VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam
Vị trí của Công đoàn là địa vị của Công đoàn trong hệ thống chính trị - xă hội, là mối quan hệ của Công đoàn với các tổ chức đó.
- Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xă hội.
- Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.
Vị trí của Công đoàn Việt Nam được Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận.
*Công đoàn có mối quan hệ với tổ chức khác trong hệ thống chính trị, xă hội như sau:
a) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam
Công đoàn Việt nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động.
Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng Cộng sản trong chặng đầu quá độ lên chủ nghĩa xă hội ở nước ta thể hiện: Vai tṛ lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn, mặt khác thể hiện trách nhiệm của Công đoàn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, và tham gia xây dựng Đảng.
+ Công đoàn hoạt động không thể thiếu sự lănh đạo của Đảng v́ Đảng là bộ phận tiên phong nhất, tích cực nhất của giai cấp công nhân. Sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn được h́nh thành trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Dưới sự lănh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đă tham gia tích cực trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cách mạng xă hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn bằng đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng. Công đoàn Việt Nam với chức năng của ḿnh triển khai đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng thành chương tŕnh công tác của tổ chức ḿnh.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn thông qua phát huy vai tṛ của từng đảng viên trong tổ chức Công đoàn các cấp.
+ Đảng tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của tổ chức Công đoàn, không can thiệp, không g̣ ép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn. Đảng chỉ giới thiệu những đảng viên là đoàn viên ưu tú để Công đoàn xem xét, tín nhiệm bầu vào Ban lănh đạo Công đoàn các cấp thông qua Đại hội.
+ Tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn có nghĩa là: Công đoàn xây dựng tổ chức và hoạt động phù hợp với điều lệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Cần tránh nhận thức sai lầm về sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn là sự can thiệp trực tiếp của Đảng vào công việc của Công đoàn. Đảng không gán ghép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn, mà Đảng chỉ giới thiệu những Đảng viên tốt để Đại hội Công đoàn lựa chọn và bầu vào các cương vị lănh đạo Công đoàn. Đồng thời không được đồng nhất tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn với sự “biệt lập”, “trung lập”, “đối lập”, “tách biệt” của Công đoàn với Đảng dẫn đến xa rời sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn; Nếu nhằm lẫn sẽ dẫn đến sự lệch lạc mục tiêu hoạt động và không c̣n đúng bản chất của Công đoàn cách mạng.
+ Đảng kiểm tra Công đoàn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.
b) Trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam đối với Đảng
+ Công đoàn là người tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chế độ chính sách và Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng công nhân, viên chức và lao động, đồng thời vận động tổ chức cho công nhân, viên chức và lao động thực hiện nghiêm túc.
+ Công đoàn thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp ư xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân t́nh trung thực và xây dựng.
+ Công đoàn thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện công nhân, viên chức và lao động, từ để lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhằm bổ sung, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng.
+ Công đoàn nắm những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của quần chúng công nhân, viên chức, lao động phản ánh với Đảng, để Đảng nghiên cứu đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng công nhân, viên chức lao động.
c) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước
+ Dưới chủ nghĩa xă hội mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước là mối quan hệ b́nh đẳng, hợp tác, tôn trọng, phối hợp chặt chẽ với nhau trong các mặt hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu chung là: “Dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ và văn minh”.
+ Nhà nước luôn tạo cho tổ chức Công đoàn về điều kiện vật chất, ban hành các văn bản pháp lư tạo cơ sở pháp lư cho Công đoàn hoạt động. Giữa Công đoàn và Nhà nước không có sự đối lập.
+ Công đoàn Việt Nam luôn cộng tác đắc lực với Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền Nhà nước không ngừng lớn mạnh. Công đoàn là người cung cấp, bồi dưỡng, rèn luyện những cán bộ ưu tú cho Đảng và Nhà nước.
2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam.
Nói vai tṛ của tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến tŕnh phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xă hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển.
a) Khi chưa giành được chính quyền
Công đoàn có vai tṛ là trường học đấu tranh giai cấp, Công đoàn vận động, tổ chức công nhân, lao động đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, bảo vệ quyền, lợi của công nhân, lao động. Cuộc đấu tranh của Công đoàn ngày càng phát triển, từ đấu tranh kinh tế sang đấu tranh chính trị với mục đích lật đổ giai cấp thống trị xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xă hội chủ nghĩa, vai tṛ của Công đoàn Việt nam ngày càng khẳng định.
Hiến pháp nước Công hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) chương I. Điều 10 đă ghi rơ: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội của giai cấp công nhân và của người lao động. Cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xă hội chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động khác, tham gia quản lư Nhà nước và xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Luật Công đoàn đă được Quốc hội nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua (tại kỳ họp thứ 7 khoá VIII ngày 30/6/1990) đă khẳng định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam tự nguyện lập ra dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên trong hệ thống chính trị của xă hội Việt Nam, là trường học chủ nghĩa xă hội của người lao động”.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam ngày nay càng được mở rộng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Sự mở rộng vai tṛ Công đoàn là phù hợp với tính tất yếu, khách quan, tính qui luật vận động và phát triển của tổ chức Công đoàn, nó phù hợp với qui luật chung của quá tŕnh xây dựng chủ nghĩa xă hội.
Thực tế, trong chặng đường lịch sử của đất nước những năm qua, Công đoàn Việt Nam đă trưởng thành nhanh chóng, thể hiện rơ vai tṛ của ḿnh đối với xă hội, Công đoàn đă thu hút, vận động giáo dục, tổ chức công nhân, viên chức và lao động tham gia tích cực vào công cuộc cách mạng. Trong các lĩnh vực của đời sống xă hội (kinh tế, chính trị, xă hội, văn hoá và tư tưởng), Công đoàn đă tỏ rơ sự tham gia tích cực, tác động mạnh mẽ của ḿnh thông qua hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, ngành, cơ sở, thông qua lực lượng đoàn viên, Công nhân, viên chức và lao động đă đạt được những thành tựu to lớn góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam thể hiện trong các lĩnh vực:
* Trong lĩnh vực chính trị
Công đoàn có vai tṛ to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị - xă hội xă hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xă hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và v́ dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.
* Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lư kinh tế nhằm xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đă đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai tṛ chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh. Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam, góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế vẫn đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai tṛ chủ đạo.
* Trong lĩnh vực văn hoá - tư tưởng: Trong nền kinh tế nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai tṛ của ḿnh trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
* Trong lĩnh vực xă hội: Công đoàn có vai tṛ trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao tŕnh độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, tŕnh độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, có nhăn quan chính trị, thực sự là lực lượng ṇng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai tṛ lănh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.
3. Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam
Vai tṛ và chức năng của Công đoàn có mối liên hệ khăng khít với nhau. Từ tính chất, vị trí, vai tṛ sẽ xác định chức năng Công đoàn và khi thực hiện tốt chức năng sẽ làm cho vai tṛ Công đoàn ngày càng củng cố và nâng cao.
Chức năng Công đoàn mang tính khách quan, nó tồn tại không phụ thuộc vào ư chí, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, nó được xác định bởi tính chất, vị trí và vai tṛ của tổ chức Công đoàn. Không ai có thể tuỳ tiện gắn cho Công đoàn những chức năng không phù hợp với bản chất.
Song, cũng không nên cố định một cách cứng nhắc chức năng Công đoàn. Cùng với sự phát triển của xă hội, chức năng Công đoàn cũng phát triển, ở mỗi một điều kiện lịch sử - xă hội khác nhau, Công đoàn thực hiện những chức năng khác nhau và nó luôn luôn được bổ sung những nội dung mới, ư nghĩa mới. Đồng thời sự phát triển chức năng không có nghĩa là phủ định, rũ bỏ các chức năng đă có của Công đoàn. V́ vậy, cần hiểu đúng để tránh sự tŕ trệ, bảo thủ, đồng thời tránh sa vào tư tưởng nóng vội, phủ định một cách vô căn cứ những chức năng của Công đoàn.
Các chức năng của Công đoàn gắn chặt với các mặt hoạt động của đời sống xă hội: Sản xuất - kinh doanh, quản lư, kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá - xă hội, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa xă hội khác hẳn về chất so với chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa tư bản, có sự khác nhau đó là do sự thay đổi vị trí, vai tṛ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong xă hội quyết định.
Công đoàn Việt Nam có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và có 3 chức năng sau:
– Chức năng thứ nhất, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.
Một trong những chức năng của Công đoàn Việt Nam hiện nay là bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và lao động.
Công đoàn Việt Nam phải thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích công nhân lao động v́: tŕnh độ và kinh nghiệm quản lư của chính quyền các cấp c̣n non kém, bộ máy Nhà nước c̣n quan liêu, hành chính dẫn đến một số người, một số bộ phận thờ ơ trước quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động, t́nh trạng tham ô, lăng phí, móc ngoặc, hối lộ, tham nhũng, vi phạm đến lợi ích, đời sống người lao động vẫn c̣n tồn tại không thể ngay một lúc xoá bỏ hết được. V́ vậy, Công đoàn phải là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động chống lại tệ nạn quan liêu, chống lại các biểu hiện tiêu cực. Đó là sự bảo vệ đặc biệt khác hẳn với sự bảo vệ trong chủ nghĩa tư bản.
Công đoàn Việt Nam thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động không bằng cách đấu tranh chống lại Nhà nước làm suy yếu Nhà nước, không mang tính đối kháng giai cấp, không phải là đấu tranh giai cấp. Ngược lại Công đoàn c̣n vận động, tổ chức cho công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.
Đồng thời Công đoàn cũng bảo vệ chính lợi ích của Nhà nước - Nhà nước của dân, do dân, v́ dân. Đấu tranh chống lại các thói hư tật xấu của một số người, nhóm người lạc hậu bị tha hoá, đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, bảo vệ chính quyền Nhà nước.
Thực tế hiện nay của nước ta, trong điều kiện hàng hoá nhiều thành phần, các xí nghiệp tư nhân, liên doanh, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công nhân, lao động làm việc trong sự quản lư của chủ xí nghiệp (không phải xí nghiệp quốc doanh), đă xuất hiện quan hệ chủ thợ, t́nh trạng vi phạm dến quyền, lợi ích công nhân lao động có xu hướng phát triển. V́ vậy, chức năngbảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động của Công đoàn có ư nghĩa hết sức quan trọng.
Để thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích, Công đoàn chủ động tham gia cùng chính quyền t́m việc làm và tạo điều kiện làm việc cho công nhân, lao động; Công đoàn tham gia trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, trong việc kư kết hợp đồng lao động của công nhân, lao động; đại diện công nhân, lao động kư kết thoả ước lao động tập thể; trong vấn đề thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức đ́nh công theo Bộ luật lao động. Quản lư và sử dụng quĩ phúc lợi tập thể và sự nghiệp phúc lợi tập thể; bảo hiểm xă hội; bảo hộ lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức và lao động; phát huy dân chủ, b́nh đẳng, công bằng xă hội; phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thăm quan nghỉ mát.
Trong quá tŕnh thực hiện các nội dung hoạt động nhằm thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc các vấn đề cơ bản như:
