VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam
Vị trí của Công đoàn là địa vị của Công đoàn trong hệ thống chính trị - xă hội, là mối quan hệ của Công đoàn với các tổ chức đó.
- Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xă hội.
- Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.
Vị trí của Công đoàn Việt Nam được Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận.
*Công đoàn có mối quan hệ với tổ chức khác trong hệ thống chính trị, xă hội như sau:
a) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam
Công đoàn Việt nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động.
Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng Cộng sản trong chặng đầu quá độ lên chủ nghĩa xă hội ở nước ta thể hiện: Vai tṛ lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn, mặt khác thể hiện trách nhiệm của Công đoàn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, và tham gia xây dựng Đảng.
+ Công đoàn hoạt động không thể thiếu sự lănh đạo của Đảng v́ Đảng là bộ phận tiên phong nhất, tích cực nhất của giai cấp công nhân. Sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn được h́nh thành trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Dưới sự lănh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đă tham gia tích cực trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cách mạng xă hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn bằng đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng. Công đoàn Việt Nam với chức năng của ḿnh triển khai đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng thành chương tŕnh công tác của tổ chức ḿnh.
+ Đảng lănh đạo Công đoàn thông qua phát huy vai tṛ của từng đảng viên trong tổ chức Công đoàn các cấp.
+ Đảng tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của tổ chức Công đoàn, không can thiệp, không g̣ ép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn. Đảng chỉ giới thiệu những đảng viên là đoàn viên ưu tú để Công đoàn xem xét, tín nhiệm bầu vào Ban lănh đạo Công đoàn các cấp thông qua Đại hội.
+ Tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn có nghĩa là: Công đoàn xây dựng tổ chức và hoạt động phù hợp với điều lệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Cần tránh nhận thức sai lầm về sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn là sự can thiệp trực tiếp của Đảng vào công việc của Công đoàn. Đảng không gán ghép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn, mà Đảng chỉ giới thiệu những Đảng viên tốt để Đại hội Công đoàn lựa chọn và bầu vào các cương vị lănh đạo Công đoàn. Đồng thời không được đồng nhất tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn với sự “biệt lập”, “trung lập”, “đối lập”, “tách biệt” của Công đoàn với Đảng dẫn đến xa rời sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn; Nếu nhằm lẫn sẽ dẫn đến sự lệch lạc mục tiêu hoạt động và không c̣n đúng bản chất của Công đoàn cách mạng.
+ Đảng kiểm tra Công đoàn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.
b) Trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam đối với Đảng
+ Công đoàn là người tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chế độ chính sách và Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng công nhân, viên chức và lao động, đồng thời vận động tổ chức cho công nhân, viên chức và lao động thực hiện nghiêm túc.
+ Công đoàn thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp ư xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân t́nh trung thực và xây dựng.
+ Công đoàn thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện công nhân, viên chức và lao động, từ để lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhằm bổ sung, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng.
+ Công đoàn nắm những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của quần chúng công nhân, viên chức, lao động phản ánh với Đảng, để Đảng nghiên cứu đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng công nhân, viên chức lao động.
c) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước
+ Dưới chủ nghĩa xă hội mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước là mối quan hệ b́nh đẳng, hợp tác, tôn trọng, phối hợp chặt chẽ với nhau trong các mặt hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu chung là: “Dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ và văn minh”.
+ Nhà nước luôn tạo cho tổ chức Công đoàn về điều kiện vật chất, ban hành các văn bản pháp lư tạo cơ sở pháp lư cho Công đoàn hoạt động. Giữa Công đoàn và Nhà nước không có sự đối lập.
+ Công đoàn Việt Nam luôn cộng tác đắc lực với Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền Nhà nước không ngừng lớn mạnh. Công đoàn là người cung cấp, bồi dưỡng, rèn luyện những cán bộ ưu tú cho Đảng và Nhà nước.
2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam.
Nói vai tṛ của tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến tŕnh phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xă hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển.
a) Khi chưa giành được chính quyền
Công đoàn có vai tṛ là trường học đấu tranh giai cấp, Công đoàn vận động, tổ chức công nhân, lao động đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, bảo vệ quyền, lợi của công nhân, lao động. Cuộc đấu tranh của Công đoàn ngày càng phát triển, từ đấu tranh kinh tế sang đấu tranh chính trị với mục đích lật đổ giai cấp thống trị xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xă hội chủ nghĩa, vai tṛ của Công đoàn Việt nam ngày càng khẳng định.
Hiến pháp nước Công hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) chương I. Điều 10 đă ghi rơ: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội của giai cấp công nhân và của người lao động. Cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xă hội chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động khác, tham gia quản lư Nhà nước và xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Luật Công đoàn đă được Quốc hội nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua (tại kỳ họp thứ 7 khoá VIII ngày 30/6/1990) đă khẳng định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam tự nguyện lập ra dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên trong hệ thống chính trị của xă hội Việt Nam, là trường học chủ nghĩa xă hội của người lao động”.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam ngày nay càng được mở rộng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Sự mở rộng vai tṛ Công đoàn là phù hợp với tính tất yếu, khách quan, tính qui luật vận động và phát triển của tổ chức Công đoàn, nó phù hợp với qui luật chung của quá tŕnh xây dựng chủ nghĩa xă hội.
Thực tế, trong chặng đường lịch sử của đất nước những năm qua, Công đoàn Việt Nam đă trưởng thành nhanh chóng, thể hiện rơ vai tṛ của ḿnh đối với xă hội, Công đoàn đă thu hút, vận động giáo dục, tổ chức công nhân, viên chức và lao động tham gia tích cực vào công cuộc cách mạng. Trong các lĩnh vực của đời sống xă hội (kinh tế, chính trị, xă hội, văn hoá và tư tưởng), Công đoàn đă tỏ rơ sự tham gia tích cực, tác động mạnh mẽ của ḿnh thông qua hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, ngành, cơ sở, thông qua lực lượng đoàn viên, Công nhân, viên chức và lao động đă đạt được những thành tựu to lớn góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Vai tṛ của Công đoàn Việt Nam thể hiện trong các lĩnh vực:
* Trong lĩnh vực chính trị
Công đoàn có vai tṛ to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị - xă hội xă hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xă hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và v́ dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.
* Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lư kinh tế nhằm xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đă đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai tṛ chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh. Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam, góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế vẫn đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai tṛ chủ đạo.
* Trong lĩnh vực văn hoá - tư tưởng: Trong nền kinh tế nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai tṛ của ḿnh trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
* Trong lĩnh vực xă hội: Công đoàn có vai tṛ trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao tŕnh độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, tŕnh độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, có nhăn quan chính trị, thực sự là lực lượng ṇng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai tṛ lănh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.
3. Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam
Vai tṛ và chức năng của Công đoàn có mối liên hệ khăng khít với nhau. Từ tính chất, vị trí, vai tṛ sẽ xác định chức năng Công đoàn và khi thực hiện tốt chức năng sẽ làm cho vai tṛ Công đoàn ngày càng củng cố và nâng cao.
