài trợ hỗ trợ 10.000 quyển tập, 200 chiếc cặp, 35 suất học bổng (mỗi suất trị giá 01 triệu đồng) cùng với trên 200 suất quà để trao tặng cho các cháu học sinh con đoàn viên, công nhân, lao động nghèo, khó khăn tại khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh.
 
Đ/c Ngô Thái Chân, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
và đ/c Nguyễn Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh
 trao bảng tượng trưng tập cho các đơn vị
 
Ảnh trao quà cho các em học sinh
     Được biết đây là hoạt động Hưởng ứng ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2018”. Đặc biệt là lập thành tích Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Văn Nhanh
 
 
 
Chiều ngày 31 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng, tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017 – 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019; Sơ kết 5 năm triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lục Bích Phúc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Quyền - UVTV, Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh, đồng chí Lý Rotha – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Sóc Trăng, đồng chí Hầu Vĩnh Thọ - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên UBKT Công đoàn ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc.
     Năm học qua, các cấp Công đoàn trong ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ công tác Công đoàn theo nghị quyết đề ra. Công đoàn Ngành đã tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhà công vụ giáo viên (3 phòng) tại trường THCS và THPT Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, trị giá 516 triệu đồng; vận động quỹ “Mái ấm công đoàn” được 147.720.000đ. Qua đó, tiến hành khảo sát, xem xét, đề nghị hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa cho 07 đoàn viên, CNVC là  giáo viên khó khăn về nhà ở, trị giá 200.000 triệu đồng; phối hợp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình “Đồng hành cùng người thầy” năm 2018 của Báo Tuổi trẻ cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo; đề nghị Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Báo Lao động xem xét, hỗ trợ cho 01 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.. 
      Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục được đông đảo cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia, nhất là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Qua đó, có 1204 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được công nhận, có 4 giáo viên, giảng viên đạt giải cao tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, năm 2016-2017;  có thêm 30 nhà giáo được phong tăng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”; có 303 nhà giáo được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; nhiều tập thể, cá nhân được bình chọn, giới thiệu là gương tiêu biểu trong năm 2018. Trong năm học, Công đoàn Ngành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Liên hoan tiếng hát giáo viên” lần thứ XIII, có 40 đơn vị với trên 500 cán bộ, giáo viên tham gia. Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn Ngành đã tổ chức nhiều phong trào, Hội thi, như: Cuộc thi viết "Tấm gương Nhà giáo Việt Nam”, “Hội thi Báo ảnh”, Hội thi “Cắm hoa nghệ thuật”... Ngoài ra, các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác như: Thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động xã hội hóa giáo dục, cuộc vận động nhân đạo, xã hội, từ thiện... cũng được toàn ngành tiếp tục triển khai và đạt kết quả tốt.
 
Đồng chí Lục Bích Phúc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”cho cán bộ CĐ
 
     Trong năm học, Công đoàn ngành Giáo dục đã chỉ đạo các CĐCS tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022; Công đoàn Ngành cũng đã tổ chức thành công Đại hội thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023, bầu đủ số lượng ủy viên BCH, ủy viên UBKT và đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Sau Đại hội, Công đoàn Ngành tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 461 lượt cán bộ CĐCS; cử 14 Chủ tịch CĐCS tham dự lớp tập huấn do LĐLĐ tỉnh phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.
     Tại Hội nghị tổng kết, Công đoàn ngành Giáo dục đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Sóc Trăng về chương trình phúc lợi cho cán bộ, nhà giáo và người lao động. Theo đó, Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Sóc Trăng   sẽ giảm 20% giá bìa đối với sách tham khảo, giảm từ 10% đến 15% đối với tập, cặp học sinh, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, văn phòng phẩm,…cho nhà giáo và người lao động trong ngành.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Hóa – Chủ tịch CĐGD tỉnh 
và đồng chí Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Công ty Cổ phần Sách – TB Sóc Trăng ký kết thỏa thuận hợp tác
 
     Dịp này, Công đoàn Ngành Giáo dục đã công bố quyết định và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 1 cán bộ công đoàn; trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho 2 tập thể, 3 cá nhân; trao Bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh cho 8 tập thể, 17 cá nhân; trao Giấy khen của Công đoàn Ngành cho 26 tập thể, 142 cá nhân./.
                                                                         
                                                                                 Nguyễn Văn Hóa
                                                                   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
Sáng ngày 26/8/2018 tại Nhà Văn hóa thị trấn Lịch Hội Thượng. Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Trần Đề phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi Công đoàn cơ sở (CĐCS) trường học.

