TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vés enrere
Nâng cao hiệu quả của các CĐCS (03/02/2016)
Trong tình hình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, hiện nay của đất nước hiện nay, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng rất quan trọng, Công đoàn phải thể hiện được chức năng của mình luôn là chỗ dựa vững chắc, tạo được niềm tin cho đoàn viên và người lao động, góp phần quan trọng vào sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.

Quản cảnh tổng kết hoạt động Công đoàn đoàn huyện

       Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã đề ra mục tiêu, phương hướng thực hiện là “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
       Để thực hiện đạt được mục tiêu đề ra thì hoạt động Công đoàn ở cơ sở là yếu tố then chốt quyết định sự thành công, chính vì vậy một trong những nhiệm vụ quan trọng Công đoàn phải thực hiện là “Nâng cao hiệu quả, hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh” là một trong những ưu tiên hàng đầu của Công đoàn. Thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ của BCH Tổng Liên đoàn khóa X và Nghị quyết chuyên đề số 02/NQ-LĐLĐ ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về "Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS" trong những năm qua Liên đoàn Lao động huyện Thạnh Trị đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung phương thức hoạt động, quan tâm phát triển đoàn viên thành lập CĐCS đông về số, mạnh về chất, xây dựng CĐCS vững mạnh; Đổi mới nội dung và phương hướng hoạt động của Công đoàn theo hướng bám sát cơ sở, hướng về đoàn viên phục vụ lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp để thu hút đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn, đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể để làm căn cứ phấn đấu hàng năm.
       Theo đó gắn việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để CĐCS hoạt động có hiệu quả thì phải có đội ngũ cán bộ có chất lượng và được đoàn viên, CNVCLĐ tin tưởng, tín nhiệm. Thực tế, trong những năm gần đây, đội ngũ cán bộ CĐCS ở huyện Thạnh Trị đã từng bước được nâng cao về năng lực, nghiệp vụ  BCH CĐCS có 122/198 người có trình độ đại học, có 58/198 người có trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị. Cán bộ CĐCS biết vận dụng linh hoạt các nghị quyết, chính sách để cụ thể hóa vào chương trình công tác, hoạt động công đoàn; một bộ phận cán bộ Công đoàn có kinh nghiệm trong thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Đây là những thuận lợi cơ bản để nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS.
       Về nội dung hoạt động, CĐCS đã có sự đổi mới trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật với địa phương, ngành và nội quy, quy chế trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là về các chế độ, chính sách tiền lương, bảo hộ lao động, các khoản hỗ trợ khác ...  Hàng năm, CĐCS chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chủ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và Hội nghị người lao động. Tỷ lệ bình quân hàng năm có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, trên 90% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động. LĐLĐ huyện đã triển khai chương trình về “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”.  Đến nay có 04/05 CĐCS doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, chiếm tỷ lệ 80 %, trong đó có trên 50%  bản thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. LĐLĐ huyện phối hợp với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, BHXH, BHYT …ở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Qua đó kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.   Về đổi mới phương thức hoạt động, trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là  phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trên toàn huyện có 83/83 đơn vị đăng ký thi đua với 10 công trình sản phẩm, phần việc do Công đoàn đảm trách hoặc đoàn viên trực tiếp tham gia, giám sát tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng. Có 83/83 đơn vị đăng ký thi đua xây dựng CĐCS vững mạnh. Đồng thời, đã hoàn thành 10 công trình, sản phẩm trong đó 04 công trình trồng cây xanh các cơ quan và 06 công trình bên lĩnh vực nông nghiệp gồm: Công trình chăn nuôi gà trên nền đạm lót sinh học, mô hình ứng dụng nấm xanh trên đồng ruộng, trồng rau trong nhà lưới, mô hình trồng màu, sản xuất và lưu giữ giống Tài nguyên, xây dựng nông thôn mới... Qua đó, có 1.694/2.115 CNVCLĐ đăng kí đạt “Lao động tiên tiến”, tỉ lệ  80,14%, (trong đó có 847 cá nhân đăng kí đạt “Chiến sĩ thi đua” các cấp, đạt 50%). Riêng CĐ Giáo Dục huyện trong năm học 2014 - 2015 đăng ký 166 sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý giáo dục, kết quả có 60/166 sáng kiến được công nhận, năm học 2015 – 2016 đăng ký 425 sáng kiến, có 1.083 cá nhân đăng ký đạt lao động tiên tiến, 683 cá nhân đăng ký đạt chiến sĩ thi đua các cấp. LĐLĐ huyện tự tổ chức và phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng "Tháng Công nhân" hàng năm đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các CNVCLĐ thu hút đông đảo công nhân, lao động trên địa bàn huyện tham gia. Trong năm 2015, đã phát triển mới 60 đoàn viên đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số hiện nay có 2.162 đoàn viên/2.179 CNVCLĐ (trong đó, khu vực ngoài Nhà nước 145 ĐV/160 CNLĐ). Thành lập mới 01 CĐCS (CĐCS Trường THCS Thạnh Tân) trực thuộc CĐ Giáo Dục, nâng tổng số CĐCS toàn huyện là 84 đơn vị. Kết quả năm 2015, tỷ lệ CĐCS vững mạnh đạt 94 %.
       Bên cạnh kết quả đạt được, ở huyện Thạnh Trị vẫn còn những hạn chế, khó khăn như: Việc thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên ở các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp rất nhiều khó khăn do các doanh nghiệp nhỏ lẻ, quy mô quản lý theo hộ gia đình, công nhân ít chủ yếu là người cùng trong gia đình, thường xuyên biến động. Đội ngũ cán bộ CĐCS chủ yếu kiêm nhiệm; cán bộ tổ công đoàn đa số chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn; chính sách đối với cán bộ công đoàn còn bất cập; kinh phí hoạt động còn nhiều khó khăn…
       Thời gian tới, bên cạnh việc tổ chức các phong trào, hoạt động dành cho CNVCLĐ, LĐLĐ huyện Thạnh Trị tiếp tục hoàn thiện tổ chức cấp cơ sở, tập trung củng cố hoạt động của tổ công đoàn, tăng quyền chủ động cho CĐCS. Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn. Trong đó tập trung bồi dưỡng kỹ năng thương lượng, thuyết phục, năng lực xử lý tình huống. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn; bố trí hợp lý cán bộ chuyên trách công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng thời thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ CĐCS, kịp thời động viên, chia sẻ để họ đồng hành với hoạt động công đoàn. Chú trọng khảo sát, nắm tình hình ở các doanh nghiệp vụ cho việc phát triển Công đoàn và đoàn viên ngoài nhà nước

                                                                                                                         Huỳnh Văn Chính
                                                                                                     Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạnh Trị


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web