Chức năng Công đoàn mang tính khách quan, nó tồn tại không phụ thuộc vào ư chí, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, nó được xác định bởi tính chất, vị trí và vai tṛ của tổ chức Công đoàn. Không ai có thể tuỳ tiện gắn cho Công đoàn những chức năng không phù hợp với bản chất.
Song, cũng không nên cố định một cách cứng nhắc chức năng Công đoàn. Cùng với sự phát triển của xă hội, chức năng Công đoàn cũng phát triển, ở mỗi một điều kiện lịch sử - xă hội khác nhau, Công đoàn thực hiện những chức năng khác nhau và nó luôn luôn được bổ sung những nội dung mới, ư nghĩa mới. Đồng thời sự phát triển chức năng không có nghĩa là phủ định, rũ bỏ các chức năng đă có của Công đoàn. V́ vậy, cần hiểu đúng để tránh sự tŕ trệ, bảo thủ, đồng thời tránh sa vào tư tưởng nóng vội, phủ định một cách vô căn cứ những chức năng của Công đoàn.
Các chức năng của Công đoàn gắn chặt với các mặt hoạt động của đời sống xă hội: Sản xuất - kinh doanh, quản lư, kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá - xă hội, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa xă hội khác hẳn về chất so với chức năng của Công đoàn trong chủ nghĩa tư bản, có sự khác nhau đó là do sự thay đổi vị trí, vai tṛ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong xă hội quyết định.
Công đoàn Việt Nam có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và có 3 chức năng sau:
– Chức năng thứ nhất, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.
Một trong những chức năng của Công đoàn Việt Nam hiện nay là bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và lao động.
Công đoàn Việt Nam phải thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích công nhân lao động v́: tŕnh độ và kinh nghiệm quản lư của chính quyền các cấp c̣n non kém, bộ máy Nhà nước c̣n quan liêu, hành chính dẫn đến một số người, một số bộ phận thờ ơ trước quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động, t́nh trạng tham ô, lăng phí, móc ngoặc, hối lộ, tham nhũng, vi phạm đến lợi ích, đời sống người lao động vẫn c̣n tồn tại không thể ngay một lúc xoá bỏ hết được. V́ vậy, Công đoàn phải là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động chống lại tệ nạn quan liêu, chống lại các biểu hiện tiêu cực. Đó là sự bảo vệ đặc biệt khác hẳn với sự bảo vệ trong chủ nghĩa tư bản.
Công đoàn Việt Nam thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động không bằng cách đấu tranh chống lại Nhà nước làm suy yếu Nhà nước, không mang tính đối kháng giai cấp, không phải là đấu tranh giai cấp. Ngược lại Công đoàn c̣n vận động, tổ chức cho công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.
Đồng thời Công đoàn cũng bảo vệ chính lợi ích của Nhà nước - Nhà nước của dân, do dân, v́ dân. Đấu tranh chống lại các thói hư tật xấu của một số người, nhóm người lạc hậu bị tha hoá, đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, bảo vệ chính quyền Nhà nước.
Thực tế hiện nay của nước ta, trong điều kiện hàng hoá nhiều thành phần, các xí nghiệp tư nhân, liên doanh, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công nhân, lao động làm việc trong sự quản lư của chủ xí nghiệp (không phải xí nghiệp quốc doanh), đă xuất hiện quan hệ chủ thợ, t́nh trạng vi phạm dến quyền, lợi ích công nhân lao động có xu hướng phát triển. V́ vậy, chức năngbảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động của Công đoàn có ư nghĩa hết sức quan trọng.
Để thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích, Công đoàn chủ động tham gia cùng chính quyền t́m việc làm và tạo điều kiện làm việc cho công nhân, lao động; Công đoàn tham gia trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, trong việc kư kết hợp đồng lao động của công nhân, lao động; đại diện công nhân, lao động kư kết thoả ước lao động tập thể; trong vấn đề thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức đ́nh công theo Bộ luật lao động. Quản lư và sử dụng quĩ phúc lợi tập thể và sự nghiệp phúc lợi tập thể; bảo hiểm xă hội; bảo hộ lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức và lao động; phát huy dân chủ, b́nh đẳng, công bằng xă hội; phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thăm quan nghỉ mát.
Trong quá tŕnh thực hiện các nội dung hoạt động nhằm thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc các vấn đề cơ bản như:
Lợi ích người lao động gắn liền với lợi ích của Nhà nước, của tập thể, sự tồn tại của Nhà nước chính là sự đảm bảo lợi ích cho người lao động. Lợi ích của người lao động không chỉ thuần tuư ở cơm ăn, áo mặc mà cao hơn là lợi ích chính trị (đại diện là Nhà nước), lợi ích kinh tế, lợi ích văn hoá, tinh thần, lợi ích trước mắt, hàng ngày, lâu dài, lợi ích cá nhân, tập thể, Nhà nước.
+ Nhà nước là người bảo đảm, Công đoàn là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động. Đây là vấn đề quan trọng nói lên mối quan hệ khăng khít, biện chứng giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Đồng thời, nó là cơ sở nhận thức về lợi ích công nhân, viên chức và lao động trong điều kiện mới, thể hiện đúng bản chất cách mạng của Công đoàn Việt Nam.
Chức năng thứ hai, tham gia quản lư Nhà nước, quản lư kinh tế - xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
Trong điều kiện giai cấp công nhân giành được chính quyền người lao động trở thành người chủ, họ có quyền và có trách nhiệm tham gia quản lư kinh tế, xă hội. V́ vậy, vấn đề tham gia quản lư đă trở thành chức năng của Công đoàn. Tuy nhiên cần nhận thức rằng, Công đoàn tham gia quản lư chứ không làm thay, không cản trở, không can thiệp thô bạo vào công việc quản lư của Nhà nước. Công đoàn tham gia quản lư thực chất là để thực hiện quyền của Công đoàn, quyền của công nhân, viên chức, lao động, và để bảo vệ đầy đủ các quyền lợi ích của người lao động.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, khi thực hiện chức năng tham gia quản lư Công đoàn Việt Nam cần quan tâm đến việc phát triển tiềm năng lao động, phát huy sáng kiến, cùng giám đốc, thủ trưởng đơn vị t́m nguồn vốn, thị trường để mở rộng sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, chống quan liêu tham nhũng.
Những nội dung Công đoàn Việt Nam tham gia quản lư
* Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi trong công nhân, viên chức và lao động là biện pháp tổng hợp để họ trực tiếp tham gia quản lư.
* Tham gia xây dựng chiến lược tạo việc làm và điều kiện làm việc cho công nhân lao động.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như; tiền lương, tiền thưởng, nhà ở…
* Tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân, viên chức và LĐ.
* Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách xă hội: Bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, chính sách dân số kế hoạch hoá gia đ́nh, phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ xă hội.
* Vận động và tổ chức tốt Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị cán bộ công chức (đơn vị hành chính sự nghiệp) ở đơn vị.
* Công đoàn tham gia vào việc hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh và đầu tư, đồng thời kiểm tra, giám sát các công việc đă được hoạch định.
* Tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến quyền, lợi và nghĩa vụ của người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của đơn vị.
Chức năng thứ ba, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Chức năng giáo dục của Công đoàn Việt Nam ngày càng mở rộng và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn trong lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua…góp phần cho công nhân, viên chức và lao động nhận thức và hiểu được lợi ích của họ gắn với lợi ích tập thể, lợi ích của xă hội. Muốn có lợi ích và muốn lợi ích của ḿnh được bảo vệ trước hết, phải thực hiện tốt nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ của người công dân đối với cơ quan, xí nghiệp và xă hội. Trên cơ sở đó xây dựng ư thức lao động mới, lao động có kỷ luật và có tác phong công nghiệp. Nâng cao tinh thần tự giác học tập văn hoá, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
+ Công đoàn tuyên truyền, giáo dục cho công nhân, viên chức và lao động vững tin vào đường lối xây dựng chủ nghĩa xă hội, phát triển kinh tế - xă hội mà Đảng ta đă lựa chọn. Giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của địa phương (nhất là đối với công nhân lao động trẻ).
+ Tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh, sống và làm việc theo pháp luật góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Với tinh thần thường xuyên cảnh giác và đấu tranh chống lại những âm mưu thù địch.
Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, trong đó chức năng bảo vệ lợi ích hết sức được coi trọng, mang ư nghĩa trung tâm, là mục tiêu hoạt động của Công đoàn Việt Nam; chức năng tham gia quản lư mang ư nghĩa phương tiện; chức năng giáo dục mang ư nghĩa tạo động lực tinh thần để đạt được mục tiêu.
Do vậy, Công đoàn Việt Nam đồng thời quan tâm tới cả 3 chức năng không coi nhẹ chức năng này, xem nặng chức năng kia.
4. Tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Công đoàn Việt Nam Tổ chức theo các cấp cơ bản sau:
4. 1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
+ Là cơ quan lănh đạo của các cấp Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lơị, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lư kinh tế, quản lư Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động.
+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước.
+ Tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức và lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, Công đoàn.
+ Thông qua quyết toán và dự toán ngân sách hàng năm và tiến hành công tác đối ngoại theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
4. 2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố) và Công đoàn ngành Trung ương.
+ Là tổ chức Công đoàn theo địa bàn, tỉnh, thành phố có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh, thành phố.
+ Tham gia với cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước tỉnh, thành phố về chủ trương phát triển kinh tế, xă hội, văn hoá giáo dục, các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, lao động.
+ Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xă hội của công nhân, viên chức và lao động trên địa bàn.
+ Phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiển xă hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động tại địa phương.
+ Tham gia hội đồng trọng tài lao động và an toàn lao động ở địa phương, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động. Chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă và các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ḿnh.
+ Tổ chức giáo dục nâng cao tŕnh độ văn hoá, nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.
+ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung ương cần phải phối hợp chặt chẽ, để cùng nhau chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn các cấp thuộc ngành trên địa bàn và lănh thổ.
4.3. Công đoàn cấp trên cơ sở
+ Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở gồm Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn ngành nghề địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn các cơ quan Bộ; Công đoàn ngành giáo dục quận, huyện trực thuộc Liên đoàn lao động quận, huyện.
+ Công đoàn ngành địa phương là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động cùng ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.
a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương
+ Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, của Công đoàn ngành TW và Nghị quyết của Công đoàn cấp ḿnh.
+ Tham gia với chính quyền cùng cấp về phát triển kinh tế - Xă hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và lợi ích ngành nghề, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Hướng dẫn, thông tin về các chế độ, chính sách, khoa học kỹ thuật, ngành, nghề. Tổ chức các phong trào thi đua, giáo dục truyền thống, nghĩa vụ, quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động trong ngành. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xă, thành phố (thuộc tỉnh) hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức và lao động trong ngành.
+ Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh, tập huấn bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn Tổng công ty
+ Công đoàn Tổng công ty là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động trong các công ty.
+ Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty.
+ Tham gia với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về qui hoạch, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế của Tổng công ty, tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các qui định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động Tổng công ty.
+ Phối hợp với chuyên môn thực hiện thiết chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và lao động kư thoả ước lao động tập thể với Tổng giám đốc phù hợp với các qui định của pháp luật, tham gia các Hội đồng của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công nhân, viên chức và lao động.
+ Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty thực hiện các h́nh thức tham gia quản lư, thực hiện Luật lao động, tổ chức phong trào thi đua, tuyên truyền, giáo dục theo đặc điểm ngành, nghề, hướng dẫn công tác bảo hộ lao động, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách ngành, nghề khác.
+ Quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty phù hợp với các nguyên tắc và qui định của Tổng Liên đoàn, thực hiện công tác cán bộ theo sự phân công của Công đoàn cấp trên, chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
+ Tiếp nhận ư kiến tham gia và chỉ đạo của các Liên đoàn Lao động địa phương đối với các Công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở là thành viên của Công đoàn Tổng công ty đóng trên địa bàn địa phương.
4. 4. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.
+ Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp và cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xă hội, các tổ chức xă hội có 5 đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên Quyết định công nhận.
+ Nghiệp đoàn Lao động, tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động có mười đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên ra Quyết định công nhận.
Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được tổ chức theo 4 loại h́nh sau:
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn không có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.
- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có công đoàn bộ phận, có nghiệp đoàn bộ phận.
- Công đoàn cơ sở có Công đoàn cơ sở thành viên.
Các Công đoàn cơ sở tuỳ theo từng loại h́nh doanh nghiệp mà xây dựng các chương tŕnh, kế hoạch, nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện chức năng cơ bản của Công đoàn, không ngừng chăm lo, bảo vệ lợi ích góp phần ổn định việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. Cụ thể:
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xă hội và tổ chức xă hội nghề nghiệp.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lư cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các DNNN:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp.
2. Phối hợp với giám đốc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho tập thể lao động kư kết Thoả ước lao động tập thể và hướng dẫn người lao động giao kêt hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và CNVCLĐ. Tham gia với giám đốc giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cựu, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức vận động đoàn viên và CNVCLĐ trong doanh gnhiệp thi đua yêu nước, tham gia quản lư doanh nghiệp, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các hợp tác xă sản xuất, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật, tham gia xây dựng các nội quy, quy chế quản lư hợp tác xă; giám sát thực hiện chính sách đối với đoàn viên, xă viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
2. Phối hợp với Ban quản trị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức Đại hội xă viên, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện lao động; nâng cao tŕnh độ nghề nghịêp cho đoàn viên, xă viên, người lao động, hướng dẫn người lao động (không phải xă viên) giao kết hợp đồng lao động.
3. Phối hợp với Ban quản trị chăm lo đời sống cho đoàn viên, xă viên, người lao động, tổ chức các hoạt động xă hôi, thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn; tổ chức nghỉ ngơi, tham quan, du lịch cho đoàn viên, xă viên, người lao động.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; và các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác.
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, giáo dục ư thức chấp hành pháp lụât của Nhà nước trong đoàn viên và người lao động, thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
2. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.
3. Đại diện cho tập thể lao động xây dựng và kư Thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, việc thực hiện các điều khoản đă được kư kết trong Thoả ước.
4. Đại diện cho tập thể lao động tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức động viên đoàn viên và lao động thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động xă hội; giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống; phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
6. Tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.
- Quyền hạn, nhiệm vụ của nghiệp đoàn:
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá. Phổ biến, hướng dẫn việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống và điều kiện hành nghề của người lao động.
2. Đai diện cho đoàn viên nghiệp đoàn quan hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
3. Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và đời sống. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.
4. Phát triển đoàn viên, xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh.