Lợi ích người lao động gắn liền với lợi ích của Nhà nước, của tập thể, sự tồn tại của Nhà nước chính là sự đảm bảo lợi ích cho người lao động. Lợi ích của người lao động không chỉ thuần tuư ở cơm ăn, áo mặc mà cao hơn là lợi ích chính trị (đại diện là Nhà nước), lợi ích kinh tế, lợi ích văn hoá, tinh thần, lợi ích trước mắt, hàng ngày, lâu dài, lợi ích cá nhân, tập thể, Nhà nước.
+ Nhà nước là người bảo đảm, Công đoàn là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động. Đây là vấn đề quan trọng nói lên mối quan hệ khăng khít, biện chứng giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Đồng thời, nó là cơ sở nhận thức về lợi ích công nhân, viên chức và lao động trong điều kiện mới, thể hiện đúng bản chất cách mạng của Công đoàn Việt Nam.
Chức năng thứ hai, tham gia quản lư Nhà nước, quản lư kinh tế - xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
Trong điều kiện giai cấp công nhân giành được chính quyền người lao động trở thành người chủ, họ có quyền và có trách nhiệm tham gia quản lư kinh tế, xă hội. V́ vậy, vấn đề tham gia quản lư đă trở thành chức năng của Công đoàn. Tuy nhiên cần nhận thức rằng, Công đoàn tham gia quản lư chứ không làm thay, không cản trở, không can thiệp thô bạo vào công việc quản lư của Nhà nước. Công đoàn tham gia quản lư thực chất là để thực hiện quyền của Công đoàn, quyền của công nhân, viên chức, lao động, và để bảo vệ đầy đủ các quyền lợi ích của người lao động.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, khi thực hiện chức năng tham gia quản lư Công đoàn Việt Nam cần quan tâm đến việc phát triển tiềm năng lao động, phát huy sáng kiến, cùng giám đốc, thủ trưởng đơn vị t́m nguồn vốn, thị trường để mở rộng sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, chống quan liêu tham nhũng.
Những nội dung Công đoàn Việt Nam tham gia quản lư
* Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi trong công nhân, viên chức và lao động là biện pháp tổng hợp để họ trực tiếp tham gia quản lư.
* Tham gia xây dựng chiến lược tạo việc làm và điều kiện làm việc cho công nhân lao động.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như; tiền lương, tiền thưởng, nhà ở…
* Tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân, viên chức và LĐ.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách xă hội: Bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, chính sách dân số kế hoạch hoá gia đ́nh, phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ xă hội.
* Vận động và tổ chức tốt Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị cán bộ công chức (đơn vị hành chính sự nghiệp) ở đơn vị.
* Công đoàn tham gia vào việc hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh và đầu tư, đồng thời kiểm tra, giám sát các công việc đă được hoạch định.
* Tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến quyền, lợi và nghĩa vụ của người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của đơn vị.
Chức năng thứ ba, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Chức năng giáo dục của Công đoàn Việt Nam ngày càng mở rộng và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn trong lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua…góp phần cho công nhân, viên chức và lao động nhận thức và hiểu được lợi ích của họ gắn với lợi ích tập thể, lợi ích của xă hội. Muốn có lợi ích và muốn lợi ích của ḿnh được bảo vệ trước hết, phải thực hiện tốt nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ của người công dân đối với cơ quan, xí nghiệp và xă hội. Trên cơ sở đó xây dựng ư thức lao động mới, lao động có kỷ luật và có tác phong công nghiệp. Nâng cao tinh thần tự giác học tập văn hoá, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
+ Công đoàn tuyên truyền, giáo dục cho công nhân, viên chức và lao động vững tin vào đường lối xây dựng chủ nghĩa xă hội, phát triển kinh tế - xă hội mà Đảng ta đă lựa chọn. Giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của địa phương (nhất là đối với công nhân lao động trẻ).
+ Tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh, sống và làm việc theo pháp luật góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Với tinh thần thường xuyên cảnh giác và đấu tranh chống lại những âm mưu thù địch.
Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, trong đó chức năng bảo vệ lợi ích hết sức được coi trọng, mang ư nghĩa trung tâm, là mục tiêu hoạt động của Công đoàn Việt Nam; chức năng tham gia quản lư mang ư nghĩa phương tiện; chức năng giáo dục mang ư nghĩa tạo động lực tinh thần để đạt được mục tiêu.
Do vậy, Công đoàn Việt Nam đồng thời quan tâm tới cả 3 chức năng không coi nhẹ chức năng này, xem nặng chức năng kia.
4. Tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Công đoàn Việt Nam Tổ chức theo các cấp cơ bản sau:
4. 1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
+ Là cơ quan lănh đạo của các cấp Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lơị, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động.
+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước.
+ Tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức và lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, Công đoàn.
+ Thông qua quyết toán và dự toán ngân sách hàng năm và tiến hành công tác đối ngoại theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
4. 2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố) và Công đoàn ngành Trung ương.
+ Là tổ chức Công đoàn theo địa bàn, tỉnh, thành phố có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh, thành phố.
+ Tham gia với cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước tỉnh, thành phố về chủ trương phát triển kinh tế, xă hội, văn hoá giáo dục, các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, lao động.
+ Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xă hội của công nhân, viên chức và lao động trên địa bàn.
+ Phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiển xă hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động tại địa phương.
+ Tham gia hội đồng trọng tài lao động và an toàn lao động ở địa phương, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động. Chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă và các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ḿnh.
+ Tổ chức giáo dục nâng cao tŕnh độ văn hoá, nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.
+ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung ương cần phải phối hợp chặt chẽ, để cùng nhau chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn các cấp thuộc ngành trên địa bàn và lănh thổ.
4.3. Công đoàn cấp trên cơ sở
+ Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở gồm Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn ngành nghề địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn các cơ quan Bộ; Công đoàn ngành giáo dục quận, huyện trực thuộc Liên đoàn lao động quận, huyện.
+ Công đoàn ngành địa phương là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động cùng ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.
a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương
+ Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, của Công đoàn ngành TW và Nghị quyết của Công đoàn cấp ḿnh.
+ Tham gia với chính quyền cùng cấp về phát triển kinh tế - Xă hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và lợi ích ngành nghề, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Hướng dẫn, thông tin về các chế độ, chính sách, khoa học kỹ thuật, ngành, nghề. Tổ chức các phong trào thi đua, giáo dục truyền thống, nghĩa vụ, quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động trong ngành. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xă, thành phố (thuộc tỉnh) hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh, tập huấn bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn Tổng công ty
+ Công đoàn Tổng công ty là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động trong các công ty.
+ Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty.
+ Tham gia với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về qui hoạch, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế của Tổng công ty, tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các qui định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động Tổng công ty.
+ Phối hợp với chuyên môn thực hiện thiết chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và lao động kư thoả ước lao động tập thể với Tổng giám đốc phù hợp với các qui định của pháp luật, tham gia các Hội đồng của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công nhân, viên chức và lao động.
+ Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty thực hiện các h́nh thức tham gia quản lư, thực hiện Luật lao động, tổ chức phong trào thi đua, tuyên truyền, giáo dục theo đặc điểm ngành, nghề, hướng dẫn công tác bảo hộ lao động, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách ngành, nghề khác.
+ Quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty phù hợp với các nguyên tắc và qui định của Tổng Liên đoàn, thực hiện công tác cán bộ theo sự phân công của Công đoàn cấp trên, chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
+ Tiếp nhận ư kiến tham gia và chỉ đạo của các Liên đoàn Lao động địa phương đối với các Công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở là thành viên của Công đoàn Tổng công ty đóng trên địa bàn địa phương.
4. 4. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.
+ Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp và cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xă hội, các tổ chức xă hội có 5 đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên Quyết định công nhận.
+ Nghiệp đoàn Lao động, tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động có mười đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên ra Quyết định công nhận.
Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được tổ chức theo 4 loại h́nh sau:
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn không có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có công đoàn bộ phận, có nghiệp đoàn bộ phận.
- Công đoàn cơ sở có Công đoàn cơ sở thành viên.
Các Công đoàn cơ sở tuỳ theo từng loại h́nh doanh nghiệp mà xây dựng các chương tŕnh, kế hoạch, nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện chức năng cơ bản của Công đoàn, không ngừng chăm lo, bảo vệ lợi ích góp phần ổn định việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. Cụ thể:
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xă hội và tổ chức xă hội nghề nghiệp.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lư cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các DNNN:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp.
2. Phối hợp với giám đốc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho tập thể lao động kư kết Thoả ước lao động tập thể và hướng dẫn người lao động giao kêt hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và CNVCLĐ. Tham gia với giám đốc giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cựu, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức vận động đoàn viên và CNVCLĐ trong doanh gnhiệp thi đua yêu nước, tham gia quản lư doanh nghiệp, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các hợp tác xă sản xuất, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật, tham gia xây dựng các nội quy, quy chế quản lư hợp tác xă; giám sát thực hiện chính sách đối với đoàn viên, xă viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
2. Phối hợp với Ban quản trị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức Đại hội xă viên, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện lao động; nâng cao tŕnh độ nghề nghịêp cho đoàn viên, xă viên, người lao động, hướng dẫn người lao động (không phải xă viên) giao kết hợp đồng lao động.
3. Phối hợp với Ban quản trị chăm lo đời sống cho đoàn viên, xă viên, người lao động, tổ chức các hoạt động xă hôi, thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn; tổ chức nghỉ ngơi, tham quan, du lịch cho đoàn viên, xă viên, người lao động.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; và các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, giáo dục ư thức chấp hành pháp lụât của Nhà nước trong đoàn viên và người lao động, thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
2. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.
3. Đại diện cho tập thể lao động xây dựng và kư Thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, việc thực hiện các điều khoản đă được kư kết trong Thoả ước.
4. Đại diện cho tập thể lao động tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức động viên đoàn viên và lao động thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động xă hội; giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống; phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
6. Tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.
- Quyền hạn, nhiệm vụ của nghiệp đoàn:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá. Phổ biến, hướng dẫn việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống và điều kiện hành nghề của người lao động.
2. Đai diện cho đoàn viên nghiệp đoàn quan hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
3. Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và đời sống. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh.