Đến dự khai mạc, có đồng chí Trần Hoàng Việt, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Dương Thanh Hải, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện; đồng chí Lâm Thị Mộng Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Trần Sung, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Trần Đề cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS trường học trực thuộc.

Các thí sinh nhận giải trong hội thi

Tham gia hội thi có 46 thí sinh là cán bộ CĐCS trường học trực thuộc đã tranh tài sôi nổi qua ba vòng thi Lý thuyết, trắc nghiệm và thuyết trình xoay quanh các nội dung về tổ chức Công đoàn và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Công đoàn. Kết quả hội thi, LĐLĐ huyện đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 11 giải khuyến khích với tổng  kinh phí giải thưởng là 2.250.000 đồng.

          Hội thi thực sự là sân chơi bổ ích, là dịp để các cán bộ CĐCS nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; đúc kết những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn từ cơ sở để không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Hội thi đã khép lại nhưng lại mở ra cho các thí sinh tham dự những kinh nghiệm quý báu trong việc vận dụng kiến thức, kỹ năng trong việc xử lý tình huống trong công tác một cách hài hoà, có lý có tình tạo được sự đồng thuận của đoàn viên công đoàn. Đây là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023./.

Lâm Thị Mộng Hà - LĐLĐ huyện Trần Đề

Trong 02 ngày 17/8 và 20 tháng 8 năm 2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho anh Huỳnh Quan Quyện là đoàn viên CĐCS xã An Thạnh Tây và chị Trần Thị Ngọc Hân là đoàn viên CĐCS trường THCS An Thạnh Nam.

     Đến dự có đồng chí Trần Dũng Kiệt - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí đại diện cấp ủy Đảng và chính quyền xã cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và gia đình đoàn viên tham dự.
     Được biết căn nhà anh Huỳnh Quan Quyện được xây với số tiền 60 triệu đồng, căn nhà chị Trần Thị Hân xây dựng số tiền 55 triệu đồng. Trong đó, Ban Quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh hỗ trợ mỗi căn 30 triệu đồng, phần còn lại gia đình tự xoay sở và người thân hỗ trợ.
     Phát biểu tại buổi lễ bàn giao đoàn viên công đoàn đại diện gia đình rất cám ơn Công đoàn cấp trên, cấp ủy, chính quyền và Công đoàn cơ sở đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho 02 gia đình đoàn viên trên có được căn nhà chắc chắn để ổn định cuộc sống. Từ nay, gia đình anh, chị không còn lo sợ mỗi khi mưa, gió vì đã có Mái ấm Công đoàn giúp đỡ,  xin cảm ơn Công đoàn.

Hồng Hải

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Quyết định 217); Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ, ngày 02/06/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ, ngày 18/7/2014 về việc hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Quyết định 217).
     Từ sự chỉ đạo trên các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức, triển khai Quyết định 217 của Bộ Chính trị  thông qua nhiều hình thức như: tập huấn, lồng ghép sinh hoạt lệ công đoàn, tuyên truyền trên trang Website LĐLĐ tỉnh, đặc biệt trao đổi kinh nghiệm họp mặt 3 tỉnh Sóc Trăng- Hậu Giang- Cần Thơ nhân ngày thành lập Công đoàn (28/7)…; đặc biệt, trong Bảng chấm điểm, đánh giá xếp loại Công đoàn cấp trên cơ sở vững mạnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đưa việc giám sát theo Quyết định 217 là một tiêu tiêu chí riêng biệt để xét, đánh giá chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên hàng năm. Qua 05 năm các cấp công đoàn đã giám sát được 156 đơn vị, doanh nghiệp; nội dung giám sát có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nổi bật:
 