Nguồn Tổng LĐLĐ Việt Nam
văn bản mới
Chiều ngày 07/01/2019, tại Cơ quan Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2019 (gồm LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng, LĐLĐ huyện Kế Sách, LĐLĐ huyện Thạnh Trị, LĐLĐ huyện Ngã Năm, LĐLĐ huyện Mỹ Tú, LĐLĐ huyện Châu Thành, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh), tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị trong Cụm thi đua.

Chiều ngày 07/01/2019, tại Cơ quan Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2019 (gồm LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng, LĐLĐ huyện Kế Sách, LĐLĐ huyện Thạnh Trị, LĐLĐ huyện Ngã Năm, LĐLĐ huyện Mỹ Tú, LĐLĐ huyện Châu Thành, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh), tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị trong Cụm thi đua.
          Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong hoạt động của Cụm thi đua trong năm 2018. Các đơn vị trong Cụm thi đua LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào các hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023. Thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, hiệu quả.

 
Quang cảnh Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua Số 2
 

          Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại của từng đơn vị, đồng thời đề ra phương hướng trong thời gian tới. Năm 2019, các đơn vị trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình, gương điển hình tiên tiến; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng; tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
         Hội nghị đã thống nhất biểu quyết bình bầu các đơn vị nhận cờ thi đua tỉnh năm 2018  gồm: LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng cờ dẫn đầu; Công đoàn ngành Y tế, LĐLĐ huyện Kế Sách cờ xuất sắc, trình Hội đồng thi đua – khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét quyết định, bầu Công đoàn các Khu công nghiệp làm Cụm trưởng, LĐLĐ huyện  Mỹ Tú làm Cụm phó năm 2019.

Sáng ngày 08/01/2019, Công đoàn ngành Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngành Y tế. Đồng thời tổ chức Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn ngành Y tế với Bệnh viên Chuyên khoa Sản - Nhi và Bệnh viên chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động trong ngành Y tế nhiệm kỳ 2018-2023.

          Theo nội dung hợp tác với Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng: Đoàn viên Công đoàn, người lao động trong ngành Y tế và cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh Sóc Trăng khi đến khám, chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng được ưu đãi sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh ngoại trú theo yêu cầu tại Bệnh viện mà không cần trả thêm phí dịch vụ. (Đoàn viên được giảm ít nhất là 12%). Thực hiện đúng cam kết về chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trong ngành Y tế, cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh Sóc Trăng được thụ hưởng các dịch vụ của đơn vị cung cấp.

Quang cảnh hội nghị

           Với thỏa thuận hợp tác Bệnh viện Chuyên khoa 27 tháng 2: Dịch vụ chăm sóc da giảm 10% chi phí khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc da theo yêu cầu cá nhân (không thanh toán BHYT). Khi sử dụng dịch vụ 4 lần sẽ được tặng một suất chiếu ánh sáng sinh học hoặc IPL làm săn chắc da - chống chảy xệ. Trường hợp đến khám bệnh, nếu được Bác sĩ chỉ định các kỹ thuật có trong danh mục kỹ thuật da liễu của Bộ Y tế ban hành chỉ đóng 20% chi phí cùng chi trả theo quy định (BVCK 27 tháng 2 là BV loại II nên đến khám bệnh phải có giấy chuyển viện đúng tuyến). Phẫu thuật đục Thủy tinh thể Hỗ trợ 5% chi phí cùng chi trả phải nộp cho Bảo hiểm Y tế khi phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng máy phaco tại đơn vị tương đương 350.000 đồng.
             Đây là thỏa thuận hợp tác rất ý nghĩa, không chỉ góp phần giúp Công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, người lao động trong ngành Y tế tỉnh được chăm sóc sức khỏe với giá ưu đãi. Cũng tại hội nghị, đã trao cho 22 tập thể CĐCS trực thuộc đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2018. 

NYT

Ngày 27/12/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khóa X (nhiệm kỳ 2018-2023) và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018.

         Đến dự, có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh. Về phía LĐLĐ tỉnh, có đồng chí Ngô Thái Chân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT,  BTV, Phó Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện (TX, TP), CĐ ngành và tương đương; Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.    

Quang cảnh Hội nghị

            Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng với sự hỗ trợ của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023, năm 2018 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, với sự phấn đấu, nỗ lực của các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh nhà, các chỉ tiêu năm 2018 đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch, nổi bật như: Các cấp Công đoàn chủ động với chính quyền, người sử dụng lao động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Tết Sum vầy, Tháng Công nhân,.. đã trao trên 50.000 phần quà, trị giá trên 17,5 tỷ đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Các cấp Công đoàn vận động đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ cất mới và sửa chữa 77 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền gần 3,5 tỷ đồng.
            Trong năm, đã ký 04 bản thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động là đoàn viên Công đoàn. 
           Công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được tăng cường, tập trung thực hiện: các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, NSDLĐ thực hiện quy chế dân chủ thông qua Hội nghị CBCC,VC (đạt 100%), Hội nghị NLĐ (98%); số lượng và chất lượng TƯLĐTT được nâng lên, nhiều bản TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi cho người lao động so với quy định của pháp luật, công tác đối thoại đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho NLĐ từng bước được nâng lên, hình thức, biện pháp tuyên truyền được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, CNLĐ và loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp Công đoàn quan tâm thực hiện thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao.
            Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 4 đồng chí trong Ban lãnh đạo LĐLĐ tỉnh. 
         Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - UV.BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận đã biểu dương, đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công đoàn tỉnh đã góp phần tích cực trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động Công đoàn năm 2018, đặc biệt tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023); các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chăm lo tốt cho đoàn viên, CNVCLĐ với nhiều hoạt động thiết thực. Trong thời gian tới, Công đoàn tỉnh cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”). 

Trường Khoa - Văn phòng LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng  

     Được sự hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Sóc Trăng. Sáng Ngày 26/12/2018, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành đã tổ chức tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho gần 140 đoàn viên, CNLĐ tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Nấm xuất khẩu Tư Thao Sóc Trăng. 
 