Nguồn Tổng LĐLĐ Việt Nam
văn bản mới
Sáng ngày 12/03/2018, tại hội trường Ban Dân vận huyện Kế Sách, cụm thi đua các LĐLĐ huyện (TX,TP) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017. Đến dự có đ/c Trang Phước - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Ban Chính sách - Pháp luật, Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh và các đ/c Chủ tịch, phó Chủ tịch LĐLĐ 11/11 huyện (TX,TP).
      Tại hội nghị, đ/c Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề (cụm trưởng) báo cáo tóm tắc tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí giao ước thi đua cụm năm 2017; các đại biểu đã tập trung thảo luận: bổ sung thêm số liệu vào báo cáo tổng kết, các tiêu chí và hướng dẫn chấm điểm thi đua; cụ thể tập trung vào các nội dung: chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tiêu chí đánh giá chấm điểm thi đua cụm; nội dung giao ước thi đua,...
 
 
        Qua 1 năm, hầu hết các đơn vị trong cụm đã cố gắng phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí thi đua được ký kết ngay từ đầu năm: tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng, kịp thời chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn trên 2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 61/41 căn MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở; vận động đóng góp quỹ để kịp thời giúp đỡ, thăm hỏi, động viên những gia đình đoàn viên bị bệnh nan y, bị thiên tai,...; vận động đóng góp quỹ Đền ơn, đáp nghĩa, quỹ Ngày vì người nghèo tương đối tốt; phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, kết quả có 6.681 sáng kiến được công nhận, 2.169 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 203 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, hoàn thành 575 công trình sản phẩm thi đua; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng tháng Công nhân; tham gia đầy đủ các hội thao, hội thi do LĐLĐ tỉnh tổ chức; thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn đạt và vượt chỉ tiêu; phát triển đoàn viên có 7/11 đơn vị vượt chỉ tiêu, 11/11 đơn vị được LĐLĐ tỉnh đánh giá xếp loại Tốt; ...  những kết quả trên đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của LĐLĐ tỉnh và của địa phương năm 2017.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một vài hạn chế, thiếu sót mà các đơn vị cũng cần phải khắc phục: một số đơn vị chưa nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn đánh giá xếp loại để cụ thể hóa trong nội dung Kế hoạch thực hiện cụ thể; việc đăng ký đề tài, giải pháp, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến còn lúng túng; còn 4 đơn vị phát triển đoàn viên chưa đạt chỉ tiêu Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh giao; …
     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Trang Phước - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh một số công việc cần tập trung sắp tới, cụ thể như sau:
     1. Đề nghị các đ/c làm cụm trưởng, cụm phó bổ sung hoàn chỉnh báo cáo thi đua và phụ lục số liệu, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng sớm gởi về LĐLĐ tỉnh.
     2. Cụm trưởng mới năm 2018 bám vào tiêu chí đánh giá chấm điểm xếp loại LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở chính và cụ thể hóa tiêu chí thi đua cụm theo chỉ tiêu bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao; đồng thời nghiên cứu Hướng dẫn hoạt động cụm khối của tỉnh đề ra các tiêu chí giao ước thi đua cho phù hợp để sớm tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018.
     3. Cụ thể hóa Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 thành những chỉ tiêu  và giải pháp thực hiện cụ thể trong năm 2018. Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.
    4. Phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của cụm trưởng, cụm phó và các thành viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua của tỉnh.
     Qua kết quả thực hiện giao ước thi đua, các đơn vị cũng đã tiến hành bầu chọn 3 đơn vị đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng cờ xuất sắc: LĐLĐ huyện Trần Đề, Thạnh Trị, Cù Lao Dung và 1 đơn vị đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng cờ dẫn đầu cụm năm 2017 là LĐLĐ thành phố Sóc Trăng.
     Hội nghị cũng tiến hành bầu chọn và bàn giao cụm trưởng năm 2018 là LĐLĐ huyện Kế Sách, cụm phó là huyện Mỹ Xuyên; giao cho cụm trưởng hoàn chỉnh các tiêu chí giao ước thi đua năm 2018 và tổ chức cho các đơn vị ký kết thi đua, báo cáo về LĐLĐ tỉnh./.
 
Thanh Thanh
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Ban Thường vụ Lên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung tổ chức bàn giao nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn Lư Văn Y thuộc CĐCS Trường tiểu học Đại Ân 1A.
     Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ huyện cùng gia đình.
 
 
     Được biết căn nhà được xây mới trị giá 85 triệu đồng, trong đó được Ban Quãn lý quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do người thân trong gia đình tự đóng góp.
 
     Phát biểu tại buổi lễ bàn giao đại diện gia đình đoàn viên Lư Văn Y rất cám ơn Công đoàn cấp trên, cấp Ủy Đảng, chính quyền và công đoàn cơ sở đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình có được mái ấm khang trang, ổn định cuộc sống, đây cũng là nguồn động viên to lớn giúp đồng chí an tâm trong công tác, gia đình sẽ cố gắng vượt lên thoát nghèo.
Hồng Hải
Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; mừng xuân Mậu Tuất và chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Từ ngày 08/02 đến ngày 10/02/2018, tại trường Cao đẳng Sư phạm, Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Liên hoan tiếng hát giáo viên” lần thứ XIII, năm 2018.
 
Tiết mục dự thi
     Tham gia “Liên hoan tiếng hát giáo viên” lần thứ XIII năm nay có trên 500 đoàn viên là cán bộ, giáo viên ở 40 đơn vị trường học, cơ sở giáo dục; mang đến cho Liên quan 166 tiết mục, gồm: ca, múa, biễu diễn nhạc cụ, tiểu phẩm, ngâm thơ,… Các tiết mục dự thi tập trung chủ đề ca ngợi Đảng, Bác hồ; ca ngợi quê hương, đất nước, biển đảo; ca ngợi ngành Giáo dục và tôn vinh nghề dạy học. Nhiều đơn vị dự thi dàn dựng chương trình công phu, hoành tráng, hòa âm, phối khí đạt được giá trị cao về nghệ thuật biểu diễn. Liên hoan thực sự là ngày hội, là dịp để các các thầy, cô giáo thể hiện tài năng, giao lưu văn nghệ; qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa nhà giáo.
 
 
Đồng chí Lý Rotha, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt giải
     Qua 3 ngày thi diễn, “Liên hoan tiếng hát giáo viên” lần thứ XIII Ban Tổ chức đã trao 55 giải thưởng cho các thể loại và 8 giải tập thể cho các đơn vị xuất sắc; trong đó: Trường THPT Thành phố Sóc Trăng đạt giải nhất, trường THPT Nguyễn Khuyến đạt giải nhì, trường THPT An Lạc Thôn và trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai đồng giải ba; trường THPT Mỹ Xuyên, trường Cao đẳng Sư phạm, trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật và trường THCS và THPT Tân Thạnh đạt giải khuyến khích. 
 
Nguyễn Văn Hóa - Công đoàn ngành Giáo dục
Sáng ngày 14/01/2018, Ban Chấp hành Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023, đây là một trong hai đơn vị được Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh (LĐLĐ) chọn tổ chức đại hội điểm.

Đến dự Đại hội có đồng chí Cao Minh Hường, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Kim Xuyến, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Huỳnh Công Trí, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Thanh Trong, Trưởng Ban Quản lý Các KCN tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh; các đồng chí là Chủ tịch LĐLĐ các huyện (TX, TP), CĐ ngành và tương đương cùng với 97 đại biểu đại diện cho trên 11.000 đoàn viên trực thuộc Công đoàn các KCN tham gia.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn các KCN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), nổi bật: các CĐCS phối hợp với chính quyền (NSDLĐ) tặng 24.518 phần quà cho đoàn viên, CNLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 8,2 tỉ đồng; tổ chức xe đưa trên 100 CNLĐ ở xa về quê ăn tết; 16/18 doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ bữa ăn ca cho CNLĐ với số tiền trên 15.000đ/người/suất và đưa nội dung này vào TƯLĐTT; trao 26 căn nhà Mái ấm công đoàn cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bao gồm hỗ trợ đất và tiền xây nhà với số tiền trị giá 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, trong nhiệm kỳ phát triển 5.206 đoàn viên, thành lập mới 16 CĐCS; nâng tổng số CĐCS trực thuộc Công đoàn các KCN lên 21 CĐCS với 11.134 đoàn viên/12.341 CNLĐ; đồng thời không ngừng củng cố, nâng cao, chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn hàng năm, có 63% CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh.

Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn phát động sâu rộng đến từng đoàn viên, CNLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp. Qua các phong trào đã có 35 công trình, sản phẩm và 6.302 sáng kiến, giải pháp được thực hiện, trị giá trên 10 tỷ đồng, làm lợi trên 700 triệu đồng cho doanh nghiệp, từ đó xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

 

Ban Chấp hành Công đoàn các KCN lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt trước đại hội

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Các KCN tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Liễu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Các KCN, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội X Công đoàn tỉnh gồm 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

 

               Đồng chí Lê Thị Kim Xuyến – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng bức trướng cho Công đoàn các KCN

 

         Đồng chí Lê Thị Kim Xuyến, thay mặt cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của các khu Công nghiệp đã đạt được; đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Các KCN khóa mới cần hướng dẫn CĐCS đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt hơn nữa chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, trong đó quan tâm triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, đơn vị; nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật cho đoàn viên và người lao động, giúp họ biết về quyền và nghĩa vụ của mình; quan tâm công tác phát triển đoàn viên và phát triển CĐCS khu vực ngoài nhà nước... sớm xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai, thực hiện việc chăm lo Tết Nguyên đán năm 2018 cho đoàn viên, nhất là CNLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm lao động, sản xuất… cũng nhân  dịp này LĐLĐ tỉnh tặng Công đoàn các Khu công nghiệp bức trướng với phương chăm “ đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”./. 

 

Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

 

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-TLĐ, ngày 28/11/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018”; Công văn số 594-CV/TU, của Thường trực Tỉnh ủy và căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuẩn bị, tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
 
     Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức quán triệt đến toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị đón tết với tinh thần “Vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm, an toàn”, có biện pháp thiết thực chăm lo tốt đời sống để đoàn viên, CNVCLĐ vui xuân, đón tết; đặc biệt, quan tâm đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ý thức giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và đảm bảo trực cơ quan, đơn vị 24/24.
 
     Theo đó các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, người sử với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch và sớm công khai việc trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác để đoàn viên, CNVCLĐ biết và giám sát việc thực hiện. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều thực hiện tốt chế độ tiền lương, tiền thưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ (mức thưởng tết, tăng thu nhập ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp cao nhất 60 triệu đồng, thấp nhất 15 triệu đồng/người; mức thưởng ở DNTN, Công ty cổ phần thấp nhất là 3,5 triệu đồng/người, cao nhất khoảng 16 triệu đồng/người). Các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm tranh thủ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (NSDLĐ), vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ, hỗ trợ kinh phí, hiện vật và một phần kinh phí Công đoàn… tặng 50.094 quà cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn,  cán bộ công đoàn nghỉ hưu… trong dịp tết với số tiền  trên 17,5 tỷ đồng,… 
 
Đ/c Lê Thị Kim Xuyến – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
trao hoa cho các đơn vị tài trợ Tết sum vầy - 2018
 
     Riêng LĐLĐ tỉnh được sự hỗ trợ của BCĐ ”Quỹ vì người nghèo” tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Chương trình ”Tết Sum vầy 2018” - Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn tại Trung tâm sinh hoạt Văn hóa – Thể thao CNVCLĐ tỉnh. Đến dự có đ/c Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; Đ/c Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đ/c Dương Sà Kha - UVTV - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các CĐ thuộc Trung ương đóng tại địa phương, các cấp Công đoàn trực thuộc tỉnh và gần 1.000 các bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cùng tham dự. Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh báo cáo về công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ trong năm 2017 và những định hướng chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ năm 2018; đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu và chúc tết đoàn viên, CNVCLĐ... Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao tượng trưng 2.990 phần quà với tổng số tiền 879 triệu đồng, trong đó LĐLĐ tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số tiền 441 triệu đồng (tương ứng 1.150 phần quà) cho đoàn viên, CNLĐ nghèo, khó khăn ở các huyện (TX,TP), CĐ các Khu Công nghiệp, CĐCS Cty CP CBTS Út Xi, CĐCS Cty CP Xây Dựng,… trao tặng 18 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, trị giá 1,33 tỷ đồng; tặng Bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh cho 09 doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNLĐ năm 2016-2017; tổ chức chương trình bốc thăm may mắn, với các giải thưởng trị giá trên 15 triệu đồng…
 
Đ/c Dương Sà Kha – UVTV – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
trao quà Tết cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn
 
     LĐLĐ tỉnh thành lập đoàn thăm, chúc tết; đặc biệt, đ/c Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng tham với đoàn, trao quà cho đoàn viên, CBCC, VC - NLĐ Cty TNHH MTV Công trình Đô thị và Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực và làm việc đêm 30 tết; thăm hỏi, tặng quà 06 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo; các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp được LĐLĐ tỉnh phân bổ quà tết, Công đoàn đã vận động đối ứng được 1.825 phần quà với số tiền 432 triệu đồng; 
 
Đ/c Hồ Thị Cẩm Đào – UVTV – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Cùng đoàn LĐLĐ tỉnh thăm, chúc tết CBCNV Bệnh viện Đa khoa tỉnh
 
     Ngoài việc tổ chức trao quà tết cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn (theo phân bổ của LĐLĐ tỉnh và vận động đối ứng quà của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp), các CĐCS còn phối hợp chính quyền (NSDLĐ) tổ chức thăm, tặng 47.124 phần quà, trị giá trên 16,6 tỷ đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ; tham gia với NSDLĐ hỗ trợ vé xe, bố trí xe đưa đoàn viên về quê ăn tết với số lượng trên 30 người. Riêng LĐLĐ thành phố Sóc Trăng và LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu tổ chức “Tết sum vầy” trao 463 phần quà cho đoàn viên, CNLĐ và tổ chức bốc thăm trúng thưởng với 61 phần quà trị giá trên 16 triệu đồng. Ngoài ra, Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh còn tham gia đoàn của UBND tỉnh thăm, tặng quà bệnh nhân còn nằm viện trong ngày 30 tết ở bệnh viện Sản nhi tỉnh Sóc Trăng.
 
      Song song với các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn còn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần như :  tổ chức Hội thi “Tiếng hát Công nhân, viên chức, lao động Mừng Đảng, Mừng Xuân”, “Liên hoan tiếng hát giáo viên lần thứ 13 năm 2018”; tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền, thi đấu như cờ tướng, bi sắt, bóng đá,… trên 20 cuộc, có trên 1.200 thí sinh, diễn viên, vận động viên tham dự, phục vụ hàng chục ngàn lượt người xem. Hầu hết các LĐLĐ huyện (TX,TP), CĐ ngành …còn tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do địa phương tổ chức, một số đơn vị còn tham gia Hội Báo Xuân cấp huyện và tỉnh tổ chức. Đặc biệt Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Lễ cưới tập thể năm 2018” cho 09 cặp đôi là đoàn viên, CNVCLĐ nghèo trên địa bàn tỉnh.
 
     Các hoạt động thiết thực trên đã tạo sự gắn kết giữa Công đoàn - CNVCLĐ - Chính quyền (NSDLĐ), xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình hiện nay./.
 
Thanh Thanh

Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội X Công đoàn huyện Cù Lao Dung và tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2018-2023

     CĐCS Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã tổ chức Hội thao của ngành lần thứ V năm 2018 diễn ra từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 20 tháng 01 năm 2018 với 5 môn thi đấu gồm Bóng đá mini; bóng chuyền; Bi sắt (với 03 nội dung: Đơn nam, Đôi Nam nữ, Đôi Nam), Cờ tướng và Thi hát Karaoke. Hội thao năm nay đã huy tụ hơn 70 đoàn viên là Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến từ 5 đội gồm các ngành: Liên quân Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y; Liên quân Trạm Khuyến Nông, Trạm Trồng Trọt và BVTV, Trạm Quản lý Thuỷ nông; Chi nhánh cấp nước huyện Cù Lao Dung; Khối Pháp luật; Đại lý Thức ăn Tongwei. 
    Đây là hoạt động văn hóa – thể thao chào mừng ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018)… mừng xuât Mậu Tuất năm 2018. Đặc biệt là chào mừng Đại hội X công đoàn huyện tiến đến Đại hội X Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 – 2013)

                                                              Nguyễn Văn Đắc - Chủ tịch CĐCS Phòng NN và PTNT

 

Sáng ngày 18.01.2018, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XII (mở rộng) gắn với tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Dương Sà Kha - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch các LĐLĐ huyện (TX, TP), CĐ ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

             Trong năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ như: Về công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các ngành liên quan giám sát việc thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2017; đồng thời, chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với các ngành liên quan cùng cấp tổ chức thực hiện. Kết quả, đã giám sát được 70 đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, có 1.086/1.086 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, đạt 100%; 106/108 đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ, đạt 98%; 114/134 doanh nghiệp có xây dựng quy chế đối thoại, đạt 85%; có 94/134 doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp, đạt 70,1%; với 209 cuộc.