 
     Một là, đối với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh: tổ chức 01 lớp tập huấn triển khai quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) cho có 55 đại biểu là Trưởng, Phó Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các LĐLĐ huyện (TX,TP), Công đoàn ngành và tương đương, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh tham. Chủ động xây dựng kế hoạch, đặc biệt để thuận lợi hơn trong quá trình giám sát, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh mời đại diện lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh cùng tham gia đoàn giám sát (một số doanh nghiệp) 36 đơn vị, doanh nghiệp; trong đó:
    Năm 2015, phối hợp với UBMTTQ - Sở LĐTB&XH giám sát tại 12 doanh nghiệp. Nội dung giám sát việc thực hiện Hợp đồng lao động; tiền lương; tiền thưởng; xây dựng thang, bảng lương; thỏa ước lao động tập thể; Quy chế dân chủ; nội quy lao động; an toàn, vệ sinh lao động; việc triển khai Luật Công đoàn; quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn (Điều 5); quyền, trách nhiệm của Công đoàn (Điều 10), trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công đoàn (Điều 22); những bảo đảm hoạt động của công đoàn (Điều 23, 24, 25);tài chính Công đoàn (Điều 26) 
     Năm 2016: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh bổ sung đơn vị phối hợp là Bảo hiểm Xã hội tỉnh, đã giám sát tại 11 đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời  thêm nội dung giám sát (theo quyết định 217) đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc theo quy định; việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT; việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ; việc cấp, quản lý sổ BHXH, BHYT… Song song với việc giám sát các nội dung trên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ, ngày 07/4/2016 về thực hiện Nghị quyết 07c/NQ-BCH, ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng giám sát việc thực hiện chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm tại 04 doanh nghiệp.
      Năm 2017, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp với UBMTTQ - Sở LĐTB&XH, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh giám sát tại13 đơn vị, doanh nghiệp (đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp ngoài nhà nước), về việc thực hiện một số nội dung của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH và chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm.
     Hai là, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các huyện (TX,TP), Công đoàn ngành và tương đương, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, căn cứ thực tế việc thực hiện các chế độ chích sách cho đoàn viên, CNVCLĐ của ngành, địa phương năm 2016, năm 2017  Ban Thường vụ LĐLĐ các huyện (TX,TP), Công đoàn ngành và tương đương chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, Phòng Lao động TB&XH, BHXH cùng cấp tổ chức giám sát tại 120 đơn vị, doanh nghiệp. Nội dung giám sát xoay quanh Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, chất lượng bữa ăn ca cho đoàn viên, ký kết TƯLĐTT, xây dựng các loại quy chế trong hoạt động của đơn vị, trích nộp kinh phí-đoàn phí Công đoàn, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN…     
     Nhìn chung, qua giám sát của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện,TX, TP, Công đoàn nghành và tương đương cho thấy, các đơn vị, doanh nghiệp đã khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện việc ký kết HĐLĐ, xây dựng thang lương, bảng lương, nội quy lao động, điều chỉnh, bổ sung đúng quy định, ký kết TƯLĐTT, xây dựng các loại quy chế trong hoạt động của đơn vị, thực hiện tốt trích nộp kinh phí, đoàn phí Công đoàn theo quy định; trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện các chế độ, chính sách cho NLĐ, đưa nội dung bữa ăn ca vào TƯLĐTT… một số doanh nghiệp còn tạo điều kiện để công đoàn tiếp cận tuyên truyền, hướng dẫn người lao động làm đơn gia nhập công đoàn. Công tác giám sát theo quyết định 217 của các cấp Công đoàn trong tỉnh 5 năm qua tuy số cuộc chưa nhiều, nhưng đã góp phần rất lớn vào việc chăm lo tốt các chế độ chính sách cho đoàn viên CNVCLĐ; tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 119/120 bản TƯLĐTT đưa vào những điều khoản có lợi cho CNVCLĐ hơn so với quy định của pháp luật; 111/138 DN có tổ chức buổi ăn ca cho NLĐ trong đó có 101 DN có mức hỗ trợ 15.000 đồng trở lên.
PK
Chiều ngày 15/8/2018, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Trần Văn Huyến -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang; các đồng chí đại biểu đại diện cho LĐLĐ 12 tỉnh ĐBSCL (An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long).

Phát biểu chào mừng, đồng chí Trần Văn Huyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang có nhiều bước phát triển trong năm qua, đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của địa phương phải kể đến Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã mang lại nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đến với đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh nhà; đồng thời hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ giữa các LĐLĐ tỉnh với nhau trong thời gian qua và phát huy hơn nữa trong thời gian tới. 