 
Ảnh: đoàn viên, CNLĐ dự nghe tuyên truyền, đối thoại
về chính sách BHXH, BHYT
 
     Đến dự có các đồng chí Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh; ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Nấm xuất khẩu Tư Thao Sóc Trăng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Châu Thành.
     Tại đây, bằng hình thức trao đổi, báo cáo viên đã giải đáp những thắc mắc mà đoàn viên, CNLĐ đặt ra như: Chế độ hưởng bảo hiểm khi về hưu; chế độ khám bảo hiểm y tế;…
 
Thanh Phúc
Liên đoàn Lao động huyện phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý cảng cá Trần Đề và Nghiệp đoàn Bốc xếp Cảng cá Trần Đề tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

          Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong đoàn viên, công nhân lao động năm 2018. 
          Ngày 21/12/2018, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý cảng cá Trần Đề và Nghiệp đoàn Bốc xếp Cảng cá Trần Đề tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong đoàn viên, công nhân lao động, tham dự có 40 đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn Bốc xếp Cảng cá Trần Đề. 


Quang cảnh buổi tuyên truyền

          Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về tác hại của HIV/AIDS, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh.

                                Hoa Trần Thế
                        Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề

Chiều ngày 24/12/2018, LĐLĐ tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty CPTM Dầu khí Vân Phương Vy. Dự hội nghị, có đồng chí Mai Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí đại diện các đoàn thể tỉnh; đồng chí Ngô Thái Chân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các cồng chí Phó Chủ tịch; ông Lê Trung Nguyên Khôi - Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Dầu khí Vân Phương Vy và các đồng chí chủ tịch LĐLĐ huyện (TX, TP), CĐ ngành và tương tương; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

         Trước khi đi vào phần ký kết, ông Lê Trung Nguyên Khôi - Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Dầu khí Vân Phương Vy giới thiệu và thông tin đến các đại biểu sơ lược về Công ty hoạt động chuyên sâu và khai thác thế mạnh của mình tại 3 lĩnh vực chính: Công ty có hệ thống sản xuất chiết nạp Gas lớn nhất Miền Tây đạt tiêu chuẩn cao và hoạt động đủ cung cấp cho thị trường Miền Tây như Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An Giang,..v.v; Lắp đặt hệ thống Gas công nghiệp, phục vụ các công trình bếp nấu công nghiệp trong công ty, nhà xưởng, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn; Phân phối gas với tiêu chí cân đo chính xác và cam kết giá trị hợp tác bền vững với các đại lý, cửa hàng đang hoạt động với hàng loạt chính sách hỗ trợ cũng như ưu đãi áp dụng thường xuyên và liên tục.

Đại diện lãnh đạo hai bên
ký kết bản thỏa thuận hợp tác  

          Theo thỏa thuận hợp tác, Công ty CPTM Dầu khí Vân Phương Vy sẽ bán cho đoàn viên Công đoàn gồm Bình gas các loại của Công ty CPTM Dầu khí Vân Phương Vy có khối lượng 12kg trở lên với mức giảm giá ưu đãi 15.000 đồng/ bình gas (khi xuất trình thẻ đoàn viên Công đoàn) và tham gia các hoạt động xã hội do LĐLĐ tỉnh phát động.  
           Về phía LĐLĐ tỉnh sẽ tạo điều kiện để Công ty phối hợp với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tỉnh tham gia hội chợ, giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm của mình tại các Khu Công nghiệp hoặc nơi tập trung đông công nhân, người lao động (theo bản thỏa thuận).

          Đồng chí Ngô Thái Chân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao sự đồng hành của Công ty CPTM Dầu khí Vân Phương Vy trong thời gian qua, sự hỗ trợ, chia sẻ từ phía Công ty với LĐLĐ tỉnh đã góp phần chăm lo thiết thực đến đời sống đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ. Trong thời gian tới, mong muốn Công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ, có nhiều chính sách hơn nữa mang đến lợi ích cho đoàn viên Công đoàn tỉnh nhà. 

Trường Khoa - LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

     Thực hiện Chương trình hành động 11-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Chương trình số 01- CTr/PHDV-LLVT, ngày 08/3/2016 về công tác phối hợp giữa Khối Dân vận với Khối Lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch số 55/KH-CA-LĐLĐ, ngày 13/5/2016 về việc xây dựng, triển khai thực hiện mô hình “Đảm bảo An ninh trật tự” tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, giai đoạn 2016-2020. Sáng ngày 11/12/2018, tại hội trường cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm (2016 – 2018) triển khai thực hiện mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự” tại Khu công nghiệp An Nghiệp, giai đoạn 2016 – 2020. 

Quang cảnh Hội nghị

     Đến dự Hội nghị có đồng chí Ngô Hùng, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại tá Phạm Quốc Việt, Tỉnh ủy viên – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lưu Văn Xem Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Thái Chân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương; Đại diện Ban Quan lý Khu công nghiệp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp; Công an huyện Châu Thành; Phòng PA04, Phòng PV05 Công an tỉnh; các Thành viên trong Ban chỉ đạo, tổ giúp việc mô hình; cùng với các đồng chí Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp.

     Mô hình “Đảm bảo An ninh trật tự” là mô hình mới, nhằm tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm trong CNLĐ tại Khu công nghiệp để mọi người hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời thông tin giúp cho đoàn viên và người lao động nắm và biết được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để chủ động cảnh giác, đề phòng. Hội nghị đã nghe thông qua báo cáo Sơ kết 03 năm (2016 – 2018) triển khai thực hiện mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự” tại Khu công nghiệp An Nghiệp, giai đoạn 2016 – 2020. Trong 03 năm qua đã tổ chức mở 23 lớp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 3.245 đoàn viên, CNLĐ tại khu công nghiệp và các doanh nghiệp có đông CNLĐ trong tỉnh tham dự với các nội dung: “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật An toàn giao thông; về thực hiện “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp” theo Quyết định 1780/QĐ-TTg, ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ... biên soạn, in ấn và phát hành trên 26.700 tờ rơi, tờ gấp; biển cấm, sổ tay, 09 cụm pa nô; Bằng hình thức sân khấu hóa Ban chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền “An toàn về an ninh trật tự” và các hội thi tìm hiểu về An toàn giao thông, Chương trình “Giờ thứ 9” tìm hiểu kiến thức pháp Luật Lao động, Luật Công đoàn và Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN; tổ chức tuyên truyền công tác chuyển địa bàn trọng yếu, phức tạp về an ninh trật cho 8 CĐCS doanh nghiệp với 12 lượt phát loa truyền thanh có 8.292 lượt đoàn viên, CNLĐ nghe…
     Tại Hội nghị các đại biểu đã có nhiều bài tham luận chia sẽ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, nổi bật là Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng với mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân; Công đoàn các Khu công nghiệp với công tác phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và người sử dụng lao động trong khu công nghiệp; Công ty Cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, công nhân lao động” tại Công ty.