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng

             Với chủ đề hoạt động Công đoàn năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”, LĐLĐ tỉnh đã hướng các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động là đoàn viên công đoàn. LĐLĐ tỉnh đã ký 03 bản thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và Công đoàn Các khu công nghiệp ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Bánh pía - Lạp xưởng Tân Huê Viên mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn; có trên 5.000 đoàn viên công đoàn được thụ hưởng các ưu đãi từ các hoạt động chăm lo, thỏa thuận hợp tác trên. 
               LĐLĐ tỉnh đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy 2017”, trao 2.187 phần quà với số tiền trên 735 triệu đồng; trao 09 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, trị giá 730 triệu đồng. Tổ chức “Tháng Công nhân”, gắn với Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2017, đã trao 29 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, trị giá 915 triệu đồng; tặng 150 suất quà bằng tiền mặt 69 triệu đồng; trao tặng 120.000 quyển tập, trị giá 780 triệu đồng; 215 suất học bổng, trị giá 195 triệu đồng và 500 cặp phao... Trong năm, đã vận động CNVCLĐ, doanh nghiệp đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” với số tiền trên 2,741 tỷ đồng, xét hỗ trợ cất mới và sửa chữa 75 căn với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; vận động đóng góp các loại quỹ như: Quỹ ”Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ ”Vì người nghèo”,.. với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng; trao 300 bồn nước trị giá gần 300 triệu đồng do Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động hỗ trợ. Công tác tuyên truyền từng bước được nâng lên; hình thức, phương pháp tuyên truyền được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, CNLĐ và loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
               Qua phát động phong trào thi đua, đã có 9.696 sáng kiến, kinh nghiệm đã được Hội đồng các cấp xét và công nhận; 762 công trình sản phẩm, phần việc đã hoàn thành với số vốn 98,78 tỷ đồng, làm lợi 5,75 tỷ đồng. Có 13/21 đề tài, giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo KH-KT tỉnh lần thứ X đạt giải. 
                 Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương những thành tích, kết quả của các cấp Công đoàn trong tỉnh, đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cấp Công đoàn trong tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhất là Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến rất gần, giúp CNVCLĐ nghèo, khó khăn có điều kiện vui xuân, đón tết. Tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở và chuẩn bị tốt Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023, nhất là công tác nhân sự và xây dựng văn kiện Đại hội. Cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua, qua đó phát hiện, biểu dương kịp thời những sáng kiến, giải pháp của cá nhân, tập thể,.. có những mô hình hay trong hoạt động Công đoàn gắn với thực tiễn, ứng dụng trong chuyên môn, sản xuất kinh doanh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.   
             Tại Hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã bầu bổ sung 3 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018. 
              Cũng tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng về chương trình tài trợ giáo dục cho đoàn viên Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018-2022, qua đó mỗi năm công ty sẽ tài trợ 120.000 quyển tập cho con đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng

 

Ngày 08-09/01/2018, Công đoàn huyện Trần Đề long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn huyện - lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn đây là Đại hội điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để chỉ đạo, rút kinh nghiệm.

             Ngày 08-09/01/2018, Công đoàn huyện Trần Đề long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn huyện - lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn đây là Đại hội điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để chỉ đạo, rút kinh nghiệm. 
           Đến dự đại hội, về phía cấp tỉnh có đồng chí Phan Văn Mai - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh; các đồng chí là Chủ tịch LĐLĐ các huyện (TX, TP), CĐ ngành và tương đương, về phía cấp huyện có đ/c Lê Minh Bảy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trần Đề; các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các phòng ban huyện và đặc biệt là 150 đại biểu ưu tú đại diện cho 3.685 đoàn viên Công đoàn huyện Trần Đề.  

Quang cảnh Đại hội

             Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện, cùng với sức mạnh đoàn kết, phấn đấu của nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện Trần Đề đã đạt được những thành tựu quan trọng... Trong những thành tựu này, có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ huyện nhà, từ đó Công đoàn ngày càng trở thành chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, CNVCLĐ.
            Về công tác Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Các cấp Công đoàn đã tập trung hướng về đoàn viên để chăm lo, góp phần chia sẻ, động viên những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Vận động CNVCLĐ trong huyện đã đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” trên 840 triệu đồng, cất mới và sửa chữa 37 nhà “Mái ấm Công đoàn”, trao tặng 6.350 phần quà với tổng số tiền 1 tỷ 357 triệu đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Trong phong trào thi đua yêu nước được các cấp Công đoàn huyện phát động rộng khắp, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh,.. đã làm lợi cho nhà nước 3 tỷ 625 triệu đồng, đặc biệt có 01 đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo. 
             Với nhiều cố gắng, nỗ lực, Công đoàn huyện đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I đề ra. Đặc biệt, từ năm 2011-2017, các cấp Công đoàn trong huyện đã phát triển được 2.333 đoàn viên, đạt 168,2% chỉ tiêu, thành lập 26 CĐCS, đạt 182,82%. 
            Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đ/c Lê Thị Kim Xuyến – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh biểu dương những thành tích đã đạt được trong thời gian qua và cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Công đoàn huyện khắc phục những hạn chế và kỳ vọng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục lãnh đạo đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện nhà phát triển, xứng đáng với kỳ vọng mà Đại hội hôm nay đã giao phó, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Trần đề tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác, lao động, sản xuất, xứng đáng là giai cấp tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, tỉnh nhà nói chung và huyện Trần Đề nói riêng. 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2018-2023

             Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn huyện Trần Đề khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 21 đồng chí, đồng chí Trần Hoàng Việt giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp với 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đ/c Lê Minh Bảy - Bí Thư Huyện ủy trao bức trướng cho LĐLĐ huyện Trần Đề

          Sau Đại hội, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức họp với các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện (TX, TP), CĐ ngành và tương đương để rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội huyện, ngành trong thời gian tới. 

Đ/c Lê Thị Kim Xuyến – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng
Trao bảng tượng trưng cho huyện Trần Đề

            Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng cho học sinh là con đoàn viên, CNVCLĐ nghèo của huyện 50.000 quyển tập. Công đoàn huyện Trần Đề vinh dự đón nhận bức trướng “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm” do Huyện ủy Trần Đề trao tặng.

Văn phòng LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng ngày 03/01/2018, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ tọa Hội nghị, cùng với 31 đồng chí là cán bộ, công chức, lao động cơ quan LĐLĐ tỉnh.

            Sáng ngày 03/01/2018, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ tọa Hội nghị, cùng với 31 đồng chí là cán bộ, công chức, lao động cơ quan LĐLĐ tỉnh. 

Quang cảnh Hội nghị 

            Hội nghị đã thông qua báo cáo cơ quan năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tổng kết hoạt động CĐCS cơ quan năm 2017; những nội dung mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; kế hoạch phát động thi đua,.. Thông qua các nội dung và văn bản nêu trên, qua gợi ý của chủ tọa Hội nghị xoay quanh các nội dung trên và nhận được sự đóng góp từ CBCC cơ quan về: các chỉ tiêu trong báo cáo, kế hoạch phát động thi đua, quy chế phối hợp, các chế độ chính sách trong Quy chế chi tiêu nội bộ,... Hội nghị đã tổng hợp một số đề xuất, kiến nghị bổ sung vào các văn bản cũng như đưa vào phương hướng, nhiệm vụ 2018. Sau cùng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết và được sự thống nhất 100% của CBCC,LĐ.
            Kết luận Hội nghị, đ/c Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: “Đạt được những thành tích trên, trong thời gian qua nhờ có sự nỗ lực thi đua trong thực hiện nhiệm vụ công tác của từng CBCC-LĐ, trong thời gian tới tất cả CBCC,LĐ cơ quan cần cố gắng và phát huy hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, đây là bước ngoặc lớn của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới. 

Văn phòng LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

 

Sáng ngày 20/12/2017, tại thị xã Vĩnh Châu, Công đoàn Giáo dục tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức bàn giao Nhà công vụ giáo viên cho Trường THCS và THPT Khánh Hòa, thuộc thị xã Vĩnh Châu.

     Đến dự buổi lễ bàn giao có đồng chí Nguyễn Văn Linh, ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Lý Rotha, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh; các đồng chí là Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố Cần Thơ, Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Vĩnh Châu và đông đảo cán bộ, giáo viên Trường THCS và THPT Khánh Hòa, đơn vị thi công, phóng viên Báo Sóc Trăng, Đài Truyền thanh thị xã Vĩnh Châu. 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, ủy viên BCH CĐGD Việt Nam
phát biểu tại buổi lễ bàn giao

     Công trình Nhà công vụ giáo viên được triển khai theo cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động với tổng kinh phí các đơn vị hỗ trợ là 516.000.000 đồng. Trong đó, có 5 đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng, gồm: Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 200.000.000 đồng, Công đoàn Giáo dục thành phố Cần Thơ hỗ trợ 50.000.000 đồng, Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ 200.000.000 đồng, Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương hỗ trợ 36.000.000 đồng và Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 30.000.000 đồng; công trình được thiết kế 03 căn với diện tích 120 mét vuông; mỗi căn có 01 phòng khách, 01 phòng ngủ, khu nhà bếp và nhà vệ sinh.
     Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” đã có tác động tích cực đến phong trào giáo dục ở những nơi còn khó khăn, như thị xã Vĩnh Châu. Việc đưa Nhà công vụ ở trường THCS và THPT Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu vào sử dụng đã giúp cho nhiều giáo viên ở đây không phải thuê chỗ ở, có điều kiện để công tác tốt hơn.

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với CBGV trường THCS và THPT Khành Hòa
trước căn Nhà công vụ giáo viên

     Công đoàn Giáo dục tỉnh Sóc Trăng đã trao thư cảm ơn cho các đơn vị hỗ trợ kinh phí, đại diện giáo viên trường THCS và THPT Khánh Hòa phát biểu bày tỏ niềm phấn khởi và tri ân các đơn vị đã quan tâm hỗ trợ cho trường xây dựng Nhà công vụ giáo viên và hứa sẽ sử dụng nhà công vụ đúng mục đích, bảo quản tốt để phục vụ cho giáo viên công tác xa nhà.
     Được biết, cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” sẽ tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động trong những năm tiếp theo.