Đại diện các LĐLĐ tỉnh ký kết giao ước thi đua

Đồng chí Kiều Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã thông qua Quyết định về việc sắp xếp lại Cụm, Khối thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công văn chỉ định Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó các Cụm, Khối thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2018; LĐLĐ tỉnh Hậu Giang được bầu làm Cụm trưởng, Khối trưởng cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh ĐBSCL; LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp được chỉ định làm Cụm phó, Khối phó.

Đại biểu đóng góp ý kiến

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Lam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã thông qua dự thảo Bản giao ước thi đua năm 2018. Các đại biểu đã tích cực đóng góp Bản giao ước thi đua nhằm mục đích hướng các hoạt động tới cơ sở, mang lại nhiều lợi ích đến với đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Đoàn Chủ tịch,

Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương thành tích của các LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới phải nỗ lực, tích cực hoạt động nhiều hơn nữa, tạo khí thế sôi nổi, tổ chức nhiều hoạt động, phát động thi đua đến đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công. Sau Hội nghị này, các LĐLĐ tỉnh khi về địa phương phải cụ thể hóa giao ước thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra.

Văn phòng - TK

Thực hiện Đề án đào tạo cán bộ Công đoàn đến năm 2020 và Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 - 2020”. Sáng ngày 08/8/2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Vĩnh Châu mở lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công đoàn cho 576 cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS).

           Đến dự Lễ Khai giảng có đồng chí Trần Nguyệt Thu, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban tài chính LĐLĐ tỉnh; đồng chí Phan Văn Đê, Thị Ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ thị xã và đồng chí Trần Thị Hồng Phương, Thị ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Vĩnh Châu cùng tham dự.  Lớp bồi dưỡng diễn ra 3 ngày (từ ngày 08-10/8/2018) với các nội dung là Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Công tác tài chính của CĐCS; Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐCS; Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; Nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS

Quang cảnh buổi lễ khai giảng

          Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Đê đã nêu bậc ý nghĩa của việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn trong tình hình mới, đồng thời yêu cầu cán bộ công đoàn học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ những nội dung được các đồng chí báo cáo viên là Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh và Trung Bồi dưỡng chính trị thị xã triển khai, để áp dụng đúng vào tình hình thực tế tại cơ sở một cách linh hoạt, sáng tạo mang lại hiệu quả hơn, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động./.

Minh Phụng - LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu

 

Sáng ngày 03/8/2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Vĩnh Châu - Công an Phường 1, thị xã Vĩnh Châu tổ chức Lễ ra mắt Nghiệp đoàn xe Honda chở khách và Phòng chống tội phạm Phường 1. Đây là một trong những hoạt động phối hợp giữa lực lượng vũ trang và các đoàn thể trên địa bàn thị xã, nhằm góp phần chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã năm 2018.

Đến dự, có các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và thị xã, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường 1 thị xã Vĩnh Châu; về phía đơn vị phối hợp có các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã, Trưởng Công an Phường 1 cùng và trên 90 đoàn viên tham dự. Tại buổi Lễ đã thông qua Quyết định thành lập Ban Vận động, Quyết định thành lập Nghiệp đoàn, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Nghiệp đoàn xe Honda chở khách và Phòng chống tội phạm Phường 1, Ban Chấp hành lâm thời Nghiệp đoàn ra mắt, hạ quyết tâm. Đặc biệt, tại buổi lễ 2 đơn vị phối hợp đã trao áo đồng phục, nón bảo hiểm và móc khóa an ninh cho đoàn viên; đồng thời, tập huấn nhằm trang bị kiến thức tác hại của ma túy, an toàn giao thông, kỹ năng phòng chống tội phạm và sơ cấp cứu do lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an và Hội Chữ thập đỏ thị xã triển khai.

Ban Chấp hành lâm thời Nghiệp đoàn ra mắt, hạ quyết tâm

           Nghiệp đoàn xe Honda chở khách và Phòng chống tội phạm Phường 1 được thành lập, có hơn 90 đoàn viên, sinh hoạt tại 6 tổ tương ứng với 6 điểm đưa rước khách trên địa bàn Phường 1. Hướng tới, nhằm đưa hoạt động của Nghiệp đoàn đi vào nề nếp và hiệu quả góp phần xây dựng văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội; Liên đoàn Lao động thị xã sẽ phối hợp với các ngành chức năng xây dựng Quy định điểm đưa - rước khách “Văn minh – Lịch sự - An toàn”.