Ảnh Đ/c Ngô Thái Chân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu 

     Đại điện Liên đoàn Lao động tỉnh đồng chí Ngô Thái Chân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Ngô Hùng, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và của các đại biểu, sẽ đưa vào kế hoạch thực hiện trong thời gian tới và nhân rộng mô hình tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh nhằm vận động CNVCLĐ và chủ các Doanh nghiệp tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về “An ninh trật tự”, “Doanh nghiệp khu công nghiệp không có tội phạm” tạo sự đồng thuận trong CNLĐ và người sử dụng lao động đoàn kết đấu tranh phòng, chống tội phạm, hình thành thế trận đấu tranh rộng khắp gắn với phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; kịp thời phát hiện, tố giác, trấn áp tội phạm, giữ môi trường Khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân không có tội phạm, đảm bảo ANTT an toàn để yên tâm lao động sản xuất, ổn định, nâng cao cuộc sống gia đình.

VN

Sáng ngày 20/12/2018, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh (giai đoạn 2016-2018). Đến dự hội nghị, có đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Cao Minh Hường - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Thái Chân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Trưởng, phó Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, LĐLĐ huyện (TX, TP) dự.

          Qua 02 năm (2016 - 2018), UBND tỉnh và LĐLĐ tiếp tục phối hợp tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong các cấp Công đoàn nói riêng và thực hiện các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh nói chung, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”, các cấp Công đoàn chủ động tham mưu cấp uỷ Đảng, phối hợp chính quyền (NSDLĐ) chăm lo tốt đời sống CNVCLĐ, nhất là tiền lương, thưởng… trong các dịp lễ, Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, Lễ cưới tập thể... tính chung, qua 2 năm các cấp Công đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức thăm, tặng quà CNVCLĐ, cán bộ công đoàn nghỉ hưu, gia đình chính sách,... với gần 93.000 phần quà, trị giá trên 33 tỷ đồng. Các cấp Công đoàn đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ, đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” được trên 9 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 228 căn nhà. Ngoài ra, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực đóng góp các nguồn quỹ với số tiền gần 13 tỷ đồng. 

Quang cảnh hội nghị

Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh; Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6)... Qua 2 năm, có trên 21.000 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đã được hội đồng thi đua các cấp xét, công nhận và trên 1.400 công trình sản phẩm, phần việc hoàn thành với số vốn gần 510 tỷ đồng, đã làm lợi cho nhà nước trên 10 tỷ đồng. UBND tỉnh đã tặng 01 bằng khen tập thể và 191 bằng khen cá nhân cho đoàn viên Công đoàn tiêu biểu trong lao động, sản xuất, công tác.

Cũng tại hội nghị, UBND các huyện (TX, TP); các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị với 16 ý kiến được chia thành 5 nhóm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong 02 năm qua; sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, sự phối hợp với các Sở, ban ngành tỉnh,.. đã đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành tỉnh; UBDN huyện (TX, TP) luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động; tích cực phối hợp Công đoàn cùng cấp trong công tác chuyên môn; đồng chí cũng đã giải trình các nội dung, vấn đề các đại biểu đã đặt ra.

Đ/c Ngô Thái Chân – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu

           Đồng chí Ngô Thái Chân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến của đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ sớm xây dựng dự án đầu tư xây dựng thiết chế Công đoàn góp phần ổn định cuộc sống cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ trong KCN An Nghiệp, đây là điều kiện thuận lợi để địa phương thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn; nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn gắn kết lợi ích hài hòa giữa Công đoàn - Doanh nghiệp - Người lao động; LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh giữ gìn ANTT tại Khu Công nghiệp An Nghiệp nói riêng và các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành phối hợp với LĐLĐ tỉnh tham gia giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2019 LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với Sở LĐTB&XH và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực quy chế dân chủ tại doanh nghiệp; tổ chức đối thoại với CNLĐ. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh sẽ tranh thủ trình UBND tỉnh về việc thành lập “Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và dịch vụ an toàn vệ sinh lao động tỉnh Sóc Trăng” trực thuộc LĐLĐ tỉnh với chức năng tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ kiến thức về ATVSLĐ theo các Nhóm huấn luyện quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

                                       Trường Khoa
                        Văn phòng LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng


 

Chiều ngày 18 tháng 12 năm 2018, tại Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị xã Ngã Năm, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao 01 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc - giáo viên trường THPT Mai Thanh Thế.

      Đến dự bàn giao có đồng chí Nguyễn Văn Hóa – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, đồng chí Chế Văn Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường THPT Mai Thanh Thế, đồng chí Nguyễn Thanh Gương –  Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng trường THPT Mai Thanh Thế, đồng chí Trần Thế Cường - Chủ tịch Công đoàn trường THPT Mai Thanh Thế. Có mặt tại buổi bàn giao còn có người thân của đồng chí Phúc, cùng phóng viên Đài Truyền thanh Thị xã Ngã Năm đến dự và đưa tin. 

      Đây là căn nhà thứ 4 thuộc chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” được Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm 2018. Nhà có diện tích xây dựng 78,4 mét vuông (4,9 m x 16 m), chi phí xây dựng trên 100 triệu đồng; trong đó, Ban Quản lý Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh hỗ trợ 40.000.000 đồng, phần còn lại do người thân và đồng nghiệp đồng chí Phúc hỗ trợ. 
 
 

Hình ảnh thi công xây dựng nhà

      Phát biểu tại buổi bàn giao, đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc xúc động cảm ơn Ban Quản lý Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, cán bộ, nhà giáo trong ngành đã đóng góp, hỗ trợ. Được biết, gia đình đồng chí Phúc rất khó khăn: Vợ đã mất do mắc bệnh hiểm nghèo, bản thân đang ở nhà trọ và nuôi con nhỏ. 

      Hiện nay, ngoài nhà “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ cho thầy Nguyễn Hoàng Phúc, Công đoàn đoàn ngành Giáo dục tỉnh còn đang triển khai vốn hỗ trợ cho 01 giáo viên trường THPT Ngọc Tố. Dự kiến căn nhà “Mái ấm công đoàn” này sẽ được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019./.

                                                                                  
                                                                                      Nguyễn Văn Hóa
                                                                             Công đoàn ngành Giáo dục

     Liên đoàn lao động thành phố phối hợp Công đoàn phường 9, Ban Nhân dân khóm 2 cùng bà con khu phố vừa tham dự lễ bàn giao nhà mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thanh Dũng.
 
     Với số tiền hỗ trợ sửa chữa 20 triệu đồng từ quỹ mái ấm Công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh, bà con thân quen, các mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ cho gia đình thêm vật tư, thiết bị khác và từ tiền vay 25 triệu đồng, gia đình anh Nguyễn Thanh Dũng đã nâng cấp nền nhà, xây dựng phòng ngủ, sửa nhà bếp khá hoàn thiện như nhà cấp 4.
     Được biết, anh Nguyễn Thanh Dũng tham gia lực lượng dân tự vệ ở khóm 2, sau chuyển qua làm Khóm đội Trưởng khóm 2 và được kết nạp Đảng năm 2015, sau đó nhận nhiệm vụ Phó Trưởng ban Nhân dân khóm 2 từ năm 2013 cho đến nay. Nhiệm vụ nào anh đều nổ lực hoàn thành, dù bệnh hở van tim anh vẫn vượt lên. Gia đình thuộc diện khó khăn, nhiều năm qua, sống trong căn nhà xuống cấp ngập úng, nắng nóng.   
    Tại buổi lễ, ông Nguyễn văn Thành – Phó bí thư Đảng ủy phường 9 khích lệ, động viên anh Dũng tiếp tục nổ lực, nêu gương để hoàn tốt nhiệm vụ và cùng gia đình chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, tiếp tục hoàn thiện,  căn nhà để sữ dụng bền lâu và an tâm công tác tốt/.
 