                                                                              Nguyễn Văn Hóa
                                                                            CĐGD tỉnh Sóc Trăng

Chiều ngày 20/12/2017, LĐLĐ huyện Thạnh Trị tiến hành tổ chức tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2017. Đến dự có Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền, UVTV LĐLĐ tỉnh; các đ/c ủy viên BCH, UBKT LĐLĐ huyện, các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc cùng các đ/c phóng viên Đài truyền thanh huyện đến dự và đưa tin.
      Trong năm 2017, dưới sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp với chính quyền cùng cấp và các ngành liên quan, cùng với sự nổ lực của tập thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp Công đoàn trong huyện Thạnh Trị đã cố gắng vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Các cấp Công đoàn trong huyện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động. Vai trò Công đoàn đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng được phát huy: các Công đoàn cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ. Nhìn chung các đơn vị thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ như đóng BHXH, BHYT, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ tiền thưởng, tiền lương cho CNVCLĐ; vận động CNVCLĐ tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các CĐCS chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động đạt 100%; 5/5 DN có ký TƯLĐTT có nội dung có lợi cho NLĐ so với quy định của pháp luật; các DN cũng đã tổ chức đối thoại tương đối tốt (4 DN, 12 cuộc), góp phần xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
 
 
     Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, LĐLĐ huyện đã chủ động phối hợp với UBMTQ, Phòng LĐTB&XH, BHXH huyện xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, … tại 4 đơn vị (năm 2016 chỉ 01 đơn vị). Qua giám sát cho thấy các đơn vị thực hiện cơ bản tốt một số quy định của pháp luật Lao động, Công đoàn, BHXH. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị còn nợ BHXH của NLĐ... Đoàn đã đề nghị các đơn vị sớm khắc phục. 
     Công tác chăm lo đời sống cho CNVC.LĐ cũng được quan tâm, đặc biệt thực hiện hướng dẫn “Năm vì lợi ích đoàn viên”: Công đoàn đã phối hợp với chính quyền thăm và tặng quà cho CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán; duy trì các nhóm tiết kiệm, tín chấp vay vốn Ngân hàng, tạo điều kiện cho CNVCLĐ có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; vận động tham gia đóng góp các nguồn quỹ, nhất là quỹ MÂCĐ gần 96 triệu đồng, đã triển khai xây dựng 3 căn (đạt chỉ tiêu tỉnh giao).
     Thực hiện chủ đề hoạt động Công đoàn năm 2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam là “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, khi có kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, huyện đã kịp thời triển khai, hướng dẫn các CĐCS triển khai thực hiện: một số hoạt động mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động là đoàn viên Công đoàn như hỗ trợ tập, học bổng, cặp phao cho học sinh nghèo con đoàn viên công đoàn; hỗ trợ nhà ở ”Mái ấm Công đoàn“ cho 03 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bức xúc về nhà ở; tặng bồn chứa nước cho đoàn viên khó khăn không có dụng cụ chứa nước sạch. Từ đó, tạo sự khác biệt rõ nét so với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn và tổ chức triển khai đến các công đoàn cơ sở; trực tiếp tổ chức các hoạt động phối hợp hỗ trợ, tư vấn hướng dẫn, giúp đỡ công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.
 
 
      Công tác chăm lo đời sống luôn được các cấp Công đoàn quan tâm thực hiện tốt: Nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các cấp Công đoàn tranh thủ với chính quyền, thủ trưởng đơn vị tặng quà cho hơn 2.100 đoàn viên CNVCLĐ mỗi phần trị giá từ 200.000 - 400.000 đồng với tổng số tiền trên 600.000.000 đồng; thực hiện chương trình "Tết sum vầy", LĐLĐ huyện phối hợp với chủ các doanh nghiệp trao 55 phần quà tết cho CNLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 22.000.000 đồng (trong đó LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 30 phần). Bên cạnh đó, nhằm tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn đã vận động duy trì 282 tổ tiết kiệm, có 1.792 người tham gia với tổng số tiền trên 500.000.000 đồng; phối hợp với chính quyền tín chấp cho trên 897 lượt CNVCLĐ vay vốn ngân hàng làm kinh tế gia đình, tổng số tiền vay là trên 30 tỷ đồng; vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa 187 triệu đồng, “Quỹ Vì người nghèo” trên 150.000.000 đồng, ủng hộ miền Trung bị bão lũ 80 triệu đồng; đặc biệt là quỹ “Mái ấm Công đoàn” gần 96 triệu  đồng, hỗ trợ xây dựng 03 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho  đoàn viên có hoàn cảnh bức xức, khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 90.000.000 đồng, đạt chỉ tiêu tỉnh giao. 
     LĐLĐ huyện luôn chủ động trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, Công đoàn vững mạnh. Các cấp công đoàn phối hợp cùng chính quyền phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua phục vụ CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… đã thu hút đông đảo CNVCLĐ trong huyện hưởng ứng tham gia; kết quả, hoàn thành 05 công trình sản phẩm gồm: Mô hình đưa màu xuống ruộng, xây dựng nhà lưới trồng rau an toàn, mô hình nuôi gà thả vườn có sử dụng đệm lót sinh học, mô hình trồng mãng cầu gai vùng trũng phèn, mô hình sản xuất gạo Tài nguyên, tổng giá trị làm lợi 1,5 tỷ đồng...Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong công tác, lao động được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Công đoàn các cấp và của UBND huyện.
     Công tác tuyên truyền giáo dục thời gian qua có nhiều tiến bộ, nhất là quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên, đã nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của CNVC.LĐ; đặc biệt tập trung tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; phối hợp với Đài truyền thanh huyện duy trì phát sóng mỗi tháng 1 kỳ, phản ánh phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong huyện, tuyên truyền các chính sách, pháp luật có liên quan; tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”: họp mặt, tặng quà, trao MÂCĐ, tặng tập cho con CNVCLĐ nghèo, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, …
     Công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS luôn được các cấp Công đoàn chú trọng thực hiện: trong năm Phát triển 50 đoàn viên, đạt 125% chỉ tiêu tỉnh giao; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ có 151 đồng chí là cán bộ công đoàn không chuyên trách ở các CĐCS trực thuộc tham dự, nâng tổng số có 407/473 cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; đánh giá xếp loại cuối năm, tỷ lệ CĐCS vững mạnh đạt cao so chỉ tiêu 96,4%.
     Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Gia đình Việt Nam, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam... các cấp Công đoàn trong huyện phối hợp với chính quyền, Hội LHPN tổ chức họp mặt, hội thi, văn nghệ, thể thao, tặng quà,... được đông đảo chị em tích cực tham gia tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện được sự quan tâm của chính quyền, Công đoàn và mọi người đối với chị em; kết quả phong trào phong trào thi đua “GVN – ĐVN có 934/943 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, đạt 99%.
   Tại hội nghị này, BTV LĐLĐ huyện trao giấy khen của UBND huyện cho 6 tập thể, 15 cá nhân; giấy khen LĐLĐ huyện cho 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2017.
     Với những kết quả đạt được trong năm 2017, bằng sự quyết tâm, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn huyện Thạnh Trị sẽ nổ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam./.
 
  Thanh Thanh
Công tác giám sát, phản biện được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ, ngày 02/06/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh
     Hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và quy định của Bộ Chính trị và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Riêng, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, chọn từ phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong tỉnh, những việc nào còn hạn chế, đề ra nội dung, chọn điểm, tổ chức Giám sát như: Năm 2017 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp Mặt trận Tổ quốc, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Bảo hiểm Xã hội và Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch số 19/KHPH, ngày 09/5/2017 về giám sát việc thực hiện Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm, tại 13 doanh nghiệp; Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn Giám sát Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã mời đại diện lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh cùng tham gia giám sát một số DN.
     Theo đó, 10/11 LĐLĐ huyện, (TX, TP), 04/04 Công đoàn ngành và tương đương xây dựng kế hoạch hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ, Phòng LĐ, BHXH huyện… Giám sát theo quyết định 217, nội dung giám sát về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, chất lượng bữa ăn ca cho đoàn viên. Tính đến thời điểm này có 10/11 LĐLĐ (TP Sóc Trăng, Long Phú, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, Kế Sách, TX Vĩnh Châu, Cù Lao Dung, Trần Đề, TX Ngã Năm), 02/04 CĐ ngành & tương đương (CĐ ngành Y Tế, CĐ các khu Công nghiệp) đã tổ chức  giám sát tại 57  đơn vị, doanh nghiệp.
 