Sau buổi lễ, toàn thể các đơn vị phối hợp đã tổ chức cho đoàn viên Nghiệp đoàn diễn  hành qua các tuyến phố trên địa bàn Phường 1, nhằm tuyên truyền về công đoàn, công nhân lao động nói chung và địa phương nói riêng./.

Minh Phụng - LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu

Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động (NLĐ), đặc biệt giúp người lao động chấp hành tốt các quy định của pháp luật, cùng tham gia xây dựng văn minh đô thị, chiều ngày 05/8/2018 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân Thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, Nghiệp đoàn xe ôm Thị trấn Đại Ngãi tổ chức lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn. Đến dự, có đồng chí Trương Thị Loan Anh, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Phú; về phía Nghiệp đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Nghiệp đoàn và trên 40 đoàn viên dự.

Tại buổi lễ đồng chí Lý Văn Num, Chủ tịch Nghiệp đoàn đã trao Quyết định và thẻ đoàn viên Công đoàn cho 10 đoàn viên vừa mới được kết nạp; đồng thời, đồng chí cũng nêu rõ quyền, nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định khi tham gia tổ chức công đoàn, giúp đoàn viên hiểu trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, gia đình và xã hội… để mỗi đoàn viên không ngừng phấn đấu trong công việc, cùng nhau góp phần xây dựng công đoàn vững mạnh.

 

Chủ tịch Nghiệp đoàn xe ôm thị trấn Đại Ngãi trao quyết định cho các đoàn viên

 

Nhân dịp sắp bước vào năm học mới 2018-2019, tại buổi lễ Liên đoàn Lao động huyện Long Phú cũng trao 290 quyển tập cho con các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn từ thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng về Chương trình tài trợ giáo dục cho đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng. Mỗi phần quà, tuy giá trị không lớn nhưng đây cũng là sự quan tâm, động viên khích lệ các cháu vượt qua khó khăn, vươn lên học tốt./.

Trần Duy Khánh - LĐLĐ huyện Long Phú

 

 

 

 

 

Sáng ngày 26/7/2018 Công đoàn ngành Y tế Sóc Trăng tổ chức họp mặt cán bộ Công đoàn nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đến dự buổi họp mặt có các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế, các đồng chí là cán bộ Công đoàn ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS.

     Tại buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt lên khó khăn, thử thách, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

     Đồng chí Trương Hoài Phong, Giám đốc Sở Y tế đã phát biểu chúc mừng cán bộ công đoàn, Công đoàn ngành Y tế đã tặng mỗi người 01 phần quà (áo nhận diện công đoàn) và khen thưởng đột xuất cho 02 tập thể và 02 cá nhân thuộc CĐCS bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Chuyên khoa Sản –Nhi đã có nhiều đóng góp trong phong trào văn hóa văn nghệ của Công đoàn ngành Y tế Sóc Trăng.
 

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở, sáng ngày 24/7/2018 Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn. Tham dự có hơn 30 Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đối tượng tham gia tập huấn là các đồng chí Ủy viên ban chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên UBKT, tổ trưởng, tổ phó mới được bầu vào ban chấp hành.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Nội dung tập huấn gồm: Luật bảo vệ môi trường, trong đó đi sâu vào những nội dung cơ bản về những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích, những hành vi bị nghiêm cấm, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường; Quy trình Hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp dạt chuẩn văn hóa”; Công tác Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và kiểm tra việc xử lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn; Những nội dung cơ bản về công tác BHXH, BHYT, BHTN: Tội gian lận BHXH, BHYT, BHTN, tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ Công đoàn; nội dung và phương pháp hoạt động của Ủy ban kiểm tra; cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

Đây là những nội dung cơ bản nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, trang bị cho cán bộ công đoàn cơ sở có thêm hiểu biết về kỹ năng hoạt động công đoàn./.