CHÂU LOAN

 

     Ngày 11/12/2018, Liên đoàn lao động thành phố phối hợp Điện Lực thành phố tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cho 70 đoàn viên ở các nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng

     Bằng những hình ảnh trực quan, cán bộ Điện lực thành phố đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về sử dụng các thiết bị điện trong gia đình an toàn, khuyến cáo về quy cách lắp đặt hệ thống đường điện, những lưu ý khi sửa chữa điện gia đình và khuyến khích sử dụng thiết bị chống giật cho mỗi động cơ điện, ý thức sử dụng điện tiết kiệm & bảo vệ hành an toàn lưới điện. Hướng dẫn biện pháp phòng tránh tai nạn điện trên các công trình xây dựng, sản xuất kinh doanh, cách cứu người khi bị điện giật nhất là ở trẻ em.
     Mục đích phối hợp giữa hai đơn vị tuyên truyền lần này,  nhằm nâng cao kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình lao động, sản xuất, sinh hoạt, góp phần làm thay đổi nhận thức, thói quen trong việc sử dụng điện sinh hoạt trong gia đình an toàn, hiệu quả trong đoàn viên Nghiệp đoàn thành phố./. 

CHÂU LOAN

    Chiều ngày 11/12/2018, Liên đoàn Lao động Thành phố Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho trên 40 đoàn viên, người lao động các nghiệp đoàn xe honda thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng.
     Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Loan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo –Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng.

Ảnh: BS Trương Văn Cảnh, Trưởng khoa truyền thông
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh tuyên truyền phòng,
Chống HIV/AIDS

     Tại buổi Hội nghị tập huấn, các đại biểu được đã được nghe Bác sỹ Trương Văn Cảnh - Trưởng khoa truyền thông Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh cung cấp những kiến thức về bệnh HIV/AIDS, nguyên nhân, đường lây truyền, tác hại của HIV/AIDS, những dấu hiệu và triệu chứng của người bị nhiễm HIV/AIDS, cách phòng ngừa cho bản thân và gia đình, nơi xét nghiệm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.
     Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức bổ ích giúp đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống đại dịch HIV/AIDS, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, người lao động sẽ là các tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc, nơi cư trú góp phần ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS trong cộng đồng./.

Thanh Loan

     Thực hiện kế hoạch số 09/KH-CĐCKCN ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021” tỉnh Sóc Trăng. 
      Sáng ngày 10/12/2018, Công đoàn Các khu công nghiệp (CĐCKCN) tỉnh Sóc Trăng tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 100 đoàn viên công nhân lao động (CNLĐ) tại Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX).
 
     
 
     Tại buổi tuyên truyền, đoàn viên, CNLĐ đã được đồng chí Lê Việt Triều- Trưởng Ban Chính sách pháp luật; đồng chí Huỳnh Văn Cương- Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh trao đổi các nội dung cơ bản về Luật Công đoàn năm 2012 và các quy định pháp luật có liên quan; Luật Lao động với những nội dung cơ bản liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động khi tham gia quan hệ lao động như: Hợp đồng lao động, ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, việc làm, kỉ luật lao động và Thỏa ước lao động Tập thể…
     Qua buổi tuyên truyền nhằm trang bị cho đoàn viên công nhân lao động những kiến thức cơ bản về pháp luật lao động, Luật Công đoàn để tiến hành và thực hiện. Đồng thời ngăn ngừa không để xảy ra tranh chấp lao động, tạo môi trường lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần ổn định an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.
 
Phạm Thị Hằng
Thực hiện Quyết định số 195/QĐ-LĐLĐ, ngày 15/8/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho anh Võ Văn Đương là đoàn viên Công đoàn cơ sở Cơ quan xã Xuân Hòa huyện Kế Sách.

      Qua thời gian thi công xây dựng, vào lúc 08 giờ, ngày 07/12/2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn cơ sở Cơ quan xã Xuân Hòa đã làm lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đồng chí Võ Văn Đương. Đến dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể xã Xuân Hòa cùng với gia đình và người thân của đồng chí Võ Văn Đương. Căn nhà được xây dựng tại ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách với số tiền 90 triệu đồng, trong đó Quỹ “Mái ấm Công đoàn” do LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại là do gia đình đóng góp và sự hỗ trợ của người thân.

Ảnh bàn giao nhà cho đồng chí Võ Văn Đương

        Trong buổi lễ bàn giao đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã phát biểu, động viên đồng chí Đương và gia đình đã có được ngôi nhà khang trang, ổn định, cố gắng gìn giữ và bảo quản để sử dụng lâu dài, an tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ngọc Nguyên

Ngày 06/12/2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu các tỉnh, thành phố cả nước.

          Tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng tổ chức 02 điểm cầu tại Viettel chi nhánh Sóc Trăng (điểm chính) và điểm cầu Viettel chi nhánh Châu Thành. Tham dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam có 115 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh; các đồng chí chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. 

Quang cảnh học tập, quán triệt
Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

             Sau một ngày học tập nghiêm túc, các đại biểu đã được học tập, quán triệt 5 chuyên đề: chuyên đề 1 về “Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; chuyên đề 2 về “Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới”; chuyên đề 3 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn trong tình hình mới”; chuyên đề 4 về “Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn”; chuyên đề 5 về “Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn”.
            Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt. Sau hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết, cán bộ Công đoàn tham gia học tập sẽ viết bài thu hoạch, trong đó đưa ra các kế hoạch, giải pháp của bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới. 
                                 

Trường Khoa - VP

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-LĐLĐ, ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng Ban hành Quy chế về việc thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và Quyết định số 200/QĐ-LĐLĐ, ngày 15/8/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho anh Trương Ngọc Hiếu là đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Đại Ân I huyện Cù Lao Dung

                 

(Ảnh: Các đồng chí Lãnh đạo LĐLĐ huyện, cùng lãnh đạo Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân,  Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể  xã Đại Ân I huyện Cù Lao Dung chụp ảnh cùng gia đình anh Hiếu) 


      Qua thời gian thi công xây dựng, lúc 14 giờ, ngày 27/11/2018, Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn cơ sở xã Đại Ân I đã làm lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho anh  Trương Ngọc Hiếu. Đến dự có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể xã Đại Ân 1 cùng với gia đình và người thân của anh Trương Ngọc Hiếu. Được biết, căn nhà được xây dựng với số tiền trên 70 triệu đồng, trong đó Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại là do vợ chồng anh dành dụm và gia đình cha mẹ hỗ trợ.
      Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã phát biểu, động viên anh Hiếu và gia đình đã có được ngôi nhà, cố gắng gìn giữ và bảo quản để sử dụng lâu dài, luôn phấn đấu trong công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Đất Cù