 
     Qua giám sát của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, (TX, TP), Công đoàn nghành và tương đương tại, 70 đơn vị, doanh nghiệp cho thấy, thực hiện cơ bản tốt một số quy định của pháp luật lao động, Công đoàn, BHXH:  Có ký Hợp đồng lao động, có xây dựng thang, bảng lương, nội quy lao động, thực hiện một số các chế độ, chính sách cho CNLĐ, xây dựng các quy chế, ký kết Thỏa ước lao động tập thể  (TƯLĐTT), trích nộp đóng BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho NLĐ; tổ chức, hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ, đưa nội dung bữa ăn ca vào TƯLĐTT... Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp, đơn vị chưa thành lập CĐCS mặc dù số lao động khá nhiều, chưa trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định; có xây dựng TƯLĐTT nhưng chưa đúng theo quy định pháp luật; chưa tham gia BHXH cho NLĐ thuộc diện đối tượng phải tham gia... Đoàn đã đề nghị các doanh nghiệp sớm khắc phục.
     Công tác Giám sát năm 2017 của các cấp Công đoàn trong tỉnh số cuộc tuy chưa nhiều, nhưng đã góp phần rất lớn vào việc chăm lo tốt các chế độ chính sách, nhất là qua giám sát người sử dụng lao động đã quan tâm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên CNVCLĐ; tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 120/122 bản TƯLĐTT đưa vào những điều khoản có lợi cho CNVCLĐ hơn so với quy định của pháp luật; 111/134 DN có tổ chức buổi ăn ca cho NLĐ trong đó có 101 DN có mức hỗ trợ 15.000 đồng trở lên.
PK
Thực hiện Chương trình phối hợp số 07/CTrPH/MTTQ-TCTV, ngày 12/6/2017 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh về triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
     Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ, ngày 30/8/2017 về triển khai Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong đoàn viên, CNVCLĐ; trong đó, chỉ đạo các cấp Công đoàn ngoài tuyên tuyền vận động đoàn, CNVCLĐ tham gia thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm trong Chương trình phối hợp; đặc biệt Ban Thường vụ còn chọn nâng chất mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, nhân rộng mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự” tại khu Công nghiệp An nghiệp đến các huyện có đông doanh nghiệp, chọn điểm Xây dựng mới mô hình “Xanh-sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại thị xã Ngã Năm. Qua triển khai đạt được một số kết quả:
     Một là, Nâng chất mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, nhân rộng mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự” tại khu Công nghiệp An nghiệp đến các huyện có đông doanh nghiệp. 
     Tranh thủ từ nguồn kinh phí Ban An toàn giao thông, Sở VH,TT&DL BTV LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh nhân rộng mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự” đến Tổ tự quản khu Nhà trọ Công nhân (TPST) CĐCS NNN của huyện Trần Đề, Mỹ Tú… mở 6 lớp tập huấn tại Tổ tự quản khu Nhà trọ Công Nhân (TP Sóc Trăng), CĐCS Ngoài Nhà nước huyện Mỹ Tú, huyện Trần Đề; tập huấn Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và các hướng dẫn về xử lý vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, công tác gia đình, lồng ghép tuyên truyền mô hình đảm bảo an ninh trật tự truyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội… với 886 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Đặt 03 cụm panô tại 03 doanh nghiệp chế bến thủy sản; cấp phát 1.400 tờ rơi, sổ tay, cẩm nang về phòng, chống TNGT do uống rượu, bia, một số quy định xử phạt hành chính đối với mô tô, xe gắn máy để các cấp công đoàn thực hiện công tác tuyên truyền.
 
 
     Ngoài ra thông qua hình thức sân khấu hóa chỉ đạo LĐLĐ huyện Cù Lao Dung phối hợp với Ban ATGT huyện tổ chức Hội thi CNVCLĐ tìm hiểu kiến thức đảm bảo trật tự ATGT năm 2017, có 30 đội với 150 đoàn viên; qua đó Ban Tổ chức Hội thi đã trao 1 giải I, 2 giải II, 3 Giải II, 09 giải Khuyến khích, và 15 giải cá nhân.
     Hai là, thực hiện Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ, ngày 30/8/2027 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, các cấp Công đoàn đều xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nhất là LĐLĐ thị xã Ngã Năm được chọn là điểm xây dựng mô hình "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" tại các quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng trong đó chọn CĐCS Trung tâm Giáo dục thường xuyên, CĐCS xã Mỹ Bình và 03 CĐCS trường học làm điểm chỉ đạo, đạt được một số kết quả nổi bật: 
     Công đoàn phối hợp chính quyền (NSDLĐ) đẩy mạnh phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", tổ chức phát động các phong trào thi đua, đi sâu vào phát huy sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Kết quả đăng ký và hoàn thành 35 đề tài, sáng kiến trong dạy và học; 05 công trình cầu, lộ giao thông nông thôn, trị giá trên 7 tỷ đồng.
     Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN” các cấp CĐ phối hợp chính quyền (NSDLĐ) tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung: các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, mục đích ý nghĩa Tuần lễ Quốc gia, quyền và nghĩa vụ của NLĐ, người sử dụng lao động, các quy định phòng cháy chữa cháy, các biện pháp ngăn ngừa tại nạn lao động, ngộ độc thực phẩm, các biện pháp an toàn sử sụng điện, sử dụng máy móc… được 79 cuộc trên 1.800 lượt đoàn viên tham gia, thông qua các hình thức hội nghị, họp định kỳ BCH, tổ công đoàn, treo băng rôn, khẩu hiệu trước trụ sở… Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn phối hợp với Đài truyền thanh phổ biến kiến thức về môi trường, biến đổi khí hậu, các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chủ trương của TLĐ về công tác ATVSLĐ trong đoàn viên, CNVCLĐ.
     Các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ  tham gia phong trào với mục tiêu: Làm cho bộ mặt, cảnh quan cơ quan, đơn vị ngày càng xanh, sạch và đẹp, thông qua các hoạt động trồng trên 2.100 cây xanh, cây cảnh, giữ gìn chăm sóc tốt để môi trường trong sạch, thoáng đãng cải thiện môi trường lao động và môi trường sống
     Tập huấn cho CBCĐ nâng cao nhận thức và kiến thức bảo vệ môi trường trong tình hình mới để về tuyên truyền cho đoàn viên, CNLĐ.
    Cuối năm biểu dương khen thưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Xanh-sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”
Nhìn chung, nâng chất, nhân rộng, xây dựng mới mô hình, tuy mới tổ chức triển khai thực hiện chưa đầy 6 tháng, nhưng bước đầu đã nâng cao nhận thức cho đoàn viên về ý thức chấp hành khi tham gia giao thông, biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh tại cơ quan ngày càng xanh sạch đẹp hơn… góp phần lớn trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
PK
Năm 2017, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức hoạt động điều hành, hai bên đã có nhiều chủ trương, biện pháp để xây dựng đội ngũ công nhân nhân tỉnh Sóc Trăng ngày càng vững mạnh đáp ứng sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; đặc biệt, là việc phối hợp triển khai thực hiện phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào không có một tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ”, nổi bậc:
     Căn cứ Kế hoạch số 223/KH-MTTQ-BTT, ngày 4/10/2017 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và Công văn số 1620/TLĐ, ngày 11/10/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2017.
     Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức triển khai, tuyên truyền vận động sâu rộng trong CNVCLĐ về nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động, thông qua các hình thức tuyên truyền như: Hội nghị, họp tổ công đoàn, họp CĐCS, họp cơ quan… có trên 98 % CNVCLĐ được nghe, biết nội dung, ý nghĩa công tác này và gương mẫu tham gia thực hiện mỗi đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp quỹ “Ngày vì người nghèo” thấp nhất là 1 ngày lương. 
     Kết quả đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ và doanh nghiệp đóng góp quỹ Quỹ “Vì người nghèo” 4,76 tỷ đồng; ngoài ra đoàn viên, CNVCLĐ còn đóng góp  Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 2,83 tỷ, ủng hộ các tỉnh miền trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra với số tiền trên 1,6 tỷ đồng…  tham gia với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, giúp đỡ các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn điều trị bệnh và các chương trình an sinh xã hội khác… 
    Từ sự đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ  Ban chỉ đạo Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng của Tổng Liên đoàn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân trong, ngoài tỉnh nhân dịp tết đã trao 2.187 phần quà với số tiền trên 735 triệu đồng cho đoàn viên, CNLĐ nghèo, khó khăn nhân “Tết Sum vầy 2017”; đặc biệt, LĐLĐ tỉnh tham gia cùng  Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến chúc Tết cán bộ, CNLĐ nhà máy Nhiệt điện Long Phú đêm giao thừa, thăm, tặng quà bệnh nhân còn nằm viện trong ngày 30 Tết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện 30/4, Bệnh viện Quân dân y và Bệnh viện Sản nhi tỉnh;  đồng thời, LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm, chúc Tết CNVCLĐ tại Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị và Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực và làm việc đêm 30 Tết. Cũng nhân dịp Tết Đinh dậu Các cấp Công đoàn đã tranh thủ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức thăm viếng, tặng quà tết cho CNVCLĐ nghèo, cán bộ Công đoàn hưu trí, gia đình chính sách... với 44.839 phần quà, trị giá trên 16,5 tỷ đồng. 
 
 
     Các cấp Công đoàn còn phối hợp với chính quyền (NSDLĐ) tiếp tục duy trì hiệu quả các tổ, nhóm tiết kiệm, hùn vốn xoay vòng không lãi và tín chấp cho 5.957 đoàn viên vay phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, với tổng số tiền trên 243 tỷ đồng; giải ngân 9 dự án Quỹ quốc gia giải quyết việc làm tại 03 huyện, cho 9 hộ gia đình đoàn viên, CNVCLĐ, với số vốn 150 triệu đồng; vận động CNVCLĐ, doanh nghiệp đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” với số tiền trên 2,741 tỷ đồng, cất mới và sửa chữa 74 căn với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
     Để góp phần chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn với phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào không có một tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ”, nhất là “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” của tổ chức Công đoàn, ngoài việc đẩy mạnh các các hoạch động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ Ban Thường vụ LĐ LĐ tỉnh còn chủ động, tranh thủ ký 3 Bản thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi cho đoàn viên: Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Viettel chi nhánh Sóc Trăng; Công ty Xổ số kiến thiết ST; Hội khuyến học; CTy CPCBTP bánh pía Tân huê viên; CĐ các Khu Công nghiệp ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH bánh pía – Lạp xưởng Tân Huê Viên.
     Kết quả có 29.124 lượt đoàn viên được thụ hưởng với số tiền trên 2 tỷ đồng từ 4 Bản thỏa thuận hợp tác trên, như: Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Viettel chi nhánh Sóc Trăng  hỗ trợ cho 5.000 tin nhằn để thường trực LĐLĐ tỉnh điều hành, tặng sim + máy cho cán bộ chuyên trách CĐ nhằm phục vụ cho việc triển khai 5.000 tin nhắn, bán Sim đoàn viên với giá rẽ và hưởng 1 số chính sách ưu đải khác khi sử dụng dịch vụ Viettel, tặng quà cho đoàn viên CNLĐ nhân dịp tết, Tháng công nhân; Công ty Xổ số kiến thiết ST hỗ trợ 120 ngàn quyển tập, Hội khuyến học hỗ trợ 170 suất học bỏng mỗi suất 1 triệu đồng cho con đoàn viên nghèo khó khăn; Công ty TNHH bánh pía – Lạp xưởng Tân Huê Viên tặng đất và xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn gắn bó lâu dài với công ty mỗi năm 8 căn nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá 240 triệu đồng, trong đó Cty hỗ trợ 120 triệu còn lại trả góp hàng tháng trong vòng 10 năm.
     Tóm lại, nhờ thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ của các cấp Công đoàn trong tỉnh vừa qua, đã và đang góp phần tích cực trong việc ổn định tư tưởng, giúp đoàn viên, CNVCLĐ yên tâm công tác, lao động, sản xuất ngày càng gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từ đó hết mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.                  
PK