 Công đoàn các Khu Công nghiệp

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp số 420/KHPH-TTDVVL-LĐLĐ, ngày 17/7/2017 của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Sóc Trăng và Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung về thực hiện công tác thông tin thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động.
     Ngày 20/7/2018 LĐLĐ huyện và Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Sóc Trăng cùng 04 công ty (03 công ty xuất khẩu: thị trường Đài Loan, Nhật Bản và Hàn quốc đến từ Thành phố Hồ Chí Minh; 01 công ty May mặc tại Khu Công nghiệp An Nghiệp Sóc Trăng) tổ chức tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động tại hai đơn vị trường THPT trên địa bàn huyện Cù Lao Dung.
     Đây là lần thứ hai LĐLĐ huyện phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tư vấn cho hơn 180 thanh thiếu niên (học sinh đang học tại các trường THPT) có kiến thức cơ bản về nghề và việc làm. 
     Trong thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động đợt ba trên địa bàn huyện.
       LĐLĐ Cù Lao Dung 
Chiều ngày 17/7/2018, Công đoàn ngành Y tế Sóc Trăng tổ chức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trịnh Quang Hồng Loan, thuộc CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Được biết, Chị đã gắn bó với Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng trên 32 năm. Tuy nhiên, cuộc sống còn nhiều khó khăn do chồng chị thất nghiệp (làm nghề chạy xe ôm), hai vợ chồng lại phải lo cho hai con ăn học nên đã nhiều năm nay gia đình chị phải ở trong căn nhà ẩm thấp dột nát.

     Ngày 27/4/2018 LĐLĐ tỉnh đã ra quyết định hỗ trợ cho chị sửa chữa lại căn nhà. Ban Chấp hành CĐCS và gia đình đã giám sát việc sửa chữa đến nay đã hoàn thành. Đến dự bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” có các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế, đại diện cấp ủy, BCH Công đoàn cơ sở và các đồng nghiệp trong Tổ công đoàn. Căn nhà  được sửa chữa có diện tích 39.5 m2, tổng số tiền sửa chữa là 30 triệu đồng (trong đó “Quỹ Mái ấm công đoàn” hỗ trợ 20 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp). 

     Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã chúc mừng gia đình chị Loan mặc dù số tiền được hỗ trợ không lớn nhưng đã mang đầy ý nghĩa, tình cảm sâu sắc của tập thể, cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ của đơn vị và ngành Y tế Sóc Trăng. Mong rằng sau khi có mái ấm, đồng chí sẽ đóng góp tích cực hơn trong quá trình công tác và hoạt động Công đoàn. Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế cũng hoan nghênh Ban Chấp hành CĐCS Bệnh viện đa khoa tỉnh đã đồng hành cùng Công đoàn ngành chăm lo tốt cho đoàn viên, tạo điều kiện để đoàn viên an tâm công tác.

Chiều ngày 26/7/2018, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ 3 tỉnh Sóc Trăng - Hậu Giang - Thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018).

          Đến dự buổi họp mặt có đồng chí: Nguyễn Tấn Quyên - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nguyên Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang (cũ), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Phan Văn Mai - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Công đoàn qua các thời kỳ của 3 tỉnh.

Quang cảnh buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đạt được. Đồng thời, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ. Đồng thời, cần quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động để chủ động phối hợp cùng chính quyền (NSDLĐ) giải quyết những khó khăn vướng mắc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đ/c Ngô Thái Chân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng phát biểu ôn lại truyền thống của tổ chức Công đoàn

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đồng chí Ngô Thái Chân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng  phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh của tổ chức Công đoàn. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giao lưu của Công đoàn 03 tỉnh, tạo mối liên kết gắn bó chặt chẽ hơn nữa trong mọi hoạt động. Thường xuyên thông tin, trao đổi học tập kinh nghiệm về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, nhất là những mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả, qua đó rút ra những kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần đẩy mạnh hoạt động Công đoàn của 3 tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại buổi họp mặt, LĐLĐ của 3 tỉnh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, hoạt động Công đoàn như: Lễ cưới tập thể cho CNVCLĐ tại Sóc Trăng, phong trào “Hai giỏi” của LĐLĐ tỉnh Hậu Giang và chất lượng về bữa ăn ca cho người lao động của LĐLĐ TP. Cần Thơ; đồng thời các cô chú cán bộ qua các thời kỳ cũng đã phát biểu, chia sẻ và đặt nhiều hy vọng vào thế hệ trẻ cán bộ Công đoàn hiện nay.

Đ/c Lâm Văn Mẫn - Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các đồng chí đã có công đóng góp cho hoạt động Công đoàn tỉnh.