Chiều ngày 28/11/2018, Công đoàn ngành Y tế Sóc Trăng tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Quốc Hùng, thuộc CĐCS Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Sóc Trăng. Nhà “Mái ấm công đoàn” được xây dựng với tổng diện tích 30,24 m2, nhà xây tường, mái tol, nền lát gạch men, trị giá căn nhà 70 triệu đồng (trong đó: Quỹ Mái ấm công đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình hỗ trợ 16,5 triệu đồng, mạnh thường quân hỗ trợ 3,5 triệu đồng, Trung tâm Giám định Y khoa hỗ trợ 02 bộ cửa đã qua sử dụng). Tại buổi lễ bàn giao anh Hùng phát biểu nhờ Quỹ mái ấm Công đoàn hỗ trợ mà anh có được căn nhà mà anh nghĩ cả đời mình cũng không thể có được, anh cũng cám ơn sự quan tâm của CĐCS, Công đoàn ngành Y tế đã giúp anh an tâm công tác và anh hứa đóng góp tích cực hơn trong quá trình công tác và hoạt động Công đoàn.
Đ/c Âu Nguyệt Đào, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tặng quà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Quốc Hùng, thuộc CĐCS Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Sóc Trăng.
 
      Từ đầu năm đến nay, Công đoàn ngành Y tế Sóc Trăng đã được Ban Quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 06 căn nhà Mái ấm Công đoàn (Cất mới 04 căn và sửa chữa 02 căn) với số tiền 240 triệu đồng và đã bàn giao đưa vào sử dụng. Chương trình này được sự đồng tình ủng hộ của đoàn viên, khơi dậy được truyền thống “lá lành đùm lá rách”, góp phần hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sốngvà an tâm công tác.
 
(Một số hình ảnh đoàn viên được hỗ trợ cất mới)
Tặng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Lư Hoài Chân,
thuộc CĐCS Bệnh viện chuyên khoa 27/2  tỉnh Sóc Trăng
Tặng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Huỳnh Thị Hồng Nhi,
thuộc CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-LĐLĐ, ngày 10/10/2018 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức Hội nghị tập huấn và tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Sáng ngày 22/11/2018 tại Hội trường LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn và tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.
      Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đồng chí Ngô Thái Chân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, Phó ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Chủ tịch và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn Ngành và tương đương; các đồng chí lãnh đạo Phòng GD&ĐT là Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ các huyện (TX,TP); Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và phóng viên Báo Sóc Trăng đến dự và đưa tin.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn và tuyên truyền công tác Thi đua, khen thưởng năm 2018
 
    Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe triển khai Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng, Thông tư số 08/2017/TT-BNV, ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn và Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 88/QĐ-LĐLĐ ngày 06/4/2018  của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng thời hướng dẫn cách viết, biên tập đề tài sáng kiến, giải pháp, mô hình, gương điển hình tiên tiến và được nghe chia sẽ kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến năm 2017.
       Hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến những vấn đề mới trong công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ công đoàn các cấp, đồng thời cập nhật những kiến thức mới cho cán bộ công đoàn làm công tác thi đua khen thưởng, qua đó nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ.
       Nhân dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 08 cá nhân và Bằng khen Tổng Liên đoàn cho 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm học 2017 - 2018.
 
 
   Thu Thủy
Phó Trưởng Ban Chính sách - PL
Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2018, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, Báo Tuổi trẻ đã phối hợp với Công đoàn Giáo dục các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Lễ trao vốn chương trình “Đồng hành cùng người thầy” khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2018 – 2020.

      Đến dự Lễ trao vốn có đồng chí Trần Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Hoàng Chí Dũng, Trưởng đại diện Báo Tuổi trẻ khu vực đồng bằng sông Cửu Long; lãnh đạo CĐGD các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và đông đảo giáo viên, học sinh được sự hỗ trợ từ chương trình. Tại buổi Lễ, Báo Tuổi trẻ đã trao vốn cho 46 giáo viên, số tiền 920.000.000 đồng (20.000.000 đồng/ giáo viên); trao 10 suất học bổng cho học sinh, số tiền 20.000.000 đồng (2.000.000 đồng/ 1 suất học bổng). Tỉnh Sóc Trăng có 2 giáo viên được trao vốn: Cô Sơn Bảo Ngọc – giáo viên trường tiểu học Thạnh Phú 5, huyện Mỹ Xuyên; cô Trần Thị Kim Châu – giáo viên trường tiểu học Phú Lộc 1, huyện Thạnh Trị.

 
Giáo viên được trao vốn tại buổi Lễ     

       Được biết, đây là chương trình nhằm trợ vốn cho giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường thuộc vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để làm kinh tế phụ gia đình, không lãi suất, thời hạn 2 năm. Thông qua chương trình nầy, nhằm giúp cho giáo viên vượt qua khó khăn, an tâm công tác; giúp cho các em học sinh có điều kiện để học tập tốt hơn.


                                                                                         Nguyễn Văn Hóa
                                                                    Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng

Sáng ngày 09/11/2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội thảo về Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) lần thứ I năm 2018. Đến dự có các đồng chí là Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lãnh đạo các đoàn thể cấp tỉnh, Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng với các đồng chí cán bộ công đoàn các cấp.

          Trong thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên, là một trong những tiêu chí chủ yếu để xem xét đánh giá phân loại công đoàn các cấp cuối năm. Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập được 156 CĐCS, phát triển được 22.879 đoàn viên mới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở khu vực ngoài nhà nước và các nghiệp đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu, còn nhiều vấn đề bất cập như: Các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, thu hẹp sản xuất kinh doanh, hoạt động cầm chừng, số lượng lao động không ổn định và thường xuyên biến động, xảy ra tình trạng bỏ việc, nhảy việc; các nghiệp đoàn ngành nghề hoạt động khó khăn tự giải tán; công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên chưa thật sự đổi mới, chưa tạo được sự thu hút người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn; cán bộ CĐCS hoạt động kiêm nhiệm phụ thuộc vào giới chủ, ít có điều kiện tham gia tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

Quang cảnh buổi hội thảo

          Tại buổi hội thảo, đại diện các LĐLĐ huyện (TX,TP), công đoàn ngành và tương đương, CĐCS đã đóng góp ý kiến qua các bài tham luận tập trung vào các nội dung: công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; việc phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập nghiệp đoàn đánh bắt hải sản; những thuận lợi, khó khăn, giải pháp trong công tác quản lý đoàn viên, tình hình biến động đoàn viên và phát triển đoàn viên, chất lượng hoạt động của các nghiệp đoàn; công tác vận động người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn…

          Thông qua buổi hội thảo đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, đồng thời đề xuất được nhiều giải pháp trọng tâm, hiệu quả phù hợp của các đơn vị. Từ đó, giúp cho Ban Thường vụ LĐLĐ nắm bắt sâu sát tình hình thực tế và đưa ra những định hướng trọng điểm trong công tác chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nâng cao vai trò trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS thời gian tới.

Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

liên kết web