* Tăng tiền lương tháng đóng BHXH
     Tiền lương tháng đóng BHXH từ ngày 01/01/2018 trở đi bao gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.
Khoản tính đóng BHXH
     1. Mức lương
      2. Phụ cấp lương
     Là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như:
      - Phụ cấp chức vụ, chức danh;
      - Phụ cấp trách nhiệm;
      - Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
      - Phụ cấp thâm niên;
      - Phụ cấp khu vực;
      - Phụ cấp lưu động;
      - Phụ cấp thu hút;
      - Các phụ cấp có tính chất tương tự.
Khoản không tính đóng BHXH
      1. Các khoản chế độ và phúc lợi khác
      - Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động;
      - Tiền thưởng sáng kiến;
     - Tiền ăn giữa ca;
     - Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giũa trẻ, nuôi con nhỏ;
     - Khoản hỗ trợ cho NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn bị TNLĐ, BNN và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.
      Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH 2014 về BHXH bắt buộc.
* Thêm đối tượng bắt buộc tham gia BHXH
     Từ ngày 01/01/2018, đối tượng tham gia BHXH được mở rộng thêm bao gồm NLĐ có hợp đồng từ 01 đến 3 tháng, NLĐ nước ngoài có giấy phép lao động, giấy phép hành nghề.
     Hiện có một lượng không nhỏ NLĐ có hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Quy định mới sẽ giúp nhóm lao động này được tham gia BHXH, được trợ giúp khi gặp rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, mất việc làm,…Tuy vậy, có đơn vị sử dụng lao động e ngại rằng, việc đóng BHXH cho NLĐ 1-3 tháng sẽ khiến doanh nghiệp “phiền phức” bởi lượng lao động này không ổn định, thường xuyên chuyển chổ làm, đặc biệt với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất có tính mùa vụ, sử dụng nhiều lao động ngắn hạn.
* Trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ có thể bị phạt tù đối với cá nhân, phạt tiền đối với pháp nhân 
     Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, từ 01/01/2018, nếu chủ doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ có thể lĩnh án tới 7 năm tù.
      Người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ mà gian dối hoặc dùng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ từ 06 tháng trở lên, đã bị phạt hành chính mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoạc phạt tù từ 3 tháng đến 01 năm:
      - Trốn đóng bảo hiểm từ 50 đến 300 triệu đồng;
      - Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 NLĐ.
      Nếu pháp nhân phạm tội thì bị phạt tiền từ 200 đến dưới 500 triệu đồng.
     Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
      - Phạm tội 02 lần trở lên;
      - Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;
      - Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ theo quy định trên.
      Nếu pháp nhân phạm tội thì bị phạt tiền từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng.
     Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
      - Trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000đ trở lên;
      - Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên;
      - Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ theo quy định trên.
      Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Nếu pháp nhân phạm tội thì bị phạt tiền từ 01 đến 03 tỷ đồng;
     Các chuyên gia cho rằng, việc hình sự hóa hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ, bảo vệ các quan hệ pháp luật và những quy định trong lĩnh vực lao động được nghiêm chỉnh thực thi.

Trích LĐ&CĐ số 631 kỳ 1 tháng 11-2017

Sáng ngày 16/11/2017, tại Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
      Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. Về phía ngành giáo dục, có các đồng chí trong Ban Giám đốc và nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục; các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; nguyên là Chủ tịch CĐGD các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc Sở cùng nhiều cán bộ, giáo viên tiêu biểu. 
 
 
Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt
     Phát huy truyền thống của các thế hệ Nhà giáo Việt Nam thời gian qua các cán bộ giáo viên tronng Ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh hưởng ứng, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã có tác động sâu sắc đến ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân của cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục. Tinh thần yêu ngành, yêu nghề được khơi dậy; đội ngũ cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, mô phạm với phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, thương yêu học sinh, sinh viên. Rất nhiều thầy, cô giáo chủ động tích, cực trong công tác chủ nhiệm lớp, trong công tác giảng dạy, tham gia hoạt động giáo dục; tự nguyện dạy phụ đạo học sinh yếu kém; vận động hoặc tự bỏ tiền cá nhân để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn,… Trong 10 năm qua, ngành giáo dục tỉnh có 01 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 62 nhà giáo được Phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (chưa tính nhà giáo được phong tặng trong năm 2017); rất nhiều cán bộ quản lý, giáo viên được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đến nay, 100% giáo viên ở các ngành học, cấp học đã đạt chuẩn, trong đó trình độ trên chuẩn cũng được nâng lên đáng kể, cụ thể: MN 68,5%; Tiểu học 69,7%; THCS 65%; THPT 13,2%; CĐSP 62,5%; toàn ngành có 05 tiến sĩ, 268 thạc sĩ; 93 CBGV đang học Thạc sĩ, 13 CBGV đang học nghiên cứu sinh. Hầu hết cán bộ quản lý, giáo viên đều thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giảng dạy.
     Trong các năm qua, tính sáng tạo của nhà giáo cũng luôn được phát huy. Trong đó, tập trung vào việc đổi mới, sáng tạo trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới hoặc cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và người học; đổi mới phương pháp dạy, áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. Qua phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo tiêu biểu như: Thầy Nguyễn Ngọc Hải, GV trường THPT An Lạc Thôn, luôn miệt mài giúp học sinh vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, đạt nhiều giải cao cấp quốc gia; thầy Thiềm Bửu Triết, giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, thầy Huỳnh Chí Phến, thầy Lý Thanh Liêm, thầy Nguyễn Thái Bảo (trường THPT Hoàng Diệu) được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; thầy Trần Minh Thương, giáo viên trường THPT Ngã Năm, đam mê nghiên cứu văn hóa dân gian, luôn đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; thầy Mai Văn Vân, Phó Hiệu trưởng trường THPT Đoàn Văn Tố, sáng tạo trong việc thiết kế hệ thống xử lý rác,…
 
 
Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh
     Dịp này, UBND tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 13 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”./.
 
 VĂN HÓA
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS), ngày 22 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS trực thuộc. Có 84 cán bộ CĐCS là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công của các CĐCS tham dự.

     Công đoàn Ngành đã triển khai các nội dung có liên quan trực tiếp đến cán bộ CĐCS, như: chức năng, nhiệm vụ của công đoàn; phương pháp công tác của Chủ tịch CĐCS; công tác Nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và triển khai Nghị định số 85/2015/NĐ-CP, ngày 01/10/2015 của Thủ tướng Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; các kiến thức về giới, bình đẳng giới và lồng ghép giới trong cơ sở giáo dục và hoạt động công đoàn.

Cán bộ Công đoàn tham dự lớp tập huấn

Văn Hóa

Sáng ngày 24/11/2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Long Phú tổ chức khai giảng lớp tập huấn “ Nghiệp vụ cán bộ công đoàn” năm 2017.

        Đến dự khai mạc có đồng chí Trần Nguyệt Thu, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh; đồng chí Lê Cường, Ủy viên Ban Chấp hành - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy với trên 340 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách kế toán và kiểm tra của các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Long Phú; các đồng chí phóng viên Đài truyền thanh huyện đến dự và đưa tin.

        Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 24/11/2017 đến ngày 25/11/2017, các học viên sẽ được nghiên cứu 04 chuyên đề: Công tác quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS; Kỹ năng công tác kiểm tra Công đoàn các cấp, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra; Trách nhiệm của các cấp công đoàn trong phối hợp tổ chức thực hiện xây dựng Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tốt và công đoàn cơ sở vững mạnh; Quy trình giám sát 217, kỹ năng giám sát, quy trình tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị CNVCLĐ.

        Lớp tập huấn lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm  trang bị thêm những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện sau Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022, từ đó giúp các đồng chí cán bộ Công đoàn khi về cơ quan, đơn vị, địa phương mình vận dụng những kiến thức đã học, một cách linh hoạt, sáng tạo mang lại hiệu quả hơn, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

        Sau thời gian 02 ngày học tập tích cực với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc, lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2017 đã kết thúc và thành công tốt đẹp./.

Trần Duy Khánh - LĐLĐ huyện Long Phú

 

Sáng ngày 17/11/2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến các văn bản dự thảo về công tác tổ chức và tài chính Công đoàn.

          Đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cùng với 16 đồng chí là Chủ tịch các LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương. 

Quang cảnh Hội nghị

          Hội nghị nhằm lấy ý kiến đóng góp, bổ sung, điều chỉnh dự thảo các văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm: Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác cán bộ trong tình hình mới; Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cấp Công đoàn; Quy chế trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”; Quy định về việc bổ sung, sửa đổi về một số điều phân phối nguồn thu tại các cấp Công đoàn; tỷ trọng, nội dung chi tại Công đoàn cấp trên của Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016.

           Thông qua Hội nghị có 15 lượt ý kiến đóng góp về Tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh (chức danh Chủ tịch; các phó Chủ tịch, Trưởng, phó ban nghiệp vụ); tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS về tỷ trọng chi một số nội dung tại Công đoàn cấp trên cơ sở,..
           Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch giao cho Ban Tổ chức và Ban Tài chính tiếp thu, tổng hợp báo cáo về Tổng Liên đoàn. 

Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng

liên kết web