Đ/c Ngô Thái Chân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trao giải cho tập thể và cá nhân đạt giải giao lưu bóng đá nữ 3 tỉnh

Trong dịp này LĐLĐ tỉnh đã đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 24 cá nhân đã có thành tích đóng góp cho hoạt động Công đoàn tỉnh. Trước đó, lúc 7 giờ sáng cùng này, tại Trung tâm sinh hoạt Văn hóa - Thể Thao CNVCLĐ tỉnh Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức giải bóng đá nữ cán bộ Công đoàn chuyên trách của 3 tỉnh, với sự thi đấu xuất sắc đội LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã đạt được giải Nhất; LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng giải Nhì, giải Ba thuộc về LĐLĐ Thành phố Cần Thơ; đồng thời trao 2 giải cá nhân; giải Vua Phá lưới cho đồng chí Lê Thị Thanh Lam và giải thủ môn xuất sắc cho đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh đều thuộc LĐLĐ tỉnh Hậu Giang.  

Văn phòng LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

     Ngày 25-7, Liên đoàn Lao động TP. Sóc Trăng tổ chức họp mặt, tặng quà cho học sinh giỏi, xuất sắc của 3 cấp (năm học 2017 - 2018) là con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố. Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Nguyễn Tuấn Thành - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.
     Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Liên đào Lao động thành phố đã biểu dương thành tích học tập của các cháu trong năm học 2017 - 2018. Đây là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và xã hội, qua đó mong muốn các cháu tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu học thật giỏi, rèn luyện đạo đức để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
     Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tặng 311 phần quà cho con đoàn viên, CNVCLĐ, mỗi phần quà (tập) trị giá từ 70.000 đến gần 180.000 đồng, với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn và một phần kinh phí hoạt động của Liên đoàn Lao động thành phố. Mỗi phần quà, tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực, là nguồn cổ vũ, động viên các cháu tự tin bước vào năm học mới.

Tặng quà cho con đoàn viên, CNVCLĐ

H.Lan

 

     Sáng ngày 05/7/2018, Công đoàn Ngành y tế tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

     6 tháng đầu năm, Công đoàn ngành Y tế tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền khen thưởng, tặng hàng ngàn phần quà (tiền) cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo và con đoàn viên, CNVCLĐ nhân các dịp lễ, tết; thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên khi có hiếu, hỷ, thai sản, ốm đau, tai nạn; hỗ trợ đoàn viên xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn”… với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. 
     Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở còn phát động phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập thông qua việc thành lập các tổ tiết kiệm, với số tiền huy động hàng tháng lên đến hàng trăm triệu đồng. Các, công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện; phối hợp chính quyền phát động các phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện quy tắc ứng xử; đẩy mạnh phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”…
     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả công đoàn ngành đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới công đoàn ngành tiếp tục quan tâm công tác phát triển đoàn viên. Sớm ban hành quy chế làm việc, chương trình hoạt động toàn khóa và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành, nhằm thực hiện tốt nghị quyết đại hội đề ra. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên và người lao động trong ngành. Quan tâm nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao về việc thực hiện tinh giản biên chế để kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết… Các cấp công đoàn phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp phát động các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. 

H.Lan

     Ngày 05/7, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự có đồng chí Lương Văn Hòa – Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh, các đồng chí UVBTV, BCH, UBKT Công đoàn Các khu công nghiệp cùng các đồng chí là Chủ tịch (Phó Chủ tịch) CĐCS thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp dự.

Quang cảnh hội nghị.

     Trong 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tương đối ổn định, một số công ty có nhu cầu tuyển thêm lao động, đây là nguồn để các Công đoàn cơ sở phát triển đoàn viên. Tính từ đầu năm đến nay đã phát triển được 1.094 đoàn viên (khu vực ngoài nhà nước), thành lập mới 01 công đoàn cơ sở (khu vực ngoài nhà nước). Nâng tổng số  hiện có 11.671 đoàn viên/12.8422 công nhân, lao động, với 22 công đoàn cơ sở. Giới thiệu 05 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” các  CĐCS tranh thủ với người sử dụng lao động tạo điều kiện cho 5.640 đoàn viên, người lao động tham gia các buổi tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn về tin học, sơ chế, phân cỡ tôm, tẩm bột, chiên tôm, cơ điện, bảo trì máy móc, phòng cháy chữa cháy, an toàn, vệ sinh lao động. Các CĐCS thường xuyên nắm tình hình thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, mức lương tối thiểu vùng, thu nhập bình quân hàng tháng của đoàn viên, người lao động theo quy định của Chính phủ. Phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018 các CĐCS vận động doanh nghiệp đối ứng 384 suất quà, mỗi suất từ 200 – 400.000đ, với tổng số tiền trị giá 115 triệu đồng; tổ chức tặng quà cho CNLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tiền xe cho CNLĐ về quê đón tết với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

     Hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2018, có 200 đoàn viên - CNLĐ tham dự  lễ phát động, qua đó đã trao 20 phần quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, 57 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất, Phối hợp với công đoàn ngành Y tế tỉnh tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 150 CNLĐ thuộc các doanh nghiệp tại KCN An Nghiệp tỉnh, đặc biệt Công đoàn ngành Y tế còn vận động Co.opmart Sóc Trăng tài trợ hỗ trợ nước uống, suất ăn nhẹ cho đoàn viên đến khám bệnh; đồng thời, tặng 120 hộp sữa do LĐLĐ tỉnh phân bổ từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam hỗ trợ cho đoàn viên nghèo, khó khăn có con nhỏ trong tỉnh (qua Quỹ XHTT Tấm Lòng vàng Báo Lao động) mỗi hộp trị giá khoảng 385.000 đồng; trao 6.500 quyển tập do LĐLĐ tỉnh phân phối từ nguồn hỗ trợ của Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Thực hiện năm lợi ích đoàn viên, công đoàn phối hợp Công ty TNHH TM-SX Hưng Việt, Công ty TNHH Ánh Quang PlaZa tổ chức phiên chợ cuối tuần đưa hàng giảm giá, khuyến mãi về khu công nghiệp có trên 5.600 CNLĐ tiếp cận, tham quan mua sắm.

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Văn Hòa ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động mà Công đoàn Các Khu công nghiệp đạt được trong 6 tháng qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoản cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm; quan tâm công tác đào tạo tập huấn cán bộ CĐCS mới tham gia BCH lần đầu. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo đời sống cho công nhân, lao động, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho công nhân  lao động. Tham gia tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNLĐ, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn để đoàn viên, CNLĐ an tâm công tác, lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phạm Thị Hằng - CĐ Các khu công nghiệp tỉnh

Sáng ngày 12/7/2018 tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, Công ngành Y tế Sóc Trăng tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, nghiệp vụ công đoàn Chuyên đề hoạt động Ủy ban Kiểm tra và công tác quản lý tài chính công đoàn năm 2018. Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn làm công tác kiểm tra, công tác quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đ/c Thạch Thùy Trang, Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn Chuyên đề Công tác hoạt động Ủy ban Kiểm tra

Tham dự lớp tập huấn có 108 đồng chí, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Y tế, các đồng chí Chủ tịch, kế toán, UBKT Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành Y tế. Chương trình tập huấn đã tập trung vào những vấn đề nghiệp vụ cơ bản và những hoạt động thực tế tại đơn vị. Các đại biểu đã được thảo luận, trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, chưa rõ trong quá trình thực hiện tại đơn vị. Đại biểu cũng được báo cáo viên là các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban nghiệp vụ Liên đoàn Lao động tỉnh có thâm niên công tác giải đáp, hướng dẫn nhiệt tình đáp ứng được sự mong đợi của đại biểu. Lớp tập huấn kết thúc với không khí hân hoan, vui vẻ, hài lòng của mọi người.

Công đoàn ngành Y tế

Ngày 13 tháng 7 năm 2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đến bàn giao nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn Nguyễn Thanh Tuấn thuộc CĐCS Cơ quan Thị trấn Cù Lao Dung
 
     Đến dự có đồng chí Lê Việt Triều – Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện và các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Thị trấn Cù Lao Dung.
     Căn nhà xây mới trị giá 40 triệu đồng với diên tích 58,8m2, trong đó Ban Quãn lý quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình cân đối thêm.
      Phát biểu tại buổi lễ bàn giao đại diện gia đình đoàn viên Nguyễn Thanh Tuấn bày tỏ lòng cám ơn công đoàn cấp trên, cấp ủy, chính quyền và công đoàn cơ sở đã quan tâm giúp đở, tạo điều kiện cho bản thân và gia đình có được mái ấm để an tâm công tác, phục vụ nhiệm vụ được tốt.
                                                                          LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
liên kết web